Previous Page  8 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 49 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 21. april 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

Beograđa-

ninu Milošu Čujoviću optu-

ženom za milionske prevare

a koji se nalazi u bjekstvu,

sudiće se u odsustvu, odlučilo

je vanraspravno vijeće Višeg

suda u Podgorici, potvrdio je

za Pobjedu advokat Drago-

ljub Đukanović.

Viši sud je 4. avgusta prošle

godine Čujoviću ukinuo

pritvor nakon što je njegova

porodica dala jemstvo od

230.000 eura koji su uplaćeni

u sudski depozit.

Sudmu je tada zabranio

napuštanje Podgorice i

određena mu je mjera nad-

zora javljanja „određenom

državnomorganu“, što je ovaj

optuženi poštovao nekoliko

mjeseci, tačnije, do polovine

decembra 2017. godine nakon

čega mu se gubi svaki trag.

Protiv Čujovića se u Višem

sudu vode dva postupka

zbog optužbi da je sa još

nekoliko optuženih sa ino-

stranih bankarskih računa

prevarom skinuomilionske

iznose

U oba slučaja Čujović je

priznao krivicu i detaljno

ispričao na koji način je ski-

dao novac i koje programe je

koristio u prevarama.

Prema navodima jedne

optužnice, Čujović je u dogo-

voru sa optuženimNebojšom

Odluka vijeća Višeg suda u slučaju optuženog za

PODGORICA

Ljekari tre-

badaprijave svakupovredu

zakoju se sumnjada jena-

stalanasiljemuporodici,

poručeno je saokruglog sto-

la „Zaštitaodporodičnog

nasiljau sistemuzdravstvau

Crnoj Gori“.

Direktorica SOS Podgorica

Biljana Zeković rekla je da se

često dešava da se vide povre-

denadjetetu, adaseuopštene

obrati pažnja da bi roditelj

mogao da uradi tako nešto i

dodala da postoji velika dile-

ma zdravstvenih radnika da li

da prijave sumnju za nasilje.

- To je suštinski problem, če-

sto dobijamo odgovor od lje-

kara: što ako se na kraju ispo-

stavi da povrede nije nanio

roditelj, onda se oni loše osje-

ćaju, ili će možda imati nepri-

jatnosti sa porodicom - kazala

jeZeković, prenijelajeagenci-

jaMina.

Ljekar iz Zavoda za hitnume-

dicinsku pomoćMiloš Ivano-

vićrekaojedasesvakodnevno

susrijeće sa svimoblicima na-

silja, uključujući i porodično

nasilje.

Prema njegovim riječima, sva

medicinska dokumentacija i

pristup zdravstvenog radnika

pacijentumora da bude supti-

lan, pažljiv, tačan.

On je naveo da je tačno ispisi-

vanje medicinske dokumen-

tacije vrlo bitno, da bi se na taj

način pomoglo kolegama iz

tužilaštva i suda.

- Često pacijenti koji su žrtve

nasilja, bilo da dođu u hitnu

medicinsku pomoć, što je

češći slučaj, su većinom sa

osjećajem stida i većina njih

ne želi da priča o problemu -

dodao je on.

PODGORICA

Službe za za-

pošljavanjemoraju seuskla-

đivati sa inovativnimtrendo-

vima i pratiti potrebe tržišta

rada, neophodno jepoboljša-

ti bazupodataka i olakšati

administrativneprocedure -

generalna jeporuka sa 11.

kongresaSvjetske asocijacije

javnih službi za zapošljava-

nje (WAPES) uMarakešu,

Maroku.

U okviru ove manifestacije

održana je i konferencija „Jav-

ne službe za zapošljavanje u

kontekstu održivog razvoja i

digitalnog doba“.

Međupredstavnicima52drža-

ve svijeta, u radu Generalne

skupštine i kongresaWAPES-

BAR

Tridesetsedmogodiš-

nji IvoCrnčević i njegova se-

damdesetogodišnja tetka

Jozefinauhapšeni su jučeu

Baru jer jepretresomstana

pronađenooko28gramahe-

roina.

Ivo Crnčević se osim za šverc

heroina tereti i da je prijetio

policajcima koji su bili na pre-

tresu. Kako je Pobjedi potvr-

đeno iz više izvora, Crnčević

je policajcima rekao da će im

se„osvetitikaoAlanKožarida

ćenekomodnjihzapalitivozi-

lo“.

Njemusenateret stavljajudva

krivična djela - neovlašćena

proizvodnja, držanje i stavlja-

nje u promet opojnih droga i

napadnaslužbenolice.Njego-

va tetka osumnjčena je da je

počinilakrivičnodjelospreča-

vanje dokazivanja.

- Pretresom je pronađena pvc

kesica sa heroinom od 28,1

BAR:

Uhapšene dvije osobe zbog droge

Crnčevićprijetiopolicajcima

daće seosvetiti kaoKožar

Centar bezbjednosti Bar

gram,praškastamaterijarasu-

ta po stolu od 0,4 grama i više

sredstava komunikacije sa

SIMkarticama. J. C. je, kada je

ugledalapolicijske službenike

pocijepala jednupvc kesicu sa

sadržajempraškastematerije,

neutvrđene količine, i počela

dajeprosipausudoperuipoli-

va vodom, u čemu su je sprije-

čili inspektori i od nje oduzeli

kesicu u kojoj je ostalo 28 gra-

maheroina–navodi seusaop-

štenjupolicije.

Droga je poslata u Forenzički

centar radi vještačenja.

C.H.

TIVAT

Uokviruakcije „Bo-

ka“protivTivćaninaV. B.

