Previous Page  20 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 48 Next Page
Page Background

20

Pobjeda

Nedjelja, 22. april 2018.

Horoskop



Đotiš bioritam(23. 4 –

Piše: Mladen LUBURA

Da biste mogli pratiti ovu

kolumnu poznatog vedskog

astrologa Mladena Lubure,

neophodno je da znate side-

ralnu poziciju Mjeseca! Samo

tako ćete imati korektan

rezultat navedenih tranzita,

te istinsku dobrobit od nave-

denih informacija. Preciznu

kalkulacijumjesečevog

znaka i mjesečeve nakšatre

možete lako dobiti na ovoj

adresi ukoliko unesete podat-

ke rođenja: www.soulmate-

stars.com/vedic-signs/calcu-

late-your-vedic-sign, ili ako

preuzmete besplatan đotiš

programna www.vedicastro-

loger.org/jh

Za ukupan rezultat nije

dovoljno posmatrati samo

planetarne tranzite, već i peri-

ode/podperiode kroz koje

prolazimo, kao i podijelne

karte (speci ična područja

života), što je vrlo individu-

alno, različito od osobe do

osobe.

Granice realnosti su granice naših saznanja. Širenjemnaših saznanja pomjeraju

granice realnosti. Postoji samo dinamična realnost - Ivan Tabaković (1898 1977)

HOROSKOPPOBJEDE:

Astrološki tranziti u svjetlu vedske astrologije

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Ovaj tranzitpočinjeuutorakod12:29

i traje do četvrtka u 16:48. Ovo su po-

voljni dani. Imaćete višak energije i

bićete naročito privlačni što je odlič-

no za intimne odnose. Novac može

da dođe iz više izvora. Prisutna je

energija, inicijativa i odvažnost. Pra-

vo vrijeme za unapređenje odnosa.

PETAK I SUBOTA

Ovo su nepovoljni dani. Prisutan je

nemir,napetost,dostamentalnihiza-

zova. Postoje pritisci od strane na-

dređenih ili previše obaveza koje ne

stižete da uradite na vrijeme. Može

biti poteškoća sa ukućanima ili sa

majkom. Zdravlje i energijanijesuna

visokomnivou. Čuvajte se gubitaka.

NEDJELJA

Postoji opasnost da budete pogrešno

shvaćeni ili dabudeteponiženi.Dije-

temože imati problema sa zdravljem

ili manjak energije. Pripaziti na sto-

mak. Nizak kvalitet življenja i neu-

sklađenost sa okolinom.

Mjesec u Raku

PONEDJELJAK

Uživaćete u sopstvenoj snazi, život-

nosti i oštrom intelektu. Tranzit je

naročito povoljan za partnerske od-

nose. Porodično okruženje je stabil-

no. Ovo je pravo vrijeme za kraća pu-

tovanja, nove početke i poduhvate.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Ovaj tranzitpočinjeuutorakod12:29

i traje do četvrtka u 16:48. Ovo su ne-

povoljni dani za Vas. Problem je ma-

njak vitalnosti, slaba koncentracija i

pad respekta uočima drugih. Ne ula-

ziti u porodične rasprave. Čuvati

novce. Pripaziti na zdravlje, posebno

navid. Previše jeprepreka. Pokušajte

biti istrajniji, ali imati na umu da ovo

nijesudani zamegdan.

PETAK I SUBOTA

Ovo su povoljni dani. Imaćete višak

energije i bićete naročito privlačni

što jeodličnoza

intimneodnose.No

-

vac može da dođe iz više izvora. Pri-

sutna je energija, inicijativa i odvaž-

nost. Pravo vrijeme za unapređenje

odnosa.

NEDJELJA

Prisutan je nemir, napetost, dosta

mentalnih izazova. Postoje pritisci

od strane nadređenih ili previše oba-

veza koje ne stižete da uradite na vri-

jeme. Može biti poteškoća sa ukuća-

nima. Zdravlje i energija nijesu na

visokomnivou.

