Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 22. april 2018.

Svijet

Čanak, poslanik i lider Lige

socijaldemokrata Vojvodine

i u obrazloženju naveo da

je predsjednik Administra-

tivnog odbora parlamenta

Aleksandar Martinović

rekao da ne može Šešelju da

oduzme mandat na osnovu

pisanja medija i da nema

namjeru samda traži pre-

sudu.

- Presudu samdobio od

naših kolega iz Evropskog

parlamenta zaduženih za

Srbiju. Očekujemda Odbor

predloži parlamentu da se

Šešelju konstatuje prestanak

mandata - naveo je Čanak.

KAKODALJE

Regionalni odnosi nakon

svega možda i nijesu

uzdrmani, ali se o ovom inci-

dentu uveliko raspravlja u

Beogradu, Zagrebu i Briselu.

Istoga dana kada je Jan-

droković prekinuo posjetu u

Beogradu je uveče otvorena

Privredna komora Hrvatske.

O tome kako će se odnosi

između Srbije i Hrvatske

dalje odvijati i koliko će ti

odnosi uticati na život Hrva-

ta u Srbiji i Srba u Hrvatskoj,

profesor Komšić kaže da

uz svu štetu, ohrabruje

to što prve reakcije naju-

ticajnijih lidera hrvatske i

srpske političke scene, ipak,

ne nagovještavaju veliki i

dugotrajan zastoj u proce-

su normalizacije odnosa

dvije države i unapređenju

položaja nacionalnihman-

jina.

Međutim, Šešelj nastavlja

svoju predstavu zaka-

zivanjemmitinga baš

u Hrtkovcima 6. maja. I

Demokratska stranka i Liga

socijaldemokrata Vojvodine

su za isti dan najavile svoj

miting. Ministar policije je

zabranio oba skupa, ali lider

radikala poručuje da policija

nema nikakvog osnova

da zabrani njihov miting i

obećava da će ga održati.

Na nedavnimbeogradskim

izborima Šešelj je dobio 2,34

odsto glasova, nije ušao u

gradsku skupštinu. Praksa

pokazuje da su incidenti

u kojima omalovažava

institucije sredstvo njegove

političke borbe, ali žalosno je

ako praksa postane ćutanje

onih koji te institucije treba

da štite.

VioletaCVEJIĆ

Rastući uticaj Turske na

Balkanu je pojačao lokalne

strahove da vlada Redžepa

Tajipa Erdogana može do-

prinijeti destabilizaciji re-

giona. Iako se u početku

smatralo da je uticaj Turske

koristan dodatak uticajima

EU i SAD (posebno među

muslimanskim stanovništ-

vom u regionu), sada se na

politički prelaz Turske na

samoproglašeni “NEOOS-

MANIZAM” sve više gleda

sa sumnjom. Od raspada Ju-

goslavije,Ankara jeproširila

svoje uticaje širom Bal-

kanskog poluostrva kroz tr-

govinu, investicije, kulturne

razmjenu, humanitarnupo-

moć i vjerske kontakte. U

principu, sve zemlje su

pozdravile učešće Turske i

vide je kao ekonomijuu raz-

vojuipouzdanučlanicuNA-

TO-a. Međutim, imajući u

vidu degradaciju odnosa sa

EU uz nazadovanje turskog

demokratskog sistema, uti-

caj Ankare se sada doživlja-

va kaopretjeranonametljiv.

Ankara nastavlja da vrši pri-

tisak na vlade u regionu za

ekstradiciju pristalica Fetu-

laha Gulena - turskog

sveštenika koji živi u egzilu

u SAD od 1999. godine.

Predsjednik Erdogan tvrdi

da su gulenisti organizovali

puč u Turskoj u julu 2016. i

optužujepokret da je glavna

opasnost za državu. U ne-

mogućnosti da ubijedi

Vašington da izruči Gulena,

Erdogan je fokusiran na

hapšenje Gulenovih pristal-

ica u Evropi, a Balkan je na-

jslabijameta.

Skandal je izbio nedavno na

Kosovu zbog protjerivanja

šest turskih državljana,

navodnopovezanihsaGule-

nom, ali bez znanja premi-

jera Ramuša Haradinaja.

Premijer je otpustio minis-

tra unutrašnjih poslova i

šefa obavještajne službe

Kosova nakon što je objavl-

ezaćute

Parlamentu Srbije je stigla presuda iz

Haga zbog koje Šešelju prestajemandat.

Međutim, skupštinska većina ne

pokazuje interesovanje da to konstatuje

jer im je zabavnije da učestvuju u

Šešeljevimskečevima

trebalo da ,,konstatuje Šešelju

prestanak mandata nakon što

parlament primi pravosnažnu

presudu Mehanizma za ratne

zločine u Hagu po kojoj je

Šešelj osuđen na deset

godina zatvora“.

On je objasnio i da

prema zakonu

poslaniku prestaje

mandat ako je

pravosnažno osuđen u trajanju

od najmanje šest mjeseci zat-

vora. ,,Dakle, sudska odluka bi

trebalo da bude dovoljna kao

razlog za prestanak man-

data prije isteka vremena“,

rekao je Beljanski.

Sudsku presudu iz

Haga parlamentu

Srbije je u petak

predao Nenad

Da li Turska

destabilizuje

Balkan?

