Previous Page  2 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 49 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 21. april 2018.

Politika

PODGORICA

–Novoizabra-

nompredsjednikuCrneGore

MiluĐukanoviću i dalje stižu

čestitkepovodompobjedena

predsjedničkimizborima.

Predsjednik SR Njemačke

Štajnmajer čestitao je Đukano-

viću uz konstataciju da su re-

formski napori Crne Gore pre-

p o z n a t i , p r o š l e g o d i n e

pristupanjemCrne Gore u NA-

TOinastavkompristupnihpre-

govora saEvropskomunijom.

Štajnmajer je između ostalog

kazaoda jeĐukanović već zna-

čajno uticao na sudbinu Crne

Gore kao predsjednik i pred-

sjednik Vlade, i poželio mu

uspjehuradutokompredstoje-

ćegmandata, uzuvjeravanjeda

će Njemačka i ubuduće par-

tnerski podržavati CrnuGoru.

Predsjednik Evropskog parla-

menta Antonio Tajani nakon

čestitke pozvao je Đukanovića

daprisustvujeplenarnomzasi-

jedanjuEPu Strazburu, gdje bi

predstavio svoju viziju buduć-

nosti Crne Gore i Zapadnog

Balkana, i imao priliku da se

susretne sa evropskimposlani-

cima.

- Znam da mogu računati na

CrnuGorukoja, podVašimvo-

đstvom i zahvaljujući Vašim

kvalitetimakaodržavnika,mo-

že imati fundamentalnu ulogu

na putu Zapadnog Balkana ka

Evropskoj uniji. Možete raču-

natinamojupodrškuipodršku

Evropskog parlamenta kako

biste se uspješno suočili sa po-

sljednjimfazamaovogprocesa

- istakao je između ostalog Ta-

jani.

Predsjednik Republike Slove-

nijeBorut Pahor pozvao je juče

Đukanovića telefonom uputio

mu čestitke i poželio uspjeh u

obavljanju ove odgovorne duž-

nosti.

Predsjednik Rumunije Klaus

VernerJohanisupisanojčestit-

ki pozdravio je pobjedu pred-

sjednika Đukanovića i istakao

podršku Rumunije Crnoj Gori

na njenom evropskom putu,

naročito u kontekstu predsto-

jećeg mandata Rumunije kao

predsjedavajuće Savjetom

Evropske unije u2019. godini.

PredsjednikUkrajinePetroPo-

rošenko je čestitao pobjedu

Đukanoviću i pozvao ga u zva-

ničnu posjetu Ukrajini, gdje bi

razgovaraliojačanjupolitičkog

dijaloga i razvoju saradnje

Ukrajine i CrneGore.

Čestitku povodom pobjede na

predsjedničkim izborima upu-

tio je i generalni sekretar

OEBS-a, TomasGreminger, re-

kavši da je Crna Gora ostvarila

impresivne rezultate u izgrad-

nji demokratske, sigurne i sta-

bilne zemlje za sve njene gra-

đane.

-BudućidaCrnaGoranastavlja

ovaj snažni zamah pod Vašim

vođstvom, može računati na

kontinuiranu podršku Misije

OEBS-a uCrnoj Gori - kazao je

Greminger.

Predsjednik Republike Turske

RedžepTaipErdoganuputio je

najsrdačnije čestitke Đukano-

viću, najavljujući spremnost da

posjeti Crnu Goru. I predsjed-

nik Republike Albanije Iljir

Meta čestitao je Đukanoviću

ubjedljivu pobjedu na pred-

sjedničkim izborima u prvom

krugui poželiomuuspjehuvo-

đenjuCrneGore.

R.P.

Novoizabranompredsjedniku Crne Gore

Milu Đukanoviću i dalje stižu čestitke

Čestitali Štajnmajer, Tajani,

Pahor, Joanis, Porošenko,

Greminger, Erdogan i Meta...

KRIZAUBUDVI:

Krapović „prijeti“ novim izborima

Džakovićneće

davratimandat

Stevan Džaković optužio lokalnu vlast da je zaposlila 200 ljudi u lokalnoj upravi

i da je „u prijateljskimvezama sa pripadnicima organizovane kriminalne grupe“

Predsjedništvo SD-a analiziralo rezultate

predsjedničkih izbora

Socijaldemokrate

zadovoljne pobjedom

evropske Crne Gore

PODGORICA

- PredsjedništvoSocijaldemokrataCrneGo-

re je izrazilozadovoljstvozbogpobjedepolitike evropske,

građanske imultietničkeCrneGore, aposebna zahvalnost

jeupućena članovima i simpatizerimaSocijaldemokratako-

ji suumnogomedoprinijeli izbornoj pobjedi uprvomkrugu.

