Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 22. april 2018.

Društvo

PODGORICA

UCrnoj

Gori jeuposljednjih 13

godina, otkako jeuveden

koncept dobrovoljnog i

povjerljivog savjetovanja

uz testiranjenaHIV, u

domovima zdravlja, od-

nosnou savjetovalištima

testirano 10.468građana,

aod toga jebilo89pozi-

tivnihrezultatanaovaj

virus.

To je Pobjedi rečeno iz In-

stituta za javno zdravlje

odaklesupojasnili dasesa-

vjetovališta, osim u ovoj

ustanovi, nalaze u domovi-

mazdravljauBaru,Kotoru,

Herceg Novom, Nikšiću,

Bijelom Polju i Pljevljima.

Njihovastatistikapokazuje

da broj građana koji se do-

brovoljno testira na HIV

nije zadovoljavajući, zbog

čega ocjenjuju da je svijest

društva u tom smislu slabo

razvijena. Nadležnima,

prema riječima dr specija-

liste socijalne medicine

Aleksandre Marjanović iz

SavjetovalištaHIV/AIDSu

sklopu Instituta za javno

zdravlje,predstojijošdosta

posla kako bi poboljšali to

stanje. Loše je, smatra ona,

štograđani izbjegavajuovu

vrstu testiranja, između

ostalog zbog straha od re-

akcije okoline ukoliko bu-

duHIVpozitivni.

-Imamotunesrećudajeovo

mala sredina u kojoj je

mnogo jači taj tradicionalni

uticaj ,,šta će mi ko reći“ od

riječi stručnjaka. Do građa-

na treba da dođu informaci-

je stručnjaka koje su potkri-

jepljenenaučnimdokazima.

Ako je neko imao rizične

seksualne odnose, treba da

pođe da se testira bez grča i

straha.Možedabudepoziti-

van na HIV, ali treba da zna

to nije smak svijeta jer je

bolje što ranije otkriti ovu

infekciju, zato što se onda

ona može jako dobro držati

podkontrolom.Nema,tako-

đe, potrebe da se izgovara

ona rečenica ,,koliko ću

dugo da živim“, jer je davno

zakopana u prošlost. Danas

se govori o novomkonceptu

starenja sa HIV-om – rekla

je ona.

SVIJEST

Kakododaje,posljediceka-

snog otkrivanja infekcije

po pojedinca su alarman-

tne, u smislu što povećava-

ju mortalitet i morbiditet.

Osim toga, pojašnjava ona,

izbjegavanjem testiranja

na HIV se stvara moguć-

nost povećanog prenosa

ove infekcije na neinficira-

ne osobe. Infekciju, navodi

ona, ne dobijaju samo po-

sebne grupe ljudi, već mo-

že svako da bude izložen

ovom virusu ukoliko nema

odgovoran odnos prema

svomzdravlju i ponašanju.

- Zato savjetovališta mogu

da kažu da smo ispunili cilj

ondakadagrađanima testi-

ranje na HIV bude kao dio

opštegljekarskogpregleda,

kaošto,recimo,jednomgo-

dišnje idu kod stomatologa

ili provjeravaju krv i slično

- istakla jeMarjanović.

Podsjetila je da seHIVpreno-

si seksualnim putem, putem

krvi, kao i sa inficirane majke

na potomstvo. U Crnoj Gori

se, kaže ona, ova infekcija naj-

češće dobija seksualnim pu-

tem.

- Ono o čemu se, takođe, ne

priča i što treba da se zna jeste

da je analni seksualni odnos

najrizičniji –rekla je ona.

Prošle godineu savjetovališti-

ma otkriveno je 18 novih slu-

čajeva HIV infekcije, a među

njima je registrovan i jedan

muškarackoji je, kako je ispri-

čala Marjanović, bio u straš-

nomšokukada je doznao svo-

judijagnozu.

-Saopštilasammuda jerezul-

tat testiranja pokazao da ima

antitijela na HIV infekciju.

Nastupila je tišina. Nakon tri

minuta je kratko rekao kako

mora da ide. Došao je poslije

U crnogorskimdomovima zdravlja na HIV testir

Ako je neko imao rizične seksualne odn

i straha. Može da bude pozitivan na HIV,

jer je bolje što ranije otkriti ovu infekciju,

kontrolom. Nema, takođe, potrebe da se

živim“ jer se govori o novomkonceptu st

socijalnemedicine AleksandraMarjano

Troškovi liječenja HIV infekcije pokriva Fond za zdravstveno osi-

guranje, odnosno liječenje i dijagnostika je besplatna.

