Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 23. april 2018.

Politika

PODGORICA

-Nezavisni

poslanikAleksandarDamja-

novićbio je jedanodnajbli-

žih saradnikaMladenaBoja-

nićaunjegovoj kampanji za

predsjednikaCrneGore.

Gostujući u ,,Živoj istini“, Da-

mjanović ne krije da je očeki-

vao snažniju podršku partija

koje su stale iza Bojanićeve

kandidature. Tim prije što

predsjedničke izbore smatra

neuporedivo važnijim od bilo

kojih lokalnih.

Damjanović tvrdi da je Držav-

na izbornakomisijanezakoni-

to, bez kvoruma za odlučiva-

nje, odbacila Bojanićev

zahtjev za poništenje i ponav-

ljanje predsjedničkih izbora i

otkriva šta je učinjeno nakon

odlukeDIK-a.

- Gospodin Bojanić je tim po-

vodom uputio dopis i Upravi

policijeiVrhovnomdržavnom

tužilaštvu gdje je ukazao na

vršenje krivičnog djela od

strane onihkoji sudonijeli od-

lukubezkvoruma. Šesnaest ih

je u DIK-u, a šest je donijelo

odluku - kazao je on.

Povodom spekulacija da bi se

imeMladena Bojanića moglo

naći na vrhu neke liste za iz-

boreuPodgorici,Damjanović

kaže:

- Moguće da će postojati neki

vidpolitičkogangažmanagos-

podina Bojanića, on je sam re-

kao da nastavlja političku bor-

bu. On tu borbu vodi i kroz

ovaj žalbeni proces crnogor-

skim institucijama, kakve će

biti te odluke konačne, vidje-

ćemo - rekao jeDamjanović.

A, šta je njegov plan za blisku

političkubudućnost:

- Imao sam sijaset razgovora

sa drugarima koji slično raz-

mišljaju kao i ja, o tome da imi

nastavimo neki vid političke

borbe. Ja sam u parlamentu

apsolutnoprisutan i

biću.Da

li

će torezultiratinekompolitič-

komopcijomveć za ove lokal-

neizbore,zavisićeodrazgovo-

ra i zmeđu os t a l og i s a

gospodinomBojanićem ili će-

mo to prolongirati i ostaviti za

kasnije - zaključio je on.

R. P.

PODGORICA

-Demokratska

narodnapartija ćepredložiti

PredsjedništvuDemokrat-

skog frontadanosilac liste i

kandidat za gradonačelnika

Podgoriceu imeDF-abude

predsjednikDNP-aMilan

Knežević, saznajePobjeda.

Knežević se trenutnonalazi u

Spužuna izdržavanjučetvo-

romjesečnekazne zatvora

zbognapadanapolicajca.

Izvor Pobjede koji je blizak

Kneževićukazao je da uDNP-

a smatraju da bi jedan od lide-

ra DF-a mogao da bude kom-

promisno rješenje zbog toga

štoutojpolitičkojgrupacijijoš

nemadogovora onosiocu liste

za izbore u glavnomgradu.

- Može se čak govoriti i o ja-

komsukobubudućida jeNova

srpska demokratija stala iza

kandidature svog potpred-

sjednika Slavena Radunovića.

UPokretu za promjene, pogo-

tovu uOdboruGlavnog grada,

ne žele da čuju za tu moguć-

nost, već smatraju da bi posla-

nica Branka Bošnjak bila naj-

bolje rješenje - kazao je izvor

Pobjede iz vrhaDF-a.

U DF-u je do sada kao prvi

kandidat za nosioca liste figu-

rirao upravo Radunović, pot-

predsjednik Nove, najjače

stranke uDF-u.

- Radunović dolazi iz najjače

stranke i logično jedabudepr-

va opcija. On odlično poznaje

situaciju u glavnomgradu, što

su njegove potrebe kao i pla-

novi razvoja - naveo je izvor

Pobjede.

Ukoliko Nova srpska demo-

kratijaiAndrijaMandićčvrsto

stanu iza Radunovića, on je

vjerovatni kandidat.

- Ipak, treba sačekati da se vidi

kakvo će biti raspoloženje u

ostalim strankama - saopštio

je izvor Pobjede.

Radunovićevu kandidaturu,

međutim,nepodržavajuuOd-

boru PZP Glavnog grada jer

smatraju da je Bošnjak bolja

opcija, sa većim opsegom po-

drškemeđubiračima.

