Previous Page  4 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 49 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 21. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-VinaPlanta-

žaosvojilasunameđunarod-

nom ocenjivanju vina ,,Vino

Ljubljana 2018“ šest zlatnih i

tri srebrne medalje. Iz kom-

panije su kazali da je sjaj sa

prošlogodišnjeg Dekantera

ultra-premiumvinaStari po-

drumkaberne sovinjon 2012

potvrđen sa 88,6poena.

- Zlatni kvalitet potvrdili

su,,vranac reserve“ 2011,

,,premijer“ 2009, ,,vladika“

2013 i ,,epoha“ 2012 – saop-

štenojeizPlantažaInaglasu-

ili da je kuriozitet ocjenjiva-

nja što je od svih prijavljenih

vina od sorte malvazija, po-

sebno karakterističnih za vi-

nogorja Slovenije i Hrvatske,

jedino crnogorska malvazija

2016dobila zlatnumedalju.

Srebrnimmedaljama su na-

građena vina ,,pro anima pi-

not blank“ 2016, ,,vranac pro

korde“ 2013. i ,,crnogorski

vranac“ 2015. Plantaže su,

prema ukupnombroju osvo-

jenihzlatnihmedalja,odsvih

prijavljenih vinarija, zauzele

drugomjesto.

S. P.

PODGORICA

–Ugovoromo

ubrzanju ,,put opcije“, koji je

ušaou skupštinskuproce-

dure, predviđeno jedadrža-

va italijanskoj kompaniji

A2Aprvuratuod68,9milio-

na euraplati 1.maja tekuće

godine i timeotkupi 17,25

milionanjihovihakcijau

Elektroprivredi.

Rokovi

Podsjetimo da je Vlada prije

četiri dana usvojila ovaj ugo-

vorkojimjepredviđenodaveć

nakon isplate prve tranše po-

veća vlasnički udio u Elektro-

privredi sa 57,01 na 70,16 od-

sto.Zaplaćanjeprverate, kako

se navodi u ugovoru država

imapravonagrejsperiodod15

kalendarskih dana do 16. maja

,,radi izbjegavanja sumnje“.

- Država se obavezuje da pi-

smeno informise A2A 48 sati

prje 1. maja o korištenju grejs

perioda i u tomslučajuneće se

primjenjivati zatezna kamata

- objašnjeno je uugovoru.

Druguratuod51,6milionaeu-

rapoplanuEPCGtrebadapla-

ti do 31. jula tekuće godine i ti-

me preuzme još 13,05 miliona

akcija. Isplata treće rate od

39,9 miliona eura od države

planirana je 1. maja 2019. kada

ćebitiotkupljenojoš8,8milio-

na akcija. Posljednja četvrta

rata od 70miliona eura dogo-

vorena je za 31. jul takođe na-

rednegodine, aplaća jeEPCG.

Uugovoru jepredviđenazate-

zna kamata od 6,25 odsto na

godišnjem nivou u slučaju

docnje sa isplatom rata, a

obračunavaće se od devetog

dana kašnjenja.

UgovoR

Zatezna kamata će se, kako je

definisano obračunavati samo

u slučaju da nema povreda

ugovora. U slučaju povrede

ugovoraplanotplateautomat-

ski prestaje da važi.

- Dok god je ovaj ugovor na

snazi, A2A je ovlašćena da

prodaje akcije samo državi i

EPCG.Uslučajuraskidaprou-

zrokovanog od drzave, a pod

uslovomdaA2Anijeukršenju

ugovora,A2Aimaneograniče-

no pravo da izvrši prodaju ak-

cija koje su u njenom vlasniš-

tvuutommomentubilokojem

trećem licu, bez prethodne

saglasnosti i/ili plaćanja drža-

vi - navedeno je uugovoru.

Uugovoruse takođenavodida

se ,,strane obavezuju da obez-

bijede da se izvrši raspodjela

neraspoređenedobitiEPCG-a

po finansijskom izvještaju od

31. decembra 2016. godine na

prvoj redovnoj Skupštini akci-

onaraEPCG, koja će seodižati

najkasnije do 30. juna 2018.

-Stranećeobezbijeditidaneto

raspodjela dividende koju će

primiti A2A, najkasnije do 10.

jula 2018. po osnovu EPCG

profita u svakomslučaju izno-

si nemanje od neto 14.616.668

eura bez uključenih poreza -

navedenojeuugovoru.

M.P.M.

PODGORICA

- Privredna

komora je institucijaodnaj-

većegpovjerenjaposlovne

zajedniceuCrnoj Gori, ocije-

nio jepredsjednikPKCG

VlastimirGolubovićna si-

noćnjoj svečanoj akademiji,

povodomobilježavanja zna-

čajnog jubileja90godina ra-

da teprivredne asocijacije.

- Zastupanje privrede, njena

promocijana tržištima, uvođe-

nje evropskih standarda u po-

slovanju i uspostavljanju dual-

nog obrazovanja su samo neke

od aktivnosti kroz koje želimo

da ostvarimo naš osnovni cilj -

biti efikasan i savremen servis

privrednika i privrede u cjelini

–kazao jeGolubović.

On smatrada jePKCGzajedno

sakreatorimaekonomskepoli-

tike, uvijek doprinosila prona-

laženju modela održivog eko-

nomskog rasta.

- U saradnji sa Vladom, PKCG

treba da ima vodeću ulogu u

procesu industrijalizacije i

usmjeravanja privrednika sek-

torima sa najvećomperspekti-

vom–poručio jeGolubović.

Premijer Duško Marković je

naveodajePKCGoduvijekbila

pouzdan partner Vladi na iz-

gradnji razvijenije i bogatije

CrneGore.

