Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 22. april 2018.

Svijet

BEOGRAD

Incident koji

je Vojislav Šešelj napravio u

parlamentu Srbije i ekspres-

no ga opisao u saopštenju

sa navodnimgaženjem

hrvatske zastave i nazivan-

jemdelegacije Hrvatskog

sabora ustašama bio je

povod da predsjednik Sab-

ora Gordan Jandroković sa

delegacijomprekine posjetu

Beogradu.

NEDOSTATAK

DOKAZA

Zbog nepostojanja bilo

kakvih dokaza, jer niko u

Skupštini (obezbjeđenje,

poslanici, novinari) nije vidio

ono što Šešelj tvrdi da je ura-

dio, predsjednica parlamenta

kaže da Šešelja ne može

da ga kazni, a isti razlog za

odsustvo kazne navodi i šef

Administrativnog odbora.

Analitičari za Pobjedu gov-

ore zašto se ovo dogodilo

i da li Šešelj u utakmici sa

vlastima vodi sa jedan nula,

odnosno da li je ovakvim

činom Srbija i dalje zaroblje-

nik nacionalizma koji nam je

90-ih godina ,,došao glave“?

- Nažalost, medijska podrška

vrlo tiražnih tabloida, kao i

najgledanijih komercijalnih

televizija, sa nacionalnom

frekvencijom, uključujući

parlamentarni status Srpske

radikalne stranke, potvrđuju

utisak da ,,faktor Šešelj“ i

prateći sindrom etnonacio-

nalističkog razaranja uma,

koji Vojislav Šešelj samo radi-

kalizuje, egzaktno iskazujući

strukturnu prirodu nasilja

na kome počiva takva, isk-

ljučujuća verzija naciona-

lnog identiteta - ocjenjuje

dr Jovan Komšić, profesor

sociologije sa Ekonomskog

fakulteta iz Subotice.

Odgovarajući na naše pitanje

profesor Komšić nastavlja da

sve navedeno i dalje pred-

stavlja ,,zabrinjavajuću indik-

aciju zarobljenih kapaciteta

u procesima kritičke (samo)

re leksije i evropeizacije kul-

turološkog i drugih podsiste-

ma srpskog društva“.

On dodaje i da u višedeceni-

jski pro itabilnompolitičkom

poslu, srpski nacionalisti

imaju svoju inspiraciju, vje-

rodostojnu ,,sliku i priliku“

umanje ili više ekstremnim

akterima hrvatske političke

scene. Sudeći po izbornim

ishodima, primijetićemo

da ni demos Srbije, kao ni

demos Hrvatske još nije

dubinski spoznao šta mu je

zaista ,,došlo glave“.

Međutim, ostaje pitanje da li

Šešelj radi ono za šta poslani-

ci Srpske napredne stranke

nemaju hrabrosti?

Njegova predstava je počela

nekoliko dana prije dolaska

delegacije Sabora kada ga

je mehanizam za međun-

arodne krivične sudove

u Hagu osudio na deset

godina zatvora zbog podsti-

canja, deportacije i progona

Hrvata iz vojvođanskog sela

Hrtkovci. Zbog toga je u jav-

nosti postavljeno pitanje da

li će mu biti oduzet imunitet

i mandat, međutim, pošto

Srpsko-hrvatski nesporazumzbog Šešeljevog političkog cirkusa

predstavnici vlasti nijesu odgo-

varali na to pitanje, Šešelj je

javno rekao da će ,,svakom ko

ga nazove ratnim zločincem

razbiti njušku“.

HRABROST ILI INAT

Već sjutradan je u parlamentu

Aleksandra Jerkov, poslanica

Demokratske stranke, pozvala

Šešelja da učini šta je obećao.

Uz obrazloženje da ne tuku

žene radikalski poslanici su

opkolili i vrijeđali Jerkov u par-

lamentu. Od od nadležnih niko

nije reagovao. Predsjednica

parlamenta je rekla da nije bila

tu, međutim, Jerkov je kazala

da su je više vrijeđali poslanici

naprednjaka od radikala.

Na pitanje da li incidenti odgo-

varaju sadašnjoj vlasti da bi

se malo pažnja skrenula sa

političke svakodnevice, pro-

fesor Komšić kaže da ,,ćemo

nužnu odbranu političko-civ-

ilizacijskog “obnaza” Srbije

prepoznati u reakciji predsjed-

nika Srbije Aleksandra Vučića

i njegovoj osudi svake vrste

PJONGJANG

Sjeverna

Koreja saopštila je jučeda

obustavljanuklearneprobe

i testove interkontinental-

nihbalističkihraketakao i

da zatvara lokacije za atom-

skeprobe, što jepotezkoji je

odmahpozdravioamerički

predsjednikDonaldTramp,

koji bi uskoro trebaloda se

sastane sa sjevernokore-

jskimlideromKimDžong

Unom.

