Previous Page  9 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 49 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 21. april 2018.

Hronika

računarsku prevaru

Boškovićem iz zatvorske

ćelije ,,olakšao“ na desetine

bankarskih računa stranih

državljana u inostranim

bankama za ukupno

1.446.171,80 eura.

Međutim, tokom suđenja,

Čujović je otkrio da je skinuo

mnogo više miliona nego što

ga optužnica tereti. Ispričao je

da je išao toliko daleko da je

sa službenicima banke dogo-

varao ručkove na kojima je

trebalo da ga posavjetuju oko

investiranja nekolikomiliona

eura koje je navodno dobio

od prodaje nekretnina u Špa-

niji. To je bio jedan od načina

da ostvari prisniji odnos i ste-

kne povjerenje menadžera

banaka, koji su zbogmogu-

ćeg priliva novca često kršili

procedure i isplaćivali mu na

desetine hiljada eura, uz obe-

ćanje da će naknadno dobiti

potrebnu dokumentaciju.

Kako je rekao, poseban iza-

zov bile sumu banke koje su

imale jače sigurnosne mjere,

čestomu je uspijevalo tamo

gdje se najmanje nadao.

Čujoviću se u drugom

predmetu sudilo i zbog pre-

vare iz 2006. godine kada

je, prema stavu Tužilaštva,

u nekoliko navrata, skinuo

velike sume novca sa tuđih

računa u inostranstvu, i na taj

način oštetio banke za nekoli-

komiliona eura.

On je pravosnažno osuđen

presudomApelacionog suda

za prevare i kriminalno udru-

živanje.

U ovompredmetu Čujović

je za krivično djelo kriminal-

no udruživanje i prevara, u

podgoričkomVišem sudu

osuđen je na šest i po godina

zatvora. PresudomApela-

cionom suda prvostepena

presuda je preinačena u djelu

odluke o kazni, pa je Čujović

za navedena krivična djela

osuđen na kaznu zatvora u

trajanju od četiri godine i šest

mjeseci. Prema navodima te

optužnice, grupa okrivljenih

uspjela je da sa tuđih bankar-

skih računa iz inostranstva

,,skine“ 1.186.673 eura, od

čega su podigli 223.516,17

eura.

B. R.

PODGORICA

Amerikanac

BrajanSkot, bivši operativac

CIA-e i jedanodvlasnikabe-

zbjednosnekompanijePatri-

otikDifensGrup (Patriotic

DefenseGroup) izOrlandau

ponedjeljakće, 23. aprilavi-

deo linkomsudskomvijeću

Višeg sudauPodgorici i crno-

gorskoj javnosti razotkriti

detaljeponude zaučešćeu

akciji nasilnogpreuzimanja

vlasti uCrnoj Gori nadan

parlamentarnih izbora 2016.

godine.

Skota je za ovaj posao, septem-

bra 2016. godine kontaktirao

DžozefAsadvlasnikkonsalting

kompanije Peregrin konsalting

(Peregrine Consulting), i to po

nalogu političkog savjetnika

Demokratskog fronta Arona

Šaviva.

KompanijaPatriotikDifensod-

bila je ponuđeni angažman ali

do sada nije bilo preciznih in-

formacija što je bilo ključno da

kolegi iz bezbjednosnihkrugo-

va odbiju saradnju.

Od Skota je traženo da napravi

plan evakuacije lidera DF-a sa

platoa ispred Skupštine na si-

gurnu lokaciju, kada krenu su-

kobi ubačenih demonstranata i

policije.

Istovremeno, od Patriotik Di-

fensa su zatražene elektronske

mjere kontranadzora. Oprema

koja je, preko Džozefa Asada,

tražena od Brajana Skota radi

zaštite okupljanja Demokrat-

skog fronta 16. oktobra, koristi

seuglavnomuakcijamašpijun-

sko-diverzantskog tipa: upo-

treba uređaja za detekciju nad-

zora i ometače praćenja

signala...

Ta vrsta ,,bezbjednosnih uslu-

ga“, ocjenjuju u Specijalnom

tužilaštvu Crne Gore, nije ka-

rakteristična za klasična poli-

tička okupljanja - više nalikuje

na opremu koja se nabavlja za

izvođenje neke špijunsko-voj-

ne akcije.