Sve veći broj

zvaničnika i

analitičara se

žali na oholi

turski uticaj

i sindrom

„Velikog

brata“ prema

muslimanima,

koji je sličan

onomsindromu

koji Moskva

primjenjuje

na slovenske

i pravoslavne

zemlje

»

Piše:

JanušBUGAJSKI

Analiza

jena vijest o deportaciji. Erdo-

gan je optužio Haradinaja za

zaštitu terorista i ustvrdiodaće

Ankara nastaviti da interveniše

na Kosovu. Zvaničnici su

priznali da su turski agenti

sproveli operaciju u saradnji sa

nekim članovima kosovskih

službi bezbjednosti.

Erdogan je takođe ukazao da

Vašington stoji iza odluke Ha-

radinaja, tvrdeći da je premijer

postupao po naređenju druge

zemlje. Svaki pokušaj da

preokrenuAlbance protiv SAD

je uzaludan. Naprotiv, više je

vjerovatno da se javnomnjenje

okrene protiv Turske. Sve veći

broj zvaničnika i analitičara se

žali na oholi turski uticaj i sin-

drom ,,Velikog brata“ prema

muslimanima, koji je sličanon-

om sindromu koji Moskva

primjenjuje na slovenske i pra-

voslavne zemlje.

Turski predsjednik sebe pred-

stavlja kao zaštitnikamuslima-

na u bivšim otomanskim teri-

torijama. On takođe koristi ovu

sliku za unutrašnju politiku, tj.

za milione turskih građana

bosanskog ili albanskog pori-

j ek l a . Među t im, s t epen

političkog uticaja Turske u re-

gionu varira. U Makedoniji i

Bugarskoj, Ankara je podržala

proturske stranke i organizaci-

je civilnog društva među loka-

lnim Turcima i drugimmusli-

manima brojeći ljude koji su

lojalni Erdoganu. Ova tijela

imajuuticajnalokalnomnivou,

gdje postoji značajna turska

populacija, a čak ulaze i u vla-

dine koalicije. Ipak, turski uti-

caj je u državama sa većinskim

muslimanskim stanovništvom

veći izazov.

Kosovo i Albanija su u velikoj

mjeri imuni na panturcizam ili

panislamizamiTurskajevažna

samoukolikojenjenapolitikau

skladu sa politikom EU u koju

obje zemlje nastoje da uđu.

Turska nije model za ova

sekularna muslimanska društ-

va i jedini način da može da

uveća uticaj je da te zemlje

ostanu bez podrške EU i

SAD.

Međutim, postoje dvije pop-

ulacije koje mogu biti osjetl-

jivije na intervencije Ankare

- Bošnjaci muslimani i

sandžačkimuslimani.

Bosna i Hercegovina je dom

privatnim školama čiji je os-

nivač pokret Fetulaha Gule-

na i Ankara zahtijeva da sve

one budu zatvorene. Ove

obrazovne institucije su op-

tužene i od strane Ankare za

podsticanje kulta ličnosti

Gulena. Pristalice institucija

tvrdedapružajuuravnoteže-

no obrazovanje i protive se

zatvaranju. Utekućemsporu

između Erdogana i gulenista

i sa sve većim pritiskom na

Bosnu, unutar muslimanski

sporovimogueskalirati.Tobi

pomoglo separatističkom

lideru srpskog entiteta (pot-

pomognutom od strane

Moskve) koji tvrdi da je Bos-

na i Hercegovina nestabilna i

n e u s p j e š n a d r ž a v a .

Ograničen napredak Bosne

ka članstvuuEUi njena stag-

nacijauekonomijićejevoditi

u još većunestabilnost.

Turska tvrdi da u Sandžaku -

oblasti sa većinskim musli-

manskimstanovništvomduž

granice Srbije - Crne Gore

ima značajan uticaj. Sandžak

jestvorenodstraneOsmanli-

ja, kako bi odvojio Srbiju i

Crnu Goru i povezao Oto-

mansko carstvo sa Bosnom.

Lojalnost sandžačkih musli-

mana prema Turskoj potiče

od bliskih istorijskih i kul-

turnih veza i činjenice da se

Ankara posmatra kao po-

tencijalni izvor zaštite od

srpskog nacionalizma. Ova

oblast je takođe povezana sa

velikom turskom dijaspo-

rom, prema nekimprocjena-

ma broji skoro pet miliona

Bošnjaka koji žive u Turskoj,

od kojih većina potiču iz

Sandžaka. Akopostojenemi-

ri uBosni, Sandžak ćedirekt-

nobiti uvučenunjih, a i sama

Ankara mogla da bude dio

novog talasa porasta nacio-

nalizma vjerskih i etničkih

podjela.

Od ratova 1990-ih godina,

turski umjereni islam je bio

jak zid radikalnim salafisti-

ma iz Saudijske Arabije.

Međutim, borba između Er-

dogana i gulenizma i veoma

oštar pristup Ankare može

da doprinese intenziviranju

unutarbalkanskih sporova.

Prevela: M. JOVIĆEVIĆ

- Kad je riječ omogućno-

stima da takvi incidenti

odgovaraju vlastima

u eventualnoj namjeri

,,skretanja pažnje sa Koso-

va“, uvjeren samda bi

najuticajniji ,,proizvođači“

javnogmnjenja sebi dali

poražavajući autogol ako

bi povratku na dramatur-

giju devedesetih godina

dodijelili ulogu ,,dobitne

karte“ u predstojećoj poli-

tičkoj igri. Dakle, iz ugla

nacionalnih, kao i stranač-

ko-vladavinskih interesa,

ovakvi i slični incidenti ne

odgovaraju nikome ko

hoće da traje u predigri

za EU - kaže profesor

Komšić.

Nacionalni

autogol

JovanKomšić