Previous Page  12 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 49 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 21. april 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

–Ljekari nikšićkog

Crvenogkrstaveć godinu i

poorganizujukursevepru-

žanjaprvepomoći za zapo-

sleneuprivredi. Do sada je,

prema riječima sekretara

OpštinskeorganizacijeCK

AneDrekalović-Macanović,

obukuprošlooko300radni-

ka.

Ona ocjenjuje kako je riječ o

početkusobziromnatodapo-

stoji veliki broj kolektiva u

Nikšiću, Plužinama i Šavniku,

daZakono radunalažedanaj-

manje trećina zaposlenih u

svakoj firmi mora steći znanja

iz prve pomoći.

- To radimo na ekonomskoj

osnovi, a svaka radna organi-

zacija mora imati najmanje

trećinu obučenih za pružanje

prvepomoći.Sradnicimarade

ljekari iz našeOpštinske orga-

nizacije koji imaju sertifikate,

akurs trajeosamsati i košta35

eura. Do sada smo, na primjer,

obučili 70 radnika Pivare

Trebjesa, 50 zaposlenih u

Elektrodistribuciji, kao i 10 do

15 zaposlenih iz mnogih ma-

njihprivatnihfirmi.Odzivnije

zadovoljavajući, ali uskoro

očekujemo da nam se jave i

radnici EPCG, Rudnika boksi-

ta... Na kraju obuke svi dobija-

ju potvrdu da su uspješno za-

vršili kurs pružanja prve

pomoći – kaže Drekalović-

Macanovićističućidajeriječo

projektu koji se realizuje na

nivoudržave.

Nikšić je, dodaje ona, prepo-

znat kao opština sa velikim

brojem malih i srednjih pre-

duzeća, a Crveni krst na čijem

jeona čeludjeluje i uŠavniku i

Plužinama, tako da i iz tih op-

ština očekuje prijave.

Ra.P.

KOLAŠIN

- Na graničnomdijelu između Bijelog Polja i Pljeva-

lja, između Kovrena i Vrulje, izgrađena je nova saobraćajnica

kao dio velikog projekta modernizacije magistrale između dva

grada. U jednomdijelu, između dva nova puta, ostalo je parče

starog asfalta sa rukohvatima „mostića“.

Dr.D.

TIVAT

–PredsjednicaopštinedrSnežanaMatijević i gradona-

čelnikPiranaPiterBosmanpotpisali supoveljuopartnerstvui

saradnjidvaprimorskagradasličnapobrojustanovnika, povr-

šini, glavnimdjelatnostima i vizijamarazvoja.Tomčinujepri-

sustvovaoambasadorSlovenijeuCrnojGori,MitjaMočnik.

Saradnja dva grada najavljena je u aprilu prošle godine, kada su

predstavnici Tivta boravili uPiranu, a ozvaničena jepotpisivanjem

povelje, tokomtrodnevneposjetedelegacije slovenačkoggrada.

PodsjetivšidaTivatimapobratimskeodnosesamnogimgradovima

izvremenasocijalističkeJugoslavije,izMakedonije,BosneiHerce-

govine, Srbije iHrvatske, drMatijević je izrazilazadovoljstvoštose

započinje saradnja saPiranom, koja će, kako seonanada, prerasti u

pobratimstvo.

Uspostavljanjemsaradnjezadovoljan je iBosman.

- Oba grada su primorska, turistička i naš razgovor je pokazao da

možemo lako ostvariti saradnju. Dragomi je što je sa nama i amba-

sadorMočnikkoji jepotvrdiodaCrnaGora i Slovenija gaje odlične

odnose - kazao jeBosman.

Ambasada Slovenije u Crnoj Gori MitjaMočnik je naglasio da dva

gradaimajudostasličnostiimnogozajedničkihinteresaidaćenjiho-

va saradnjabiti odličnadopuna saradnji Slovenije iCrneGore.

S.K.

DOSTASLIČNOSTI I ZAJEDNIČKIHINTERESA:

Bosman iMatijević

Tivat i Piran potpisali povelju o partnerstvu

Dopuna saradnji

Slovenije i CrneGore

HERCEGNOVI

–Firma ,,D

Station“ izPodgorice, koja je

od ,,VektraBoke“ kupila

glavnuautobusku stanicuu

HercegNovom, dobila je li-

cencuza radnapet godina.

Premda su iz lokalneuprave

najavili da će graditi novu

stanicunaŠištetuu Igalu,

novi vlasnikza sada jedine

autobuskenemanamjeruda

mijenjadjelatnost većda

unaprijedeusluge.

Izvršni direktor ,,D Stationa“

Stanko Vidaković podsjeća da

su vlasnici postali 1. decembra

prošle godine.

- Stanje koje smo zatekli dale-

ko je od standarda koje takvi

objekti imaju u zemljama u

okruženju i Evropi. Uveli smo

mikrofone, razglase, kamere,

tehničku zaštitu, u proceduri

je plan zaštite, što je naša za-

konska obaveza. U trci smo s

vremenom zbog administra-

tivnih stvari koje nas spreča-

vaju da već sada uđemo u oz-

biljniju sanaciju. Sada je u

toku adaptacija unutrašnjo-

sti objekta koja nije mijenjana

50godina. Uspjeli smodaure-

dimo i napravimo toalet za in-

validne osobe po svim stan-

dardima - kazao jeVidaković.

