Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 22. april 2018.

Politika

BAR

Napredsjedničkimiz-

borimaMiloĐukanović jeu

Baruosvojioapsolutnuvlast

sa 54odstodobijenihglaso-

va, odnosno 1.777 glasova

višeodukupnogbroja glaso-

va svihšest drugihkandidata

zajedno - saopšteno je iz

DPS-aBar.

Podsjećaju da je njihov kandi-

dat osvojio 11.370glasova.

- O impozantnom rezultatu i

apsolutnoj nadmoći nad dru-

gimkandidatimanajbolje gov-

ore brojke. Na svakom od 72

biračkamjesta uBaru, uodno-

su na parlamentarne izbore

2016. godine, zabilježen je po-

rast broja glasova u korist blo-

ka za evropsku Crnu Goru, na

čijem čelu se i ovoga puta

našao Milo Đukanović - kaže

se u saopštenju.

Iz DPS Bar podsjećaju da je

Mladen Bojanić ostvario više

nego duplomanju podršku od

Mila Đukanovića, tačnije za

5.790glasovamanje.

- Baranka Draginja Vuksano-

vić u svom rodnom gradu je

ostala u zaostatku zaĐukano-

vićem 8.233 glasa. Evropska

politika, poštovanje moralnih

vrijednosti, multietničkog

sklada i težnja za ekonom-

skomstabilnošćuisigurnošću,

još jednom su pokazale svoju

nadmoć našeg kandidata nad

svim drugim političkim su-

bjektimauCrnojGori.Uvjere-

ni smo da će se trend rasta po-

drškegrađana,kojibilježinaša

politika iz godine u godinu,

nastaviti i na izborima za lo-

kalni parlament koji nas oče-

kuju 27. maja ove godine - sa-

opšteno je izDPS-aBar.

R.P.

kandidatima

manjeod jedan

aostanebezpara

Najpoštenije i

najčistije je vratiti

prikupljanje

potpisa pred

opštinskim

komisijama. Ko

prikupi podršku

na taj način, neka

učestvuje na

izborima. Drugo

rješenje ne vidim

– kazao je Veljo

Čađenović

- Opštinske izborne komisije

nijesu profesionalni državni

organi niti su njihovi članovi

službenici, već su građani bili

prinuđeni da svoje stavove

saopštavaju pred predstav-

nicima više političkih partija.

Naravno, novo rješenje se

svakakomora tražiti jer je već

svakome jasno da je ovo neo-

drživo – kazao je Koprivica.

Član Državne izborne komisije

i sekretar tog tijela Veljo

Čađenović, međutim, kaže

Bez obzira na to što

trojica kandidata nijesu

zajedno skupili glasova

koliko je jednomod

njihbilo potrebno pot-

pisa podrške, njima po

Zakonuo nansiranju

političkih subjekata

i izbornih kampanja

bespovratno pri-

pada po 17.000eura iz

budžeta. Taj novac su

dobili deset dana nakon

potvrđivanja kandida-

ture

da treba vratiti pređašnje

rješenje prikupljanja potpisa

pred opštinskim komisijama,

koje je Ustavni sud proglasio

neustavnim.

- Sadašnje rješenje nema

smisla. Takav smo narod da

akomožemo nešto da isko-

ristimo ili zloupotrijebimo,

mi ćemo to uraditi. Najbolje

bi bilo vratiti rješenje koje je

Ustavni sud ukinuo – kazao je

za Pobjedu Čađenović.

Na pitanje treba li rješenje

tražiti u tome da kandidati

koji dobijumanje od jedan

odsto podrške ne dobijaju

novac iz budžeta, on je kazao

da „ni to nije rješenje“.

- Najpoštenije i najčistije je

vratiti prikupljanje potpisa

pred opštinskim komisijama.

Ko prikupi podršku na taj

način, neka učestvuje na

izborima. Ja drugo rješenje

ne vidim – dodao je Čađe-

nović.

Ustavni sud 2016. godine

proglasio je nevažećom

odredbe izbornog zakona

prema kojima se potpisi za

prijavu izbornih lista i kandi-

data za predsjednike države

prikupljaju pred opštinskim

izbornim komisijama, u čijem

sastavu su predstavnici

političkih partija. Inicijativu

za ocjenu ustavnosti podni-

jeli su 2014. godine tadašnji

funkcioneri Pravedne Crne

Gore Rade Bojović, Ilija Vujo-

šević i Branko Lukovac. Oni

su u inicijativi naveli da spor-

ne odredbe izbornog zakona

narušavaju ustavno načelo

zabrane diskriminacije i pod-

stiču nedemokratski politički

ambijent.

