Previous Page  8 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 36 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 20. april 2018.

Društvo

PODGORICA

–Tijesnapra-

vosudna saradnja zemalja

regiona, uz adekvatnuregio-

nalnupolicijsku saradnju,

ključ jeuspjehauborbi pro-

tivorganizovanogkrimina-

la, ocijenjeno jena sastanku

ministrapravdeZoranaPa-

žina saministarkompravde

RepublikeSrbijeNelomKu-

burović.

Kako jesaopšteno izMinistar-

stva pravde, na sastanku koji

su imali juče, Pažinse „naroči-

to interesovao za postupanje

nadležnih organa Republike

Srbijeuslučajevimaosobako-

je Crna Gora potražuje putem

međunarodnih Interpolovih

potjernica“.

-Pažinjenaglasiovažnosttije-

sne regionalne saradnje, kako

bi bjeguncima od pravde bilo

onemogućenodautočištepro-

nađu u zemljama regiona. Na-

ročito značajnim na sastanku

ocijenjeno je postupanje naci-

onalnih kancelarija Interpola,

zbog toga što se mehanizmi

međunarodne pravne pomoći

aktiviraju, posredstvommini-

starstava pravde, tek nakon

hapšenja osoba koje se potra-

žuju po međunarodnim po-

tjernicama – navedeno je u

saopštenjuovog resora.

J.B.

PODGORICA

–Studenti no-

vinarstva, skoro90odsto

njih, smatrada imtraženje

poslau struci neće ići lako, a

gotovo svaki treći nakon

studija sebenevidi uovom

poslu, većupi-aru ili nekoj

drugoj profesiji - pokazalo je

istraživanjeSindikatamedi-

jaoočekivanjima studenata

novinarstva.

Autorka istraživanja Bojana

Laković-Konatar rekla je da

rezultati pokazuju da bi svaki

drugi student novinarstva vo-

lio da radi na televiziji, dok su

štampani mediji na drugom

mjestu, a radio na posljed-

njem.Kako jerekla, svaki treći

ispitanik bi da se bavi temama

iz sfere zabave.

- Istraživanje je pokazalo da

45odstostudenataupisujeno-

vinarstvo jer žele da budu

društveno angažovani, a 43

odsto jer je to njihov „posao iz

snova“. Svega sedamodsto bi-

lo je motivisano platom, što

znači da studenti imajuvisoko

mišljenje o ovoj profesiji, ne

percipiraju novinarstvo kao

profitabilan posao već su više

vođeni željomzapromjenomi

radomujavnominteresunego

ličnomdobiti - rekla je ona.

Ona jekazala i da gotovopolo-

vina anketiranih studenata

želi da nastavi da radi u novi-

narstvunakonštodiplomiraju

- 45 odsto, dok 17 odsto njih

želi da se prebaci na pi-ar, a 12

odsto da nađe posao u nekoj

drugoj oblasti.

K.J.

PODGORICA

–Evropska

komisija jeu izvještajuona-

pretkunašedržavepozitiv-

noocijenilaukupno stanje

uprvomotvorenomi pri-

vremenozatvorenompo-

glavlju25 „Nauka i istraži-

vanje“, aposebnapažnja je

usmjerenanadobre rezul-

tateuokvirnomprogramu

Horizont 2020, koji suCrnu

Goruuprotekloj godini pr-

vi put doveli nanivoevrop-

skogprosjeka, saopšteno je

izMinistarstvanauke.

Kako je istaknuto u saopšte-

nju, uspjeh u najznačajnijem

evropskom programu za

istraživanja i inovacije „dobi-

ja na značaju ukoliko se zna

da je nedovoljno učešće u

ovomprogramubila jednaod

ključnih zamjerki Evropske

komisije posljednjih godi-

na“.

-Pohvaljena je i aktivnostCr-

neGoreuprogramimapoput

COST, EUREKA, NATO na-

ukazamiribezbjednost,pro-

gramima Agencije za atom-

sku energiju, kao i aktivnosti

na planu korišćenja novog

mehanizma podrške EK, ta-

kozvanog PSF - Policy

Support Fasility – navedeno

je u saopštenju.

