Previous Page  11 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 49 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 21. april 2018.

CrnomGorom

KOLAŠIN

- Doprinos reali-

zaciji programadualnogob-

razovanjadaje i Srednja

mješovita škola ,,BraćaSe-

lić“.Među skoro300učeni-

ka iz 17 škola i 12opština, na-

laze se i četiri učenice iz te

vaspitno-obrazovneustano-

ve. Onepohađajuprvi ra-

zred smjerakuvarstvo (treći

stepen), apraksuobavljaju

koddvaposlodavca.

Sistem dualnog obrazovanja

podrazumijeva da učenici za-

visnoodrazredapraksupoha-

đajuodjednogdotridanased-

mično.

ANGAŽMAN

DirektoricaSMŠ,,BraćaSelić“

Veselinka Peković zadovoljna

je kako je program zaživio u

tojustanovi.Spojenajeuspješ-

na teoretska i praktična nasta-

va u školi sa radnimangažma-

nommladihkuvarica.

- Praktična nastava i obuka se

odvijaju u Centru za obuku

učenika ugostiteljskog usmje-

renja „Planinar“. Možemo sa

ponosomreći da sudva poslo-

davca naših učenica prestižni

hoteli ,,Bjanka“ i ,,Šeraton“. Po

dvije učenice su raspoređene

kodtihposlodavaca, apraktič-

ne vježbe imaju u Centru za

obuku „Planinar“. Kod poslo-

davaca one imaju mentore, a

redovno ih obilazi i nastavnik

praktične nastave iz naše ško-

le. Učenike prate mentor kod

poslodavca, nastavnik prak-

tičnenastave,aimamoiformi-

ran timkoji ih redovnoobilazi

–kažePeković.

Ona ističe da su i poslodavci i

mentori zadovoljni radom,

pristupom i ponašanjem uče-

nica.

-Radne su i vrijedne i napravi

način koriste profesionalne

uslove u kuhinjama prestiž-

nih hotela da nauče što više.

Primaju mjesečne naknade,

imaju potpisane trogodišnje

ugovore sa poslodavcima, a

poslodavci imajupotrebnesa-

glasnosti da posjeduju uslove

zaobrazovanjeučenikapodu-

alnom sistemu – objašnjava

Peković.

PROŠIRENJE

Menadžmet škole planira da

naredneškolskegodineuklju-

či višeučenika, jer interesova-

nje postoji, kako kod djece ta-

ko i kod roditelja.

- Vjerujemo da ćemo odMini-

starstva prosvjete dobiti odo-

brenje da upišemo kombino-

vanoodjeljenjekonobar–kuvar

treći stepena. Osim ,,Bjanke“ i

,,Šeratona“, imamo intereso-

vanje i drugihposlodavacako-

ji bi primili dva konobara i dva

kuvara.Kandidaturezaintere-

sovanihposlodavacaćemopo-

slati komisiji pri Ministarstvu

prosvjete, kakobi provjerili da

liispunjavajuuslovezadualno

obrazovanje naših učenika -

istakla jePeković.

Dr.DRAŠKOVIĆ

TIVAT

–Od ljeta 2014. godi-

ne, kada jekompanijaAdria-

tikmarinas, uloživši 25.000

eura, renoviralakošarkaško

igrališteuVelikomgrad-

skomparku, vandali nepre-

stajuda ga skrnave. Lomili

su table, ispisivali sugrafite i

iscrtavali kukastekrstove,

savijali obruče, apreksinoć

sukamenicompolomili ta-

bluna jednomkošu. I to su

uradili samodesetakdana

nakon što sukošarkaški en-

tuzijasti postavili zglobne

obručena „tenisu“, kako

Tivćani nazivaju igrališteu

Velikomgradskomparku.

Predsjednik Savjeta za sport,

RadovanNovaković, izjavio je

da su počinioci najvjerovatni-

je momci od 15, 16 godina koji

se svako veče okupljaju u par-

ku.

-Razgovaraosamsapredsjed-

nicom opštine, a ona će slučaj

prijavitipoliciji,kakobisepre-

duzele određene radnje pre-

mapočiniocima.Nas koji ima-

mo dobre namjere jedna

kamenica neće obeshrabriti i

mi ćemo popraviti koš, ali mi-

slim da više pažnje treba po-

svetiti djeci koja su slomila ta-

blu - kazao je ogorčeno

Novaković.

Na„tenisu“uparkuispisana je

prva stranica tivatskog sporta,

1892. godine, kada je osnovan

Veliki gradski park i kada su u

katastarskom planu ucrtana i

dva teniska terena.

S.K.