- Sama antiretrovirusna terapija koju pacijenti dobijaju preko

recepata lično propisanih za njih, a o kojoj se donosi odluka na

polugodišnjem konzilijarnompregledu koštaju Fond za zdrav-

stveno osiguranje u prosjeku od 700 do 1000 eura po pacijentu

na mjesečnomnivou. Radi se o kombinovanoj terapiji koja se

sastoji iz dvije ili više vrste ljekova koju nabavlja AUMontefarm i

dostavlja samo jednoj apoteci koja se nalazi u Podgorici. Iz ovih

razloga svi pacijenti iz cijele Crne Gore morajumjesečno dolaziti

u Podgoricu kako bi podigli svojumjesečnu terapiju jer ne postoji

drugi način – rekla je dr Marjanović.

Terapijaod700do1000eura

U crnogorskimnacionalnim strateškimdokumentima za

borbu protiv HIV-a prepoznate su ranjive grupe koje mogu

da dovedu do širenja ovog virusa, a među njima sumuškar-

ci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, injekcioni

korisnici droga, seksualni radnici i radnice.

- I negdje su tu prepoznati i turističko-ugostiteljski radnici i

pomorci zbog profesije – rekla je dr Marjanović.

Ranjivegrupe

PODGORICA

Pobjeda je

izvijestila o odluci cetinjskog

tužilaštva kojom je odbijena

krivična prijava Crnogorskog

pokreta protiv poglavara

Srpske pravoslavne crkve u

Crnoj Gori Am ilohija Ćirovog

Radovića zbog govora mržnje

na liturgijama u septembru

prošle godine, jer je interes

javnosti da bude obaviještena

o takvom rješenju.

Objavili smo sjutradan i

reagovanje Crnogorskog

pokreta na odluku tužiteljke

Katarine Padalice u kojem

su oni iznijeli svoje ocjene na

takvo rješenje, što je, najvje-

rovatnije, naljutilo i uvrijedilo

šefa Osnovnog tužilaštva na

Cetinju i izazvalo njegov neu-

temeljeni napad na Pobjedu.

U Vašem reagovanju na ta

dva teksta, pored ostalog,

ocjenjujete da „medijske insi-

nuacije o naklonosti tužilaštva

bilo kom licu, i stavljanju iznad

Ustava i zakona bilo kog lica,

nijesu tačne, već krajnje mali-

ciozne“.

U našim tekstovima nije bilo

nikakvih insinuacija ili malicio-

znosti, niti smo komentarisali

odluku tužiteljke Padalice,

tako da je Vaša ljutnja na

Pobjedu bezrazložna i bez

osnova. Nadam se da i Vaše

odluke nijesu takve, jer za

razliku od neutemeljenog rea-

govanja na Pobjedu, one nose

mnogo veće posljedice, kako

po građane kojih se tiču, tako i

po državu Crnu Goru.

KaćušaKRSMANOVIĆ

(urednica rubrike Društvo)

Odgovor šefu cetinjskog tužilaštva Luki Martinoviću

Kritiku javnosti treba

prihvatiti bezvrijeđanja

BUDVA

Potpredsjednik

opštineBudvaVeselinMar-

kovićporučio jeotvarajući

radionicuuDomuzdravlja

da će taustanova i on lično

uvijekpodržati slične aktiv-

nosti jer onedoprinose

ranomotkrivanjubolesti i

unapređenjuzdravlja. On je

dodaoda sepreventivnim

djelovanjemumnogome

može smanjiti broj oboljelih

odmalignihbolesti.

UBudvi je juče, u organizaciji

NVO ,,Žena danas“ u Domu

zdravlja organizovana radi-

onica o prevenciji raka dojke i

grlića materice pod nazivom

,,Otkrij bolest na vrijeme,

nemoj da zakasniš“.

- Prema posljednjim podaci-

ma u Crnoj Gori se godišnje

otkrije više od 300 slučajeva

oveopakebolesti,aumreblizu

100. Mislimda su brojke upo-

zoravajuće i treba sve da učin-

imo da se redovno ide na pre-

ventivne preglede, čime

pomažemo sebi, porodici i

društvu u cjelini - kazala je

Rosa Popović, predsjednica

Udruženja ,,Žena danas“.

