Previous Page  5 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 49 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 21. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–NaMonte-

negroberzi je jučeElektro-

privredaobjaviladobrovolj-

nuponuduzapreuzimanje

svihakcijaRudnikaugljapo

cijeni od6,4eura. Ponuda

važi do4.majado 16časova.

Rudnik ima 5.064.443 akcije,

od čega italijanska A2A ima

39,4 odsto, država 31,1, Aco

Đukanović 11,1, ostala fizička

lica 16,2, a druga pravna lica

dva odsto.

U javnom pozivu definisani

su i uslovi, odnosno troškovi

preuzimanja. Provizija CDA

je 1,21 euroa po rezervaciji

(izjavi) za preuzimanje plus

0,05 odsto vrijednosti preni-

jetih akcija, ali ne manje od

1,50 eura. PDV je 21 odsto

plus troškovi platnogprome-

ta banke. Ukoliko domaće fi-

zičkolicenedostavibrojban-

kovnog računa novac će mu

biti uplaćen u Sosijete žene-

ralMontenegrobanciuzpre-

zentovanje važećeg identifi-

kacionog dokumenta i bez

bankarske provizije za podi-

zanje novca. CDA će isplatu

svihprijavljenihprihvaćenih

izjava akcionara izvršiti uza-

konskom roku od tri radna

dana od dobijanja rješenja

Komisije za tržište kapitala o

uspješnomokončanju ponu-

de. Svi akcionari koji želepri-

hvatiti ponudu a imaju date

naloge kod brokera, moraju

ih povući prije dostavljanja

izjave u CDA. Ukoliko su ak-

cije opterećene (zaloga, blo-

kada, ...) moraju biti oslobo-

đene.

Pravila nalažu da akcionar

mora ličnodoćiuCDA, ilida-

ti ovjerenoovlašćenjezapot-

pis i izjavu o prihvatanju po-

nude. Druga varijanta je da

zakonski ovjerenu cjeloku-

pnu dokumentaciju moze

dostaviti preporučenom po-

štomna adresu CDA uz isto-

vremeno slanje skeniranih

dokumenata i povratnice na

mail

[email protected]

Doku-

menta iz inostranstva se

ovjeravajukodnotaraimora-

ju biti sa apostilom osim za

Hrvatsku, BiH, Srbiju, Italiju

i Rusiju. Dokumenta iz ino-

stranstvakojanijesunacrno-

gorskom ili srodnim jezici-

ma,morajubitiprevedenaod

ovlašćenog sudskog tumača.

M.P.M.

PODGORICA

-Ministar-

stvoodrživog razvoja izda-

lo jepet građevinskihdo-

zvola tivatskoj kompaniji

QDHotel andproperti in-

vestmentMontenegro, čiji

jeosnivačKatari diar, za iz-

gradnjuhotelskogkom-

pleksa sapet zvjezdica

brutograđevinskepovrši-

ne 33,5hiljadakvadrata,

devet rezidencijalnihvila

ukupnepovršine8,3hilja-

dekvadrata, podzemnih

garažabrutopovršine4,5

hiljadakavadrata, pomoć-

nihobjekata, saobraćajni-

ca i prateće infrastrukture.

Ovi objekti treba da budu iz-

građeni u okviru turističkog

kompleksa u uvali Pržno, na

mjestu gdje je nekada bio ho-

tel Plavi horizont.

U rješenjuMinistarstva navo-

di se da se hotelski kompleks

sastoji od primarnog ugosti-

teljskog objekta AA sa depa-

dansomCE, hotela - depadan-

saCAihotela–depadansaCB.

Ukupna bruto površina pri-

marnogugostiteljskogobjekta

je 20.737 kvadrata, dok je po-

vršinaprizemlja5.527kvadra-

ta. Primarni objekat sa depa-

dansomCE se sastoji od dvije

podrumske etaže, prizemlja i

četiri sprata, dok se zvonik sa-

stoji od suterena, prizemlja i

sedam spratova. Ukupna bru-

to površina objekta hotela -

depadansa CA je 6.596 kva-

dra t a , dok j e pov r š i na

prizemlja 1.331 kvadrat. Obje-

kat se sastoji od suterena, pri-

zemlja i četiri sprata. Ukupna

bruto površina objekta hotela

- depadansa CB je 6.140 kva-

drata, dok je površina prize-

mlja1.215kvadrata.Objekat se

sastojiodsuterena, prizemlja i

četiri sprata.

Ukupna bruto površina rezi-

dencijalnih vile RD1, RD2 i

RD3 je po 688 kvadrata, a ovi

objekti će imati samo prize-

mlje. Ukupna bruto površina

rezidencijalnih vila RE i RG1

je po 1.421 kvadrat, a objekat

se sastoje od prizemlja i spra-

ta. Ukupna bruto površina re-

zidencijalne vile RJ1 je 1.550

kvadrata, a sastoji se od sute-

rena i prizemlja, površina vile

RK1 je593kvadrata i sastoji se

odsuterena i prizemlja, dok je

brutopovršina vilaRK2 i RK3

po 646 kvadrata i imaće sute-

ren i prizemlje.

Prema ranijim najavama, ti-

vatska kompanija je planirala

gradnju kompleksa vrijednog

350miliona eura. Lokaciju od

300.000 kvadrata u uvali Prž-

noKatari diar je za 25miliona

dolara 2010. godine kupio od

HTP-aPrimorje.Bilo jeplani-

rano da kompleks bude zavr-

šen do septembra 2014. godi-

ne. Razlog za kašnjenje bili su

neriješeni imovinsko-pravni

odnosi, odnosno vođenje više

sudskih sporova oko ekspro-

prijacije zemljišta.