Kolašin:

Učenici SMŠ ,,Braća Selić“ uključeni u programdualnog obrazovanja

Džeparaczarađuju i zanat

učeuBjanki i Šeratonu

Vjerujemo da ćemo odMinistarstva prosvjete dobiti odobrenje da upišemo kombinovano odjeljenje

konobar – kuvar treći stepen. Osim ,,Bjanke“ i ,,Šeratona“, imamo interesovanje i drugih poslodavaca

koji bi naredne školske godine primili đake na praksu – kaže direktorica škole Veselinka Peković

Razgovarajusa

polumaturantima

UčenicimaOŠ,,RistoManojlović“predstav-

ljeni su smjerovi kojemogu upisati u SMŠ

,,BraćaSelić“.

- Predstavili smo naše programe i anket-

ne listiće kako bismo provjerili koliko

ima zainteresovanih učenika za treći

stepen za kuvare ili konobare, jer ta

usmjerenja otvaraju vrata dualnom

obrazovanju. Objasnili smo imda je to

kraći put do sigurnog radnogmje-

sta, a ni mjesečne naknade

koje ih sljedjuju ne treba

zanemariti–kazalajeVe-

selinkaPeković.

Kuljić:

Pravi put do

kvalitetnih

kadrova

Direktor hotela ,,Bjanka“ Ne-

manja Kuljić podržava pro-

gramdualnogobrazovanja.

- Prihvatili smodakaoposlo-

davci budemo partneri u

projektu. Svi naredni koraci

našegturističkogusavršava-

nja zasnivaju se na većim

dometima naših kadrova.

Ovo jepravi put da ti kadrovi

budu pravi, da pravovreme-

no spoje učenje i rad. Zbog

toganašhotel dajepunupo-

drškudualnomobrazovanju

i kaoposlodavci ćemo i dalje

biti partneri –kažeKuljić.

Onističedajezadovoljanka-

ko dvije učenice uče i rade u

hotelu ,,Bjanka“

- Rade, uče, iz nedjelje u ne-

djelju su sve značajnije u na-

šoj kuhinji. Ja ih motivišem

tako što im kažem kako že-

limda jesvemanje razlike iz-

među njih i naših radnika –

objašnjavaKuljić.

DRUGAUČIONICA:

Učenicenapraksi

Tivat:

Nadležni o uništavanju javnih površina

Apelujunapoliciju

dakazni vandale

UZALUDPOPRAVLJENPRIJEDESETAKDANA:

Polomljeni koš

Nikšić:

Otvoren sajamu TC ,,Konto“, u okviru kampanje ,,Kupujmo domaće”

Zdravi proizvodi i ručni

radovi na jednommjestu

NIKŠIĆ

–Sajamručnihra-

dova i zdravihproizvoda, na

kojemsepredstavlja 20 izla-

gača, otvoren je jučeu trž-

nomcentru ,,Konto“. Tokom

tri danas posjetioci će imati

prilikudaprobaju i kupedo-

maće sokove, pića, džemove,

kozmetičkepreparate, ali i

mnogedrugeproizvode iz

domaće radinosti.

Proizvodi klastera „Riznica“

našli su se na tezgama u trž-

nomcentru ,,Konto“.

– Kod nas, sve je ručni rad i

unikat. Svaki kupac zna da je-

ste poseban i tako se i osjeća,

jer zna da je na proizvodu koji

je kupio rađeno sa puno pa-

žnje, posvećenosti i ljubavi. U

mogućnosti smo da pružimo

radost kako najmlađima tako i

najstarijima, jer naši radovi

obuhvataju širok spektar ru-

kotvorina. Svojimpregnućem

stvaramo prepoznatljiv lokal-

ni suvenir. Naša kreativnost je

neiscrpna i dajeNikšiću pose-

ban pečat – poručili su iz kla-

stera „Riznica“.

Iz TC ,,Konto“ poručili su da

podrškom u organizovanju

sajma podstiču kupce da ku-

pujudomaće proizvode.

– Sajam je i podrška projektu

„Kupujmo domaće“ koji spro-

vodiMinistarstvo ekonomije i

Privredna komora Crne Gore.

Zadovoljstvo nam je što smo

projekat podržali uokvirusaj-

ma, ali iunašojmaloprodajnoj

mreži,tačnijeuAromamarke-

tima i Konto diskontima – sa-

opštili su iz kompanijeDoma-

ća trgovina u čijem sastavu je

tržnicentar,,Konto“. Sajamse

završava unedjelju.

S.D.

DOMAĆE,ZDRAVOILIJEPO:

Prvi dansajma

20

izlagača se predstavlja

na sajmu ručnih radova

i zdravihproizvoda, u

tržnomcentru ,,Konto“

Veselinka Peković