Previous Page  7 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 49 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 21. april 2018.

Društvo

PODGORICA

–UCrnojGori

tokomprošlegodine90odsto

roditeljadjecerođene2016.

urednosuvakcinisali svoje

mališanesasvetridozepeto-

valentnevakcine, pri čemuje

makar jednudozupopular-

nog„pentaksima“primiliovi-

šeod95,5odstodjece, saop-

šteno je izInstitutaza javno

zdravlje.

Navode da iako su rezultati ne-

što slabiji kada se radi o broju

djeceudrugojgodiniživotakoja

su vakcinisana protivmalih bo-

ginja –njihov broj je ove godine

za gotovo900veći negou istom

periodu lani, ali je i dalje daleko

odnivoapotrebnogdasesprije-

čimasovnoobolijevanje.

VAKCINE

IzInstitutasusejučeoglasilipo-

vodomEvropske nedjelje imu-

nizacije koja se obilježava 23.

aprila.

- Uposljednjih nekoliko godina

ovojeprviputdautokuobilježa-

vanja ovog datuma na teritoriji

našezemljeimamoregistrovano

obolijevanjemorbila – istakli su

oni.

Podsjećaju da je Crna Gora bila

gotovo jedina država u regionu

koja je zbog velikogbroja vakci-

nisane djece i više od 95 odsto u

određenim godištima, bila po-

šteđena obolijevanja od zara-

znihbolestikojesemogusprije-

čiti vakcinacijom.

-Očigledno jeda smo svi poma-

lo zaboravili na značaj vakcina-

cijakaojedneodnajdjelotvorni-

jih i najefikasnijihmjera kojom

raspolaže moderna medicina,

mjere zahvaljujući kojoj je bez

sumnjepromijenjen tok istorije

na način što su vakcine spriječi-

le damilioni ljudi obole, izgube

život ili postanu trajno onespo-

sobljeni. Samim tim nijesmo

uspjeli da se odbranimo od po-

gubnih zaraznih bolesti - poru-

čuju iz ove zdravstvene ustano-

ve.

Navode da ove godine među

oboljelima odmorbila nije bilo

ozbiljnih komplikacija i najte-

žih ishoda.

- Ako se broj oboljelih bude po-

većavao vjerovatnoća kompli-

kacija, pa i smrtnih ishoda će

biti veća – upozorili su iz Insti-

tuta.

Kako navode, situacija u Crnoj

Gori ukazuje da uprkos „svim

nedoumicama i lažnim infor-

macijama lako dostupnim po

internetu većina roditelja shva-

ta značaj vakcinacija i dovodi

djecunavakcinaciju“.

NEODGOVORNOST

- Sa imunizacijama se kasni.

Određeni broj djece vakcinu

prima u uzrastu kasnijemnego

što jepredviđenošto jepotenci-

jalno opasno, jer, između osta-

log, produžava vrijeme tokom

kojeg je dijete nezaštićeno od

zaraznihbolestiipovećavarizik

da oboli od potencijalno jako

opasnihbolesti.Najviše rezerve

roditelji imaju prema MMR

vakcini, što je i logično s obzi-

romna sadržaj društvenihmre-

žanakojimaprotivnicivakcina-

cija netačno povezuju ovu

vakcinu sa nekim razvojnim

poremećajima iako sumoderna

nauka, medicina i iskustva iz

prakse davno dali odgovore o

karakteristikama ove vakcine

uključujući i jasan opis svih ne-

željenih reakcija - saopšteno je

iz Instituta.

Oninavodedauprkosobolijeva-

nju od morbila i dalje postoje

neodgovorni pojedinci, poseb-

nou regionu, koji „iznjima zna-

nih razloga šire iskrivljene in-

formacije i unose panikumeđu

roditelje pozivajući na nevakci-

nacijudjece“.

-Neodgovornojeiusituacijika-

da se u Evropi bilježe hiljade

oboljelihodmalihboginjaikada

našojdjeciprijetimasovnoobo-

lijevanje,komplikacije,paiumi-

ranje od davno zaboravljenih

zaraznih bolesti – krajnje opa-

sno zanemarivati značaj vakci-

na. Posebno je opasno voditi se

za lažnim informacijama koje

veoma lako utiču na donošenje

pogrešnih odluka o vakcinaciji

što svemože imati dalekosežne

posljedice - zaključeno je u sa-

opštenjutezdravstveneustano-

ve.