(49) podnijeta jekrivična

prijava zbog sumnjeda jepo-

činiokrivičnodjelonedo-

zvoljenodržanjeoružja i ek-

splozivnihmaterija i

krivičnodjelonedozvoljena

trgovina.

Prijava je, kako se navodi u sa-

Policijanajednomodranijihpretresa

Prijava protiv Tivćanina

Oduzetadvapištolja,

municija i naočare

opštenjupolicije,podnijetana-

kon sagledavanja dokumenta-

cije.

Pretresom stana i drugih pro-

storija koje koristi V. B. prona-

đena sudvapištolja i 117koma-

damunicijeioko1.200komada

različitih vrsta naočara vrijed-

nostivišedesetinahiljadaeura,

za koje nije posjedovao doku-

mentacijuoporijeklu.

- Ministarstvu unutrašnih po-

slova – Filijali za upravne unu-

trašnje poslove Tivat podnijet

je i prijedlog za trajno oduzi-

manje vatrenog oružja za koje

je V. B. posjedovao oružne li-

stove –piše u saopštenju.

C.H.

ARHIVAPOBJEDE

Preporuke sistemu zdravstva u zaštiti od porodičnog nasilja

Ljekarmoradaprijavi

svakusumnjunabatine

Saokruglog stola

Skoro svaka druga žena - 42 odsto njih, na našimprostori-

ma, bilo je izloženo nekoj vrsti nasilja odmuža ili partnera

pokazalo je istraživanje koje su sproveli Razvojni program

Ujedinjenih nacija UNDP i Ministarstvo za ljudska i manjin-

ska prava.

Na seminaru „Rodna ravnopravnost u obrazovanju sa

posebnimosvrtomna rodno zasnovano nasilje“ održanom

juče u Zavodu za školstvo, saopšteno je da je nasilje u

porodici jedan od najradikalnijih oblika rodno zasnovanog

nasilja.

Poručeno je da se rasprostranjenost ove pojave uprkos

naporima koji se ulažu, još ne smanjuje umjeri koja bi bila

zadovoljavajuća.

- Vlada naglašava potrebu da se pojavi nasilja u porodici,

kao i svakog oblika rodno zasnovanog nasilja, dodatno

posveti pažnja kroz jačanje međuinstitucionalne saradnje,

saradnje sa nevladinimorganizacijama i lokalnim zajedni-

cama - istakla je Biljana Pejović iz Ministarstva za ljudska i

manjinska prava.

Ministarstvo je apelovalo na građane Crne Gore, da u sluča-

jevima kada imaju saznanja o potencijalnomnasilju odmah

prijave nadležnimorganima.

Skorosvakadrugažena

kodnas maltretirana

Sudija za prekršaje uPodgori-

ci Milorad Popović poručio je

daunašoj državi nemadovolj-

nokapaciteta za smještaj i psi-

hičko liječenje osoba koje su

počinile nasilje uporodici.

Popović je naveo da zaštitne

mjereudržavi nijesuzaživjele

u pravom smislu riječi, pa se

izričemjera o obaveznompsi-

hijatrijskomliječenjuuzdrav-

stvenoj ustanovi zatvorenog

tipa ili liječenje na slobodi.

- Sudije za prekršaj se susrije-

ću sa problemom smještaja

osoba kojima je potrebno lije-

čenje od zavisnosti, a kako dr-

žava ne raspolaže dovoljnim

kapacitetima, onda se predla-

žemjera liječenjauKliničkom

centru na Odjeljenju psihija-

trije - rekao jePopović.

On je dodao da to odjeljenje

nijezatvorenog tipa i daokriv-

ljeni može svakog časa da ga

napusti.

Prema riječima Jovane Dacić

iz Centra za socijalni rad vrlo

je važna multidisciplinarna i

multisektorska saradnja in-

stutcija u rješanjanju nasilja u

porodici.

Ona je navela da je Centar za

socijalni rad ustanova koja žr-

tvi pruža materijalnu i nema-

terijalnu pomoć, smještaj i

drugeuslugeuskladusaZako-

nomosocijalnojidječjojzašti-

ti, kao i Zakonom o zaštiti od

nasilja uporodici.

K.J.

Musta ć na SvjetskomkongresuWAPES-a

Morajuda seprate

potrebe tržišta rada

Saskupa jeporučenodadigita-

lizacija stvara nove poslove, a

time i nova radna mjesta zbog

čega je neophodno da javne

službe sve više razvijaju ponu-

du usluga. Neki od savjeta su i

da se popravi konekcija izme-

đu privatnog i državnog sekto-

ra, poveća socijalna zaštita,

poboljša situacija u oblasti

samozapošljavanja, kroz

smanjenje rizika i povećanje

šansi.Nakonferencijijejavnim

službama sugerisano i da

ojačaju usluge za ne standar-

dno zapošljavanje, da detaljno

analiziraju tržište, te da inovi-

rajumodele treninga i obrazo-

vanja, otvoreneradionice, kao i

platforme za e-učenje.

Zavod za zapošljavanje Grne

Gore12godinaječlanWAPES-

a. Prestižna asocijacija, jedina

nasvijetutevrste,brojioko100

članova javnih službi za zapo-

šljavanje iz cijelog svijeta, koje

djelujuupet regiona.

N.K.

a,učestvovalisudirektorZavo-

da za zapošljavanje Crne Gore

Suljo Mustafić i načelnica

Službe za finansijsko-računo-

vodstvene poslove i javne na-

bavke SvetlanaKrgović.

Čujoviću

bjekstvu,

sudimuse

uodsustvu

SuljoMusta ć