- Branka Bošnjak može, za ra-

zliku od Radunovića, biti pri-

hvatljiva i biračkomtijelu gra-

đanske opozicije - saopštio je

izvor.

Izvor Pobjede je kazao da je

upravo zbog tog sukoba, u ko-

jem se ne nazire rješenje, Mi-

lanKneževićpotencijalnikan-

didat jer ga ,,niko ne dovodi u

pitanje“.

- Predsjedništvo DNP-a će

preko advokata tražiti od svog

lidera da podrži tu inicijativu.

Na rukuKneževiću idu i istra-

živanjima javnog mnjenja po

kojima ima bolji rejting od

svih pominjanih kandidata -

zaključio je izvor.

N. Z.

PODGORICA

- PoslanikDe-

mokratskog frontaJovan

Vučurovićoptužio je gra-

đanski pokretUra iDemo-

krateda sunizompoteza,

kako jekazao, otvorenomi-

nirali podrškuopozicionom

kandidatuMladenuBojani-

ćunapredsjedničkimizbori-

ma, ada suuz to ideološki

stali na stranuonihkoji šire

animozitet prema srpstvu i

pravoslavnoj crkvi.

Vučurović je nabrojao poteze

za koje navodi da argumentuju

takvu tvrdnju.

- Ura i Demokrate formirale su

koaliciju za lokalne izbore u

PodgoriciujekukampanjeMla-

dena Bojanića čime su svojim

simpatizerima poslali jasnupo-

rukudasuzanjihpredsjednički

izbori od drugorazrednog zna-

čaja i tim potezom dobar dio

svojih glasača ostavili kući 15.

aprila –ocijenio jeVučurović.

Istakao je da iz saveza Ura-

DCG nijesu bili zainteresovani

da daju ozbiljnu podrškuMla-

denu Bojaniću što je, prema

njegovim riječima, potvrdio i

lično Aleksa Bečić izjavom da

,,odgovornost trebada osjećaju

oni koji su tražili da on ne bude

kandidat za predsjednika Crne

Gore“.

- Javnost vjerovatno nije upo-

znata, ali neka se zna da jemini-

ranje predsjedničkih izbora od

strane Ure i DCG išlo dotle da

lideri ove dvije stranke čak nije-

su htjeli da dođu na promotivni

skupMladena Bojanića u Nikši-

ću, nego je Bojanić morao da ša-

lje pismeni zahtjev ne bi li se oni

privoljeli da dođuna konvenciju

onoga koga su deklarativno po-

držali, pa neka izvole da to de-

mantuju. Itd, itd... To je, zasad,

dio onoga što smo smatrali da

javnost mora znati, kao što zna

da su glasači Ure u dobromdije-

lupodržaliDraginjuVuksanović

– kazao je Vučurović.

Stvarni razlozi zbog kojih su

Ura i DCG odbili poziv DF-a

mnogo su dublji, smatra Vuču-

rović.

- Saopštio ih je prije nekoliko

danaNeđeljko Rudović, glavni

ideologkoalicijeUra-DCG,na-

ravno uz dr Šerba Rastodera

koji je prvi proglasio Njegoša

genocidnimpjesnikom. Rudo-

vić je u samo dva minuta poja-

snio glavne tačke programa

koalicije Ura-DCG – otvoreno

je napao SPC i njenuMitropo-

liju crnogorsko-primorsku,

najznačajnije srpske književ-

nike i direktnopozvaona ruše-

nje crkve na Rumiji. Na taj na-

čin je vrlo precizno pokazao

koje su to temeljne razlike iz-

među Ure i DCG sa jedne

strane,i DF sa druge, što će,

svakako, biti od velike pomoći

građanima da razluče neke di-

leme, ako ih još imaju. I da smo

načisto-Ura,Demokrate,DPS,

LP, SD, SDP ideološki djeluju

saistihpozicija,onihkojejesa-

opštio Rudović, a koje podra-

zumijevaju i rušenje crkve na

Rumiji i otimanje hramova

SPC po Crnoj Gori – kazao je

Vučurović.

On, i pored svega, ističe da suu

DF sigurni da će opozicija ,,i

pored opstrukcije koju poku-

šavaju da prave pojedinci,

uspjeti da ostvari odličan re-

zultat na lokalnim izborima, a

da će posebno u Podgorici sla-

viti ubjedljivupobjedu“.

