Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 22. april 2018.

Hronika

MEĐUNARODNOKRIMINALNOBRATSTVO:

Veze

Dvostrukoubistvokoje se

dogodilo31.martaucentru

Podgoriceupodne, naoči-

gledbrojnihgostiju lokala,

pokrenulo jepitanjebe-

zbjednosti građanaCrne

Gore. PodgoričaninRadivo-

jeJovanovićplatio je živo-

tom, ni krivni dužan, jer je

ubica, ciljajući Šakovića, is-

paliohitacunjega.

Iako je motiv ovog stravičnog

ubistvanastavakobračunakri-

minalnih grupa, ono što je do-

datno zastrašilo crnogorsku

javnost je podatak da je jedina

,,krivica“ ubijenog Radivoja

Jovanovića što se u pogreš-

nomčasunašaonapogrešnom

mjestu: u neposrednoj blizini

mete–MilošaŠakovića,čovje-

ka bliskog kavačkomklanu.

To je posljednje upozorenje: u

obračunima kriminalnih kla-

nova u Crnoj Gori stradalo je i

četvoro crnogorskih građana

koji nijesubili povezani sadje-

lovanjem kriminalaca već su

se našli na ,,liniji vatre“.

REAKCIJADRŽAVE

Nakon nemilog martovskog

događaja u Podgorici, došlo je

do promjena u vrhu bezbjed-

nosnih službi: ostavke su pod-

nijeli prvi čovjek Uprave poli-

cije Slavko Stojanović, šef

podgoričkog Centra bezbjed-

nosti Jovica Rečević, a smije-

njen je i šef podgoričkog ANB

MilanKovačević.

U međuvremenu, suspendo-

van je i policajacMijodragBu-

latović, koji nije reagovao pri-

likomubistvau,,Forumu“iako

jebionasamonekolikometara

oddešavanja.

Nekoliko dana kasnije, crno-

gorskapolicija jeuhapsilagru-

pu Podgoričana, koji se terete

da su formirali kriminalnu

grupusaciljemizvršenjalikvi-

dacije.

Da su crnogorske vlasti ozbilj-

no pristupile sagledavanju

problema i njegovom suzbija-

nju,potvrđujuisastancičlano-

va Vijeća za nacionalnu be-

zbjednost i odbranu, gdje su

jasno postavljeni zaključci da

Odluke srpskih vlasti u dva

slučaja - Kotoranina Jovana

Vukotića i njegovog prezi-

menjaka Veselina Vukotića iz

Nikšića - u najmanju ruku bile

su kontroverzne.

Dok su 2017. godine crnogor-

ske vlasti potraživale Jovana

Vukotića radi procesa koji se

vodio pred Osnovnim sudom

u Kotoru, u Srbiji je dobio – i

srpsko državljanstvo i srpski

pasoš.

Status srpskog državljanina

dobio je uprkos potjernici koja

je bila raspisana početkom

februara 2017. godine zbog

pucnjave u diskoteci „Madam

Koko“ 2012. godine.

Očigledno je da je lice sa

potjernice - Jovan Vukotić

morao imati pomoć nekih

Državljanstvoradiutočišta

moćnih ljudi u Srbiji, kako bi

izbjegao da odgovara pred

crnogorskimpravosudnim

organima.

Vukotić je Crnu Goru napustio

u vrijeme početka krvavog

obračuna „škaljaraca“ i „kava-

čana“.

Dok je Vukotić potraživan u

Crnoj Gori, u nekoliko navrata

je viđen u Novom Sadu, u

društvu bezbjednosno intere-

santnih osoba.

Ne slučajno, taj grad je izabrao

zbog prijateljskih relacija sa

prezimenjakomVeselinom

VeskomVukotićem (58) iz Nik-

šića, čiju prošlost prate brojna

kontroverzna dešavanja.

Veselin Vukotić je zbog ubi-

stva kapetana Duška Boško-

vića u Prčanju 1997. godine

u Crnoj Gori bio osuđen na

kaznu zatvora od 20 godina.

Srbija je odbila da ga izruči

Crnoj Gori.

se djelotvornije mora reago-

vati, s posebnim akcentomna

represivnemjere.

Ispostavilo seda jeubistvoŠa-

kovića, jednog od članova ta-

kozvane škaljarske grupe, bila

prva operativna kriminalna

akcijaukojoj suigrali ,,domaći

igrači“.

Mnogo ranijih kriminalnih

akcija bile su dio organizova-

nog djelovanja kriminalnih

klanova, iz Crne Gore i regio-

na. Iakoseubistvadešavajuna

teritorijiCrneGore,očitojeda

postoji međunarodna sarad-

nja kriminalnihgrupa.

