Previous Page  3 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 49 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 21. april 2018.

Politika

PODGORICA

- Potpred-

sjednikGPURANeđeljko

Rudovićocijenio jeu izjavi

zaPobjeduda razlogeopozi-

cionogneupsjehanapred-

sjedničkimizborima treba

tražiti i uneiskrenoj sarad-

nji partijakada jeupitanju

dogovor okandidaturiMla-

denaBojanića.

- Predsjednički izbori trebalo

bidaposlužeopoziciji i svima

koji žele demokratske pro-

mjene da pogledaju istini u

oči i pokušaju da pronađu

pravi odgovornapitanjekako

sedesilodaovogputaneglasa

preko 40.000 opozicionara.

Glasali sunaparlamentarnim

izborima, sada su ostali kući.

Da su se pojavili na birališti-

ma 15. aprila kandidat DPS-a

ne bi mogao trijumfovati -

ocijenio je Rudović za Pobje-

du.

Prema njegovim riječima ra-

zlogne leži dominantnoukan-

didatu većeg dijela opozicije

Bojaniću, nego u partijama ko-

je su ga podržale.

- One evidentno nijesu sprove-

le kampanju kao što inače rade

kada suupitanjuparlamentar-

ni ili lokalni izbori, kada su na

tapetu isključivo partijski rej-

tinzi. Osim toga, nedopustivo

kasno je postignut dogovor o

kandidatu - rekao jeRudović.

Rudović je saglasan sa konsta-

tacijom da se opravdano po-

stavljapitanjeodgovornosi po-

jedinih lidera opozicije.

-Sasvimjeočekivanoštomnogi

postavljajupitanjezaštoopozi-

cioni lideri ne stave na dnevni

redsvojuodgovornost. Jasno je

da svaki neuspjeh mora biti

predmet poštene analize i da

mora imati konsekvence ako se

utvrdidajerukovodstvonapra-

vilo ozbiljne propuste. Što se

tiče URA, uložili smo mnogo u

dogovor o zajedničkom kandi-

datu i odrekli se šanse da Aba-

zović, kao jedan od naših naj-

popularnijih političara uđe u

trku. Nažalost, neki drugi su-

bjekti opozicije su bili mnogo

manje konstruktivni, što se vi-

djeloipoogromnombrojuopo-

zicionara koji su ostali kući -

ocijenio jeRudović.

Potpredsjednik GP URA sma-

tra da je suštinski uzrok neu-

spjeha,istikaoigodinamauna-

zad - stalno nadmetanje

opozicionih subjekata ko će

biti najjači uopozicji.

-Umjestodasefokusirajunato

kako osvojiti vlast, neki se i da-

lje bave time kako pobijediti

konkurente iz opozicije. Tako

se besmisleni rivalitet pretvara

uneiskrenusaradnju,kaoštoje

sada bio slučaj sa dogovoromo

podršci Bojaniću - zaključio je

Rudović.

N.Z.

PODGORICA/BUDVA

– Zašto

bih vratiomandat nekome ko

nije ispunio obećanja i ko ne

dozvoljava da se izmjenom izbor-

nog zakona uvede neposredno

glasanje kakvo smo imali u Crnoj

Gori 1905. godine – kazao je za

Pobjedu Stevan Džaković, nezavi-

sni odbornik u budvanskompar-

lamentu, nakon što su juče prvi

čovjek opštine Budva Dragan

Krapović i predsjednik SO Budva

Đorđije Vujović od njega zatražili

da vrati mandat.

Krapović je na pres konferenciji

poručio Džakoviću koji je i u

četvrtak uskratio kvorum za odr-

žavanje sjednice, da „vrati ukra-

deni mandat“, jer u suprotnom će

„vjerovatno raspisati vanredne

lokalne izbore“.

