Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 23. april 2018.

CrnomGorom

KOLAŠIN:

Velike količine podvodnih voda zaustavile radove na

jednomod najkompleksnijih objekata puta Kolašin – Berane

KOLAŠIN

-Ogromnekoliči-

nepodzemnihvoda zausta-

vile suradovenaprobijanju

tunelakrozBjelasicu, koji je

građevinski najzahtjevniji

diobudućegputaKolašin–

Beraneprekooveplanine.

Kako je zaPobjedukazaoSa-

voParača, direktorDirekcije

za saobraćaj, nadijelu trase

proboja tunela, koji je inače

geološki složen, pojavila se

velikakoličinavode i to70do

80 litarau sekundi. UDirek-

ciji su sigurni da ćenapravi

načinodgovoriti ovoj građe-

vinskoj neizvjesnosti i da će

radovi biti nastavljeni.

SavoParačaističedajedaljina-

stavak radova sa ovolikom ko-

ličinom vode bio rizičan za

radnike i da suse radovimorali

privremeno obustaviti.

– Na ovom dijelu trase je izu-

zetno komplikovana geološka

situacija. Koristili smo tehno-

logiju takozvanog „cijevnog

štita“ koja je tehnološki za-

htjevnaisložena.Kadasepoja-

vila voda i to skoro 80 litara u

Rastojanje između

Berana i Kolašina

novimputem će biti

38 kilometara. Ova

dva grada će biti bliža

za skoro 40 kilometa-

ra, a toliko će Berane

biti bliže i Podgorici,

Primorju...

Dužina tunela koji je naj-

kompleksniji građevinski

dio novog puta je 2,8 km

i gradi se na nadmorskoj

visini od 1900metara. Za

potrebe izgradnje puta Kola-

šin – Berane eksproprisano

je 70.000 kvadrata, biće

izvršeno 600.000 kubika

iskopa zemlje od čega

270.000 u tunelu. Put će

imati 100.000 kubika nasi-

pa, biće ugrađeno 60.000

kubika betona, 30.000

tona asfalta, hiljadu tona

armature, 100.000 kvadrata

potpornihmreža i biće širok

6,5 metara.

Kolikoće

Berane

bitibliže....

Složenu geološku

situaciju otežale i podzemne

vode intenziteta 80 litara u

sekundi i onemogućile dalji

proboj. Stručne ekipe će brzo

naći rješenje, a pomoći će nam i

povoljnija hidrologija, kaže

direktor Direkcije za saobraćaj

Savo Parača i najavljuje

mogućnost da se radovi na

proboju tunela nastave

od Jelovice

Tunel „plivao“

upodzemnim

vodamaBjelasice

Dosta glasina je pratilo privre-

meni prekid radova u tunelu

zbog neplaniranog pojavljiva-

nja velikih količina podzemnih

voda. Bilo je čak i onih da su

ugroženi vodotoci Svinjače

i Tare i da i Kolašinu prijete

poplave od vode sa Bjelasice.

Jedna od „pikanterija“ je bila i

da su izvođači radova napusti-

li posao i pobjegli od vode...

– Mi ćemo objaviti sva

dodatna istraživanja naših

stručnih ekipa, a Tara je i do

sada preko pritoke Svinjače

„dobijala“ vodu sa Bjelasice.

Izvođač radova, preduzeće

„Euroasfalt“ iz Sarajeva sa

ljudstvom i mehanizacijom

su prešli na tunel u Rožajama,

gdje takođe imaju ugovoreno

izvođenje radova sa Direk-

cijom. Mogli su da „leže“ u

Kolašinu i mi bi bili obavezni

po ugovoru da implaćamo

svaki dan. Ovako su korektno

prihvatili da budu na drugom

Izvođači radovanijesu„pobjegli“

gradilištu dok se ne riješi

problem vode – istakao je

Savo Parača.

On je naglasio da se raz-

matra mogućnost da se

radovi na probijanju tunela

nastave sa beranske strane,

od planine Jelovice. Tu je

situacija geološki stabilnija,

a eventualna odluka o tome

biće saopštena i realizovana

narednih dana.

Detalj sagradilištaKolašin– Berane

SavoParača

sekundi, radove smo privre-

meno obustavili i angažovali

stručne ekipe za dodatna ispi-

tivanja geologije ovoga pod-

ručja.

Stručneanalizesupokazaleda

se unutar planine, na prostoru

u blizini trase tunela, pojavilo

nekolikorasjeda izkojihsepu-

ne„džepovi“podzemnihvoda.

– Bjelasica je poznata kao pla-

nina koja ima dosta vode unu-

tar sebe. Toliko planinskih je-

zera, lokalitet koji se zove

Jezerine i koji podsjeća da je i

tu nekada bilo jezero. Bilo je

tokomposljednjihmjeseci do-

sta kišnih padavina, a uz to je

ovih proljećnih dana sa skoro

ljetnjimtemperaturamainten-

zivirano topljenje snijega, ko-

jegjena Bjelasicinapojedinim

mjestima još preko metra. Sve

je to višestruko povećalo koli-

činu podzemnih voda, koje

projektna geološka istraživa-

nja nijesu mogla predvidjeti –

objasnio jeParača.

