Previous Page  6 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 36 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 20. april 2018.

Ekonomija

Predstavnici Dojče Telekoma učestvovali na samitu u Skoplju

PODGORICA

-Digitalizacija

ćeojačati demokratiju,

podstaći ekonomski prospe-

ritet i stvoriti otvorenodruš-

tvouregionu, a regionalna

saradnja jeključuspješne i

održivedigitalne transfor-

macije, ocijenili supredstav-

niciDojčeTelekomana sami-

tuuSkoplju.

Oni su na prvom Digitalnom

samituZapadnogBalkana, koji

je juče završenuSkoplju, kaza-

li da ta kompanija ima naglaše-

nu ambicijuda unaprijedi digi-

talnu transformaciju u tom

regionu s ciljem ubrzanja eko-

nomskog prosperiteta i inte-

gracije uEU.

IzCrnogorskogTelekoma, koji

jedioDojčeTelekomgrupe, sa-

opštili su da je na samitu ocije-

njenoda jedigitalnapismenost

važna za sve građane, ali i za

ekonomiju i političku stabil-

nost u cjelini.

Dojče Telekom je, sa ostalim

partnerima,predstaviodioStu-

dije o uticaju digitalne tran-

sformacije na Zapadni Balkan,

Digitalizacijomdoekonomskogprosperiteta

Intervju:

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović

Poboljšanje

uslova

privređivanja

prvi zadatak

Na jesen bi trebalo

da bude održan,

u saradnji sa

SkupštinomCrne

Gore, parlament

crnogorskih

preduzeća. U

proces evropskih

integracija

uključeni od

početka pregovora,

sa glavnom

ulogomda privredi

predočimo što će

pristupanje EU

značiti za nju

PODGORICA

– Devedeset

godina Privredne komore

Crne Gore je i 90 godina

istorije crnogorske privrede,

ali i društva u cjelini. Komora

decenijama doprinosi unapre-

đenju konkurentnosti domaće

privrede. Fokus sam sada

stavio na stvaranje povoljnijih

uslova privređivanja, poveća-

nje konkurentnosti privrede,

obrazovanje kadrova za

potrebe privrede, poslovno

povezivanje sa ino partnerima,

promociju resursa i potencijala

investitorima i internacionali-

zaciju crnogorskih preduzeća,

kao i intenzivnije uključivanje

privrede u evropske projekte

posredstvomKomore, kazao

je u intervjuu Pobjedi predsjed-

nik PKCG Vlastimir Golubović.

POBJEDA: Privredna komo-

raCrneGore ove godine

slavi vrijedan jubilej – devet

decenija postojanja i uspješ-

nog rada. Na koji način će

Komora proslaviti jubilej,

pošto suporeddanašnjih

najavljene aktivnosti tokom

cijele godine.

GOLUBOVIĆ:

Riječ je o jubileju

koji zavređuje duboko pošto-

vanje, pa treba i da bude obi-

lježen na visokomnivou. Tim

POBJEDA: Prije gotovodeset godina

Komora je počela projekat „Dobro iz Crne

Gore“, brendiranjemkvalitetnihdomaćih

proizvoda sa ciljemnjihovogboljegpozici-

oniranja na tržištu. Svjedoci smo intenzivi-

ranja kampanje „Kupujmodomaće“ uokvi-

ruovogprojekta – kakve efekte očekujete i

da li će tobiti kontinuirana aktivnost?

GOLUBOVIĆ:

Programom „Kupujmo doma-

će“ nastoji se doprinijeti afirmaciji domaće pri-

vrede i poboljšanju pozicioniranosti crnogor-

skih proizvoda na domaćem tržištu. Realno je

očekivati da se time doprinese razvoju proi-

zvodnje, novim investicijama, otvaranju novih

radnihmjesta, smanjenju uvoza, te ukupnom

razvoju zemlje.

Program je postavljen na temeljima projekta

„Dobro iz Crne Gore“ koji Komora realizuje

već desetu godinu, fokusiran je na promo-

ciju potencijala naše zemlje, domaćih pro-

izvoda i proizvođača, a direktno se obraća

proizvođačima, trgovini, kao i potrošačima.

Sve aktivnosti su usmjerene ka jačanju kon-

kurentnosti, što je sastavni dio ekonomskih

kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji.

Domaći proizvodi će, očekujemo, na taj

način postati mnogo vidljiviji, iako ne dobija-

ju povlašćeni tretman u odnosu na uvezene

proizvode, čime se poštujumeđunarodne

obaveze preuzete članstvomumeđunarod-

nimorganizacijama i potpisanim sporazu-

mima.

„Kupujmodomaće“podstičeproizvodnju

POBJEDA: Krajemprethod-

ne godine usvojen je novi

Zakon o Privrednoj komori

kojim je dodatno ojačana

pozicija ove poslovne

asocijacije u crnogorskom

društvu. Na koji način će

to osnažiti partnerstvo sa

donosiocima odluka i stvo-

riti benefite za privredu?

GOLUBOVIĆ: Upravo tako,

novim zakonomprecizno je

određena pozicija Komore

kada su donosioci odluka

u pitanju, budući da je

Komora i ovimputemdefi-

nisana kao partner Vlade,

Skupštine, lokalnih uprava,

uz sva prava i obaveze koje

takav odnos nosi za obje

strane. Zahvaljujući tome,

već se unapređuje način

našeg angažmana kada je

riječ o kreiranju za privredu

važnih propisa. Jedan od

najvažnijih prednosti novog

akta o Privrednoj komori

Crne Gore jeste mogućnost

da se, davanjemmišljenja

na određene zakone, uva-

Oblikujemoizakone

povodom centralna svečanost

biće organizovana večeras (20.

aprila 2018) u Crnogorskom

narodnompozorištu, a pret-

hodiće joj redovno uručivanje

godišnjih nagrada najuspješni-

jimprivrednicima u Vili Gorica.