Džaković je, međutim, u izjavi za

Pobjedu optužio predstavnike

budvanske vlasti da su zaposlili

200 ljudi u lokalnoj upravi, kao i

da „ne raskidaju ugovore sa pri-

padnicima organizovane krimi-

nalne grupe, jer su u prijateljskim

odnosima sa njima“.

- Zašto bih vratiomandat takvim

ljudima? Oni su imali sve šanse

da pokažu da su različiti od onih

kojima je rukovodio Sveto Maro-

vić, ali nijesu. Imali sumnogo

više koristi od DPS-a nego bilo

ko drugi, a glume da su različiti.

Razlike nema, osim što daju

redovno plate. Ostalo je apsolut-

no isto. Zaposlili su 200 ljudi i sad

žele da uđu u izbore sa mjesta

predsjednika opštine. Isti metod

vladanja imaju i Demokrate i DF i

DPS – poručio je Džaković.

On je istakao da lokalna vlast

ništa nije uradila da zaštiti intere-

se Budve i Crne Gore.

- Zna se šta sam ja uradio da se

smijeni prethodna vlast. Još bi

se dogovarali o tome ko će da

bude predsjednik opštine Budva

da ja nijesamprelomio i platio

tu političku cijenu. Baš me briga,

ponosan samna to. A oni su

obećali uvođenje otvorenih lista

i neposrednih izbora, a slagali

su. O tome ne sanjaju i, po svoj

prilici, nije imni na kraj pameti da

to urade. Zato što lideri opozicije

očigledno služe održavanju ovog

režima u Crnoj Gori i odgovara

imovakav status. To je, pomojoj

slobodnoj procjeni, de inicija

udruženih kriminalnih poduhvata

koji moraju da plate jednog dana

– rekao je Džaković.

On je rekao da je direktor Demo-

krata Vlado Vujović njemu lično

obećao krajemprošle godine da

će Demokratska Crna Gora doći u

martu, pred predsjedničke izbo-

re, u parlament i da će tada pred-

ložiti izmjene izbornog zakona.

- Poslije toga dao sam impunu

podršku, ali mart je prošao, a

niko se ne oglašava timpovo-

dom – rekao je Džaković i optužio

opozicione lidere da su, kako je

rekao, glavni krivci za zarobljeno

društvo i glavna prepreka demo-

kratizaciji i razvoju države.

Dragan Krapović je na pres kon-

ferenciji poručio da Džakovića

više ne smatra dijelom većine i

zatražio od njega da „vrati man-

dat listi sa koje ga je uzeo“, te da

omogući normalno funkcionisa-

nje rada SO.

- Mi smo svoj posao do sada

obavljali savjesno, odgovorno,

onako kako smo najbolje znali,

u interesu svih građana Budve i

Crne Gore. Potpuno je jasno da se

Džaković ponio neprincipijelno i

neodgovorno - kazao je Krapović.

Vujović je, takođe, pozvao Džako-

vića da vrati mandat DF-u.

- Vlast koju ja predstavljam, ima

jasan politički cilj, a to je nastavak

koalicionog dogovora i vladanja

do kraja mandata – rekao je

Vujović.

Sjednica SO Budva nije održana

ni u četvrtak, što je treći put da se

ona odgodi zbog nedostatka kvo-

ruma. Džaković, koji je bivši član

PZP-a i koji ne dolazi na sjednice,

ne odustaje od svog zahtjeva se

u državnomparlamentu podnese

inicijativa za usaglašavanje Zako-

na o izboru odbornika i poslanika

sa Ustavom i da je pokrenu stran-

ke iz budvanske skupštine, koje

imaju klubove u Skupštini Crne

Gore.

