Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 22. april 2018.

Društvo

dvadana i bio jedrugačiji, pri-

hvatio je bolest. On nije rekao

široj okolini da ima virus, ali

njegovi ukućani znaju. Testi-

rala se i njegova partnerka,

negativna je naHIV. I dalje su

zajedno–priča ona.

U Savjetovalištu pamte, me-

đutim, i drugačije reakcijena-

kon saznanja da je osoba HIV

pozitivna, te je tako dolazilo i

do razvoda brakova, prekida

veza... Kako je dodala Marja-

nović,tunepostojinekimodel

po kojemse svi ponašaju isto.

-Udosta situacija kadaposto-

je djeca ne dolazi do razvoda.

Osobe ostaju zajedno - kazala

jeMarjanović.

Često u Savjetovalište, prema

njenim riječima, dolaze i hi-

pohondrični pacijenti koji se

zbogstrahaoddobijanjaHIV-

a testiraju na svaka dva ili tri

mjeseca.

- Kažu mi kako su dodirnuli

kvaku u lokalu, a da su tamo

bile ,,plesačice“. Dok to priča

jedna osoba, ona ,,nit živi nit

mre“. Ruke su joj hladne, zno-

jave jer je u strašnoj panici,

šokui strahu.Onda jenanama

da pričamo sa njima i da ih in-

formišemo– ističe ona.

IDEJE

Da bi se poboljšala svijest gra-

đana, dodajeMarjanović, ne-

ophodno je sprovoditi konti-

nuirane razne kampanje gdje

bi se, takođe, govorilo o HIV/

AIDS-u sa sociomedicinskog

aspekta. Na taj način bi se,

smatra ona, smanjila stigma i

diskriminacija, ali i stvorilo

sigurno podržavajuće okru-

ženje za one koji su već infici-

rani i za one koji bimogli biti.

- To je širok koncept djelova-

nja i moramo svi da budemo

uključeni – rekla je ona.

Navela je da je neophodna

kontinuirana edukacija, te da

se svijest građana o HIV-u

može poboljšati na razne na-

čine. Kao turističko-ugosti-

teljska zemlja, kaže ona, mo-

žemo da uredimo pitanje

prevencije na način što bi u

turističko-ugostiteljskim

objektivma postojali kondo-

mati.

- To nije skupo, a cijena kon-

domamožeda budeminimal-

na u odnosu na onu koja je na

prodajnim mjestima. Ljudi

koji bi, recimo, došli izZapad-

ne Evrope kada bi vidjeli to

rekli bi: ,,Ovdje razmišljaju o

tome. Ova zemlja je sigurna

po tompitanju“ – rekla je ona.

Obuhvat testiranja na HIV, s

druge strane, kako dodaje,

može da se poveća raznimak-

tivnostima i tokomodređenih

ljetnjih festivala. Navodi da je

važno tada postaviti neke

štandove gdje bi bili mladi sa-

vjetnici koji bi, takođe, dijelili

kondome.

- Građanima moramo pribli-

žiti ovu temu– rekla je ona.

Ranije su testiranja na HIV

trajaladvadana, adanas se re-

zultat dobija za pola sata.

- Svi dok čekaju rezultat žive

životompozitivneHIVosobe.

Tada budu u cipelama osobe

koja ima HIV i tako se trudi-

modasmanjimostigmatizaci-

no 10.468 građana, a od toga je bilo 89 pozitivnih

Prema podacima Instituta

za javno zdravlje, najveći

broj HIV infekcija dijagno-

stikuje se u uzrastu 20 39

godina (78%). Mlađih od 20

godina prilikomotkrivanja

HIV infekcije je bilo 2%, a

starijih od 39 godina 20%.

- Najveći broj infekcija

(91%) otkriven je u dobi

koja pripada radnom i

reproduktivnomuzrastu

od 15 do 49 godina. Kako

je HIV infekcija danas hro-

nična infekcija sa kojom se

živi, to je i neminovno da

se sada sve više govori o

starenju sa HIV-om, pa se

tako i povećava broj starijih

osoba od 50 + godina koje

žive sa HIV-om – saopšteno

je iz Instituta.

Statistika

se, treba da pođe da se testira bez grča

li treba da zna da to nije smak svijeta

ato što se onda onamože držati pod

zgovara ona rečenica ,,koliko ću dugo da

renja sa HIV-om – rekla je dr specijalista

I Jelena Čolaković iz NVO

Juventas smatra da je

svijest društva nerazvijena

u odnosu na testiranje na

HIV, između ostalog, zbog

toga što građani strahuju

od rezultata testa, kao i sti-

gme i diskriminacije koja,

nažalost, prati infekciju

ovim virusom.

- Pratimo godinama ovu

problematiku. Treba svi da

utičemo da se promijeni

naše okruženje. Činjenica

je da neki ljudi zbog svog

zdravstvenog statusa,

odnosno HIV-a gube posao

i uskraćuju im se razne

usluge – rekla je ona.

Podsjetila je na ranije publi-

kacije ove organizacije u

kojima je ukazano na pora-

znu činjenicu da osobe

koje žive sa HIV-om, izme-

đu ostalog, imaju iskustva

sa diskriminacijomu crno-

gorskom zdravstvenom

sistemu, što je dokumento-

vano od strane Crnogorske

fondacije za HIV.

- Jedan od slučajeva govori

o osobi koja je imala infar-

kt, a kada je u kardio cen-

tru na prijemu saopštila da

je HIV pozitivna i da obavi-

jeste njenog ljekara, istog

trenutka je doktor koji ju je

primio rekaomedicinskoj

sestri koja joj je pomagala

da skine košulju: ,,Ne diraj

je!“. Doktorka u čekaonici

je na pitanje pratioca kako

je žena koju su primili

grubo odgovorila: ,,Je li to

ona što ima sidu?“- nego-

duje Čolaković.

