Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 22. april 2018.

Hronika

„škaljaraca“ i „kavačana“ sa kriminalcima iz regiona

kaosaveznikCrnojGoriubor-

biprotivorganizovanihkrimi-

nalnihgrupa.

-Poznatoje idaulicamaSrbije

albanski narko kartel šparta

nesmetano, da je nedavno u

Beogradu poslije dužeg vre-

mena priveden sin Nasera

Keljmendija, koji je procesui-

ran u Crnoj Gori. Ćazim

Osmani i njegova grupa imaju

ograničena kretanja kad dođu

uCrnuGoru,aovdjenesmeta-

nodolaze –podsjetio jeTrifu-

nović.

Kako je rekao, jasno je da po-

stoje različiti pristupi narko

kartelima i važno je, kako ka-

že, da Crna Gora nema tole-

rancije za njih.

- Taj pristup u Crnoj Gori do-

šao jedonulte tolerancije, dok

je pristupuzemljama regiona

blagonaklon–napominjeTri-

funović.

Podsjetio je da Crna Gora sa-

rađuje sa službama iz Srbije,

Albanije i Bosne i Hercegovi-

ne i da sve što se dešava u Cr-

noj Gori itekako ima veze sa

okruženjem.

- Isto tako, ono što se dešava u

Srbiji ima veze sa određenim

grupacijama u Crnoj Gori i ši-

U sukobu škaljarske i kavačke

grupe ubijeno je do sada 20

osoba u Crnoj Gori. Za ope-

rativce crnogorske policije

nema dileme da su u većini

slučajeva direktni egzekutori

stigli iz regiona.

25. decembra 2014. godine:

Baranin Andrija Mrdak ubijen

je ispred kapije Zavoda za

izvršenje krivičnih sankcija u

Spužu. Mrdak je sa snahom

došao u posjetu bratu. Za

ubistvo Mrdaka osumnjičen

je Pančevac Darko Geisler i za

njim je raspisana potjernica.

Ubijeni Mrdak je bio najbolji

prijatelj i tjelohranitelj kasnije

ubijenog vođe barskog klana

- Armina Muše Osmanagića.

26. maj 2015. godine: Uhap-

šeni su Južnoafrikanac

Majkl Gregori Feraris iz

Johanesburga i Podgoričanin

Aleksandar Marković zbog

stvaranja kriminalne organi-

zacije i planiranja likvidacije

budvanskog biznismena

Gorana Đuričkovića. Oni su

osuđeni na ukupno jedanaest

godina zatvora.

27. oktobra 2015. godine:

Kontroverzni biznismen iz

Budve Goran Đuričković ubi-

jen je iz snajpera u bašti svog

lokala ,,Fišermen“ u Budvi. Za

njegovo ubistvo osumnjičen

je Srđan Popović (24), držav-

ljanin Bosne i Hercegovine,

koji je uhapšen 3. avgusta u

Austriji. Popović je te avgu-

stovske večeri, kada je poči-

njeno hladnokrvno ubistvo,

imao više pomagača. On je

sa jednim svojim zemljakom

ilegalno ušao u našu zemlju

i na isti način, kada je ubio

Đuričkovića, pobjegao. Đurič-

ković je, prema evidenciji

bezbjednosnih službi, bio član

kavačke grupe.

Egzekutoristižuizdrugihdržava

rem okruženju – kazao je naš

sagovornik.

Trifunović jekazaodasudvije

kriminalne grupe koje se

obračunavaju - škaljarski i ka-

vački klan vezani sa kriminal-

nim grupama iz Srbije, odno-

sno da su im centri moći u

regionu.

- Oni u regionu imaju određe-

nepolitičareiljudeizbezbjed-

nosnih službi i preko njih do-

bijaju falsifikovane, a i

originalnepasoše–upozorava

Trifunović.

AnalitičarizBeogradapodsje-

ćana slučaj iz2012. godineka-

Stručnjaci iz bezbjednosnih krugova odavno govore o dva

,,kampa“ koji se nalaze u Republici Srpskoj, odakle se regru-

tuju plaćenici za obavljanje prljavih poslova u BiH, ali i širem

regionu – Srbiji, Crnoj Gori i u Hrvatskoj.

„Kamp“ su oformili bivši učesnici ratnih dešavanja, uglav-

nompripadnici brojnih paravojnih formacija, s ciljem izvo-

đenja ,,crnih operacija“, koja uglavnom radi za naručioce

likvidacija uma ijaškimobračunima, ali su se specijalizovali

i za razne druge akcije - iznude, otmice, podmetanja eksplo-

zivnih naprava…

Ta ekipa veterana regrutuje mlađe ljude koji su se već ogri-

ješili o zakon i obučavaju ih za surove akcije egzekucija.

Prema procjenama stručnjaka, iz ovog centra u Republici

Srpskoj obavljeno je više od petnaest likvidacija u regionu.

,,CRNEOPERACIJE“:

Regrutovanjeplaćenika

da je u Valensiji uhapšen je-

dan od najozloglašenijih

kriminalaca Luka Bojović,

koji predvodi nekadašnji ze-

munski klan.

PARAVOJSKA I KRIMINAL

On je za vrijeme rata u bivšoj

Jugoslaviji bio pripadnik pa-

ravojne formacije „Tigrovi“

ŽeljkaRažnatovićaArkana.