K.J.

PODGORICA

–Upis uprvi

razredosnovne škole zadje-

curođenu2012. godine, od-

nosnozamališane koji navr-

šavaju šest godinauovoj

kalendarskoj godini, počeće

uponedjeljak, 23. aprila, sa-

opšteno je izMinistarstva

prosvjete.

-Napominjemodaodovegodi-

ne važi teritorijalni princip, što

znači da će se za svaku školu

odrediti pripadajuća naselja/

ulice. Te spiskove škole imaju

obavezu da istaknu na vidnim

mjestima, ali i na svojim sajto-

vima.Svrhateritorijalnogprin-

cipa je prije svega da se djeci

kojaživeublizini školeomogu-

ći upisu tuustanovu– istakli su

iz ovog resora.

Kako su pojasnili, procedura

upisa se realizuje kao i pret-

hodnihgodina, u tri koraka: za-

kazivanje sistematskog pregle-

da kod izabranog pedijatra,

zakazivanje razgovora kod pe-

dagoga ili psihologa škole, uz

ljekarsko uvjerenje nadležne

zdravstveneustanoveinakraju

slijedi razgovor djeteta sa pe-

dagogomili psihologomškole.

-Zbogpočetkaprimjeneterito-

rijalnog principa, jedan dio ro-

ditelja/staratelja biće dužan da

dostaviipotvrduoprebivalištu.

Potvrdu o prebivalištu moraju

pribaviti oni roditelji/staratelji

koji dosadanijesuprijavili pro-

mjenu prebivališta (adrese sta-

novanja) Ministarstvu unu-

trašnjih poslova, kako bi dijete

mogli upisati u školu koja pri-

pada njihovom trenutnom

mjestu prebivališta - naveli su

oni.

Potvrdu o prebivalištu, takođe,

moraju pribaviti i oni roditelji/

starateljikojisunakonfebruara

2018. mijenjali adresu stanova-

nja, nezavisno od toga jesu li tu

promjenu prijavili Ministar-

stvuunutrašnjihposlova ili ne.

- Ukoliko eventualno ima mje-

sta, škola može upisati i djecu

koja nijesu iz pripadajućih na-

selja. U tim slučajevima pred-

nost imaju učenici iz porodica

čija starija djeca već pohađaju

tu školu - pojasnili su iz Mini-

starstva.

Djetetu se, kako dodaju, može

odložiti početak školovanja za

jednu godinu, na prijedlog ko-

misije ili roditelja, ako seutvrdi

da nije spremno za polazak u

školu.

- Djetetu semože odobriti upis

u školu prije navršetka šest go-

dinaživota,naprijedlogrodite-

lja, a po odobrenju komisije za

upis.Školajedužnadapodnese

prijavu nadležnoj inspekciji

protivroditeljadjetetakojenije

upisano u školu – zaključeno je

u saopštenju.

N.Đ.

ILUSTRACIJA

Evropska nedjelja imunizacije obilježava se u ponedjeljak

Značaj vakcina je

opasnozanemarivati

Zaupisprvakapotrebna i potvrdaoprebivalištu

Upisprvakauponedjeljak

stekao zvanje magistra eko-

nomskihnauka.

ISTRAŽIVANJE

Prema rezultatima istraživa-

nja Centra za akademski inte-

gritet, kako je naveo Đukano-

vić, Bečić se u magistarskom

radu oslanja na dvije publika-

cije.

- To su Daunijev Priručnik

korporativnog upravljanja za

Crnu Goru iz 2013. godine i

Korporativno upravljanje,

priručnik grupe autora iz

2009.Uglavnomdijeluteksta

gospodin Bečić, bez ikakve

reference, preuzima čitave

strane teksta, ničimne dajući

do znanja da se radi o preno-

šenjutogteksta–rekaojeĐu-

kanović.

Premanjegovimriječima,Be-

čićev magistarski rad sadrži

preuzete dijelove iz rada Ne-

nada Pavlovića, koji je branio

magistarsku tezu na Fakulte-

tu Singidunum, pod mentor-

stvom profesora Milovana

Stanišića, godinu prije Beči-

ćevemagistarske disertacije.

