Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 23. april 2018.

Aktuelnosti

U Podgorici održan Komorski investicioni forumzemalja regiona

Lajtl: Zapadni Balkan

moradoprinijeti

razvojuEvrope

PODGORICA

- Privredne

komore zemaljaZapadnog

Balkanamorajudapodstak-

nurazvojmeđusobne tr-

govine i investicija, što jeuz

proces digitalizacijeure-

gionuvrloznačajnona za-

jedničkomevropskompu-

tu, kazao jeKristof Lajtl,

predsjednikasocijacije tr-

govinskih i industrijskihko-

moraEvrope (Eurocham-

bres).

Lajtl jena sastankuKomorsk-

og investicionog foruma

privrednih komora zemalja

regiona, održanom u Pod-

gorici, kazao da je to porukA

evropskog komesara Johane-

sa Hana, saopšteno je iz

PrivrednekomoreCrneGore.

Na sastanku su učestvovali

čelniciprivrednihkomoraze-

malja regiona: Makedonije,

Kosova, BiH, Albanije, Slo-

venije i Hrvatske, kao i nacio-

nalni koordinatori iz komora

članica KIF-a, predstavnici

njegovog Stalnog sekretarija-

ta, privrednihkomoraAustri-

je, Turske i Vojvodine, kao i

slobodnihzona Srbije.

Komore Zapadnog Balkana

se, prema riječima Lajtla,

suočavaju sa evropskim iza-

zovima - integracijom u

poslovnu zajednicuEU.

OnjenaveodaEUROCHAM-

BRES podržava integracione

proceseBalkanaiističeznačaj

vladavinepravazapodstican-

je investicionih inicijativa u

ovoj regiji.

Lajtl jekazaodaasocijacijako-

ju predstavlja mora u procesu

tranzicijedapodstaknekomu-

nikaciju, saradnju i uspješnost

u radumeđu članicama.

- Zapadni Balkan mora do-

prinijeti razvojuEvrope ne sa-

mo kao član komorskog siste-

ma već i Evropske unije

–naveo je on.

Po t preds j edn i k EURO -

CHAMBRES -a Volfgang

Grenke govorio je o značaju

zajedničkogprojekta stručnog

obrazovanja ljudi za smanjen-

jenezaposlenosti,prevashod-

nomladih.

Skup, čiji je domaćin bio

predsjednik Privredne ko-

more Crne Gore Vlastimir

Golubović, vodio je predsje-

davajući KIF, predsjednik

Privredne komore Srbije

MarkoČadež.

Učesnici sastanka su inform-

isanioraduStalnogsekretari-

jataKIF-a od posljednje sjed-

nice upravnog odbora u

januaru, te koracima na una-

pređenju onlajn investicione

platforme. Razmotreni su

tekući projekti i prijedlog za

organizovanje donatorske

konferencije, prijedlog aktiv-

nosti Foruma za regionalno

povezivanje, odnosno razvoj

jedinstvenog ekonomskog

prostora, te učešće KIF-a na

SamituuSofiji.

R.P.

Veliko interesovanjeza izlaganjeKristofaLajtla

Sa sastankauPrivrednoj komori

KOLAŠIN:

Predsjednički izbori iz ugla ovdašnjih ,,biračkih kutija“

SDP-ovpovrataknanuluuĐuđevini

KOLAŠIN

- Biračkomjesto

upitomomdonjomoračkom

seluĐuđevinavjerovatno

nećenikadavišebiti u situa-

ciji dautičenakonačni iz-

borni učinakkao što jebilo

na lokalnimizborima 2014.

godine. Ipak, đuđevinski re-

zultati subili zanimljivi i to-

komprošlonedjeljnihpred-

sjedničkih izbora.

Može se reći da je Demokrat-

ski front ponovovratioSDPna

nulu. Tačno onoliko glasova

koliko je SDP, čiji je kadar četi-

ri godine bio na čelu Kolašina,

imao i 25. maja 2014. godine

kadasedesioprviizbornikrug.

Poznato je – u drugom izbor-

nom krugu SDP je u Đuđevini

„dobio“27glasova, zadvijene-

djelje jenagloporaslopovjere-

nje u ovu partiju, tako da je sa

tim đuđevinskim glasovima

došla do trećeg odborničkog

mandata, a kasnije kao tas na

vagi i do mjesta neposrednog

rukovođenja opštinom.

Kako i zašto SDP za vrijeme

četvorogodišnjeg vršenja vla-

sti nije uspio da sačuva ni je-

dan od 27 dobijenih glasova

kojima su došli do trećeg od-

borničkogmandata, pitanje je

kojim će se vjerovatno baviti

stranački organi ove partije.

Brojevi sa predsjedničkih iz-

boraSDP-udajuijedanrazlog

za optimizam – njihova kan-

didatkinjaDraginjaVuksano-

vić osvojila je 320 glasova, što

je 60 glasova više nego što je

SDP u Kolašinu osvojio na

parlamentarnim izborima

2016. godine.