Sa Bojovićem su u Valensiji

uhapšena i trojica njegovih

saradnika. Kod Bojovića je

pronađenpasošLitvanije, kao

i bosanski, hrvatski, slovenač-

ki i srpski originalni pasoši.

Prije šest godina hrvatska i

srpska policija istraživale su

kakosukodBojovića injegove

grupe dospjeli hrvatski paso-

ši.

Zbog ovog krivičnog djela

uhapšena su dva policijska

službenika, državnaslužbeni-

ca u Policijskoj upravi Zagreb

i dvoje zaposlenih u hrvat-

skomkonzulatuuTuzli.

Prema brojnim analizama,

najveći dio sadašnjih izvršila-

ca kriminalnih djela su bivši

pripadnici paravojnih jedini-

ca koje su, početkom i sredi-

nomdevedesetih,haraleregi-

onom bivše Jugoslavije i za

sobomimajudesetine žrtava.

Oni su, tvrde izvori iz be-

zbjednosnih službi, spremni

– i sposobni – da obavljaju li-

kvidacije po narudžbi, da za-

strašuju i ubijaju svudau regi-

onu za novac. Prema tim

izvorima, likvidacije ,,obič-

nih“ kriminalaca koštaju do

10.000eura, doksezaelimini-

sanje šefova kriminalnih gru-

pa traži između 50.000 i

70.000 eura...

METODE

Mnogi iz bezbjednosnih kru-

gova tvrde da Luka Bojović i

dalje, iako se nalazi u zatvoru

u Španiji, upravlja brojnim

kriminalnim operacijama,

preko posrednika koji dalje

prenose naređenja.

Kako se obavljaju likvidacije?

Osobe iz kriminalnog miljea

obično ,,kradu“ identitet ljudi

kojinijesuimalipasoše ilikoji-

ma su pasoši istekli. Takav la-

žan identitet košta i do 10.000

eura.

Naravno, za izvođenje takvog

plana neophodna je saradnja

sa nekim ljudima iz policije.

Procjenjuje se da je za stotinu

lažnih pasoša ,,zarađivano“

oko–milion eura.

Dr Trifunović navodi da čla-

novi kriminalnih grupa laž-

nimpasošimauspješnoprikri-

vaju identitet. Mijenjaju lični

opis,puštajubradu,kosu,kori-

ste naočare bez dioptrije, far-

bajukosu…

Ističe da se često dešava da

granice napuštaju ilegalno, a

,,najpodobnija“ država geo-

grafski gledano za to je Crna

Gora.

Naš sagovornik zamjera crno-

gorskim pravosudnim vlasti-

ma jer, kakokaže, nepritiskaju

srpske vlasti da im isporuče

osobe koje su u Srbiji, a za nji-

masuraspisanecrvenepotjer-

nice.

- Ta lica koja su na potjernica-

ma se slabo kreću, oni dostav-

ljaju papire da su bolesni, a

javno gostuju na televizijama

–kazao jeTrifunović.

Ondodajeda jepitanje kako je

Jovica Vukotić, jedan od ista-

knutih članova škaljarskog

klana, dobio srpsko državljan-

stvokadajeCrnaGoraraspisa-

la potjernicu za njim.

Osim Vukotića, na čelu ška-

ljarskog klana je IgorDedović,

a suparnički klan predvode

Radoje Zvicer i Slobodan Ka-

šćelan.

Do 2014. godine kavački klan

nije postojao. Istražitelji su

znali za ,,škaljarce“, ali zbog

sukoba unutar grupe, borbe za

prevlast nad prljavim poslovi-

ma, nastale su dvije grupe. Ne-

kadašnji prijatelji iz prigrad-

skog naselja Škaljari počeli su

međusobnodasesukobljavaju.

Prema informacijama iz be-

zbjednosne službe, ,,škaljarci-

ma“ se ubrzo pridružila grupa

iz Budve, koju predvodi Mar-

ko Ljubiša Kan, kao i barska

grupa Alana Kožara, koju je

ranije predvodio Luka Đuro-

vić. Dodatne članove su dobili

i od grupe iz Podgorice na či-

jemčelusenalazeMinjaŠako-

vić i Stevan Stamatović, a po-

vezani su sa Beograđaninom

LukomBojovićem.

Prema analizama bezbjedno-

snih službi, škaljarski klan je

ogranak nekadašnjeg zemun-

skog klana. Iste takve ekipe

djeluju i u drugim zemljama

okruženja, prevashodnouBo-

sni i Hercegovini, Republici

Srpskoj.

Dok se ,,škaljarci“ priklanjaju

Bojoviću, ,,kavačani“ se osla-

njaju na takozvanu Kekinu

grupu sa Novog Beograda na

čijemječeluDejanStojanović.

Prema tvrdnjama izvora iz be-

zbjednosnih službi, dominan-

tna kriminalna aktivnost obje

grupe je šverc kokaina iz Juž-

neAmerike prema lukama ze-

maljaZapadneEvrope(Špani-

ja, Italija i Holandija). Zbog

sukoba u tom kriminalnom

poslu ne samo na teritoriji Cr-

neGorenegoiunajvećojmjeri

izvan granica bližeg regiona,

posljedica su i surove likvida-

cije kodnas.

A.GAGOVIĆ–M.ŽIŽIĆ

DarkoTrifunović

Eksplozivuobičajenosredstvoobračuna

SlobodanKašćelan

RadojeZvicer