I. KOPRIVICA

Potpredsjednik GP URA ocijenio da je opozicija bila neiskrena

Rudović: Očekivano

sepostavljapitanje

odgovornosti lidera

Umjesto da se

fokusiraju na to

kako osvojiti vlast,

neki se i dalje bave

time kako pobijediti

konkurente iz

opozicije. Tako

se besmisleni

rivalitet pretvara

u neiskrenu

saradnju, kao što

je sada bio slučaj

sa dogovoromo

podršci Bojaniću -

kaže Rudović

PODGORICA

-Rezultat koji

jeDraginjaVuksanović

ostvarilanapredsjedničkim

izborimapokazuje snaženje

političkeplatformeSocijal-

demokratskepartijeoneop-

hodnosti promjena, ocijeni-

lo jePredsjedništvo te

stranke.

Predsjedništvo partije Ranka

Krivokapića juče je, analiziralo

rezultate predsjedničkih izbo-

ra.

-Rezultatod8,2odsto,ili27.441

glas, pokazuje snaženje poli-

tičke platforme SDP-a o neop-

hodnosti promjena zasnova-

nih na jačanju države, borbi za

poboljšanje standarda građa-

na, jasnom evropskom putu

naše zemlje i izgradnji Crne

Gore kao suštinskog građan-

skog društva - kaže se u saop-

štenju.

Izvrhaovepartije sukonstato-

vali da ideje SDP-a oko kon-

cepta opozicionog nastupa i

organizovanja u susret pred-

sjedničkim izborima nijesu bi-

leprihvaćeneidasenesnalaže-

nje dijela opozicionih lidera u

aktuelnom političkom mo-

mentu odrazilo na rezultate

izbora.

Predsjedništvo je, u susret lo-

kalnim izborima u 11 crnogor-

skih opština, odlučilo da se na

njimanastupi uskladusaodlu-

kama lokalnih opštinskih od-

bora.

Ocijenjeno je da je u Podgorici

neophodno formirati širok

građanski savez za promjene,

koji bi, poredSDP-a, sačinjava-

li drugi opozicioni politički su-

bjekti, pojedine manjinske

stranke i ugledni nezavisni in-

telektualci.

R.P.

SDP za izbore

u Podgorici

traži široki

građanski

savez

PODGORICA

- Predsjednik

opštinePlužimeMijuškoBaja-

gićprekršio jeZakon jer je

Agencije za sprečavanjekorup-

cijedostavio imovinski karton

sanepotpunimpodacima, utvr-

dila jeASK.

Bajagić u imovinskom kartonu,

tvrdila je ASK, nije prijavio da po-

sjeduje dvije stambeno poslovne

zgrade površine po 193 m2, dvije

garažekaodiozgradeodpo24m2,

kao i nestambeni prostor od 80

kvadrata, koje su kako navode u

ASK, kod Uprave za nekretnine

upisane na njegovo ime.

Bajagić je, međutim, dostavio

Agenciji dokumentaciju, ko-

jom je potvrdio da ne postoje

dvije stambene zgrade od

193m2, već samo jednako-

ja jeprijavljenaunjegovom

imovinskom kartonu.

Nakon uvida u doku-

mentaciju, ASK je

utvrdiladasenepot-

puna dokumenta-

cija odnosila na

dvije garaže i ne-

stambeni pro-

stor.

- Agencija je po

službenoj duž-

nosti, a po za-

htjevu iz januara

2018. pokrenula postupak protiv

Bajagića, zbog kršenja odrebi Za-

kona o sprečavanju korupcije. U

zahtjevu je navedeno da je dio ku-

će Bajagića pretvoren u apartma-

ne i smještaj za radnike, te da ime-

novani nijeprijavioprihodeodtog

vida zarade, navode uAgenciji.

Dodaju i da jeuvidomu izvještaj o

imovini za 2016. utvrđeno da je

Bajagić odzakupaposlovnogpro-

stora otvario dobit od 11.264 eura,

ali konstatovala da je od društva

„Domaća trgovina“ D.O.O. Podgo-

rica zaradio 7.700 eura.

Bajagić je, kako navode u ASK, u

pisanom obrazloženju koje im je

dostavio, naveo da je u svom imo-

vinskomkartonuprijaviopodatke

koji su odraz stvarnog stanja

njegove imovine.

