Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 23. april 2018.

Politika

PODGORICA

-Crnoj Gori

suza rješavanjekorupcije i

sprovođenjedjelotvornijih

istragapotrebne jake i neza-

visne institucijekoje ćedo-

vesti dokonačnih sudskih

odluka, ocijenila je slovenač-

kaposlanicauEvropskom

parlamentuTanjaFajon.

Ona je, komentarišući ispu-

njavanje obaveza iz poglavlja

23 i 24, rekla da je napredak

zabilježen na području suzbi-

janja korupcije na visokom

nivou i nekih oblika organizo-

vanogkriminala,alidauneko-

liko područja uticaj zakono-

davnih i institucionalnih

reformi još nije u potpunosti

vidljiv.

- Sprečavanje korupcije, odu-

zimanje imovine stečene kri-

minalom, praćenje evidencija

vezanihzanasiljenadnovina-

rima,trgovinaljudimaipranje

novcaidaljesuvažniproblemi

i područja na čijem poboljša-

nju bi Crna Gora trebalo da

radi - kazala je Fajon agenciji

Mina.

Ona je naglasila da je vladavi-

na prava najvažnije područje

u kojem se treba učiniti vjero-

dostojan i održivnapredak.

MARKIRANPUT

Napitanjedalismatradajere-

alno da države Zapadnog Bal-

kana mogu postati članice EU

do2025.godine,Fajonjekaza-

la da su vrata EU za Zapadni

Balkan široko otvorena i da

nova Strategija Evropske ko-

misije o proširenju jasno utire

put do članstva uUniji.

-Nekinaporni radovi suposti-

gnuti na obje strane i još puno

toga treba učiniti - navela je

Fajon.

Ona je rekla da je datum indi-

kativan, ali da je jasnonavede-

no da se Crna Gora i Srbija

mogu priključiti EU do 2025.

godine ako ispune sve uslove.

- Među šest država Zapadnog

Balkana u čekaonici EU, Crna

Gora jeuskupinionihsnajbo-

ljimmogućnostima, a pristu-

pni pregovori već su u toku -

kazala jeFajon.

Za Zapadni Balkan, smatra

ona, od presudne je važnosti

napredak u području vladavi-

ne prava.

RASPRAVE

Prema njenim riječima, to

znači bolje pravosuđe, iskor-

jenjivanje korupcije i borba

protiv organizovanog krimi-

nala, jačanje demokratije i

institucija, poboljšanje stanja

u medijima i sloboda govora,

teboljazaštitapravagrađana.

Fajon je kazala da je posljed-

njihnekolikosedmicaodržala

brojne rasprave o proširenju

EU i budućnosti Zapadnog

Balkana u okviru EU, na koji-

ma su državni predstavnici

govorili onapretkukoji supo-

stigli,hvalećiradsvojihvlada i

uvjeravali zašto njihove drža-

ve treba da preduzmu korak

dalje na putuEU.

Ali, s druge strane, kako je do-

dala, novinari i predstavnici

nevladinih organizacija dola-

ze sdrugačijompričom, žaleći

sena lošeusloveukojima rade

-političkipritisakinedovoljna

sigurnost novinara, što rezul-

tira autocenzurom i neprofe-

sionalnimnovinarstvom.

-UlazakuEUnikadanećebiti

zaista uspješan ako državni

predstavnici, kao i obični gra-

đani i članovi civilnogdruštva

ne budu razumjeli situaciju u

svojoj zemlji - poručila je Faj-

on.

I. P.

BAR

-MićoOrlandićbiće

nosilac listeSocijaldemo-

krataBarnapredstojećim

lokalnimizborima, saopšte-

no je iz tepartije. Na sjednici

OpštinskogodboraSocijal-

demokrataBar, koja jeodr-

žanau subotuveče, jedno-

glasno jedonijetaodlukao

sloganu, izbornomprogra-

mu i sastavu izborne listeSD

zapredstojeće lokalne izbo-

reu tomgradu.

- SloganbarskihSocijaldemo-

krata za predstojeće lokalne

izbore glasi ,,Socijaldemokra-

te Crne Gore - Mićo Orlandić

- Dosljedno za nova radna

mjesta i razvoj Bara“. Takođe,

OO SDBar jednoglasno je od-

lučio da nosilac liste bude

predsjednik OO SD Bar i pot-

predsjednik SD CGMićo Or-

landić - saopšteno je iz SD-a.

Orlandić je istakao da će iz-

borna lista barskih Socijalde-

mokrata sigurno zavrijediti

punopovjerenjesvihBarankii

Barana, istakavši da će ova li-

stabiti i najkvalitetnijaodsvih

koje će učestvovati na pred-

stojećimlokalnimizborima.

- Ključna tačka našeg izbor-

nog programa jeste otvaranje

novih i očuvanje postojećih

radnih mjesta, ubrzani eko-

nomski razvoj našeg grada

kroz njegov ravnomjerni ra-

zvoj i smanjenjenezaposleno-

sti. Siguransamdaće ljudi koji

se nalaze na listi barskih Soci-

jaldemokrata, a koji su doka-

zani u svojim profesijama i

svom poslu, doprinijeti da

ostvarimo ključne odrednice

našeg izbornog programa za

dobrobit svih naših sugrađa-

na. Ono što jeveć sada sigurno

je da ćemo ostvariti odličan

izborni rezultat, nastaviti sa

trendom rasta podrške našoj

politici i biti okosnica buduće

lokalne vlasti u Baru - istakao

jeOrlandić.

Na listi SD-a među prvih pet

su Nedeljko Lale Čović, Bećir

Berjašević, Marina Trceta i dr

SimeunDragaš.