Očito je vlasniku kompanije

,,Peregrini“ bila potrebna logi-

stičkapodrškaobziromnatoda

su zahtjevi operacije u Crnoj

Gori prevazilazili mogućnosti

njegove kompanije.

On jeupravona sastanku sa ko-

legama u Orlandu istakao ne-

ophodnost nabavke sve one

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Kakve će sve

detalje otkriti jedan od ključnih svjedoka

Skot uponedjeljak svjedoči

BrajanSkot

Brajana Skota je

za ovaj posao,

septembra

2016. godine

kontaktirao

Džozef Asad

vlasnik

konsalting

kompanije

Peregrin

konsalting

(Peregrine

Consulting), i

to – kako ispada

iz dosadašnje

istrage - po

nalogu političkog

savjetnika

Demokratskog

fronta Arona

Šaviva

Na jednomod prethodnih

suđenja, branilac jednog

od optuženih lidera DF-a

Milana Kneževića, advokat

Dušan Radosavljević imao

je primjedbe na iskaz koji

je Brajan Skot dao agenti-

ma FBI-a na zahtjev crno-

gorskog tužilaštva.

On je ustvrdio da forma

izvještaja koji sadrži iskaz

bivšeg operativca CIA-e je

neprihvatljiva i ne može

se koristiti u sudskom

postupku protiv optuženih

za pokušaj terorističkog

napada 2016. godine.

On je istakao i da upravo

da tom izvještaju piše da

se taj dokument ne može

koristiti za potrebe sud-

skog postupka.

Ukoliko Brajan Skot u

ponedjeljak ponovi putem

video linka ono što je pret-

hodno rekao agentima

FBI-a, napori advokata

Radosavljevića da se raniji

svjedočki iskaz bivšeg

operativca CIA-e izuzme

uz spisa predmeta su

bezrazložni.

Prigovor

advokata

špijunsko-divezantskeopreme

potrebne za podršku opozicio-

noj političkoj grupaciji u Crnoj

Gori. Da bi naznačio važnost

posla, pomenuo je da je njegov

klijentradiočakiza,,izraelskog

premijeraNetanjahua“.

Javna je tajnada jeupravoAron

Šaviv bio jedan od glavnih stra-

tegauizbornomštabuNetanja-

hua. O tome svjedoči i parola

,,Mi ili On“ koju je u oktobru

2016. godine koristio Demo-

kratski front, akoja jevećranije

upotrebljavana – u kampanji u

Izraelu.

Da je za veče 16. oktobar bilo

planirano izazivanje nereda i

nasilno preuzimanje vlasti po-

tvrdio je u sudnici Višeg suda i

svjedok saradnik Aleksandar

Saša Sinđelić.

B.R.

PODGORICA

Suđenje

funkcionerimaDemokrat-

skog frontaMilutinuĐuka-

noviću,Marini Jočić,Milanu

Kneževiću i BrankuRadulo-

vićuzbog incidentakoji se 15.

februaraprošle godinedogo-

diouholuSkupštine, kada su

nasrnuli naposlanikeDPS-a,

juče jeodgođenoza 29.maj.

Na ročištu se nijesu pojavili

svjedok Budimir Aleksić i op-

tuženi Đukanović.

Njegovbranilac, advokat Jugo-

slav Krpović obavijestio je sud

da njegov klijent nijemogao da

dođe na ročište zbog privatnih

obaveza.

Krpović je saopštio i da će Đu-

kanović pismeno opravdati

svoj izostanak.

Jučerašnje suđenje obilježio je

neprimjereni rječnik Milana

Kneževića iMarine Jočić.

Optužena Jočić kazala je da je

tužiteljka neprikladno obuče-

na pa je zamolila sud da reagu-

je.

-Saovakvomkratkomsuknjom

tužiteljka ugrožava autoritet

Knežević i Jočićdolazena jednood ranijih ročišta

SUĐENJE FUNKCIONERIMADF-a:

Skandalozne

izjaveMilana Kneževića i Marine Jočić

Neprimjerenoobraćanje

tužiteljki i poslanici DPS-a

suda. Kad ustane imamo osje-

ćaj kaoda smou striptiz baru, a

ne u sudnici –navela je Jočić.