Mjesec u Lavu

PONEDJELJAK

Nepovoljni dani. Izbjegavajte suko-

be, naročito sa bližnjima i autoriteti-

Mjesec u Ovnu

PONEDJELJAK

Prisutan je nemir, napetost, dosta

mentalnih izazova. Postoje pritisci

od strane nadređenih ili previše oba-

veza koje ne stižete da uradite na vri-

jeme. Može biti poteškoća sa ukuća-

nima ili sa majkom. Zdravlje i

energija nijesuna visokomnivou.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Ovaj tranzitpočinjeuutorakod12:29

itrajedočetvrtkau16:48.Nenaročito

povoljnidani.Postojiopasnostdabu-

dete pogrešno shvaćeni ili da budete

poniženi. Dijete može imati proble-

ma sa zdravljem ili manjak energije.

Pripaziti na stomak. Čuvati se previ-

še troškova. Nizak kvalitet življenja i

neusklađenost sa okolinom.

PETAK I SUBOTA

Ovosupovoljni dani zaVas. Pojavlju-

ju se poslovne prilike, finansijska si-

tuacija se popravlja, kompetentnost

je na visokom nivou, a konkurencija

jepritomslaba. Imatezdravlje i vital-

nost.Uživaćeteukontaktimasazani-

mljivim osobama. Pokušajte izbjeći

prevelike troškove.

NEDJELJA

Uživaćeteudobrimodnosima, kvali-

tetnoj ishrani, imati uspjeha u kon-

taktima sa nadređenima, možda i

putovati negdje. Emocije su vrlo

snažne te je moguća i napetost, ne-

mir. Naročito je povoljno za bliskost

sa intimnimpartnerom.

Mjesec u Biku

PONEDJELJAK

Imaćete višak energije i bićete naro-

čito privlačni što je odlično za inti-

mne odnose. Novac može da dođe iz

višeizvora.Prisutnajeenergija,inici-

jativa i odvažnost. Pravo vrijeme za

unapređenje odnosa.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Ovaj tranzit počinje u utorak od

12:29 i traje do četvrtka u 16:48. Ovo

su nepovoljni dani. Prisutan je ne-

mir, napetost, dosta mentalnih iza-

zova. Postoje pritisci od strane na-

dređenih ili previše obaveza koje ne

stižete da uradite na vrijeme. Može

biti poteškoća sa ukućanima ili sa

majkom. Zdravlje i energija nijesu

navisokomnivou.Čuvajtesegubita-

ka.

PETAK I SUBOTA

Ne naročito povoljni dani. Postoji

opasnostdabudetepogrešnoshvaće-

ni ilidabudeteponiženi.Dijetemože

imati problema sa zdravljem ili ma-

njak energije. Pripaziti na stomak.

Čuvati se previše troškova. Nizak

kvalitet življenja i neusklađenost sa

okolinom.

NEDJELJA

Pojavljuju se poslovne prilike, fi-

nansijska situacija se popravlja,

kompetentnostjenavisokomnivou,

akonkurencija jepritomslaba. Ima-

te zdravlje i vitalnost. Uživaćete u

kontaktima sa zanimljivim osoba-

ma.

Mjesec u Blizancima

PONEDJELJAK

Problem je manjak vitalnosti, slaba

koncentracija i pad respekta u očima

drugih. Ne ulaziti u porodične ra-

sprave. Čuvati novce. Pripaziti na

zdravlje, posebno na vid. Previše je

prepreka.

šetak starih poslova. Takođe je veo-

ma povoljno za finansije i planiranje.

NEDJELJA

Izbjegavajte sukobe, naročito sa bli-

žnjima i autoritetima. Konkurencija

je trenutno vrlo jaka. Naglašena je

ideja troškova i gubitaka. Povoljno je

uglavnomza duhovnost,milosrđe...

Mjesec u Strijelcu

PONEDJELJAK

jejednaodnajgorihmjesečevihpozi-

cija u tranzitu pa najbolje da ne poči-

njeteništaznačajno. Pazite šta jedete

ipijete.Izbjegavajtekonfrontacijejer

se stvari lako mogu zakomplikovati.