S.P.

PODGORICA

- Prihodi budžeta realizuju se

iznadplana i prošlogodišnjihrezultata, aVla-

da jeuvelikojmjeri odgovorilana izazovepo-

većanjabudžetskihprihoda, ocijenio jepre-

mijerDuškoMarković jučena sastanku sa

rukovodiocima inspekcija.

Sastanku su prisustvovali potpredsjednici Vla-

de Milutin Simović, Zoran Pažin, ministarka

ekonomije Dragica Sekulić, generalni direktor

za poreski i carinski sistem u Ministarstvu fi-

nansija Novo Radović, direktori Poreske upra-

ve Miomir M. Mugoša, Uprave carina Vladan

Joković i Uprave za inspekcijske poslove Alija

Košuta sa saradnicima.

Poreskauprava jeuprvomkvartaluprihodovala

233,42miliona, 15miliona iznadplana, odnosno

27 miliona više nego u prvom prošlogodišnjem

kvartalu.Upravacarinajezaprvatrimjesecana-

platila 142,6 miliona, 10,3 miliona ili 7,86 odsto

više negouprvomprošlogodišnjemkvartalu.

Nasastankujeukazanonapotrebusagledavanja

evidentiranog rasta ovogodišnjih prihoda u od-

nosu na činjenicu da se ove godine obračunava

uvećana stopa PDV. Uprava za inspekcijske po-

slove je pripremila dinamički plan angažovanja

svih inspekcija sa fokusomna tržište rada.

Naloženo je da se održi sastanak sa predstavni-

cima Strukovnog sindikata taksista, koji djeluje

uokviruUnije slobodnihsindikata, na temurje-

šavanja problema ilegalnih taksista.

M.P.M.

USD 1.23090

JPY 132.41000

GBP 0.87608

CHF

1.19700

AUD

1.59830

CAD

1.55570

Kursna lista

NaMontenegroberzi objavljena ponuda za preuzimanje dionica pljevaljske kompanije

EPCGdo4.majaotkupljujeakcijeRudnikauglja

U prvomkvartalu

tekuće godine

Pro t CKB

2,7miliona

PODGORICA

– Crnogor-

ska komercijalna banka je

prvi kvartal tekuće godine

završila sa pro itomod

2,75 odsto.

Prihod od kamata bio je

5,4miliona, a od kamata i

provizija 1,7 miliona eura.

M.P.M.

j vjeruju

nazajednica

nikom PKCG, predsjednikom

Udruženjaevropskihkomora i

predstavnicimaprivrednihko-

mora država regiona.

Na svečanosti suuručene jubi-

larne nagrade predsjedniku

Crne Gore Filipu Vujanoviću,

predsjedniku evropske mreže

regionalnih i lokalnih komora

(EUROCHAMBRES) i pred-

sjedniku Savezne austrijske

komore Kristofu Lajtlu, do-

skorašnjem predsjedniku

PKCG VelimiruMijuškoviću i

posthumno osnivaču i prvom

predsjedniku Trgovinsko-in-

dustrijske i zanatske komore

MićuStijoviću.

S.P.

Cerovo,

kčević

radnika. Lani su potvorili fa-

briku za proizvodnju bezdi-

mnihsuhomesnatihproizvoda

sa jedinstvenom tehnologijom

u regionu, koja je koštala se-

dammiliona eura, u prvoj fazi

imagodišnji kapacitetod1.300

tona gotovihproizvoda i zapo-

šljava70novihradnika.Andrić

je kazao da je Zoran Vukčević

učinio, kažeAndrić, da IRFus-

postavi i razvija kvalitetne po-

slovne veze sameđunarodnim

finansijskim institucijama i

bankama, a da kredite doma-

ćim privrednicima nudi pod

uslovima kakve imaju kompa-

nije u razvijenim evropskim

zemljama.

Vukčević je, zahvaljujući u

ime nagrađenih, kazao su vla-

snici nagrađenih preduzeća

dokazdazabiznisnijepotreb-

no smisliti revolucionarnu

ideju koja će promijeniti svi-

jet, već znati, biti hrabar i biti

drugačiji. Predsjednik PKCG

Vlastimir Golubović ocijenio

je da godišnje nagrade te aso-

cijacije pobuđuju sve veće in-

teresovanje privrede.

S.P.

Vujanović:

Godina

snažnog

ekonomskog

razvoja

Vujanović je kazao da je

prošla godina bila godina

snažnog ekonomskog

razvoja i rasta BDP-a.

Podsjetio je da je Crna

Gora prošle godine imala

sjajnu turističku sezonu

sa najvećimbrojemnoće-

nja, gostiju i rekordnim

prihodom.

- To je bila godina velikih

ulaganja u poljoprivre-

du, vrijednih investicija,

ali i nastavka gradnje

autoputa od Podgorice

do Mateševa, kapitalnog

projekta koji će biti zavr-

šen na vrijeme - rekao je

Vujanović.

Katari diar gradi hotelski

kompleks sapet zvjezdica

Ministarstvo održivog razvoja izdalo pet građevinskih dozvola za tivatsku uvalu Pržno

Premijer sa šefovima inspekcija

Prihodi budžeta iznadplana

UvalaPržno

Sa sastanka sa šefovima inspekcija

D. MALIDŽAN