On ističe da im je sigurnost

putnika na orvoimmjestu.

- Planiramo postavljanje na-

strešnice,zatimograde,kojom

bi se kontrolisao izlaz putnika

na perone ali i sprečavao ula-

zak automobila na dio koji je

namijenjen za autobuse. Da li

ćemo to završiti do sezone za-

visi od opštine i izdavanja ur-

banističko tehničkih uslova.

Očekujemo ih u narednih ne-

kolikodana - kažeVidaković.

Uplanu jeotvaranje turističke

agencije, pošte, prodavnice,

banke, možda apoteke. Vida-

ković kaže da će novi sadržaji

zavisitiodinteresovanjazaku-

paca i potreba putnika.

- Vidjećemo ko će da pronađe

svoj interes. Do sezone biće

uređen postojeći ugostiteljski

objekat. Zaovu sezonuuokvi-

ru autobuske imaćemo poštu,

agenciju i savremenu šalter-

sku službu – navodi izvršni

direktor ,,DStationa“.

Firma ,,D Station“ kupila je

glavnu autobusku u Herceg

Novom za 370.000 eura. Lo-

kalna uprava namjerava da

gradi novu stanicu na lokaciji

Šištet u Igalu.

Ž.K.

POEVROPSKIMSTANDARDIMA:

Autobuska stanicauHercegNovom

TIVAT

–Nadržavnoj smotri

mladihrecitatorauBeranama

Tivat ćepredstavljatiPavla

Petrović, JovanaKlakor iMia

Kružić.Onesupobijedilena

opštinskomtakmičenju.

PavlaPetrović, učenicačetvrtog

razredaOŠ„DragoMilović“, bi-

la je najbolja u kategoriji učeni-

ka od prvog do petog razreda.

Drugomjesto pripalo je Đorđu

Giliću, a trećeNastasji Pajović.

U kategoriji učenika od šestog

do devetog razreda najbolja je

bilaJovanaKlakorizOŠ,,Drago

Milović“, druga je bilaMiljana

Bujišić, a trećaJanaMrvaljević.

U kategoriji srednjoškolaca pr-

vomjestoosvojilajeMiaKružić,

učenica Srednje škole „Mla-

dost“. Ona je jedina dobila de-

setke od svih članova žirija.

Drugo mjesto pripalo je njenoj

imenjakinjiMii Zeković, dok su

treće podijelili VeljkoHercego-

vac iKristinaPavićević.

Recitatore je ocjenjivao žiri u

sastavu: Ružica Lazarević,

predsjednica, i članovi Jovanka

Vujačić, Katica Čavor, Andrija-

na Vujičić, Andrija Petković i

DraganPopadić. Takmičenje su

organizovale tivatske škole i

Dječiji savezTivta.

S.K.

BUDVA

- U Domu zdravlja

danas u 10 sati počinje radioni-

ca ,,Prevencija karcinoma dojke

i grlića materice“.

Nakon predavanja uslijediće

besplatni pregledi za učesnice

radionice, koje će obaviti gine-

kolog dr Nebojša Jokmanović

iz Kliničkog centra Crne Gore

i onkološkinja dr Nada Cicmil-

Sarić sa Klinike za onkologiju.

Predsjednica NVO Žena danas

i koordinatorka projekta Rosa

Popović poručila je Budvanka-

ma da su imna raspolaganju

pregledi ginekologa, uzimanje

papa testa, razgovor sa ljeka-

rom i konsultacije.

- Cilj radionice je podizanja

nivoa svijesti kod žena da idu

redovno na kontrole. Jer, u

90 odsto slučajeva, ako se ide

redovno na kontrolu, bolest

se može izliječiti. Prema tome,

uzmimo zdravlje u svoje ruke.

Mi smo u skoro svimgradovima

održali radionice. Više od hiljadu

žena je došlo. Hoće da čuju, da

se upoznaju, da ljekara pitaju.

Sve je besplatno i pregledi i kon-

sultacije, a uput vamne treba

- kazala je Popović.

N. K.

NIKŠIĆ:

Crveni krst o sprovođenju pojedinih odredbi Zakona o radu

Trećinazaposlenih

moranaučiti da

pruži prvupomoć

35

eurapoosobi košta

osmosatni kurs

prve pomoći

Do sada je kod ljekara opštinske organizacije Crvenog

krsta uNikšiću kurs uspješno prošlo oko 300 radnika

iz Trebjese, Elektrodistribucije, manjih privatnih rmi...

Staro i novo

Foto-bilješka iz Kolašina

ONI SUNAJBOLJI:

Pobjednici u recitovanju

TIVAT:

Izabrani najbolji recitatori

Pavla, Jovana i

Mia iduuBerane

Planirajuotvaranjepošte,

agencije, banke i apoteke

HERCEGNOVI:

Vlasnik autobuske stanice dobio licencu na pet godina

Domzdravlja Budva

Besplatni

ginekološki

pregledi