Zahvaljujući ovommehaniz-

mu, kako je istaknuto, naša

države će ove godine imati

priliku da koristi ekspertsku

podršku Komisije za razvoj

zakonodavnog okvira i uspo-

stavljanjemodelaekosistema

za podršku startapovima.

J. B.

Počela kampanja za upis u srednje stručne škole

Šansa i zađake

i zaposlodavce

PODGORICA

–Uovoj

školskoj godini 101 poslo-

davacučestvujeu sistemu

dualnogobrazovanja, dok

se zanarednuočekujeda

će ihbiti više, već sada je

oko 150zainteresovanih,

dok jeoko280učenikau

ovomsistemu, rečeno je

jučenakonferenciji za

novinareministrapro-

svjeteDamiraŠehovića.

On je izrazio očekivanje da

POSTIGNUTI DOBRI REZULTATI:

Sakonferencije

Ministarstvo prosvjete nastaviće

sa stipendiranjemdeficitarnih

zanimanja za stručne škole. Za to

smo opredijelili oko 200.000 eura,

što znači da će broj stipendija od

septembra biti povećan – najavio je

ministar prosvjete Damir Šehović

Ministar prosvjete Damir

Šehović najavio je da će

od septembra uvesti još 15

modernizovanih programa.

- Neki od njih su elektro-

tehničar elektrotehnike,

elektrotehničar elektronskih

komunikacija, elektroteh-

ničar računarskih sistema

i mreža, elektrotehničar za

razvoj mobilnih i veb aplika-

cija, modni dizajner, nautički

tehničar, gastronom i drugi –

naveo je Šehović.

Podsjetio je da je u ovoj škol-

skoj godini počela primjena

Odseptembrajoš15

modularizovanihprograma

u septembru, u sistemu dual-

nog obrazovanja, neće biti

manje od 500đaka.

Šehović je na promociji kam-

panjezaupisustručneškole i

dualnoobrazovanje„Stručno

je ključno – uči, zaradi, sebe

izgradi“, naglasio da se pro-

gram dualnog obrazovanja

sada realizujeu12opština, ali

daćedopočetkanoveškolske

godine taj broj biti povećan

na najmanje 15.

-Brojškolauključenihudual-

noobrazovanjesada je17, aod

septembra će biti povećan na

oko25–preciziraojeŠehović.

Učenike u dualnom sistemu

kod poslodavca, kako je ka-

zao, obučavaju instruktori

praktičnogobrazovanja,paće

biti organizovana i obuka za

100do 200 instruktora.

PREDNOSTI

- Za ovu godinu opredijelili

smo oko 250.000 eura za na-

knade učenicima u dualnom

obrazovanju – istakao je Še-

hović.

Kako je podsjetio, đaci prve

godineborave jedandan, uče-

nici druge godine dva, dok su

učenici trećeg razreda kod

poslodavca tri dana.

10modernizovanih, modulari-

zovanih obrazovnih programa

baziranih na ishodima učenja,

što znači da učenici završet-

kompojedinihmodula stiču

stručnu kvalifikaciju.

- Učenik koji eventualno i

napusti obrazovanje prije nje-

govog završetka, a sa uspje-

hom je savladao predviđene

module, može steći sertifikat o

stručnoj kvalifikaciji – naglasio

je Šehović.

U Privrednoj komori predstavljena Uredba o informisanju potrošača o hrani

Kupci ne smijubiti

dovedeni uzabludu

PODGORICA

-NovaUredba

o informisanjupotrošačao

hrani stupila jena snagu 19.

aprila, a sekretarkaOdbora

udruženjapoljoprivrede i

prehrambene industrijePri-

vrednekomoreLidijaRmuš

kazala jeda jenovauredbau

potpunosti usaglašena saEU

direktivom1169.

U Privrednoj komori juče je

organizovana radionica na ko-

joj suproizvođači i distributeri

hraneupoznatioovomznačaj-

nom aktu. Naglašeno je da je

stupanjemna snagu nove pre-

stala da važi stara uredba, kao i

primjena člana 30Pravilnika o

deklarisanju i označavanju

upakovanih namirnica iz

2004. godine.

