Previous Page  9 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 36 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 20. april 2018.

Društvo

Vlada na jučerašnjoj sjednici prihvatila ugovor sa Javnimservisom

Za finansiranjeRTCG

unaredne tri godine

oko40milionaeura

Ugovor se

zaključuje na

period od tri

godine u skladu

sa smjernicama

makroekonomske

i skalne politike

PODGORICA

–Ugovor o

pružanju javnihusluga izme-

đuVladeCrneGore i Radio

TelevizijeCrneGoreprihva-

ćen je juče, pa će zaperiod

2018-2020. biti izdvojenooko

40miliona eura zaJavni ser-

vis.

Ugovor, čiji su sastavni dio i

Programske obaveze RTCG,

usaglašen je između Vlade i

RTCG i usvojen na sjednici Sa-

vjetaRTCG20.marta.

Kako je saopšteno izMinistar-

stva kulture, ovim dokumen-

tom utvrđuje se vrsta i obim

svih javnih usluga, odnosno

programske obaveze RTCG,

shodnočlanu9ZakonaoRTCG

koji definiše misiju Javnog ser-

visa, kao i članu 9a koji definiše

visinu sredstava i izvor finansi-

ranja.

- Između ostalog, ugovorom je

definisana i obaveza vođenja

odvojenog računovodstva za

javne i komercijalne usluge ka-

ko bi se izbjeglo unakrsno sub-

vencioniranjejavnihikomerci-

jalnih djelatnosti RTCG-a,

odnosno situacija u kojoj se

komercijalne usluge finansira-

ju javnim novcem. Ugovor se

zaključuje na period od tri go-

dine u skladu sa smjernicama

makroekonomskeifiskalnepo-

litike. Shodno zakonskoj oba-

vezi procenta izdvajanja sred-

stavanagodišnjemnivouod0,3

odstoBDP-a, Vlada će unared-

ne tri godine, prema ugovoru

finansirati pružanje javnih

usluga sa oko 40miliona eura -

saopšteno je iz resornog mini-

starstva, nakon sjednice Vlade

na kojoj je ugovor prihvaćen.

SkupštinaCrneGoreusvojilaje

2016. godine Zakon o izmjena-

maidopunamazakonaonacio-

nalnomjavnomemiteruRTCG,

kojim se definiše politička, in-

stitucionalaifinansijskagaran-

cija nezavisnosti Javnog servi-

sa i predviđa obaveza izrade

službenogsporazuma–ugovo-

ra, kao okvira za održivo finan-

sijsko planiranje trogodišnje

programske produkcije nacio-

nalnog javnog radio-difuznog

servisa.

Ovim dokumentom koji je va-

žanzaposlovanjeJavnogservi-

sanašedržave, kako smatrajuu

Vladi, povećaće se transparen-

tnost rada temedijske kuće.

Potpisivanje ovog dokumenta

dugo se prolongiralo, a na sjed-

nicama Savjeta vođene su bur-

ne rasprave oko detalja ugovo-

ra. Priprema je počela u

septembru prošle godine, kada

sunadležni uRTCGuradili na-

crt tog dokumenta, nakon čega

je prezentovanVladi.

Na sjednici Savjeta Javnog ser-

visa održanoj krajem januara

ove godine raspravljano je o

članu 7 koji je bio sporan zbog

formulacije da je „u interesu

javnosti daVlada i RTCGanali-

ziraju realizaciju finansijskih i

programskih obaveza iz tog

ugovora“. Pojedini članovi Sa-

vjeta smatrali su da ovo može

značiti „miješanje“ Vlade u ne-

zavisnost te medijske kuće, što

oni nijesuhtjeli da dozvole.

Naelektronskojsjedniciodrža-

noj početkom februara to tijelo

dalo jezelenosvjetlozaugovor,

jersusvi,semMilanaRadovića,

pihvatili amandman na član 7

koji je ranije bio sporan.

Generalna direktorica RTCG

Andrijana Kadija juče nije že-

ljela da komentariše odluku

Vlade o prihvatanju ugovora sa

kućomna čijemje čelu.

K.J.

Vlada je posvećena snaženju normativno-insti-

tucionalnog okvira slobode medija, pa je već

pokrenula izradu nacrta zakona omedijima,

zatim izmjene i dopune Zakona o Radio Tele-

viziji Crne Gore, čiji je cilj osnaživanje instituta

nezavisnosti Savjeta u postupku izbora i

imenovanja članova – poručio je juče ministar

kulture Aleksandar Bogdanović.

Dodao je da je cilj tih zakona dodatno usklađi-

vanje okvira sa visokimmeđunarodnim stan-

dardima i dobrompraksom.