- Na prvi pogled bi se moglo

rećidajegospodinBečićplagi-

rao gospodina Pavlovića. Me-

đutim, oba paragrafa u njiho-

vim radovima se nalaze u

studiji„Privatizacijadržavnog

kapitala u Bosni i Hercegovi-

ni“ iz 2009. godine, koja je

objavljena četiri godine prije

magistarskedisertacijegospo-

dina Pavlovića, a pet godina

prije magistarskog rada gos-

podina Bečića – istakao je Đu-

kanović.

Nepoznati su, kako je kazao,

načini preuzimanja dijelova

teksta izovestudije, ali je jedno

od mogućih rješenja, smatra

on, preuzimanje sadržaja tek-

sta studije sa internet stranica.

- Najočitiji primjer gdje se ne

radi o prepisivanju paragrafa

i stranica, već čitavih poglav-

lja, bez ikakve referencije,

preuzeto je iz magistarskog

rada „Problemi zaživljavanja

korporativnog upravljanja

privredama u tranziciji i sa

posebnim osvrtom na stanje

u Republici Srpskoj“ autorke

Mice Kozlik iz 2009. godine

–naveo jeĐukanović.

Nakon što je utvrđena auten-

tičnost ovog rada, kako je re-

kao, analiza je pokazala osam

odstopoklapanja samagistar-

skimradomAlekseBečića.

PLAGIJAT

- Na osnovu ovog materijala

možemo da zaključimo da je

njegova magistarska teza ja-

sno i nedvosmisleno plagira-

na. Visok procenat plagira-

nog teksta ne može biti

rezultat nemara i nepoznava-

nja pravila akademskog pisa-

nja. Bez sumnje ili griže sa-

vjesti tvrdimo da je pokazao

odsustvo principa akadem-

skog integriteta – naglasio je

Đukanović.

Premanjegovimriječima,kraj-

nje je vrijeme da se pitanja

osnovnog profesionalnog inte-

griteta – u koja svakako spada

pitanje akademske čestitosti –

prestanu tretirati kao domen

partijske politike, „režimske“ i

„anti-režimske“borbe.

- Potpuno su irelevantni poli-

tički stavovi Alekse Bečića za

ovu analizu i njegovo javno

zalaganje za afirmaciju, iz-

među ostalog, i akademske

čestitosti. Ukrao je tuđi rad,

nezasluženoinezakonitopri-

svojiozvanjezakojesusenje-

gove kolege pošteno trudile, i

zbog toga bi, bez izgovora,

trebalo da snosi odgovornost

–poručio jeĐukanović.

Podsjetio je da plagijat aka-

demskog rada predstavlja

„povredumoralnih prava au-

tora i interpretatora“, krivič-

no djelo definisano članom

233 Krivičnog zakonika, ko-

jim je zabranjena svaka vrsta

plagijata, a kazne se kreću od

novčane do četiri godine za-

tvora.

-Skandalozno je tošto jeocje-

nom 10 ocijenjena magistar-

skatezakoja,osimštojeplagi-

jat, ne zadovoljava minimum

standarda pisanja primjere-

nog akademskomradu–upo-

zorio jeĐukanović.

Nedopustivo je idasu, kako je

rekao Đukanović, mentor

Alekse Bečića i članovi komi-

sije, „ugledni profesori Eko-

nomskog fakulteta Univerzi-

teta Crne Gore, uspjeli da ne

primijete sličnost čitavih

stranica Bečićevog teksta sa

prilično poznatim naučnim

studijama iznjihoveužestru-

ke“.

J.BEHAROVIĆ

tavio istraživanje

je

i rad

Oglasio se i Feđa Pavlo-

vić, sin potpredsjednika

Pokreta za promjene Koče

Pavlovića koji je na svom

Fejsbuk pro ilu napisao da

je Bečićev magistarski rad

udžbenički primjer prepi-

sivanja.