Prisutan jegubitakenergije i resursa.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Ovaj tranzitpočinjeuutorakod12:29

i traje do četvrtka u 16:48. Ovo su re-

lativno nepovoljni dani. Generalno

pripazitinameđuljudskeodnose,na-

ročito se čuvati rasprava sa vlastitom

djecomili podređenima. Problemi sa

finansijama. Stomak je osjetljiv pa

oprezno sa jelomi pićem.Moguća su

neplanirana putovanja. Dani ispu-

njeni brigom.

PETAK I SUBOTA

Ovo su povoljni dani za poslovna

ostvarenja. Poteškoće lako rješavate.

Imaćete podršku ili razumijevanje

osobeodautoriteta iliodstranedrža-

ve.Imatekarizmuinapredakpopita-

nju statusa. Odlično vrijeme i za pro-

vesti lijepe trenutke sa svojim

voljenima.

NEDJELJA

Imate dobro zdravlje, energičnost,

užitak u komforu i dobrom društvu.

Korisno za nova poznanstva i gene-

ralno za druženje, putovanja, komu-

nikaciju, novepočetkekao i zauspje-

šan završetak starihposlova.

Mjesec u Jarcu

PONEDJELJAK

Uživaćeteudobrimodnosima, kvali-

tetnoj ishrani, imati uspjeha u kon-

taktima sa nadređenima, možda i

putovati negdje. Emocije su vrlo

snažne te je moguća i napetost, ne-

mir. Naročito je povoljno za bliskost

sa intimnimpartnerom.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Ovaj tranzit počinje u utorak od

12:29 i traje do četvrtka u 16:48. Ak-

tuelna je jedna odnajgorihmjeseče-

vihpozicijau tranzitupanajboljeda

ne počinjete ništa značajno. Pazite

šta jedete i pijete. Izbjegavajte kon-

frontacije jer se stvari lakomogu za-

komplikovati. Prisutan je gubitak

energije i resursa.

PETAK I SUBOTA

Ovo su relativno nepovoljni dani.

Generalno pripaziti na međuljud-

ske odnose, naročito se čuvati ra-

sprava sa vlastitom djecom ili po-

d r e đ e n i m a . P r o b l e m i s a

finansijama. Stomak je osjetljiv pa

oprezno sa jelom i pićem. Moguća

su neplanirana putovanja. Dani is-

punjeni brigom.

NEDJELJA

Poteškoće lako rješavate. Imaćete

podršku ili razumijevanje osobe od

autoriteta ili od strane države. Imate

sprave. Čuvati novce. Pripaziti na

zdravlje, posebno na vid. Previše je

prepreka.

Mjesec uVagi

PONEDJELJAK

Poteškoće lako rješavate. Imaćete

podršku ili razumijevanje osobe od

autoriteta ili od strane države. Imate

karizmu i napredakpopitanju statu-

sa. Odlično vrijeme i za provesti lije-

pe trenutke sa svojimvoljenima.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Ovajtranzitpočinjeuutorakod12:29

i traje do četvrtka u 16:48. Ovo supo-

voljni dani za Vas. Imate dobro

zdravlje, energičnost, užitak u kom-

foru i dobrom društvu. Korisno za

nova poznanstva i generalno za dru-

ženje, putovanja, komunikaciju, no-

ve početke kao i za uspješan završe-

tak starih poslova. Takođe je veoma

povoljno za finansije i planiranje.

PETAK I SUBOTA

Nepovoljni dani. Izbjegavajte suko-

be, naročito sa bližnjima i autoriteti-

ma. Inteligencija može zakazati pa

najbolje da bitne stvari ostavite za

neki drugi dan. Konkurencija je tre-

nutno vrlo jaka. Naglašena je ideja

troškova i gubitaka. Povoljno je

uglavnomza duhovnost,milosrđe...

