Previous Page  6 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 49 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 21. april 2018.

Društvo

PODGORICA

– Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaš-

tvo sa Cetinja Luka Martinović reagovao je juče na tekstove

objavljene u Pobjedi - 19. aprila, povodomodbijanja krivične

prijave Crnogorskog pokreta protiv Am ilohija Radovića, pod

naslovom „Ocijenili da Am ilohije nije širio govor mržnje“ i tek-

stu objavljenom juče, odnosno reakciji Crnogorskog pokreta

na odluku cetinjskog tužilaštva, pod naslovom – „CP: Tužitelj-

ka se pridružila uvredama Am ilohija Radovića“.

Reagovali su i na jučerašnji tekst u Dnevnimnovinama pod

naslovom „Tužilaštvo ima naklonost prema duhovnimporu-

kama Rista Radovića“, kao i na tekst objavljen na portalu CDM,

pod naslovom „Tužilaštvo ocijenilo da Am ilohije nije širio

govor mržnje“.

Martinović je saopštio da „postupajući u okviru svoje stvarne

i mjesne nadležnosti, po krivičnoj prijavi nevladine organiza-

cije Crnogorski pokret, protiv Radović Rista zbog krivičnog

djela povreda ugleda naroda, manjinskih naroda i drugih

manjinskih nacionalnih zajednica iz člana 199. Krivičnog

zakonika Crne Gore, a nakon sprovedenog postupka izviđaja,

na osnovu pribavljenih dokaza i podataka, a ne na osnovu

bilo čijeg političkog ili vjerskog uvjerenja, ocijenjeno je da se

u radnjama prijavljenog Radović Rista nijesu ostvarila bitna

obilježja bića prijavljenog krivičnog djela, te da ne postoje

osnovi sumnje ni da je isti učinio bilo koje drugo krivično djelo

za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, zbog

čega je krivična prijava odbačena obrazloženim rješenjem

Kt.br.148/17 od 05. 04. 2018. godine, koje rješenje je dostavlje-

no podnosiocu krivične prijave, sa uputstvomomogućnosti

podnošenja pritužbe na isto, a shodno članu 271a. stav 1. Zako-

nika o krivičnompostupku“.

On ocjenjuje da „medijske insinuacije o naklonosti tužilaštva

bilo kom licu, i stavljanju iznad Ustava i zakona bilo kog lica,

nijesu tačne, već krajnje maliciozne“.

- Objavljivanje djelova obrazloženja rješenja o odbacivanju

krivične prijave, i to ne integralno, već interpretatorski istrgnu-

to iz konteksta, upravo dovodi do širenja netačnih informacija,

posebno imajući u vidu da se radi o odluci koja je podložna

provjeri od neposredno višeg državnog tužilaštva, te da je

podnosilac krivične prijave, kojem je shodno zakonu, data

mogućnost da inicira provjeru odluke, upoznat sa sadržajem

rješenja o odbacivanju krivične prijave u cjelini – napisao je

Martinović.

On je zaključio da se „tužilaštvo u svom radu pridržava isklju-

čivo Ustava i zakona, goneći učinioce krivičnih djela za koje se

gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, ma ko oni bili, a da

se poslovi Državnog tužilaštva ne smiju vršiti ni pod čijimutica-

jem, te da niko ne smije da utiče na Državno tužilaštvo u vrše-

nju njegovih poslova“.

R. D.

(Odgovor u sjutrašnjembroju)

PODGORICA

- PrioritetMinistarstvaodbrane je štobolja

komunikacija samladimstručnjacimakakobi seupoznali sa

vojnimpozivomi potencijalnimmogućnostima za zapošlja-

vanjeu stručnimslužbama tog resorsa i VojskeCrneGore

(VCG), saopštio jepukovnikMarinkoAleksić.

Studenti i profesori Fakulteta za informacione tehnologijeUni-

verzitetaMediteranposjetili sujučeDirekcijuzastandardizaci-

ju, kodifikaciju i kvalitetMinistarstva odbrane.

KakojesaopštenoizMinistarstva,Aleksićjestudentimagovorio

o NATO kodifikacionom sistemu, kao jednoj od oblasti vojne

logistike koja zahtijeva ozbiljna informatička i specijalistička

znanja.

Predstavnik Direkcije za informaciono-telekomunikacione si-

stemeBlažoPopović govorio je studentima štoNATOstandardi

zahtijevaju u oblasti sajber bezbjednosti i kako je ona postavlje-

na uMinistarstvuodbrane.

Studenti su se, kako se navodi, upoznali sa Sajber strategijom

CrneGore za periodod2018. do 2021. godine.

R.D.

Šef tužilaštvana

Cetinju tvrdi da su

uslučajuRadovića

radili pozakonu

REAGOVANJE

Ministarstvo odbrane

Prioritetuspostavljanje

boljekomunikacije sa

mladimstručnjacima

PODGORICA

–Magistar-

ski radAlekseBečića - „Uti-

caj tržištakapitalanakor-

porativnoupravljanjeu

Crnoj Gori“ jeplagijat, po-

kazalo je istraživanjenevla-

dinogudruženjaCentar za

akedemski integritet, koje

je rađenopreko softvera

„Turnitin“.

Kako je juče na konferenciji

za novinare kazao izvršni di-

rektor ovog nevladinog udru-

ženja Mitar Đukanović, sof-

tver je pokazao 44 odsto

poklapanja sa drugimradovi-

ma, a analiza koju su potom

uradili da je od 113 strana pre-

pisao čak 50.