- Pošto sam, na molbu

mog prijatelja Mitra Đuka-

novića da mu pomognem

sa par sugestija u istraži-

vanju autentičnosti, što

sam rado uradio, jer se

tomproblematikom i sam

odavno javno bavim, imao

priliku da pogledamBeči-

ćev magistarski rad, zaista

mi se čini da nema mjesta

izlizanoj partijskoj zamjeni

teza „ko ih plaća?“, „ko

stoji iza njih?“, već da se,

bez trunke sumnje, radi

o udžbeničkomprimjeru

prepisivanja – napisao je

Pavlović na Fejsbuku.

Kako je dodao, „svjestan je

da Bečić i njegova partija

vole da govore o ,,hajci i

harangi“, ,,brutalnimnapa-

dima“ i ,,monstruoznim

lažima“, međutim, proči-

tavši analizu Đukanovića,

kako kaže, ipak mu se čini

da je u pitanju argumento-

vana, nepristrasna i činje-

nično poduprijeta kritika.

- Poštomi, zaista, ne pada

na pamet da ulazimu

javno prepucavanje sa

partijomgospodina Beči-

ća, ovim komentarom

bih završio priču. Između

ostalog, nemamni vreme-

na: ovih dana samprilično

zauzet sastavljanjem

magistarske disertacije,

koju, za razliku od gospo-

dina Bečića, pišem sam –

poručio je Feđa Pavlović.

Feđa

Pavlović:

Udžbenički

primjer

prepisivanja

Demokrate su se juče ubrzo

nakon konferencije za novi-

nare Centra za akademski

integritet oglasile saopšte-

njemuz tvrdnju da je Mitar

Đukanović aktivista DF-a i

da radi u korist Mila Đuka-

novića.

- Njegova tvrdnja da je pred-

sjednik Demokrata Aleksa

Bečić plagirao svoj magi-

starski rad, monstruozna je

i ogavna udbaška podmeta-

čina. Štoviše, obilje dokaza

koje smo prikupili za nepu-

nih nekoliko sati pokazuje da

je ovo amaterski smišljena

i traljavo izvedena akcija

dijela DF-a i DPS-a, a za račun

drugog Đukanovića, pred-

sjednika DPS-a – tvrde oni.

Ocijenili su da je Mitar Đuka-

nović imao jedan cilj – „da

za račun Mila Đukanovića i

pojedinih djelova DF-a poku-

ša da diskredituje Aleksu

Bečića, čovjeka sa rijetko

čistombiogra ijomna poli-

tičkoj sceni Crne Gore“.

Saopštili su i da je „u izradi

prezentacije lažnog istra-

živanja“ učestvovao i Feđa

Pavlović, kako ga oni pred-

stavljaju – „menadžer kam-

panje DF-a i sin poslanika

DF-a Koče Pavlovića“.

Tvrde da je Đukanovićeva

konferencija za novinare

pritisak na Demokrate i URU

„da povuku svoju odluku

o koalicionomnastupu na

izborima u Podgorici“.

Demokrate su saopštile i da

imaju saznanja da „ista lica,

povezana sa djelovima DF-a i

djelovima DPS-a, pripremaju

nastavak hajke protiv najvi-

ših funckionera Demokrata,

čija će okosnica biti različiti

falsi ikati i montaže“.

Demokrate su najavile krivič-

nu prijavu protiv Mitra Đuka-

novića i NN osoba povezanih

sa njim.

Demokrateoptužuju

DFiDPSza„udbašku

podmetačinu“

Softver je i u slučaju ostalih

radova koji su provjeravani

prepoznao „indeks pokla-

panja“ (similarity index),

ali su, kako je za Pobjedu

pojasnio Mitar Đukanović,

analizomnaučnih radova

Boškovića, Šehovića, Radu-

lovića i Hrapovića utvrdili

da njihovi radovi nijesu

neautentični, odnosno da

nijesu plagijati.

U (zajedničkom) naučnom

raduministra odbrane Pre-

draga Boškovića (sa Mili-

vojemRadovićem i Gor-

danomĐurović) procenat

„indeksa poklapanja“ koje

je prepoznao softver bio

je najveći – 53 odsto, dok

je u doktorskoj disertaciji

ministra prosvjete Damira

Šehovića bio najmanji – 29

odsto.

U naučnim radovima pro-

fesora Janka Radulovića i

ministra zdravlja Kenana

Hrapovića „procenat pokla-

panja“ je 37 odsto.

Ostali radovi

autentični