- Rezultati sa predsjedničkih izbora, više nego dvostruko veća

podrška koju uživamo u odnosu na parlamentarne izbore, naša

zastupljenost u svim lokalnimparlamentima u kojima su do sa-

da održani lokalni izbori, svakodnevni priliv novih članova i

izuzetno pozitivne reakcije na rezultate predstavnika SD-a u

lokalnim i državnoj vlasti, garantuju odličan rezultat i na svim

predstojećimlokalnimizborima - navode iz SD-a.

Na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva su pohvaljene sve dosa-

dašnje predizborne aktivnosti koje preduzima partijska infra-

struktura i dogovoreno je njihovo intenziviranje u narednom

perioduuciljuostvarivanjanovihpobjedanamajskimizborima.

Nakrajujezaključenodasveprethodnonavedenonedvosmisle-

nopokazuje da će SDbiti jedanodključnih činilaca buduće vla-

sti i okosnicadruštveno-ekonomskogprosperitetaugradovima

ukojima se održavaju lokalni izbori umajumjesecu.

R.P.

PODGORICA

-Demokrat-

ski front pozvao je juče sve

opozicione strankenadogo-

vor o jedinstvenimizbornim

listamanapredstojećimlo-

kalnimizborima, kaoopti-

malnomodgovoruna sve

zloupotrebe imahinacije lo-

povskog režima.

- Pozivamo kolege iz Demo-

kratskeCrneGore iUredapo-

vuku listuza izboreuPodgori-

ci i da, stave po strani uske

partijske interese i lične ambi-

cije, u cilju formiranja jedin-

stvene opozicione liste u Pod-

gorici, koja sigurno pobjeđuje

lopovsku listu DPS-a - kažu u

DF-u.

DF je ohabrio lokalne organi-

zacije konstitueneta DF-a da

odmah uspostave komunika-

ciju i otvore dogovore sa opo-

zicionim strankama radi for-

miranja najširih mogućih

koalicija u cilju stvaranja opti-

malnih političkih uslova za

pobjedu na loklanim izbori-

ma.

- Predsjedništvo DF-a još jed-

nompokazuje da nam je opšti

interes iznad partijskih i da

dobro razumijemo očekivanja

opozicionih birača u Crnoj

Gori, koji od nas traže jedin-

stvo i zajedničku borbu protiv

režima DPS. Svaki opozicioni

subjekt kome su uski partijski

interesi i lične ambicije važni-

jeodborbeza slobodu i demo-

kratiju u Crnoj Gori, moraće

da preuzem javnu odgovor-

nost za propuštanje još jedne

šanse za promjene - ocijenili

suoni.

Predsjednistvo DF-a je podr-

žalo krivičnu prijavu pred-

sjedničkog kandidata Mlade-

na Bojanića, koju je zbog

neregularnosti na izborima

podnioSDT-u.Predsjedništvo

podržava i njegov politički

stav da ne priznaje rezultate

izbora, jer je i ovaj put režim

masovnom zloupotrebom dr-

žavnih institucija i prljavim

novcem od šverca cigareta i

droge, onemogućio slobodno

izraženu voljubirača.

R.P.

Predsjedništvo DF-a pozvalo opozicione stranke na dogovor o

jedinstvenim izbornim listama na lokalnim izborima

DaBečić i Abazović

povuku listuza

izboreuPodgorici

BAR

-Nosilac liste „Biram

Bar“RadomirNovaković

Cakan juče jeuKnjaževoj

bašti novinarimapredstavio

kandidate zaodbornike. Ova

grupa građana jeprvaugra-

dupodnoRumijepredala li-

stuza lokalne izborekoju je

OIKpotvrdila 18. aprila.

- Na našoj listi koja je pravo

osvježenje za političku scenu

grada, ima 16 žena i 21 muška-

rac. Očekujem da će Barani

prepoznati ljude sa liste i da će

se prilikom davanja povjere-

njaučesnicima izbora27.maja

rukovoditi životnim i profesi-

onalnimrezultatima kandida-

ta. Kada je u pitanju „Biram

Bar“ svi redom su ostvareni

ljudi sa zavidnim karijerama i

izvrsnimposlovnimrezultati-

ma – kazao je nosilac liste „Bi-

ram Bar“ poznati barski pri-

vrednik Radomir Novaković

Cakan.

Na šarolikoj listi kandidata za

odbornike grupe građana „Bi-

ramBar“našli suseprivredni-

ci, advokati, sportski radnici,

muzičari, likovni umjetnici,

ekonomiste, novinari…

V.K.V.

Nosilac liste „BiramBar“

Radomir Novaković

Cakan predstavio

kandidate za odbornike

Na listi 16

žena i 21

muškarac

Čelnici Demokratskog fronta

StevanDžaković

SOBudva

MiloĐukanović

DraganKrapović