NEDJELJA

Uživaćete u sopstvenoj snazi, život-

nosti i oštrom intelektu. Tranzit je

naročito povoljan za partnerske od-

nose. Porodično okruženje je stabil-

no. Ovo jepravovrijeme zakraćapu-

tovanja, nove početke i poduhvate.

Mjesec u Škorpiji

PONEDJELJAK

Generalno pripaziti nameđuljudske

odnose, naročito se čuvati rasprava

savlastitomdjecomilipodređenima.

Problemi sa finansijama. Stomak je

osjetljiv. Moguća su neplanirana pu-

tovanja.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Ovaj tranzit počinje u utorak od

12:29 i trajedo četvrtkau 16:48. Ovo

su povoljni dani za poslovna ostva-

renja. Poteškoće lako rješavate.

Imaćete podršku ili razumijevanje

osobe od autoriteta ili od strane dr-

žave. Imate karizmu i napredak po

pitanjustatusa.Odličnovrijeme i za

provesti lijepe trenutke sa svojim

voljenima.

PETAK I SUBOTA

Ovo su povoljni dani za Vas. Imate

dobro zdravlje, energičnost, užitak u

komforu i dobrom društvu. Korisno

za nova poznanstva i generalno za

druženje, putovanja, komunikaciju,

nove početke kao i za uspješan zavr-

ma. Inteligencija može zakazati pa

najbolje da bitne stvari ostavite za

neki drugi dan. Konkurencija je tre-

nutno vrlo jaka. Naglašena je ideja

troškova i gubitaka. Povoljno je

uglavnomza duhovnost,milosrđe...

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Ovaj tranzitpočinjeuutorakod12:29

i trajedočetvrtkau16:48.Ovosudani

kada Vam toliko toga polazi za ru-

kom. Uživaćete u sopstvenoj snazi,

životnosti i oštromintelektu. Tranzit

je naročito povoljan za partnerske

odnose. Porodično okruženje je sta-

bilno. Ovo je pravo vrijeme za kraća

putovanja,novepočetkeipoduhvate.

PETAK I SUBOTA

Ovo su nepovoljni dani za Vas. Pro-

blem je manjak vitalnosti, slaba kon-

centracija i pad respekta u očima

drugih. Ne ulaziti u porodične ra-

sprave. Čuvati novce. Pripaziti na

zdravlje, posebno na vid. Previše je

prepreka. Pokušajte biti istrajniji, ali

imati na umu da ovo nijesu dani za

megdan.

NEDJELJA

Imaćete višak energije i bićete naro-

čito privlačni što je odlično za inti-

mne odnose. Novac može da dođe iz

višeizvora.Prisutnajeenergija,inici-

jativa i odvažnost. Pravo vrijeme za

unapređenje odnosa.

Mjesec u Djevici

PONEDJELJAK

Imate dobro zdravlje, energičnost,

užitak u komforu i dobrom društvu.

Korisno za nova poznanstva i gene-

ralno za druženje, putovanja, komu-

nikaciju, novepočetkekao i zauspje-

šan završetak starihposlova.

UTORAK, SRIJEDA I ČETVRTAK

Ovaj tranzitpočinjeuutorakod12:29

i trajedočetvrtkau16:48.Nepovoljni

dani.Izbjegavajtesukobe,naročitosa

bližnjima i autoritetima. Inteligenci-

jamože zakazati pa najbolje da bitne

stvari ostavite za neki drugi dan.

Konkurencija je trenutno vrlo jaka.

Naglašena je ideja troškova i gubita-

ka. Povoljno je uglavnom za duhov-

nost,milosrđe...

PETAK I SUBOTA

Ovo sudani kadaVamtoliko toga po-

lazi za rukom. Uživaćete u sopstve-

noj snazi, životnosti i oštromintelek-

tu. Tranzit je naročito povoljan za

partnerske odnose. Porodično okru-

ženje je stabilno. Ovo je pravo vrije-

me za kraća putovanja, nove početke

i poduhvate.

NEDJELJA

Problem je manjak vitalnosti, slaba

koncentracija i pad respekta u očima

drugih. Ne ulaziti u porodične ra-