R. P.

PODGORICA

–Opozicija

uzrokeporazanapredsjed-

ničkimizborimamora tražiti

kod sebe. Recimo, dapočne

odostavki svojih liderakoji

plasirajuprazne, bezidejne i

neargumentovanepostiz-

bornepričekakobi svojim

glasačimadalimotive i teme

a, zapravo, daju imlažnedi-

lemeda senebi sjetili da tra-

ženjihovuodgovornost –ka-

zao je zaPobjeduRanko

Đonović, politički analitičar.

On kaže da se „ne radi o krahu

opozicije“, jer je ona, kako je

istakao, „kako-tako preživjela,

ali do kad, ne znamo“.

- Znamo, međutim, da su neki

opozicioni programi pretrpje-

li očekivani krah kao i sveuku-

pno djelovanje neprincipijel-

neopozicije.Možebiti dasuto

prvi shvatili Ura i Demokrate i

da je njihova koalicija za pod-

goričke izbore diskretno pri-

javljena u pretponoćnim sati-

ma, najava novog političkog

povjetarca u Crnoj Gori. Da li

se radi o novoj političkoj pa-

meti ili staroj političkoj preva-

ri, ostajedavidimo.Minuli rad

tih novoosnovanih partija ne

obećavapuno, naročitoposlije

jedne TV emisije od 19. aprila,

gdje je potpredsjednik jedne

od ovih partija precizno rekao

dasuzapodgoričkeizborepri-

javili koaliciju kako bi od gra-

đana dobili što više glasova, a

poslije izbora, možemo razu-

mjeti,daćeteistegrađanepre-

variti–kažeĐonović.

On je rekao da „opozicija ko-

načno mora shvatiti da nam

ujedinjena obećava da može-

mo inazapadina istokistovre-

meno, što je nonses, bilo da se

radi o fizičkom ili političkom

putu“.

- Ne može se biti istovremeno

za građansku i nacionalističku

opciju,patriotskuiantipatriot-

sku, evropsku i antievropsku,

biti kulturan primitivno i slič-

no. Onome koji ne zna kako će

dagradipremaprogramuipla-

nu gradnje, ne smije se dozvo-

liti ništa da ruši jer će srušiti

sve, anajvišeono što jedobrou

Crnoj Gori. Većem dijelu gra-

đana Crne Gore to je jasno, što

pokazuju i ovi izbori – kaže

Đonović.

Premanjegovimriječima,lide-

ri opozicije traže uzroke pora-

za kod svih uCrnoj Gori, pa i u

međunarodnoj zajednici, pro-

testujući i protivOEBS-a.

- Tako je svaki put do

sada.Mi

-

jenjali bi onogako jepobijedio,

a bilo bi još bolje kad bi se onaj

koji je pobijedio povukao sa

vlasti i predao im je, bez novih

izbora – istakao je on.

Đonović je, na pitanje je li po-

trebna reorganizacija u opozi-

Slovenačka poslanica u Evropskomparlamentu

o izazovima naše zemlje u integracijama

Fajon: Crnoj Gori

potrebne jake i

nezavisne institucije

Komentarišući ispunjavanje obaveza iz poglavlja 23 i 24, Fajon

je rekla da je napredak zabilježen na području suzbijanja

korupcije na visokomnivou i nekih oblika organizovanog

kriminala, ali da u nekoliko područja uticaj zakonodavnih i

institucionalnih reformi još nije u potpunosti vidljiv

Iako jeRusija ,,pri srcu“,

posaose traži uEU

Komentarišući poziciju EU u odnosima NATO – Rusija,

Fajon je rekla da nema ničeg pogrešnog u tome biti prijatelj

i imati dijalog.

Kako je navela, EU je važan inansijski faktor u regiji, i ljudi

na ZapadnomBalkanu vjeruju u vrijednosti i standarde

EU - mir i stabilnost, bolju ekonomiju i više radnihmjesta,

poštovanje temeljnih prava, toleranciju i funkcionisanje

demokratije.

Fajon je kazala da uslovi za članstvo u EU odgovaraju

ZapadnomBalkanu i njegovimnacionalnim interesima i

dodala da bi trebalo razumjeti i voditi računa o promociji

ruskih interesa na Balkanu i jačanju njenog uticaja.

- Ali čak i ako se Rusija smatra favori-

zovanommeđu građanima zbog

jakih istorijskih veza država,

građani i dalje gledaju na

EU kada se govori omate-

rijalnimpreferencijama

kao što su putovanje i

mogućnosti zapošljava-

nja - navela je Fajon.

Bez obzira na ekonom-

ske i vojne saveze,

kako je istakla, interes

EU je da sarađuje sa

svima, uključujući

Zapadni Balkan.

- U globalnom svijetu,

zajednički izazovi se

mogu uspješno riješiti

samo uz zajedničke

napore - poručila je

Fajon.

Politički analitičar kaže da opozicione partije uzroke

Đonov

lideri gl

pora

Jednoglasna odluka Opštinskog odbora Socijaldemokrata Bar

MićoOrlandićnosilac liste

MićoOrlandić

RankoĐonović

Onome koji ne

zna kako će da

gradi prema

programu i planu

gradnje, ne smije

se dozvoliti

ništa da ruši jer

će srušiti sve,

a najviše ono

što je dobro

u Crnoj Gori.

Većemdijelu

građana Crne

Gore to je jasno,

što pokazuju i

ovi izbori – kaže

Đonović

Evropski parlament

- Među šest država

Zapadnog Balkana u

čekaonici EU, CrnaGora

je u skupini onih s na-

jboljimmogućnostima,

a pristupni pregovori

već suu toku - kazala je

Fajon

TanjaFajon