- SjevernaKoreja od 21. aprila

prekida nuklearne probe i

lansiranje interkontinental-

nih balističkih raketa - rekao

jeKimidodaodajelokacijaza

nuklearne proble Pungje-ri,

na sjeveru zemlje ,,ispunila

svoju misiju“, prenijela je

agencijaKCNS.

SjevernaKorejaćezatvorititu

lokaciju, kako bi dokazala da

se obavezuje da će obustaviti

nuklearne probe, dodala je

sjevernokorejska agencija

citirajući Kima.

-Završen jeradnapostavljan-

junuklearnihbojevihglavana

balističke rakete - dodao je

sjevernokorejski lider.

Kimova izjava dolazi manje

od nedjelju dana od njegovog

sastanka s predsjednikom

Južne Koreje Mun Džae In-

om.Poslijetogsastankatreba-

lo bi da, kako se najavljuje,

uslijedi istorijski samitKima i

Trampa. Za sada se ne znaju

ni tačan datum ni mjesto sas-

tanka.

Tramp je juče odmah reagov-

ao i pozdravio ,,dobre vijesti

za SjevernuKoreju i svijet“.

Južna Koreja je takođe

pozdravila ,,značajan napre-

dak prema denuklearizaciji

Korejskogpoluostrva“,štocio

svijet očekuje.

Ranijim rezolucijama Savjeta

bezbjednosti UN Sjevernoj

Korejijenaloženodaobustavi

sve nuklearne aktivnosti i

program proizvodnje balis-

tičkih raketa.

Sjeverna Koreja je sprovela

niz nukleranih proba tokom

nekolikogodina i zbog toga su

joj uvedene stroge međun-

arodne sankcije.

Kad instituc

nasilja i prijetnji“.

- Međutim, nedoumice otvara

odsustvo konkretnog odgovo-

ra na pitanje: kako se incident

dogodio, kao i na pitanje kako

reagovati kad su u pitanju

narodni poslanici – kaže profe-

sor Komšić.

Prema riječima advokata

Slobodana Beljanskog, preds-

jednika Centra za pravosudna

istraživanja, Skupština Srbije bi

Ohrabrujuća izjava sjevernokorejskog lidera

KimDžongUn:

Obustavljamo

nuklearneprobe

Pravo na podršku ostvaruje se u teku-

ćoj godini na osnovu dostavljene doku-

mentacije i izvještaja terenske komisije.

Komisija ima zadatak da provjeri reali-

zaciju investicije na terenu. Komisija će

nakon procjene realizacije investicije

na terenu sačiniti izvještaj praćen foto-

dokumentacijom i dostaviti ga Direkciji

za biljnu proizvodnju. Komisija ima

pravo praćenja realizovane investicije u naredne tri godine.

Informacije u vezi sa Javnimpozivommogu se dobiti putem

telefona: 020/482 383.

EUzadovoljnaodlukom

SjeverneKoreje

BEČ

Austrijski kancelar

SebastijanKurcnajavio je

daAustrijanećedozvoliti

predizbornukampanju tur-

skihpolitičarau toj zemlji.

-Takvomiješanjenećemoviše

dozvoliti - rekao jeKurcpovo-

dom najave raspisivanja par-

lamentarnih i predsjedničkih

izbora uTurskoj.

Predizborni nastupi turskih

političara su, pred prošle iz-

bore, izazvali u više zemalja

Evrope, među kojima je i Aus-

trija, oštre diskusije i diplo-

matske tenzije saAnkarom.

- AkoTurska i ovaj put planira

slične nastupe, mogu samo

rećidasuoninepoželjni ida ih

nećemo dozvoliti - poručio je

Kurc u izjavi austrijskom

državnomradiju ,,Oe1“.

Austrija jeprijegodinuusvoji-

lazakonkojiolakšavazabranu

predizbornih nastupa stranih

političara na svojoj teritoriji.

Kurc: Nećebiti turske

predizbornekampanje

Odgovarajući na pitanje da li postoje pravni osnovi za

zabranu rada SRS, advokat Beljanski kaže za agenciju Beta:

,,U zakonu o političkim strankama navodi se da se takvi

uslovi za zabranu rada mogu steći ukoliko politička stranka

krši zajemčena ljudska i manjinska prava, kao i ukoliko izazi-

va nacionalnu, rasnu i vjerskumržnju“. On je objasnio i da je

za zabranu stranke potrebno da bude pokrenuta inicijativa

pred Ustavnim sudom Srbije i da tu inicijativumogu da

pokrenu Vlada Srbije, nadležnoministarstvo ili Republičko

javno tužilaštvo.

ZabranaradaSrpskoj

radikalnoj stranci

Sebastijan

Kurc

FederikaMogerini

KimDžongUn

Slobodan

Beljanski

Šešelj sapristalicamapali hrvatskuzastavu

Zabranaaustrijskogpremijera