On je kategoričan da će struč-

neekipeDirekcijezasaobraćaj

kojesusvakodnevnona terenu

naći rješenje da se radovi na-

stave što prije. Očekujemo da

ćedrugačijahidrologijaičinje-

nica da će Bjelasica okopniti

smanjiti priliv podzemnih vo-

da, tako da će ovaj kritični dio

ili „probiti“ ili zaobići.

–Izgradnjaputa izmeđuKola-

šina i Berana preko i kroz Bje-

lasicu je jedan od kapitalnih

saobraćajnih projekata u

državi i samim tim je jedan od

prioriteta. Kao što znamo,

obezbijeđena su kreditna

sredstva od 34 miliona od

Evropske banke za obnovu i

razvoj za realizaciju ove inve-

sticije. Do kraja godine plani-

ramo da završimo 11 i po kilo-

metara puta sa kolašinske i

beranske strane. Kada obezbi-

jedimo solidnu geologiju, na-

stavićemo sa dinamikom od

probijanja šest metara tunela

dnevno, što će nam omogućiti

da ispoštujemo rokove zavr-

šetka – zaključio jeParača.

D. DRAŠKOVIĆ

Opštinska administracija u Kolašinu prošle godine nije donijela ni jedan planski dokument

Odlukama „pristupali“, nijesu ihusvajali

KOLAŠIN

-Programure-

đ

enjaprostorauprošloj

godini napodručjuopštine

obilježilo je „pristupanje“

izradi planskedokumenta-

cije, ali ne i njeno„usvaja-

nje“. ,,Pristupanje“ je sto-

postotnonadjačalo

„usvajanje“pa su takosve

odlukeousvajanjuostav-

ljeneza tekućugodinu, a

samimtimi zanovi skup-

štinski sastav.

Prošla godina je protekla u

znaku„odlukaopristupanju“.

Tako su donesene odluke o

pristupanju izmjena DUP-

ova „Centar“ i „Smajlagića

polje“. Takođe su donesene

odluke o pristupanju izradi

DUP-ova „Bašanje Brdo“,

„Babljak - Drijenak“, ,,Selišta

– Zekova glava“ i „Dulovine“.

Donesene su i odluke o pri-

stupanju izradi lokalne studi-

jeolokacijizaizgradnjumini-

hidroelektrane Pješčanica i

Moračka Bistrica. Za tekuću

godinuplaniranasuusvajanja

odluka o lokalnoj studiji loka-

cije „Bakoviće“, DUP „Sport-

Nema rješenja ni za stare objekte u centru grada originalne arhitekture. Vlasnici

nezainteresovani, a opština ih nemože otkupiti da bi se rekonstrukcijomsačuvali

Detalj izKolašina

Jedanod „starihobjekata“ ucentrugrada

Još 2013. godine počela

je izrada DUP-a „Sportska

zona“ i lokalne studije o

lokaciji „Bakoviće“. U Sekre-

tarijatu za urbanizam i ure-

đenje prostora to objašnja-

vaju time što su ove planske

dokumente uputili Mini-

starstvu turizma i održivog

razvoja kako bi dobili sagla-

snost, ali saglasnosti još

nema. Iz opozicionog DPS-a

su često prozivali aktuelnu

vlast DF SNP SDP da nijesu

bili sposobni da usvoje ni

ova dva planska dokumen-

ta i da svoju nesposobnost

kriju iza Ministarstva.

Dugočekanje

Sportskezone

iBakovića

ska zona“, DUP „Centar“ i

DUP „Smajlagića Polje“ kao i

odluke o donošenju lokalnih

studija o lokacijama za mini

hidroelektrane po inicijativa-

ma investitora.

Kako su obrazložili iz Sekre-

tarijatazaurbanizami uređe-

nje prostora, izrada novog

DUP-a „Centar“ bila je neop-

hodna zbog spore primjene i

sprovođenja važećeg plana.

–Jednostavno,DUP„Centar“

je u proteklom periodu imao

mali stepen realizacije i mo-

rali smo pristupiti njegovim

izmjenama.DUP„Smajlagića

Polje“ jeprije svega sanacioni

plan koji nije urađen u grani-

cama predviđenim odlukom

o pristupanju i izradi. Zbog

toga je cilj ovih izmjena ko-

munalno uređenje velikim

dijelom izgrađenog prostora.

RealizacijaDUP-a ,,Smajlagi-

ća Polje“ nije obezbijedila ur-

bani karakter naselja, niti ko-

munalnu opremljenost i

uravnoteženost namjene

objekata kao ni saobraćajnu

mrežu. Takođe, postoje neu-

saglašenostipodloganaosno-

vu kojih je napravljen plan sa

zvaničnim geodetskim pod-

logamaUprave za nekretnine

– obrazložila je Ivana Grujić,

sekretarka Sekretarijata.

U Sekretarijatu takođe kon-

statuju da nije ostvarena

planskasmjernicazaštite i re-

konstrukcije sa karakteristič-

nomgradskomarhitekturom.

Kako ističu, privatni vlasnici

su nezainteresovani za zašti-

tuvrijednoggraditeljskogtki-

va. Sa druge strane opština i

država nijesu u mogućnosti

da otkupe i rekonstruišu

objekte. Planirano je podiza-

nje nivoa urbaniteta u cen-

tralnom gradskom području

kaoiuređenjejavnihpovršina

pogotovoporedrijekeTare iu

Sportskoj zoni.

D. DRAŠKOVIĆ