Previous Page  7 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 36 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 20. april 2018.

Društvo

PODGORICA

–Disciplinski

postupakkoji je sproveden

protivnastavnice tehničkog

obrazovanjaMirjaneVida-

kovićupodgoričkoj osnov-

noj školi ,,ŠtamparMakari-

je“, nakončega jeodlučeno

da joj seuruči otkaz, obav-

ljen jeu skladu sa zakonomi

unajboljeminteresuobra-

zovnog sistema, koji ne smi-

je imati bilokojimotivosim

najboljeg interesadjece - re-

kla je zaPobjeduvršiteljka

dužnosti direktoriceove

školeMilicaStanković.

Pobjeda je juče objavila odlu-

kukoju jedonijelaStankovićo

prestanku radnog odnosa na-

stavnici Vidaković, a otpušte-

na nastavnica smatra da se na

ovaj način direktorica samo

lično obračunava sa njom i da

odluka nema zakonskog upo-

rišta. Stanković nije željela da

komentariše ove optužbe, već

je kratko ponovila da je Vida-

ković teže povrijedila radnu

obavezukada jeotuđila, odno-

sno iznijela iz škole dio raču-

narske opreme, jer je na taj

način onemogućila redovno

odvijanje nastave.

OBRAZLOŽENJE

- Moramo shvatiti da je na-

stavni kadar u školi u službi

učenika i danemamopravoda

ih lišimo onog što impripada.

Prosvjetni radnik mora biti

oličenje rada, kulture i pri-

mjernog ponašanja, a ne me-

dijskih senzacija - istakla je

ona.

IzMinistarstva prosvjete juče

su Pobjedi saopštili da su do-

kumentaciju, sa žalbama na-

stavnice, proslijediliUpravi za

inspekcijske poslove radi

utvrđivanja činjeničnog sta-

nja.

- Isključivo škola, a ne mini-

starstvo, po zakonu ima pravo

da pokrene i zaključi diciplin-

ski postupak protiv zaposle-

nog u školi. Na sudskim orga-

nima je eventualno dalje

postupanjeukonkretnomslu-

čaju – istakli su kratko iz ovog

resora.

PODRŠKA

Saopštenjem se oglasio i pod-

gorički odbor Sindikata pro-

svjete ističući da su iznenađe-

n i o v a k v i m e p i l o g om

disciplinskog postupka. Pod-

sjetili su da je disciplinski po-

kazao da jeVidaković obavije-

stila upravu, usmeno, da će

uzeti kompjuter iz prostorija

škole da bi u servisu povratila

pobrisane lične dokumente.

- Disciplinski postupak nije

utvrdio da li je taj kompjuter

imao ikakvu knjigovodstvenu

vrijednost, jer je njegov rok

upotrebe istekao.Ovosusamo

neki od utisaka koji otvaraju

neka šira pitanja. Kako toda je

disciplinski postupak pokre-

nut protiv koleginice Vidako-

vić nakon njenog podnošenja

krivične prijave protiv direk-

toriceStanković?Da li seovim

disciplinskim postupkom že-

ljela skrenuti pažnja sa nekih

drugih događanja u školi? Ka-

ko to da se u školi vodilo i vodi

više disciplinskih postupaka

protiv zaposlenih nego u svim

ostalimškolamaPodgorice?U

školi su posljednjih mjeseci

vođena tri disciplinska po-

stupka – saopštili suoni.

Istakli su kako pružaju podrš-

ku Vidaković, ocjenjujući da

,,ovakvo ponašanje direktori-

ce Stanković predstavlja pri-

jetnju svimzaposlenimu ško-

li“.

Sindikat će, kako su dodali, na

statutom i zakonski dozvolje-

ni način pomoći zaposlenima

u ovoj školi da ,,ostvare svoja

ugrožena radna prava“.

- Ministarstvu prosvjete smo

na raspolaganju da pomogne-

mo u ostvarivanju njihove že-

ljedapovrateugledovojnekad

renomiranoj školi – saopštili

suoni.