Na radionici predavanje i be-

splatne preglede održali su

ginekolog dr Nebojša Jok-

manovic iz Kliničkog centra

Crne Gore i onkološkinja

prim. drNadaCicmil-Sarić.

- Istraživanja govoreda bima-

lignih oboljenja bilo za dvije

trećine manje kada bi se pre-

ventivno djelovalo. Nadam se

da će ovih radionica biti više

kako bi građani shvatili šta

znači prevencija i na vrijeme

se javili ljekaru prije nego

bude kasno - kaže ginekolog

Jokmanovićkoji je jučeuBud-

vi održao predavanje pred 50

žena.

N.K.

Juče u budvanskomDomu zdravlja održana

radionica o prevenciji raka dojke i grlićamaterice

Edukacijomdozdravlja

VAŽNAEDUKACIJA:

Sa radionice jučeuBudvi

Liberalna partija osudila uznemirujuće bilborde u Budvi

Veličanjeokupacije

CrneGore 1918. godine

PODGORICA

Bilbordi koji

supreplavili budvanskuop-

štinu, koji navodno slave 100

godinaodpobjedeuPrvom

svjetskomratu, sa sadržaji-

makoji veličajuokupaciju

Budve i CrneGore 1918. i sla-

venestanak i slomdržave

CrneGore, doveli sudoveli-

keuznemirenosti građana

koji vjekovima živeugra-

đanskomskladu i uvažava-

nju, ali i brojnih turistakoji

takve izlivenacionalizma i

šovinizmanemoguvidjeti

nigdjeucivilizovanoj Evropi

i svijetu, saopšteno je izLi-

beralnepartije.

- Iako je struka takve pretpo-

stavke ocijenila kao istorijski

falsifikat za dnevnopolitičku

upotrebu i razdor, lokalna

vlast i ostrašćeni pojedinci i

neformalne grupe podržane

od raznih ekstremističkih

frakcija, nastavljaju sa poku-

šajimapodjele i svađegrađana

- saopštili su.

Kako dodaju, oštro osuđuju

,,bolest revizionizma, oprav-

davanja šovinizma i sijanja

razdora i netrpeljivosti među

građanimanaštetusvakogpo-

jedinca, građanskog sklada i

vladavine prava“.

- Indoktrinacija šovinizma i

obmane kojima napadaju

zdrav razummorajubiti sank-

cionisani shodno zakonu i

pravnom poretku – rekli su

oni.

Da bi, kako dodaju, konačno

zaustavili pokušaje razdora i

nametanja promašenih tema

kojima je mjesto na smetlištu

istorije, pozvali su nadležne

organedahitno reaguju, uklo-

ne bilborde i zaštite ustavni

poredakCrneGore.

R.P.

BUDVA

Ekipe ronilaca Regi-

onalnog centra iz Bijele danas

će pretraživati akvatorijumu

reonu Buljarice u potrazi za

šezdesetogodišnjimRankom

Berišićem iz Podgorice, koji

je nestao u srijedu kada je sa

prijateljemNikolomMacajem

krenuo na pecanje.

Na moru je pronađena pedali-

na, ali ne i Berišić.

Berišić je nestao kada je sa

prijateljemNikolomMacajem

krenuo na pecanje. Nedaleko

od obale umjestu Buljarica,

dok su bili na pedalini, dunuo

je jak vjetar i počeo da nosi

plovilo ka otvorenommoru.

Macaj je skočio u vodu i zapli-

vao prema obali. Berišić je

ostao na pedalini, a kasnije,

kada je i on pokušao da dopli-

va do obale, jak vjetar ga je

onemogućio u tome.

Službenici Ministarstva unu-

trašnjih poslova i Uprave

pomorske sigurnosti šesti

dan tragaju za Berišićem, a u

potragu su do sada bili uklju-

čeni tri plovila i helikopter,

a planirano je i da se uključi

vojska.

B. R. – V.K.V.

Uprava pomorske

sigurnosti i dalje traži

Podgoričanina

Ronioci

uključeni

upotragu

Stigma

koliko i

JelenaČolaković

Sporni bilbord