R. P.

Poslanik DF-a optužio dio opozicije za ,,otvorenominiranje“

Mladena Bojanića na izborima

Vučurović: Ura i Demokrate

dijele poziciju onih koji bi

da ruše crkvu na Rumiji

Sukob u Demokratskom frontu zbog izbora kandidata za

gradonačelnika, u igri i lider Demokratske narodne partije

DNPpredlažeKneževićaza

nosioca listezaPodgoricu

Milačić

treći član

koalicije

Izvor Pobjede je dodao

da je realno očekivati i da

Prava Crna Gora Marka

Milačića bude dio trojne

koalicije za lokalne izbo-

re u glavnomgradu.

- Smatramo da Marko

Milačić svugdje gdje je

ostvario zapažen rezultat

na predsjedničkim izbo-

rima može da bude dio

koalicije sa DF-om i SNP-

om - zaključio je izvor.

izbornog neuspjeha treba da traže „kod sebe“

cionim partijama, rekao da

političke stranke koje imaju

programskusaglasnost i jedin-

stvo, prije svega u strateškom

cilju, trebalo bi da zajednički

djeluju ka tom cilju za dobro

Crne Gore, bilo da su vlast ili

opozicija.

- To je jedinstvo u političkom

djelovanjukojebiubrzanood-

vojilo ono što je napredno od

onogaštojeretrogradno. Toje

jedina prava, pa i neophodna

podjela u Crnoj Gori. Takva

vlastmeđusobnobi sekontro-

lisala i bila međusobno zavi-

sna. Samo to ukida suštinske,

neprirodnenametnutepodje-

le uCrnoj Gori koje danas do-

minantno padaju na dušu de-

s t r uk t i vn e opo z i c i j e .

Opozicioni, ali i drugi mediji,

nevladin sektor, mogao bi dati

dodatni i značajan doprinos

ka ovom plemenitom i veli-

komcilju ka kojemCrna Gora

svakako i sigurno ide i koji će

dostići. Akodoovakvogjedin-

stva ne dođe, do tog cilja ići će

se usporeno na štetu države i

njenih građana – kazao jeĐo-

nović.

Prema njegovim riječima, re-

alnije je, nažalost, očekivati

ovaj drugi, usporeni put.

- Crna Gora čak i danas teško

izlazi iz one tradicionalneCr-

neGore, koja je sama sebi bila

i ostala najveća kočnica. Da je

Crna Gora mislila više na se-

be, bila pametnija i manje

hrabra, istorija bi joj bila ja-

snija, ali bi bila danas mnogo

srećnija.Neradi seozaroblje-

noj državi, već o zarobljenoj

pameti, štosemožerazumjeti

u izvještajimaOEBS-a, odno-

snosvihrelevantnihmeđuna-

rodnih institucija, ko zna pra-

vilnodačitairazumijeonošto

je pročitao ili, makar, da čuju

ono što nam ti zvaničnici

upornogovore–dodao jeĐo-

nović.

I.K.

: Opozicioni

vni krivci za

na izborima

IzborĐukanovića

uvodupobjeduna

lokalnimizborima

Pobjeda kandidata vladajuće koalicije Mila Đukanovića nesumnjivo

je značajna podrška za predstojeće lokalne izbore i vjerovatno uvod

u njihove pobjede u lokalnimparlamentima, gdje su i do sada imali

vlast – smatra Ranko Đonović.

On je istakao da je razlog prethodnih i budućih

pobjeda vladajuće koalicije u osnovi u tome što je

sa njom „sve vrlo predvidljivo i građani Crne Gore

očekuju da će biti bolje“.

- Za vladajuću koaliciju glasa većina, pa i oni

koji nijesu baš zadovoljni njihovim rezulta-

tima i koji znaju da bi mnogo toga moglo

biti mnogo bolje, kojima i sampripadam. Za

opozicionu (pogotovo ujedinjenju) koalici-

jumnogi ne glasaju, što se opravdano plaše

da bi moglo biti puno gore i sve je krajnje

nepredvidljivo – dodao je Đonović.

Nezavisni poslanik je očekivao snažniju podršku partija koje su

stale iza Bojanićeve kandidature

Damjanović: Bojanić razmišlja o

ponudama za izbore u Podgorici

MilanKnežević

AleksandarDamjanović

Jovan

Vučurović

MiloĐukanović