Otpuštena nastavnica najavila

je da će se žaliti Osnovnom i

Ustavnom sudu, kao i ombud-

smanu Šućku Bakoviću. Ona

negira tvrdnje da je iznoše-

njemračunara iz škole izazva-

la stopiranje nastave na bilo

koji način, jer kaže da se deša-

vadaumreži čestone rade če-

tiri došest komjutera. Vidako-

vić je pokrenula krivičnu

prijavuprotivStanković i pred

Osnovnim državnim tužilaš-

tvom.

N.ĐURĐEVAC

PODGORICA

–Odlukomda

odbijekrivičnuprijavuCr-

nogorskogpokretaprotiv

poglavaraSrpskepravoslav-

ne crkveuCrnoj Gori Amfi-

lohijaRadovića, državna tu-

žiteljkaKatarinaPadalica i

cetinjsko tužilaštvo su, kako

je saopšteno izoveorganiza-

cije, „utvrdili dami, Crno-

gorci, jesmozapoređenje sa

volovima“.

OTUŽILAŠTVU

- Da ironija bude veća, držav-

no tužilaštvo je otišlo korak

dalje i izliv uvreda po nacio-

nalnoj osnovi proglasilo „po-

zivomnamir, tolerancijuime-

đusobnopoštovanjeljudi“?!E,

pa, Crnogorski pokret držav-

nom tužilaštvu upućuje isto-

vjetan poziv namir, toleranci-

ju i međusobno poštovanje

ljudi, uz napomenu da su i

Amfilohije i državno tužilaš-

tvo u pravu da jesmo volovi

kad toliko vremena trpimo u

sopstvenoj zemlji danas poni-

žavaju razni dijabolični likovi

koji suseonkološkinakačilina

habitusnarodakoji je stvarao i

stvorio državu Crnu Goru –

navodi se u saopštenjuCP.

Oni ističu da „državni tužilac,

koji očigledno ima naklonost

prema ‘duhovnim’ porukama

Rista Radovića, u svom obra-

zloženju, semštoupotpunosti

ignoriše više nego očiglednu

namjeru dotičnog Radovića

dasvjesnouvrijediCrnogorce,

iznosi gomilu nesuvislosti ko-

je je optuženi iskazao u svoju

odbranu“.

- U takve budalaštinemože da

povjeruje samo onaj ko sve

vjeruje Amfilohiju Radoviću.

Crnogorsko pravosuđe, kao

rak-rana crnogorskog saplita-

nja, po ko zna koji put je poni-

ženo, jer seunjemune sudi po

zakonima Crne Gore već po

ideološkim i nacionalnimma-

tricama. Svako ko imalo po-

znaje ličnost Rista Radovića,

ko je pratio sve njegove izjave

u protekle tri decenije, i kada

su pitanju nacionalni Crno-

gorci i kad su u pitanju drugi

narodi i inovjerci, u sve može

da povjeruje samo ne da su ri-

ječi Rista Radovića „poziv na

mir, toleranciju i međusobno

poštovanje ljudi“! Da u Crnoj

Goritužilaštvoradisvojposao,

građanin Risto Radović bi

odavno sudski odgovarao za

svoje izlivenacionalnemržnje

prema Crnogorcima i drugim

narodima, kao i pripadnicima

drugih vjeroispovijesti i vjer-

skihorganizacija. Rješenjedr-

žavne tužiteljke Katarine Pa-

dalice je ruganje zdravom

razumuiCrnogorskipokretse

neće pomiriti sa takvom zlou-

potrebomtužilačke funkcije –

poručili suoni.

ZAŠTITA

Kažu da će ovaj proces voditi

do kraja i „tražiti konsenkven-

ceza tužiteljku, jer seovakvim

rješenjem i obrazloženjem

pridružilavrijeđanjucrnogor-

ske nacije, saglašavajući se da

smo kao nacija slični volovi-

ma“.

-Tražićemo i zaštitumeđuna-

rodnih instanci, jer je više ne-

go sramno da se dozvoljava da

se u matičnoj državi crnogor-

skog naroda Crnogorci nazi-

vaju volovima, kopiladima,

nakotom i gomilom sličnih

uvreda. Možda je za Vas gđo

Padavica, Risto Radović zašti-

ćena vrsta, za nas je, a trebalo

bi i za državu Crnu Goru, da

bude građanin kao svi ostali,

za kojeg važe zakoni države

CrneGorekaozasve.Valjdasu

Vas to učili na pravnom fakul-

tetu – naglašavaju iz Crnogor-

skog pokreta.