Sud je ocijenio da je tužiteljka

prikladno obučena.

Nakon konstatacija Jočić, op-

tuženi Knežević je kazao da se

nepridružujenjenomprigovo-

ru.

-Danas je tačnomjesecodkada

samuZIKS-uimenisusvačula

umrtvljena. Ni Aleksandra Vu-

ković da dođe ne bi pomogla.

Zato tužiteljkamože još lagod-

nijeda seobuče–kazao jeKne-

žević.

Jočić, Knežević, Đukanović i

Radulović sumnjiče sezanasil-

ničkoponašanje, zbog inciden-

ta koji se desio 15. februara

prošle godine nakon što je par-

lament ukinuo imunitet lideri-

maDF-aAndrijiMandiću iMi-

lanu Kneževiću. Poslanici

Fronta tada su, nakon završet-

ka glasanja, ušli u hol Skupšti-

ne, vrijeđali i nasrtali na posla-

nike DPS-a, a teži incident

spriječilo je skupštinsko obe-

zbjeđenje.

C.H.

PODGORICA

Gra-

ničnapolicija jenapje-

šačkoj stazi kojavodi

izAlbanijepronašla tri

odbačenadžakaoko

60kilogramamarihu-

ane.

- Odjeljenje bezbjedno-

stiTuzi jepostupajućipo

operativnim saznanji-

ma, u dolini Greče –

Kučka Korita, na pješač-

koj stazi koja vodi iz

Albanije primijetili tri

nepoznate osobe koje su

naleđimanosiledžakove

– navodi se u saopštenju

policije.

Kada su primijetili poli-

ciju odbacili su džakove

i pobjegli.

Policije Albanije i Crne

Gore intenzivno tragaju

za krijumčarima.

C.H.

Pronađeno

60kilograma

odbačene

marihuane

BUDVA

Potraga za šezde-

setogodišnjimPodgoričani-

nomB. R. koji jeu srijedune-

staonamorukodBuljariceni

jučenijedala rezultate.

Službenici Ministarstva unu-

trašnjih poslova i Uprave po-

morske sigurnosti danas će

nastaviti potragu.

Upotragu su uključena tri plo-

vila i helikopter, aplanirano je i

da se uključi vojska.

NestanakPodgoričanina prija-

vio je njegov prijatelj sa kojim

jepošaonapecanjepedalinom.

- Dobili smo informaciju da su

dvalicapedalinomotišladape-

caju i da je jedna osoba skočila

sa plovila do obale, a da B. R.

nije htio da iskoči. Vjetar je bio

jak i odnio je pedalinu i njega

na otvoreno more. Mi smo na-

kon 15 minuta izašli i počeli

pretragu – kazao je za Pobjedu

Safet Kočan, direktor Uprave

pomorske sigurnosti.

Pedalina jepronađena i sada su

u toku vještačenja o ispravno-

sti.

C.H.

Potraga za šezdesetogodišnjakomkoji je nestao

namoru kod Buljarice nastavlja se danas

Ni tragaod

Podgoričanina

Zapaljen „audi“

naZabjelu

PODGORICA

– Vozilo „audi

A4“ u vlasništvu Željka

Bulatovića zapaljeno je u

četvrtak oko 22.00 u Ulici

princeze Ksenije na Zabjelu.

Na vozilu je pričinjena mate-

rijalna šteta. Uviđaj je obavi-

la policija i vještak.

C.H.

SaprivođenjaČujovićauViši sud

PODGORICA

– Nepoznata osoba juče oko 16:15 sati opljačkala je

Poštu na Zabjelu, odakle je odnijela neštomanje od 500 eura.

Kako saznajemo, razbojnik je naoružan ušao u Poštu gdje je bilo

nekoliko klijenata, bacio kesu radnici i uperio pištolj u radnika

obezbjeđenja. U smjeni su bile dvije radnice.

A. G.

Opljačkana Pošta na Zabjelu

Razbojnik

odniomanje

od500eura

: ARHIVAPOBJEDE

: ARHIVAPOBJEDE