Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 22. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Predstav-

niciMMF-a i Svjetskeban-

kepozdravili suostvarene

rezultateCrneGoreupro-

cesu fiskalnekonsolidaci-

je, kao i udijeluunapređe-

nja finansijskog sistema, a

naročito jepozdravljen

uspjehu, do sada, najpo-

voljnijoj emisiji euroobve-

znica, saopšteno je izMi-

nistarstva finansija.

Na prvom godišnjem sa-

stanku sa predstavnicima

MMF-a iSBuVašingtonusu

razgovarali ministar finan-

sija Darko Radunović, gu-

verner CBCGRadoje Žugić,

viceguvernerNikolaFabris i

državna sekretarka uMini-

starstvu finansija Nina Vu-

jošević.

FISKALNASTABILNOST

- Naglašeno je da je i u okol-

nostima teških i nepopular-

nihmjera fiskalnog prilago-

đavanja, kao i zahtjevnih

aktivnosti na unapređenju

finansijskog sistema, Crna

Gora ostvarila impresivan

rast u prošloj godini od 4,4

odstoBDP-a- saopšteno je iz

Ministarsva finansija.

Istaknute su i odlične ten-

dencijeuovoj godini, poseb-

no u zoni realne ekonomije,

kao i udijelu jačanja fiskalne

stabilnosti.

-Takođe, i u finansijskomsi-

stemu su zabilježeni pozi-

tivni trendovi u prva dva

mjeseca ove godine - saop-

šteno je iz ovog resora.

Članovi crnogorske delega-

cije su istakli da je podrška

MMF-a i Svjetske banke

imala ogroman značaj za ja-

čanje fiskalne održivosti, fi-

nansijske i makroekonom-

ske stabilnosti, posebno

ističući datugarancijuSvjet-

ske banke (PBG), na osnovu

koje će država refinansirati

diojavnogduga,unaprijediti

njegovu ročnost i smanjiti

troškove finansiranja.

TEHNIČKAPOMOĆ

- Saradnja Vlade i Centralne

banke sa ovim institucijama

ćesenastaviti i uovoj godini,

zbog potrebe daljih unapre-

đenja i jačanja održivosti,

primjene međunarodnih

standarda i dobrihpraksi, ali

i zbog nastavka reformi u

procesu fiskalne konsolida-

cije - navodi se u saopštenju.

Na sastancima je razgovara-

no o mogućnostima tehnič-

ke pomoći za oblasti mone-

tarne i fiskalne politike,

shodno prioritetima koje

utvrde Vlada i Centralna

banka.

R.P.

PODGORICA

-Uprava carina

jeumartunaplatila 53,18mili-

ona euranetoprihoda, sedam

odstomanjenegou istom

prošlogodišnjemperiodu.

Prema podacima objavljenim

na sajtu Uprave carina, od uku-

pno naplaćenih prihoda u fe-

bruaru, na porez na dodatu vri-

jednost pri uvozu se odnosilo

37,41 milion eura, na akcize

13,38 miliona eura, na carinu

2,23 miliona, na porez na kafu

152,18hiljada, anaostalepriho-

de 5,85hiljada eura.

Iz Uprave je objašnjeno da je u

martu naplaćeno 55,04miliona

eura, ali da je bilo carinskih po-

vraćaja sredstava u iznosu od

26,16 hiljada eura i akciznih u

iznosuod 1,84miliona eura.

U strukturi naplaćenih akciza

najviše su zastupljeni akciza na

mineralna ulja, njihove deriva-

te i supstitute sa68odsto, zatim

akciza na duvanske proizvode

sa 22 odsto i akciza na alkohol i

alkoholna pića sa šest odsto.

Ostale prihode, kako je objaš-

njeno, čine prihodi po osnovu

novčanih kazni u prekršajnom

postupku, prihodi od prodaje

carinske robe, kamate zanebla-

govremeno plaćanje carine i

carinskihdažbina.

R.P.

PLJEVLJA

Rudnikuglja

završio jeprošlugodinu sa

netoprofitomod5,8miliona

eura, 1,6putavećimnego

2016. godine. Premapodaci-

ma iz izvještajaoposlovanju,

koji jeobjavljenna sajtu

Montenegroberze, poslovni

prihodi Rudnikaugljana

krajudecembra iznosili su

41,39miliona eura i bili su6,8

odstoveći negouupored-

nomperiodu.

Poslovni rashodi kompanije

porasli su 2,7 odsto na 34,65

miliona eura. Troškovi zarada,

naknada i ostali lični rashodi

dostigli su 15,54 miliona eura,

materijala 8,07 miliona, a

amortizacije i rezervisanja

5,47 miliona. Ostali poslovni

rashodiiznosilisu5,49miliona

eura.

Ukupna aktiva Rudnika uglja

na kraju decembra vrijedila je

68,3 miliona eura, što je dva

odsto više u odnosu na 2016.

godinu.

Akumulirani gubitak dostigao

je 8,7 miliona eura, dugoročna

rezervisanja i obaveze iznose

20,68 miliona, a kratkoročna

12,94miliona eura.

Odložene poreske obaveze

iznose 1,03miliona eura.

Država posjeduje 31,11 odsto

udjela u Rudniku uglja, itali-

janska kompanija A2A 39,49

odsto, a Aco Đukanović 11,84

odsto.Vlasnici4,28odstoakci-

ja skriveni su iza CK zbirnog

kastodi računa 1, dokRadoslav

Tomić iz Beograda ima 1,1 od-

sto dionica. Ostali akcionari

imaju manje od jedan odsto

udjela ukompaniji.

Elektroprivreda EPCG je kra-

jem marta objavila odluku o

pokretanju postupka dobro-

voljnejavneponudezapreuzi-

manjeRudnikauglja.Riječ jeo

oko 5,06miliona akcijaRudni-

ka, kojeće seprodavati pocije-

ni čiju je fer tržišnu vrijednost

revizorska kuća Deloit, kon-

sultant za taj postupak, proci-

jenila na 6,4 eura podionici.

Dobrovoljna javna ponuda

smatraće se uspješnom ukoli-

koEPCGsteknenajmanje2,58

miliona akcija ili 51 odsto uku-

pnog broja dionica Rudnika

uglja, što je prag uspješnosti.

R.P.

Rudnikugljau

dobitku5,8miliona

Predstavnici MMF-a i Svjetske banke pozdravili rezultate Crne Gore

Uznepopularne

mjere impresivan rast

PinkMontenegroprodat

vlasnicimaN1 televizije

PODGORICA

Američka KKR grupa kupila je od Željka Mitro-

vića Pink Bosne i Hercegovine i Pink Montenegro, saznaje list

Danas. Mitrović je za utorak, 24. aprila, zakazao sastanak sa regi-

onalnimdirektorima svojih regionalnih televizija kada bi trebalo

da saopšti važne poslovne odluke.

- Mitrović je sastanak sazvao kako bi svimupravama saopštio

važne odluke koje je donio o budućnosti svih televizija sa pre ik-

somPink u Srbiji i regionu – navedeno je na sajtu Pinka.

Kako dodaju, pregovori sa predstavnicima KKR su vođeni duže

vrijeme, a zatvoreni su prije 17. aprila kada su se predstavnici

KKR sastali sa predsjednikom Srbije AleksandromVučićem.

KKR grupa u Srbiji posjeduje Televiziju N1 i kablovskog operato-

ra SBB.

R. P.

Umartunaplaćeno

53milionaeura

Saopštenje Uprave carina

CrnogorskadelegacijauVašingtonu