PRIJAVA

Zaključujuda„srednjovjekov-

na zatucanost i vjerovanje da

najveći evropski antihrist

pośedujevudumoći, opskurni

je razlog da se mnogi prikla-

njaju zlu, saučestvujući u naj-

mračnijoj ideološkoj, ljudskoj

i civilizacijskoj šizofreniji, ko-

ja je otac najvećih zločina u

Evropi nakon Drugog svjet-

skog rata, usput izdajući kosti

svojih predaka i bacajući se

kršimanabudućnost svojeđe-

ce“.

TužiteljkaPadalicaodbacilaje

krivičnu prijavu Crnogorskog

pokreta protiv Radovića zbog

govora mržnje, odnosno po-

vreda ugleda naroda, manjin-

skih naroda i drugih manjih

nacionalnihzajednica ikrivič-

no djelo izazivanje nacional-

ne, rasne i vjerskemržnje.

K. K.

PODGORICA

–Uprava po-

licije permanentno realizuje

plan pojačanog nadzora dr-

žavnegranice,krozpojačano

prisustvo patrola na granici i

kontrolnim tačkama glavnih

puteva prema granici, kao i

kroz akcije u kojima su pro-

cesuirane 73 osobe, članovi

kriminalnih mreža koje su

djelovale na teritoriji naše

države. To je, između osta-

log, kazao državni sekretar

Ministarstva unutrašnjih

poslova Dragan Pejanović,

juče, na sastanku sa ambasa-

dorom Slovenije Mitjom

Močnikom.

Razgovarali su o problemu

ilegalnihmigracija,aPejano-

vić je istakao da naša zemlja

u kontinuitetu unapređuje

graničnu bezbjednost, kao i

sistemmigracija i azila.

- Konstatovana je neophod-

nost jačanja regionalne sa-

radnje u slučaju promjene

rutekretanjamigranata i do-

sljednog realizovanja potpi-

sanihsporazumaoreadmisi-

ji (vraćanju i prihvatanju)

osoba koje su bez dozvole

boravka – navedeno je u sa-

opštenjuMinistarstva unu-

trašnjihposlova.

J.B.

Vidaković i Stanković

Direktorica škole tvrdi da je otpuštanje nastavnice najbolji interes obrazovnog sistema

Sindikat: OtkazVidaković

prijetnjasvimzaposlenim

Moramo shvatiti da je nastavni kadar u školi u

službi učenika i da nemamo pravo da ih lišimo

onog što impripada. Prosvjetni radnikmora biti

oličenje rada, kulture i primjernog ponašanja, a

nemedijskih senzacija – kažeMilica Stanković

Iz Sindikata su poručili i da će „eventualno neoglašavanje

nadležnih uministarstvu i samogministra“ doživjeti kao pri-

jetnju akademskoj zajednici prosvjetnih radnika Crne Gore.

- Ministar Šehović je morao da zna da će ovakva odluka o

otkazu najvjerovatnije biti oborena na sudu, što će donijeti

još jedan trošak vezan za izgubljene sudske sporove. Mini-

star mora da zna i ranije postupke direktorice Stanković

prema koleginici Mehmedović, nastavnici hemije, i mora da

zna koliko već pritužbi postoji na rad direktorice, po raznim

osnovama u školi i van nje. Akoministar ne zna ništa o

tome i ne provjeri lično naše navode, onda je nažalost tačna

tvrdnja koju smo ranije iznijeli - da se školama upravlja na

neformalni način i iz nekih drugih centara moći – saopštili

su oni.

Činjeniceiposljedice

Oštra reakcija na odlukuOsnovnog tužilaštva na Cetinju po krivičnoj prijavi za govor mržnje

CP: Tužiteljka sepridružila

uvredamaAmfilohijaRadovića

Saradnjom

protiv

ilegalnih

migracija

Am lohijeRadović