Juventas planira u nared-

nomperiodu da raznim

aktivnostima unaprijedi

stanje u ovoj oblasti, odno-

sno senzibiliše pružaoce

usluga, među kojima će biti

medicinski radnici, socijalni

radnici, policajci...

Pored neinformisanosti

i predrasuda, prema nje-

nim riječima, jedna od

otežavajućih okolnosti za

osobe koje žive sa HIV-om,

koju želimposebno da

pomenem, je i nedostatak

institucionalne psihološke

podrške.

- Nadamo se i da će se to

promijeniti – kazala je ona.

Diskriminacija

Izvršni direktor NVO Centar za akademski integritet Mitar

Đukanović reagovao je na izjavu profesora dr Milana Laki-

ćevića u vezi autentičnosti magistarskog rada Alekse Bečića

navodeći da ne želi da ulazi umedijsku polemiku sa njim.

- Uvaženi prof. dr Milan Lakićević tvrdi da je Aleksa Bečić ,,sve

citate, uz navođenje izvora, jasno naveo“. Prilažemo sliku,

odnosno 67. stranice Bečićeve disertacije iz 2014. godine. U

donjemdijelu je tekst publikacije ,,Privatizacija državnog

kapitala u Bosni i Hercegovini“, autora Divjak i Martinović,

objavljene 2009. godine. Pozivamo cijenjenog profesora

Lakićevića da nampomogne da pronađemo citat u ovom

pasusu Bečićevog teksta – rekao je on.

Lakićevićdanampomogne

dapronađemocitat

PODGORICA

Potpredsjed-

nikDemokratskeCrneGore

MomoKoprivica saopštio je

jučedanavodi Centra za aka-

demski integritet da jeAleksa

Bečićplagiraomagistarski

radpredstavljajubesprizo-

ranpokušaj podmetanja, a iz

oveNVOsuodbacili teoptuž-

be.

Korpivica je kazao novinarima

na konferenciji da iza ,,monti-

ranog slučaja“ stoji dio Demo-

kratskog fronta i to onaj koji je

,,spriječioBečićevukandidatu-

ru na predsjedničkim izbori-

ma“.

- Gruba je neistina da je Bečić

uzeo tuđemisli i ideje, a da nije

navodio izvore - saopštio jeKo-

privica.

Na njegove navode reagovao je

jučeizvršnidirektorNVOCen-

tar za akademski integritetMi-

tar Đukanović, koji je najavio

da će Osnovnomdržavnom tu-

žilaštvuuPodgorici uponedje-

ljak zbog plagiranog rada pre-

dati krivičnu prijavu protiv

Bečića.

- Nadamo se da će, u

fazi izviđaja, tuži-

laštvo sprovesti ade-

kvatno stručno vje-

štačenje, koje će

potvrditi naše nalaze

– saopštio je on.

Đukanović je istakao

dasupoglavlja6.2 i 6.3

Bečićevog rada prepi-

sana iz magistarske

disertacije Mice Ko-

zlik (2009) koja se nig-

dje ne pominje.

- Koprivica tvrdi da je

MicaKozlikmagistrira-

la 20 mjeseci nakon

Alekse Bečića. Ta tvrd-

nja iznenađuje, zato što

njenu tačnost može pro-

vjeriti svako ko ima pri-

stup internetu. Ona je

objavila svoj rad 2009.

godine. Bečić je, kao što

mu stoji u zvaničnoj bio-

grafiji, diplomirao 2010. a

magistrirao 2014. godine –

saopštio je on.

Komentarisao je tvrdnje

Koprivice da Turnitin nije

softverzadetekcijuplagija-

ta, već za provjeru citata.

-Zapravo, obratno je:Turni-

tin je softver koji detektuje po-

klapanjenekog teksta saposto-

jećim izvorima dostupnim na

internetu. Nama su, u našoj

analizi, rezultati Turnitin pro-

vjere poslužili kao polazna os-

nova - naime, Turnitin nam je

sastavio listu izvora, dostupnih

onlajn, sa čijim sadržajem se

neki dio Bečićevog teksta po-

klapa… Uočili smo da se tekst

poglavlja 6.2 i 6.3Bečićeve teze

podudara sa tekstompoglavlja

11.1 i 11.2 disertacije Mice Ko-

zlik. Pošto je ona svoj rad obja-

vila pet godina prije njega, za-

ključili smo da je on prepisivao

od nje, a ne ona od njega – ista-

kao jeĐukanović.

R.P.

Demokrate ponovile da su navodi da je njihov lider

plagiraomagistarski rad pokušaj podmetanja

Đukanovićnajavioda

ćepodnijeti krivičnu

prijavuprotivBečića

Nadamo se da će, u fazi izviđaja, tužilaštvo sprovesti

adekvatno stručno vještačenje, koje će potvrditi naše

nalaze. Poglavlja 6.2 i 6.3 Bečićevog rada prepisana iz

magistarske disertacijeMice Kozlik (2009) koja se nigdje

ne pominje - poručuju iz Centra za akademski integritet

ju i stvorimo prihvatljivo

okruženje, jer neko ko je to

prošaomožemožda najbo-

lje da shvati osobu koja ima

ovaj virus – zaključila je

Marjanović.

N. ĐURĐEVAC

teška

bolest

AleksandraMarjanović

RadMiceKozlik

Bečićev rad