- Vjerujem da ćemo i u nared-

noj deceniji, kada budemo sla-

vili vijek postojanja PKCG,

svjedočiti još boljem poslov-

nom ambijentu, najvišem ste-

penuzaposlenostiievropskom

kvalitetu života svakog poje-

dinca i svake porodice u Crnoj

Gori –poručio jeMarković.

On je kazao da je Crna Gora

trenutno jedna od najbrže ra-

stućih evropskih ekonomija,

da to vide i naši međunarodni

partneri koji, kao i Evropska

komisija u izvještaju, navode

da posebno cijene ekonomsku

politikuVlade, ali i politikudo-

brosusjedstvainapredakuvla-

davini prava.

- Želim da istaknem da smo

tomprilikomdobili priznanje i

za odgovornu i usaglašenu

vanjsku politiku, kojomnašim

građanima, privrednicima i in-

vestitorima obezbjeđujemo

visoke garancije stabilnosti i

sigurnosti – rekao je premijer.

Marković jekazaodaCrnaGo-

rapromovišeBerlinskiprocesi

to posebno značaj saobraćajne

i energetskepovezanosti sa su-

sjedima i da u tome računa na

nastavak značajne finansijske i

tehničke podrške kapitalnoj

infrastrukturi.

- Ona proističe iz zajedničkog

interesa EU i Zapadnog Balka-

na, pa će jedan od primjera, na

kojem ćemo uskoro provjeriti

opravdanost naših očekivanja,

biti i status jadransko-jonske

brze saobraćajnice. Otpočinja-

njemnjenerealizacijekomple-

tirala bi se slika nove crnogor-

skeputnemrežesaauto-putem

Bar-Boljari, a Crna Gora bi se

našla na još jednom strateški

važnom putnom pravcu – re-

kao jeMarković.

Premijer je podsjetio na proš-

logodišnji ekonomski rast od

4,4 odsto, rast zaposlenosti,

kontinuiran rast kreditnog rej-

tinga zemlje i uspješnuemisiju

euroobveznica. Marković se

ranije juče susreo sa predsjed-

PODGORICA

-Kompanija-

maTehnomaks izPodgori-

ce, Cerovo izBara,Meso-

promet izBijelogPolja i

predsjedniku Investiciono

razvojnog fonda (IRF) Zora-

nuVukčevićudodijeljene su

nagradePrivrednekomore

zadostignućauprošloj go-

dini. Nagrade jeuručio

predsjednikCrneGoreFilip

Vujanović.

Tehnomaks dobio je nagradu

zauspješnoposlovanje,Cero-

vo za društvenu odgovornost,

Mesopromet za inovativnost,

a Vukčević za unapređenje

menadžmenta. Predsjednik

Odbora za dodjelu nagrada

PKCGŽeljko Andrić naveo je

da jeTehnomaks za 14 godina

postao lider na tržištu Crne

Goreutrgovini naveliko ima-

lo bijelom i ugradnom tehni-

kom, malim kućnim aparati-

ma, TV, te audio i video

opremom, računarima, tele-

fonima i drugim. Istakao je da

je Cerovo jedan od lidera u tr-

govini navelikodrvetom, gra-

đevinskimmaterijalomi sani-

tarnom opremom, pokazuje

visok nivo brige za društvenu

zajednicu. Lani su uložili 105

hiljada eura za poboljšanje

uslova u obrazovnim ustano-

vama, a projekte su podržali i

partneri Cerova iz inostran-

stva.

Mesopromet je započeo 1990.

godine sa dva zaposlena, a da-

nas je to mesna industrija

Franca koja upošljava 1.300

PODGORICA

- Penzioneri

KAP-apredložićedaVrhov-

nodržavno tužilaštvo, na či-

jemjena čelu IvicaStanko-

vić, podigne zahtjevza

zaštituzakonitosti protivod-

lukeUstavnog sudakojomje

oborenzakonza isplatuot-

premnina i vrati jenaponov-

noodlučivanje.

PredstavnikpenzioneraKAP-a

Nikola Raković, kazao je da će

prijedlog uputiti VDT-u u cilju

uspostavljanjapravne sigurno-

sti naprimjeni odredbiUstava i

zakona. Ustavni sud je krajem

marta oborio sporni zakon ko-

jim je trebalo da se iz državnog

budžeta za 414 prijevremeno

penzionisanih radnika KAP-a

isplati5,4milionaeura,saobra-

zloženjemda je disktiminator-

ski prema stečajcima u drugim

firmama.

S.P.

Uspjeh Plantaža nameđunarodnomocjenjivanju vina u Ljubljani

Osvojili šest

zlata i tri srebra

Ugovor o izlasku A2A iz Elektroprivrede ušao u skupštinsku proceduru

Prvu ratu68,9miliona

država isplaćuje 1.maja

Drugu ratu od 51,6miliona eura po planu otplate država treba

da plati do 31. jula ove godine i preuzme još 13,05miliona akcija.

Isplata treće rate od 39,9miliona eura planirana je 1. maja 2019.

kada će biti otkupljeno još 8,8miliona akcija, a posljednja četvrta

rata od 70miliona 31. jul naredne godine

Penzioneri KAP-a najavili

PrijavićeUstavni

sudIvici Stankoviću

15

kalendarskihdana grejs

perioda do 16. maja ostav-

ljenodržavi za plaćanje

prve rate

Privredna komora obilježila 90 godina rada

Institucijakoj

Vlada i poslo

Uručene godišnje nagrade PKCG

Dobitnici Tehnomaks

Mesopromet i ZoranV

Nagrađenavina

Rudnikuglja

UručenenagradePKCG

Penzioneri KAP-a

M.BABOVIĆ