Previous Page  10 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 49 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 21. april 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI–

Odbornik

DPSMladenKadićuputio je

jučeotvorenopismoopštini,

ukomenavodi da jeodlukom

ovisini naknade zakomuna-

lije zabespravneobjekte, ko-

ju jeSOusvojilanedavno,

onauvećanauodnosunaod-

luku iz2009. onaknadi zako-

munalnoopremanje građe-

vinskog zemljišta.

On tvrdi da je lokalna vlast od-

lukom iz 2018. uvećala obave-

zepropisane odlukomiz 2009.

godine za 2,5 odsto do 20 od-

sto, i to ,,procentima prepisa-

nim sa sajta

legalizacija.me

,

kojenijesuumjeli ni daupodo-

be, makar ih malo korigujući,

kako bi postigli autentičnost“.

- Na zasijedanju ste, nakon na-

ših istupa, uvidjeli da puko

prepisivanje nije uputno,

pa ste predložili amandman

da se za gotovinu prihvata i

umanjenje od 15 odsto, onako

kako propisuje odluka iz 2009.

godine. Sasvim pohvalno, ali

nijeste prihvatili da se investi-

tori objekata do 100 kvadrata,

kaonajugroženijisocijalnidje-

lovi društva, potpuno oslobo-

de tih obaveza, kako je Klub

odbornikaDPSpredlagao-ka-

zao jeKadić.

Iz hercegnovske opštine su,

odgovarajući na pismo, poru-

čili Kadiću da se bavi populiz-

mom, a da je ,,DPS dok je bila

na vlasti pokušala da poveća

cijene građevinskih dozvola, a

sada kada su opozicija bi da ih

smanjuje“.

Kao primjer navode prijedlog

odluke o naknadi za komunal-

no opremanje građevinskog

zemljišta iz 2016. godine, gdje

je, kako kažu, Kadić pokušao

izmijeniti zone grada, čime bi

došlo do povećanja cijena gra-

đevinskih dozvola za stambe-

ne objekte.

- Zar bi Pođani, primjera radi,

HercegNovi:

Odbornik DPS pisao opštinskoj vlasti povodomcijene komunalija

Kadić: Zaboravili

stenajugroženije

MladenKadić

TIVAT–

Svjetski danknjige i

autorskihprava, 23. april,

obilježiće seuCrnoj Gori

manifestacijom„Noćknji-

ge“, kojupetugodinuzare-

domorganizujeNVOKultu-

raplus, aopština ćebiti

jedanodpokrovitelja. Se-

kretarijat zakulturu i druš-

tvenedjelatnosti zajedno sa

Centromzakulturu i obra-

zovnimustanovamapriredi-

ćenizprograma.

U ponedjeljak će svi koji po-

sjete Narodnu biblioteku od 8

do 18 sati dobiti knjigu na po-

klon, a sa knjigama će u prije-

podnevnim satima drugovati

mališani u vrtićima. Najtbridž

škola priprema za polaznike

svog vrtića „Avanture sa dok-

toromSusom“,auvrtiću„Kre-

ativna čarolija“ održaće se

program pod nazivom „Ma-

štam i pričam“. Noć knjige

obilježiće se tokom nastave u

OŠ „Branko Brinić“ u Radovi-

ćima, Srednja mješovita škola

„Mladost“ priprema veče po-

svećeno knjizi, a Centar za

kulturu u saradnji sa opštin-

skimSekretarijatom za kultu-

ru i društvene djelatnosti or-

ganizuje promociju knjige

„Crnogorskateokratija“,auto-

ra Radovana Radonjića. Obi-

lježavanju Svjetskog dana

knjige priključuju se Radio

Tivat i Radio Duks, koji će na

svojim talasima emitovati

emisiju „Poezija u eteru“.

Organizator manifestacije

Noć knjige pokloniće knjige

tivatskim školama, Narodnoj

biblioteci Centra za kulturu i

vrtiću „Bambi“, a nagradiće i

najbolji program.

S.K.

Tivat: Akcija Narodne

biblioteke

Svakom

posjetiocu

pokloniće

knjigu

PODGORICA–

Crnogorski

elektrodistributivni sistem za

vikend nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napaja-

nje električnom energijomu

više opština. Zbog toga potro-

šači u pojedinimnaseljima po

nekoliko sati neće imati struju.