I. K.

Pobjednik na predsjedničkim izborima u Crnoj

Gori i lider DPS-a govorio za RIANovosti

Đukanović: Radiću

nanormalizaciji

odnosa saRusijom

Nažalost, posljednjih godina došlo je,

pomeni nepotrebno, do narušavanja

odnosa dvije zemlje. I to samo zato

što je Crna Gora nakon obnove

nezavisnosti, čemu je i rukovodstvo

Rusije dalo veliki doprinos, napravila

strateški izbor za članstvo uNATO i EU.

To su, svakako, od prvog dana znali i u

Moskvi – rekao je Đukanović

PODGORICA

Pobjednik

napredsjedničkimizborima

uCrnoj Gori i lider vlada-

jućeDemokratskepartije

socijalistaMiloĐukanović

izjavio je zaRIANovosti da

namjeravada tokompreds-

tojećegmandata radi napo-

boljšanjuodnosa svoje zeml-

je saRusijom.

–ŠtoseCrneGoreimenelično

tiče, priča o normalizaciji na-

ših odnosa je kucanje na otvo-

rena vrata – rekao je Đukano-

vić zaRIANovosti.

On je izraziožaljenješto jepo-

sljednjih godina došlo do po-

goršanja odnosa dvije zemlje.

–Nažalost, posljednjihgodina

došlo je, po meni nepotrebno,

do narušavanja odnosa dvije

zemlje. I to samo zato što je

Crna Gora nakon obnove ne-

zavisnosti, prije 12 godina, če-

mu je i rukovodstvo Rusije

dalo veliki doprinos, vođena

svojim interesima napravila

strateški izbor za članstvo u

NATO i EU. To su, svakako, od

na tema

PredsjednkEvropskogsavjeta

DonaldTusknaglasio je ranije

važnost samita za izgradnju

snažnih veza sa Zapadnim

Balkanom.

- Cilj nam je jačanje veza sa i

unutar regiona. Samit će na-

stojati da podstakne saradnju

u oblastima od obostranog in-

teresa, uključujući sigurnost i

migracije - rekao jeTusk.

Samit će okupiti lidere država

ili vlada zemalja članica EU

zajedno s čelnicima šest par-

tnera sa Zapadnog Balkana:

Albanijom, Bosnom i Herce-

govinom, Srbijom,CrnomGo-

rom, Makedonijom i Koso-

vom.

Domaćinsamitabićepremijer

Bugarske, koja trenutno pred-

sjedavaEU, BojkoBorisov.

EU će zastupati Tusk i pred-

sjednik Evropske komisije

Žan Klod Junker. Očekuje se i

prisustvo visoke predstavnice

EU za spoljnu i bezbjednosnu

politiku Federike Mogerini i

evropskog komesara za proši-

renje JohanesaHana.

R. P.

Na predsjedničkim izborima u Baru kandidat Demokratske

partije socijalista ostvario apsolutnu pobjedu

ZaĐukanovićaglasalo54odstoBarana

DraganKoprivica

MiloĐukanović

Kremlj

prvog dana znali i uMoskvi –

rekao jeĐukanović.

On je naveo da je takav izbor

potvrdila i većina građana Cr-

ne Gore ubjedljivom podrš-

komkoju jedobiovećuprvom

krugu na predsjedničkim iz-

borima održanim15. aprila.

– Očekujemo da naše pravo

na izbor sopstvenog

puta poštuju svi, a po-

sebno oni koje sma-

tramo tradicional-

nim prijateljima.

To je pretpo-

stavka, kako je

n e d a v n o i

predsjednik

Rusije Vladi-

mir Putin re-

kao, za razvoj

odnosa na uzaja-

mno korisnimosnovama

– rekao jeĐukanović.

Prema njegovim riječima, cr-

nogorsko-ruski odnosi su

određeni viševjekovnom tra-

dicijom prijateljstva, u svim

vremenima.

–Zatosezajednomoramopo-

truditi da tako bude i danas

kada ih treba osavremeniti.

Lično ću nastojati da na duž-

nosti predsjednika doprino-

sim tome. Mi smo mala bal-

kanska zemlja, sa velikom

istorijom. Ponosni na slobo-

darstvo i antifašizam, koji su

stubovi naše državnosti i na-

šeg postojanja. I to su snažne i

važne spone crnogorskog i

ruskog naroda – rekao je Đu-

kanović.

On je podsjetio da se i u godi-

nama,,poremećenihbilateral-

nih odnosa“, koji su, po njego-

vo j o c j e n i , p o s l j e d i c a

,,promijenjenog globalnog

konteksta i vraćanja na hlad-

noratovske pozicije u odnosi-

ma Rusije i Zapada“, u Crnoj

Gori ruski građani i dočekuju

sa dobrodošlicom i poštova-

njem.

Mr.J.