Centar za akademski integri-

tet juče je u PR centru pred-

stavio pilot projekat – istraži-

vanje autentičnosti naučnih

radova i disertacija čiji su au-

toriministarodbranePredrag

Bošković, profesor Janko Ra-

dulović,ministar zdravljaKe-

nan Hrapović, ministar pro-

svjete Damir Šehović i lider

DemokrataAleksaBečić.

SOFTFER

Kako je Đukanović objasnio

za Pobjedu, rezultati „Turni-

tin“ provjere sami za sebe, ni-

jesudokaz plagijata.

- Sve što „Turnitin“ pro-

vjera može da uradi je

da identifikuje djelove

datogtekstakojisepo-

klapajusatekstomko-

ji postoji na internetu

i u onlajn bazama po-

dataka akademskih

publikacija. „Turnitin“

provjera, međutim, ne

može da ustanovi o kakvimse

tekstovima radi, kada je koji

tekstobjavljen, ko jeautor ida

li je tekst, čije jepoklapanje sa

nekim postojećim izvorom

prepoznato, napisan uz po-

štovanjepravilacitiranja–na-

glasio jeĐukanović.

To znači da sve i da se

napiše naučni rad u

kome se propisno

citira izvor, „Tur-

nitin“ će nazna-

čiti poklapanje.

- Zato smomi u

našoj analizi

sporne magi-

starske diserta-

cije detaljno prou-

č i l i s v a k i o d

navedenih izvora i pomenuli

samo izvore kod kojih smo

ustanovilidasuobjavljenipri-

je Bečićeve teze i prenešeni u

Bečićevoj tezi bez citiranja –

objasnio jeĐukanović.

Tokomanalize nijesu, kako je

rekao, gledalinidjeloveteksta

naznačene u „Turnitin“ pro-

vjerikojisadržeopštepoznate

konstatacije.

-Naprimjer, kadabi uBečiće-

voj disertaciji postojala reče-

nica„nebo jeplavo“, to, narav-

no, ne bismo uzimali u obzir,

već samoonedijeloveBečiće-

ve teze u kojima postoji origi-

nalna tvrdnja ili argument –

rekao jeĐukanović.

Bečić je magistarski rad od-

branio 23. marta 2014. godine

na Ekonomskom fakultetu

Univerziteta Crne Gore, na

smjeru Računovodstvo i revi-

zija. Prema saznanjima Cen-

tra za akademski integritet,

njegovmentor bio je profesor

Milan Lakićević, dok su u ko-

misiji bili profesori Anđelko

Lojpur i Slobodan Lakić. Be-

čić je za svoj magistarski rad

„Uticaj tržištakapitalanakor-

porativnoupravljanjeuCrnoj

Gori“ dobioocjenu 10, čime je

Nevladino udruženje Centar za akademski integritet juče pred

OptužujuBečićad

plagiraomagistars

So ver je pokazao 44 odsto poklapanja sa drugim radovima, a analiza koja

je potomurađena da je od 113 strana Bečić prepisao čak 50. Aleksa Bečić je

magistarski rad odbranio 23. marta 2014. godine na Ekonomskom fakultetu

Univerziteta Crne Gore, na smjeru Računovodstvo i revizija. Prema saznanjima

Centra za akademski integritet, njegovmentor bio je profesor Milan Lakićević,

dok su u komisiji bili profesori Anđelko Lojpur i Slobodan Lakić

Potpredsjednik Pokreta za promjene Koča Pavlo-

vić saopštio je sinoć, kako prenosi Portal Analitika,

da „ljudski razumije krajnje neugodnu situaciju u

kojoj se našao lider Demokrata Crne Gore nakon

objavljivanja prilično uvjerljivih dokaza o plagira-

nju njegovogmagistarskog rada“.

- Javni je interes da on to odmah raščisti, da jasno

i glasno potvrdi ili odbaci ta sumnjičenja i da tako

pomogne svima u opoziciji u ovom veoma osjetlji-

vom trenutku – rekao je Pavlović.

On je poručio i da DF-u „ne pada na pamet da ovu

zaista neprijatnu situaciju, u kojoj se našao Bečić

lično, ne bilo koji način vezuju za političke odluke

ili za odnose čitavih naših partija/koalicija, DF-a i

DCG“.

- Pitanje: „Da li je magistarska teza Bečića pla-

gijat?“ pitanje je za Bečića lično, a ne za ostatak

rukovodstva, aktiviste i glasače DCG –

napisao je Pavlović.

On je prokomentarisao i angažman svog

sina u istraživačkomprojektu Centra za

akademski integritet, ističući da on ne kon-

troliše njegovo djelovanje.

- Moj sin je odrastao, obrazovan i pametan

mladi čovjek, koji se već duže vremena

bavi problemomplagijata, jer je studi-

rao u inostranstvu i dobro poznaje tu

materiju. I baš kao što je svojevreme-

no sarađivao sa novinaromDarkom

Ivanovićemoko plagijata ministarke

Sanje Vlahović, baš tako je i nedav-

no pomagaomladim ljudima iz

Centra za akademski integritet

– istakao je Pavlović.

KočaPavlović:Bečićmorada

potvrdi iliodbacisumnjeuplagijat

AleksaBečić

Koča

Pavlović

StudentiMediteranaposjetiliMinistarstvoodbrane