SUBOTA

CETINjE:

od 8 do 18 sati Ćekli-

ći, Resna, Bjelice, Cuce, Čevo i

Lastva Čevska, Njeguši i Žanjev

Do; od 9 do 16 sati Dobrska

Župa.

GusINjE:

od 9 do 14 sati bez

struje ostaće kompletno grad-

sko i seosko područje Gusinja.

PlAV:

od 9 do 14 sati bez stru-

je ostaće kompletno gradsko i

seosko područje Plava.

ŠAVNIk:

od 10 do 16 sati

Bijela, Kruševice, Miloševići,

Šavnik, Mokro, Gradac, Duži,

Dubrovsko, Petnjica, Komar-

nica, Pošćenje, Kutnja Njiva,

Rudo i Gornje Polje,Timar,

Slatina, Mljetičak, Dobra Sela,

Previš, Godijelja, Grabovica,

tunel Ivica.

NEDJELJA

NIkŠIć:

8 do 8:30 sati i od

17:30 do 18 sati ulice Vuka

Karadžića, Milice Vučinić, Peta

Proleterska, Jovana Cvijića,

Manastirska i naselje Blaža

Jovanovića; od 10 do 16 sati

Mratinje, Unač, Repetitor Unač,

Trsa, Podmilogora, Nedajno,

Lica, Pišče, Boričje, Boričko

Brdo, Seljkovac, Borkovići,

Dubljevići, Vrošnica, Bezuje;

od 8 do 18 sati TS broj 8, MUP,

ulice Voja Deretića, Vuka

Karadžića i Danila Bojovića.

PONEDJELJAK

ANDRIjEVICA:

od 11 do 13

sati Đuliće, Cecune, Kuti 1 i

Kuti 2.

BAR:

od 8 do 9 sati Bijele

Poljane, Sotonići, Bukovik i

Brčeli; od 8 do 17 sati Sotonići;

od 9:30 do 14 sati potrošači na

Miljanovommostu uz rijeku i

prema Nikovićima; od 10 do 11

sati Čanj; od 12 do 13 sati Suto-

more i Đurmani.

BERANE:

od 9 do 14:30 sati

dio Luga; od 9 do 14:30 sati dio

Gornjeg Zaostra; od 8:30 do

14:30 sati dio Beransela.

CETINjE:

od 8 do 9 sati sela

Riječke nahije, Rijeka Crnojevi-

ća, Ljubotinj i Podgor.

kOTOR:

od 9 do 11 sati selo

Glavatići; od 9 do 14 sati Krivo-

šije; od 10 do 12 sati Prčanj i Tri

Sorele.

PljEVljA:

od 8 do 15 sati

repetitor Tvrdaš i Potrlica; od 9

do 15 sati Slatina.

Rožaje: od 8:30 do 14:30 sati

Bogaje.

ŠAVNIk:

od 9 do 15 sati Buko-

vica.

ulCINj:

od 8:15 do 14:30 sati

naselje Meraja i dio Totoša, dio

naselja u Bijeloj Gori i kod cen-

tra Štoja.

I.T.

CEDIS

Gusinje i

Plavbez

strujepet

sati

NIkŠIć–

IlijaBulajić ima

hronično–akutnooboljenje

bubregakoje izazivavirus, a

zakojenepostoji lijek. Po-

trebnamu je transplantacija

bubrega a toće, kaže,morati

da radi u inostranstvu. In-

tervencija je skupa, košta

najmanje60.000eura, ali je

31-godišnjiNikšićaninuvje-

renda ćeuzpomoćdobrih i

plemenitih ljudi uspjeti da

dobijedrugu šansuza život.

- Nijesam slutio da će rutinski

pregled pokazati da imam

neizlječivu bolest. Poslije

nekoliko mjeseci bilo je jasno

da mi je jedini spas odlazak u

inostranstvo na transplantaci-

ju, jer se u Crnoj Gori takvi

hirurški zahvati rade isključi-

vo kada postoji donor. Postoji

lista čekanja za kadaverične

transplantacije, ali ih zapravo

nema. U prethodnih šest ili

sedamgodinaurađena jesamo

jedna, tako da su šanse da se

dođe na red skoro nemoguće.