- Nedavno prezentovana Analiza medijskog

sektora u Crnoj Gori sa preporukama za uskla-

đivanje sa standardima Savjeta Evrope i Evrop-

ske unije sadržala je upravo većinu razloga

zbog kojih se Vlada odlučila na izmjenu

Zakona omedijima i Zakona o RTCG – kazao je

Bogdanović.

On je rekao da izvještaj Evropske komisije u

dijelu koji se odnosi na oblast slobode izraža-

vanja posmatraju sa posebnompažnjom.

- Za svaku zemlju pristupnicu EU, pitanje slo-

bode medija je od izuzetne važnosti, pa je tako

razumljivo i poželjno interesovanje javnosti i

svih subjekata medijskog sistema - ocijenio je

Bogdanović.

Kako je naveo, Izvještaj EK, Analizu Savjeta

Evrope i izradu zakona posmatraju kao kom-

plementarne procese u unapređenju ambijen-

ta slobode medija, s obziromna to da je većina

datih preporuka već unijeta u nacrte tekstova

zakona na kojima rade. Naglasio je i da će se

ovi zakoni naći na javnoj raspravi.

Rekao je da sloboda medija, uz prava, podra-

zumijeva i odgovornosti.

- Tako da s pažnjom čitamo i ocjenu o potrebi

odgovorne samoregulacije gdje EK navodi da

jedan dio odgovornosti u tompogledumora-

ju da snose i sami mediji odnosnomedijska

zajednica - zaključio je Bogdanović.

Bogdanović:Ciljzakonasnaženje

nezavisnostiSavjetaJavnogservisa

Sjednica Skupštine Saveza sindikata

PredsjednicaLjiljanaKrivokapić

PODGORICA

–Predsjednica

SkupštineSaveza sindikata

CrneGore jedrLjiljanaKri-

vokapić, odlučeno jena juče-

rašnjoj sjednici ovog tijela.

Ona je predsjednica Sindikata

zdravstva i članica Socijalnog

savjeta. Protivkandidat joj je

bioRadomirMilić,predsjednik

Sindikata turizma i ugostitelj-

stva.

- Prvi put u istoriji sindikaliz-

ma, mislim na asocijacije kao

što SSCG i Unija sindikata, na

čelu skupštine je žena. To je

značajno. Neće biti lako, uvijek

su sučeljavanja različitih mi-

šljenja, u tome je i draž. Refor-

ma je u toku i nadam se da će u

nekom periodu vrlo brzo doći

dostrukturnihpromjenasindi-

kata, što podrazumijeva uklju-

čivanje štovišemladih, njihovo

angažovanje i računamo na

njih - kazala je Krivokapić za

Pobjedu.

Na jučerašnjoj sjednici bilo je

riječi i o objektu umjestuMuo

u Kotoru koji je SSCG dobio u

zakup na 30 godina od opštine

za edukacije i koji se već dvije

godine ne koristi, pa je odluče-

no da se taj prostor ,,preda u

ruke“Sindikatuuprave i pravo-

suđa.

-Imalismodvijeponude.Odlu-

čili smo se za Sindikat uprave i

pravosuđa. Urađen je elaborat i

to će biti ugovor o poslovno-

tehničkoj saradnji gdje jeSSCG

osnivač. Oni su se obavezali da

uraderekonstrukcijukakobi se

ovaj objekat vratio namjeni -

održavanju seminara, radioni-

ca - kazao je predsjednik SSCG

DuškoZarubica,dodajućidaće

ponovomugovoruovaj objekat

biti na usluzi Sindikatu.

Predsjednik Sindikata uprave i

pravosuđa Nenad Rakočević

rekao je da će objekat svakako

biti vraćen namjeni najkasnije

do 15. juna.

N.K.

Odgovarajući na pitanje novinara da li je evropski standard da

se novcemporeskih obveznika plaća obuka srednjoškolaca

kod poslodavaca, ministar Šehović je podsjetio na izvještaj

Evropske komisije u kojem je navedeno da se u segmentu

obrazovanja prate svi evropski standardi i preporuke.

- Ideja da se stipendiraju de icitarna zanimanja došla je zbog

potrebe da se promijeni negativan trend koji postoji u ovoj

oblasti već 10 godina. Ne mislimda smo pogriješili, naprotiv –

mislimda je to najbolje utrošen novac Ministarstva prosvjete

– naglasio je Šehović.

Prema njegovim riječima, 450.000 iz budžeta (250.000 za

naknade đacima i 200.000 eura za stipendije za de icitarna

zanimanja) nijesu se mogle bolje potrošiti nego na stipendira-

nje i motivisanje učenika.