INTERES

- Visok nivo zaštite zdravlja,

interesa i prava potrošača na

ispravne i jasne informacije o

hrani koju kupuju i konzumi-

raju su osnova ukupne zakon-

ske regulative o obavezama

proizvođača, trgovaca, ugosti-

telja i drugih poslovnih subje-

kata iz prehrambenog lanca u

informisanju potrošača o hra-

ni. Informacije o hrani ne smi-

ju potrošača da dovedu u za-

bludu, a naročito u pogledu

porijekla, svojstava, sastava,

količine, roka upotrebe i po-

stupaka proizvodnje hrane,

iskazivanjem svojstava ili oso-

binakoje tahrananeposjeduje

i ukazivanjem na posebna

svojstvahrane–reklajeRmuš.

Uredbom su, kako je rekla,

propisane velike novčane ka-

zne za prekršaje koji se tiču

netačnog informisanja potro-

šača ili dovođenja u zabludu.

- Uvoznik, odnosno distribu-

ter, može imati dodatne troš-

kove ukoliko proizvođač od

kojegsuuvezlirobunijepošta-

vao jasne zahtjeve koji su pre-

cizirani ovom uredbom – na-

vela je ona.

Direktorica Uprave za be-

zbjednost hrane Vesna Dako-

vićnajavila jepomoćekspera-

taTAIEX-a izHrvatske.

- Edukovaće privrednike, ali i

inspektore da bi pravilno

sprovodili uredbu – kazala je

Daković.

Prema njenimriječima, svrha

uredbejedapotrošačsaetike-

te dobije preciznu informaci-

juoproizvodukoji kupuje.

EkspertkinjeTAIEX-aJelena

Đogum i Sanja Kolarić-Kra-

var izMinistarstva poljopri-

vredeHrvatske, govorile suo

opštemoznačavanju i obave-

znim informacijama na hra-

ni, a bilo je riječi o označava-

nju alergena i nutritivnoj

deklaraciji.

Kravarjeobjasniladajeriječo

informacijama koje su dostu-

pne krajnjem potrošaču pu-

tem etiketa, drugog proprat-

nog materijala ili na bilo koji

drugi način, uključujući sred-

stva moderne tehnologije ili

verbalne komunikacije.

PRIVREDNICI

Privrednici su se interesovali

kako je Uredbom regulisano

pitanje proizvoda koji se kod

nas zove biljni sir, odnosno za-

mjena za sir.

- Sirevi su svježi ili proizvodi s

različitim stepenom zrelosti

koji se proizvode odvajanjem

surutke nakon koagulacije

mlijeka (kravljeg, ovčjeg, ko-

zjeg, bivoljeg mlijeka i/ili nji-

hovihmješavina), pavlake, su-

rut ke i l i komb i nac i j om

navedenih sirovina. Uredbom

1308/2013 definisano je da se

naziv sir koristi u svim fazama

stavljanja na tržište i rezervi-

san je samo za mlječni proi-

zvod. Na tržištu ne može biti

proizvod na bazi biljnih ma-

snoća pod nazivom „zamjena

za sir“ – navela je ekspertkinja

izHrvatske.

PomoćnicadirektoriceUprave

za bezbjednost hrane Biljana

Blečić pozvala je uvoznike da

insistiraju kod dobavljača iz

inostranstva da se deklaracije

na proizvodima ispisuju na cr-

nogorskom jeziku. Pošto je to

zabrojnedobavljačeneisplati-

vo zbogmalog tržišta, opcija je

i da to bude neki od srodnih

jezika iz regije.

N.K.

UREDBAUSAGLAŠENASAEU:

Sa jučerašnje radionice

Pažin saministarkompravde Srbije NelomKuburović

Važna je regionalna saradnja

Razgovarali

i objeguncima

Istraživanje o očekivanjima budućih novinara

Svaki treći student

novinarstvaneželi

da radi umedijima

UMinistarstvu nauke zadovoljni izvještajemEK

RezultatimauHorizontu

2020dosegli smoEvropu