Planiram da transplantaciju

uradim na klinici u Italiji, a

cijena je minimum 60.000

eura uz troškove puta i smje-

štaja –kažeBulajić.

On objašnjava kako je prinu-

đenda traži donora jergaubli-

skoj porodici nema.

- Živim sa babomRosom koja

ima 93 godine. Otac mi je ne-

davno umro, majku sam izgu-

bio prije 20 godina, a sestra je

umrla prije deceniju tako da

nijesam u mogućnosti da na-

đem donora u porodici –

objašnjava Bulajić, magistrant

Nikšić:

Iliji Bulajiću potrebno 60.000 eura za transplantaciju bubrega

Živimsa babomRosomkoja ima 93 godine. Otacmi je

nedavno umro, majku sam izgubio prije 20 godina, a sestra

je umrla prije deceniju tako da nijesamumogućnosti da

nađemdonora u porodici – priča 31-godišnji Bulajić

IlijaBulajić

Vjerujeupomoć

plemenitih ljudi

naEkonomskomfakultetu.

Uprkosproblemima razmišlja

optimistično jer mu, kaže, ak-

cije koje su pokrenuli humani

ljudi kako bimu pomogli daju

nadu da će uspjeti da sakupi

novaciotputujenatransplata-

ciju. Uključili su se Volonteri

CrneGore, koji su i nosioci ak-

cije, firma„Toščelik“ukojoj je

zaposlen...

Svi koji žele da pomognu Iliji

mogu to uraditi uplatom na

b r o j ž i r o r a č un a 5 3 5 -

0100100587950-13.

S.D.

trebalo da plaćaju 95 eura po

kvadratuumjesto50eura?Za-

to jevažećaodluka iz2009. go-

dine daleko povoljnija od one

kojujeKadić pripremio–pita-

ju iz opštine.

Takođeporučujuda svi grado-

vi imaju sličnu odluku, a da

procenti nijesu prepisani sa

sajta

legalizacija.me

već iz

čl.164 Zakona o planiranju

prostora i izgradnji objekata.

Formulaciju čl. 5 odluke koja

se odnosi na procente predlo-

žilo je Ministarstvo održivog

razvoja i turizma te je na nju

dalo saglasnost 26.marta.

Podsjećaju da odluka o nakna-

di zanelegalneobjektepredvi-

đa shodnu primjenu važeće

odluke iz 2009. godine, gdje je

definisano umanjenje za

objekte osnovnog stanovanja,

površine do 150 kvadraa. Ta-

kođe je definisano da 2,5 odsto

više plaćaju nelegalni u odno-

su na legalne, a koji rješavaju

stambenopitanje.

Ž.K.

TIVAT -

Vlada je dala sagla-

snost Luštici development

da izvodi pripremne radove

za građenje postrojenja za

prečišćavanje otpadnih voda

u zahvatu urbanističkog plana

,,Donji Radovići centar“.

Ta kompanija je, kako je nave-

deno u obrazloženju Vlade,

dostavila dokaz o prihvat-

ljivosti građenja sa aspekta

uticaja na životnu sredinu, o

pravu svojine na zemljištu,

kao i elaborate koji su neop-

hodni u skladu sa Zakonomo

planiranju prostora i izgradnji

objekata.

Luštica je kao investitor počet-

kom juna 2017. godine pokre-

nula inicijativu za izmjenu

DUP-a „Donji Radovići centar“

po skraćenompostupku kako

bi se obezbijedile planske pret-

postavke za gradnju postro-

jenja. Međutim, opština je tek

u aprilu donijela odluku po

kojoj je postrojenje objekat od

opšteg interesa.

Iz lokalne uprave navedeno je

da će za izgradnju i upravljanje

postrojenjemdodijeliti pravo

zakupa nad KO Radovići. Kapa-

citet objekta biće 1.397 kubnih

metara prerađenih otpadnih

voda dnevno, sa infrastruktu-

rom koja uključuje crpne stani-

ce, upojni bunar, trafostanice i

potisni cjevovod.

-Postrojenje će predstavljati

najznačajniji segment infra-

strukturnih sadržaja u prvoj

fazi projekta Luštica bej – nave-

deno je u Vladinomdokumen-

tu.

M. N.

Vlada dala saglasnost za objekat u Tivtu

Lušticamožedagradi postrojenje

za tretmanotpadnihvoda