Najviše kolašinskih glasova

prošle nedjelje osvojio je kan-

didat DPS-aMilo Đukanović,

novi predsjednik Crne Gore, i

to2202.MladenBojanić jeza-

staona 1960glasova,Draginja

Vuksanović na 320, Marko

Milačić je dobio 116, Dobrilo

Dedeić 24, VasilijeMiličković

17 i Hazbija Kalač sedam gla-

sova.Prostimsabiranjemovih

brojeva dobija se sljedeća po-

ruka i usmjerava ka 27. maju

kada su lokalni izbori u ovom

gradu – kolašinska opozicija

je osvojila 2444 glasa ili 242

glasa više od podrške koju je

imao kandidat DPS-a Milo

Đukanović. To bi u odbornič-

kim brojkama bilo jedan i po

odbornik više...

U 2202 Đukanovićeva glasa u

KolašinusuporedDPS-aigla-

sovi Grupe građana i Socijal-

demokrata. Dobri poznavaoci

kolašinskih prilika ističu da

ima itekako prostora za pove-

ćanje ovog broja glasova jer

lokalni izbori imaju drugačiji

odbornički magnetizam. Par-

tije se bore za odbornika više

kako bi imali jače pozicije u

budućoj raspodjeli lokalne

vlasti. Takođe i u DPS-u kao

ubjedljivonajjačoj pojedinač-

noj partiji u Kolašinu imaju

prostor da novom i energični-

jom lokalnom programskom

energijommotivišu i svoje bi-

rače, ali i apstinente kojih je

Detalj izKolašina

BARSELONA

-Diplo-

matiMiodraguVlaho-

viću jeuBarseloni uru-

čenavisokanagrada

,,RamonTriasFargas“,

kojumu jedodijelila

Fondacija za slobodu i

demokratiju.

Vlahović je bio ministar

vanjskih poslova u maju

2006. kada su građani

CrneGoreodlučilinaref-

erendumu da napušte

uniju sa Srbijom.

Kako je navedenouobra-

zloženju, Vlahović je

jedan od glavnih pregov-

rača jedne od posljednjih

,,nezavisnosti“kojasedo-

g o d i l a u E v r o p i ,

definišući ciljeve vanjske

politike Crne Gore i

vodeći našu zemlju ka

priznanjuuUNi ulaskuu

NATO.

Vlahović je bio ambasa-

dorCrneGoreuSAD,Ka-

nadi, Islandu, a sada je

ambasador uVatikanu.

Bio je međunarodni sek-

retarLSCGi članparlam-

enta, bio je među osniv-

ačimaMirovnog pokreta

i organi za tor prvog

protesta zamir.

Fondacija za slobodu i

demokratiju je željela da

iskaže poštovanje prema

njegovoj karijeri kao jed-

n om o d l i b e r a l n i h

političara Balkana, zbog

n j e g o v e o d b r a n e

demokratije, liberalnih

vrijednosti i evropeizma.

Od1996.Fondacijazaslo-

bodu i demokratiju go-

dišnjenagrađuje,,Ramon

Trias Fargas“ nagradom

istaknute ljude na polju

politike, nastave ili in-

telektualnog svijeta.

Među posljednjimdobit-

nicima su Hans Ditrih

Genšer, Janez Drnovšek,

Simone Veil, David Stil,

Pat Cox, Sesilia Malm-

strom, Bronislav Ge-

remek, Joakim Molins,

Hans van Balen, Anne

Brasseur i Andreu Mas-

Colell.

R.P.

Vlahovićuuručena

nagrada „Ramon

TriasFargas“

Sauručenjanagrade

prošle nedjelje bilo 28 odsto,

da se uključe u razvojne pro-

jekte i demografsko spašava-

nje grada.

Sa druge strane se postavlja

otvorenopitanjekako jepodi-

jeljena partijska podrška u

1960 glasova koje je dobio

Mladen Bojanić. Prema nekoj

projekciji, tu bi trebalo da je

najviše glasova Nove srpske

demokratije i DNP-a. Narav-

no, tu su i Demokrate i SNP

kaodvijepartijekojekontroli-

šu prilično isto biračko tijelo.

Bečićeva partija je prirodno

iskoristila sva previranja unu-

tar SNP-a da uveća broj svojih

partijskih knjižica. SNP je ne-

davnim izborom Zorana Ku-

jovića za predsjednika Op-

štinskog odbora najavio

konsolidacijučijaćeprvapro-

vjerabiti upravo lokalni izbori

koji su SNP-u 2014. godine

donijeli čak sedammandata.

Jedna politička grupacija je

pokušala da iskoristi zajed-

nički animozitet prema

Đukanoviću pokušavajući da

formira koaliciju koja bi bila i

na terenu za lokalne izbore.

Inicijativa je tada glatko odbi-

jena.

D.DRAŠKOVIĆ