- Srednje stručne škole ne smiju da imaju pežorativan karak-

ter. Ne moraju svi u Crnoj Gori da završavaju gimnazije i fakul-

tete, nego je cilj da stvaramo kadar koji će biti potreban tržištu

rada – rekao je Šehović i dodao da će se narednih godina tru-

diti i da povećaju sredstva iz budžeta koja će biti opredijeljena

za promociju srednje stručnog i dualnog obrazovanja.

Najboljeuložennovac

- Tokomtrogodišnjeg školo-

vanja dobijaju i pristojnu

mjesečnu naknadu – đaci

prvog razreda 50 eura, dru-

gog 70 eura i učenici trećeg

razreda primaju 101 euro –

naveo je Šehović.

Prednosti dualnog obrazo-

vanja su, prema njegovim

riječima, višestruke iodnose

se i na učenika, poslodavca i

na državu.

- Na ovaj način rješava se vi-

šedecenijski problem neu-

sklađenosti ponude i tražnje

za radnomsnagom– istakao

je Šehović.

Resor na čijem je čelu, kako

je naglasio, nastaviće i sa

stipendiranjemdeficitarnih

zanimanja za stručne škole.

- Za to smo opredijelili oko

200.000eura, štoznačidaće

brojstipendijaodseptembra

biti povećan – najavio je Še-

hović i podsjetio da mjeseč-

na stipendija iznosi 70 eura.

UTISCI

Direktor Mašinske škole

„IvanUskoković“uPodgori-

ci,ŽarkoBorovinić, naglasio

jedaoko50đakauovojsred-

njoj školi učestvuje u pro-

gramu dualnog obrazova-

nja.

- Interesantno je da se ove

godinetražinovizanat–sto-

lar. Ranijih godina pokuša-

vao sam da upišem stolare,

nikad se niko nije javio. Ove

godine nam je četiri poslo-

davca tražilo stolare, a dese-

t ak učen i ka pokaza l o

interesovanje – rekao je on.

Napitanjenovinaranaosno-

vu čega je modni dizajner

deficitarno zanimanje i gdje

će sezaposliti nekokozavrši

tu školu, direktor Centra za

stručno obrazovanje Duško

Rajković je kazao da je ovaj

odabir opravdan.

- Ako vidim stotine krojač-

kihradionicapoPodgorici, a

imamo i modne salone koji

su rekli da im jemodni diza-

jner deficitarno zanimanje,

ako imamo zahtjev Bijelog

Polja i Petnjicezaovimzani-

manjem, onda je toopravda-

no, jer ovo zanimanje može

da pomogne savkom mla-

dom čovjeku koji hoće da

počne svoj biznis – rekao je

on.

J.B.

Sjednica Administrativnog odbora

Agencijada se izjasni

da li Todorovićmože

biti predsjednikžirija

PODGORICA

–Admini-

strativni odbor tražićeod

Agencije za sprečavanjeko-

rupcijedautvrdi da li po-

stoji zakonskoograničenje

daRajkoTodorovićbude

predsjednikžirija zadodje-

luTrinaestojulskenagrade,

jer većobavlja funkcijučla-

naSavjetaAgencije za elek-

tronskemedije.

Shodno zakonskoj procedu-

ru,na jučerašnjoj sjedniciAd-

ministrativnog odbora odlu-

čeno je da se „uputi zahtjev

Odbor je donio

rješenje o isplati

naknade štete za

neiskorišćeni godišnji

odmor za 2015. i

2016. vrhovnom

državnomtužiocu

Ivici Stankoviću, a na

njegov zahtjev

ASKzamišljenjeda li postoje

ograničenja da se Todorović

imenujezapredsjednikažiri-

ja, s obzirom na to da ga je

Skupština Crne Gore 23. no-

vembra 2017. godine imeno-

valazačlanaSavjetaAgencije

za elektronskemedije, ispred

CrnogorskogP.E.N. centra“.

Administrativni odbor odlu-

čio je i da Agenciji za spreča-

vanje korupcije dostavi inici-

j a t i v u 2 2 n e v l a d i n e

organizacije koje tvrde da je

član Savjeta RTCG Mimo

Drašković u konfliktu intere-

sa.

Odbor je juče, u skladu sa čla-

nom 71 Zakona o radu, donio

rješenjeo isplatinaknadešte-

te za neiskorišćeni godišnji

odmor za 2015. i 2016. godinu

vrhovnomdržavnomtužiocu

Ivici Stankoviću, a na njegov

zahtjev.

- Donijeto je i rješenje o razr-

ješenju i rješenje o prestanku

prava na zaradu za Anu Mi-

ljanić, raniju savjetnicupred-

sjednika Skupštine Crne Go-

re, koja je podnijela ostavku

zbog prelaska na novu duž-

nost - piše na sajtuSkupštine.

K. J.

Sa sjednice

ZgradaRTCG

AndrijanaKadija

Aleksandar Bogdanović