-Daljejeistakaodajenepravil-

no tumačeno da nije prijavio

dvije stambeno poslov-

ne jedinice od 193

m2, da ne postoje

dvije zgrade, već sa-

mo jedna gabarita u

osnovi 193 kvadra-

ta, navode u Agen-

ciji, dodajući da su

uvidom u doku-

mentaciju koju je

Bajagić dostavio

utvrdili da je prekr-

šioZakon.

J.Đ.

PODGORICA

-Crnogorski

parlament jeu2017. zapu-

tovanjakoja suposlanici

otkazali potrošio 1.550eu-

ra, saopšteno jePobjedi iz

press službeSkupštine.

U2017. godini otkazana su tri

ranije zakazana putovanja

poslanikazbogobavezana12.

sjednici Prvog redovnog za-

sijedanjaSkupštineCrneGo-

re. Troškovi zaneiskorišćene

av i onske ka r t e i znos e

1.254,34eura, doksutroškovi

za neiskorišćeni hotelski

smještaj 294,00 eura, saop-

štili su iz Skupštine.

U poređenju sa 2015. ovaj

iznos je znatno manji. Tada

su poslanici otkazali čak 24

putovanja, pa je na neiskori-

šćene aviokarte potrošteno

22.246 eura. Neiskorišćeni

hotelski smještaj parlament

je koštao 11.826 eura.

Najviše sredstava izdvojeno

je za one sa najvećim parla-

mentarnimobavezama.

- Skupština Crne Gore najvi-

še sredstava za putovanje u

2017. godini, izdvojila je za

poslanike koji imaju značaj-

ne parlamentarne obaveze

na međunarodnom planu,

kaoštosušefStalnedelegaci-

je PSSE Predrag Sekulić,

predsjednici Odbora za be-

zbjednost i odbranu Obrad

Mišo Stanišić, Odbora za

evropske integracije Adrijan

Vuksanović i Odbora za me-

đunarodne odnose i iseljeni-

ke Andrija Nikolić, navode iz

parlamenta.

ProšlegodineSkupština jena

službenaputovanjapotrošila

oko54hiljadeeuradokjeoko

48 hiljada eura isplaćeno da

bi na sjednice parlamenta

došli poslanici koji žive van

Podgorice.

Prema podacima Skupštine

predsjednikparlamentaIvan

Brajović je prošle godine 15

puta bio u inostranstvu, dok

su poslanici Demokratske

partije socijalista (DPS)

Obrad Mišo Stanišić i Pre-

drag Sekulić 12 puta pred-

stavljali parlament van drža-

ve. Pos l an i k Hr va t ske

građanske inicijative (HGI)

Adrijan Vuksanović je u ino-

stranstvuslužbenoboravio11

puta, apotpredsjednikparle-

manta Genci Nimanbegu i

poslanik Bošnjačke stranke

(BS) Ervin Ibrahimović su

putovali vandržaveosampu-

ta.

Prijedlogom budžeta za ovu

godinu planirano je da Skup-

ština Crne Gore dobije

9.178.757 eura izdržavne kase,

a da se za rad parlamentarnih

partija izdvoji 4.249.995 eura.

Za službena putovanja posla-

nika opredijeljeno je 500.000

eura za sljedeću godinu, što je

100.750euramanjenego2017.

Za naknade za stanovanje i

odvojeni život predviđeno je

20.000, a za gorivo40.000eu-

ra.

J.Đ.

Skupština Crne Gore: Zbog obaveza na sjednicama otkazana tri puta u inostranstvo

Zaneiskorišćenaputovanja

poslanikapotrošeno 1.550eura

ASK: Predsjednik opštine Plužine prekršio Zakon o

sprečavanju korupcije

Bajagić nije prijavio dvije

garaže i nestambeni

prostor od 80 kvadrata

MijuškoBajagić

SkupštinaCrneGore

NeđeljkoRudović