,,STARE

I ,,NOVE

VEZE

Izvoriizbezbjednosnihslužbi

tvrdedaratkriminalnihgrupa

ima potporu regionalnih kri-

minalaca i organizovanih kri-

Surovi rat

nekadašnjih

prijatelja

Prema analizama bezbjednosnih službi, škaljarski klan je ogranak

nekadašnjeg zemunskog klana. Iste takve ekipe djeluju i u drugim

zemljama okruženja, prevashodno u Bosni i Hercegovini, odnosno

entitetu Republika Srpska. Umeđuvremenu, ,,škaljarci“ se priklanjaju

Bojoviću, dok se ,,kavačani“ oslanjaju na takozvanu Kekinu grupu sa

Novog Beograda na čijem je čelu Dejan Stojanović. I jedni i drugi

imaju razgranate veze u državama regiona

minalnihgrupakojedjelujuna

prostoru Zapadnog Balkana,

prvenstveno na teritoriji Crne

Gore,SrbijeiBosneiHercego-

vine.

To jenedavnogostujući uemi-

siji „Kontrast“ na Al Jazeeri

saopštio sekretarVijeća zana-

cionalnu bezbjednost i neka-

dašnjiprvičovjekUpravepoli-

cijeVeselinVeljović.

- Mi imamo saznanja i infor-

macijeda sukriminalne struk-

ture iz Crne Gore, a vjerujem i

iz nekih drugih država, pove-

zane sa vojnim i paravojnim

strukturama, kriminalnim i

parakriminalnimstrukturama

i nekih drugih država regiona.

Da su vrlo često u bliskim ko-

nekcijama sa pojedinim poli-

tičkim strukturama i nekim

drugim subjektima i da poku-

šavaju u Crnoj Gori

određenu situaciju de-

stabilizovati. U Crnoj

Gori uzadnjedvijegodine

određene strukture, i u Crnoj

Gori i vanCrneGore, pokuša-

vaju destabilizovati državu u

vojnom, političkom, ekonom-

skomisvimdrugimsegmenti-

ma - kazao jeVeljović.

Sa njegovom konstatacijom

saglasan je i profesorna fakul-

tetu bezbjednosti Univerzite-

ta uBeograduDarkoTrifuno-

vić.

On je kazaoda segmenti orga-

nizovanog kriminala imaju

uporište u vlasti i zato ostaju

nedodirljivi, s obzirom da se

radi o ozbiljnim kriminalnim

strukturama koje podržavaju

ne samo u lokalnoj vlasti već i

ljudima u policiji, Agenciji za

nacionalnubezbjednost, poli-

tičarima u Crnoj Gori i regio-

nu.

Jedan od primjera koji pot-

krepljuju Trifunovićeve tvrd-

nje je i hapšenje kotorskog

policijskog inspektora Zlatka

Samardžića umaju prošle go-

dine. Samardžić se optužni-

com Tužilaštva tereti da je

prenosio poruke za „kavača-

ne“, odnosno da je odavao de-

talje tajnihpolicijskih akcija.

Trifunović navodi da je jasno

da mnoge grupe koje su pori-

jeklom iz Crne Gore imaju ja-

ka uporišta u Srbiji, Bosni i

Hercegovini i naKosovu.

- Za njih ne postoje granice –

kazao jeTrifunović.

Komentarišući dvostruko

ubistvo koje se dogodilo u

podgoričkomlokalu ,,Forum“,

gdje je ,,čovjek ubijen pred

svojom porodicom“, rekao je

da tobila kapkoja jeprelila ča-

šu za bezbjednosne službe.

On je pozdravio nove kadrov-

ske promjene i naglasio da

očekuje da će odlučnošćuVla-

deCrneGoresuzbitiratkrimi-

nalnihgrupa.

Dodao jedaćeon i njegoveko-

lege iz Srbije iz obavještajnih

službi pružiti podršku da gra-

đani Crne Gore imaju miran

san jer je to obostrana korist.

- Ako su te kriminalne grupe,

koje obitavaju u Crnoj Gori,

spriječene u svom djelovanju,

onda je njima smanjen mane-

varski prostor da ugrožavaju

bezbjednost i Srbije i zemalja

u regionu – kazao je Trifuno-

vić.

(NE)SARADNJA

Dodao je da ćemo vidjeti da li

ćeSrbijauspjeti dapariramje-

rama koje donosi Vlada Crne

Gore jer je „opšte poznato da

Srbijane isporučujeCrnojGo-

riosobekojesunacrvenimpo-

tjernicama“.

On je naveo i nekoliko primje-

ra gdje se Srbija nije pokazala

VeselinVeljović

VeselinVukotić

Lokal ukojemjepucanonaŠakovića i Jovanovića

LukaBojović

JovicaVukotić