U čast ovog za crnogorsku

privredu važnog dana, dodije-

lićemo jubilarne nagrade poje-

dincima koji su dali izuzetan

doprinos unapređenju i afirma-

ciji ove institucije. Naši laureati

su: predsjednik Crne Gore Filip

Vujanović, predsjednik asocija-

cije komora Evrope Christoph

Leitl, doskorašnji predsjednik

Komore Velimir Mijušković i,

posthumno, jedan od osnivača

i prvi predsjednik Komore Mićo

Stijović.

Komora je u čast jubileja izdala

i knjigu dr Branislava Marovića

„Ekonomska istorija Crne Gore“.

Uz uobičajene aktivnosti koje se

realizuju u Komori, planirano je

da na jesen bude održan Crno-

gorski parlament preduzeća u

saradnji sa SkupštinomCrne

Gore, a po osmi put biće održana

i Konferencija o ekonomiji, naj-

veći regionalni ekonomski skup.

POBJEDA: Kakva je uloga Pri-

vredne komore tokomdevet

decenija trajanja, kroz različi-

te istorijske epohe i društvene

sisteme.

GOLUBOVIĆ:

Komora je tokom

svih prethodnih decenija i sve

do danas bila izvorište crnogor-

ske ekonomske misli i akcije. Niti

jedno važno i aktuelno privred-

no pitanje nije moglomimoići

našu komoru, koja je od uteme-

ljenja okupljala i spajala stvara-

lačku snagu domaće privrede.

To je podrazumijevalo i speci-

fično vrijeme tranzicije koje nas

je vodilo ka otvorenom tržištu,

kada je trebalo izbalansirati

javni i privatni interes, podržati

velika preduzeća u procesima

restrukturiranja, baš kao i male

biznise u začetku. Po onome

gdje se danas nalazimo, reklo bi

se da je Komora tom vremenu

znalački odgovorila.

Zbog toga, Komorinih 90

godina je i 90 godina istorije

crnogorske privrede, ali i crno-

gorskog društva u cjelini.

POBJEDA: Komora objedinja-

va cjelokupnu crnogorsku

privredu. Koliko i na koji način

ova asocijacija doprinosi

razvojuposlovnog ambijenta

u zemlji i unapređenjukonku-

rentnosti domaćihpreduzeća?

GOLUBOVIĆ:

Sveobuhvatno

članstvo je upravo to što omo-

žavanje interesa privrede

obezbijedi kroz cjelokupan

zakonodavni proces. To

jača privredu i obavezuje

državu da razvija dijalog,

a konačan rezultat je prila-

gođenost interesima pre-

duzeća.

Stoga je bitno da sva

privredna društva i svaki

privrednik u Crnoj Gori

koriste ove prednosti i moć

koja iz njih proističe, kako bi

stvarali povoljniji poslovni

ambijent na kojem će se

temeljiti budući ekonomski

i ukupni razvoj.

gućava da se povežu i usklade

čak i protivrječni pojedinačni

interesi.

Širok je dijapazon usluga koje

se nude privredi, a cilj im je jača-

nje konkurentnosti nacionalne

ekonomije, priprema za učešće

na evropskom i širim tržištima,

povezivanje sa inopartnerima,

sticanje znanja o novim trendo-

vima u upravljanju kroz niz edu-

kativnih aktivnosti, kao i uloga

aktivnog učesnika u reformi

obrazovnog sistema spremnog

da odgovori onome što privreda

od njega traži i slično.

Niz je i drugih poslova i zadata-

ka Komore koji u fokus stavljaju

unapređenje konkurentnosti

domaće privrede. Rad na tome

sadržan je i u gotovo svim aktiv-

nostima ove institucije, a njegovi

rezultati će, vjerujem, biti još vid-

ljiviji u bliskoj budućnosti.

POBJEDA: Predstavite komor-

ske aktivnosti na povezivanju

domaćih i inostranih kompa-

nija, partnerske odnose koje

imate sa poslovnimasocija-

cijama širomsvijeta, te zna-

čajnuuloguu evroatlantskim

integracijama.

GOLUBOVIĆ:

Komora ima

kapacitet da svojim članicama

otvara vrata novih tržišta i to i

čini. Kao najbolja potvrda tome

je činjenica da smo aktivan član

asocijacije komora Evrope, te

niza regionalnih komorskih

udruženja, da bilateralno sara-

đujemo na najvišemnivou sa

svimnacionalnim komorama,

baš kao i da smo pokretač i

aktivni učesnik u izgradnji, iz

evropskog ugla, važne i eko-

nomski perspektivne regije

Zapadnog Balkana. Svjesni smo

značaja tog posla i posvećeni

smomu. Što se, pak, evropskih

integracija tiče, tu smo uključe-

ni od početka pregovora i naša

glavna uloga je da upoznajemo

privredu o tome što će pristu-

panje Uniji značiti za nju, poku-

šavajući da pozitivne efekte tog

procesa maksimizujemo u skla-

du sa potrebama domaćih pre-

duzeća. Ovu aktivnost uspješno

realizujemo zahvaljujući tome

što su naši predstavnici aktivno

uključeni u 27 pregovaračkih

poglavlja.

POBJEDA: GospodineGolu-

boviću, osamnaesti ste pred-

sjednikPrivredne komore

CrneGore, ali prvi koji je,

poslije dužeg vremena, na tu

dužnost došao iz privatnog

sektora. Ukompravcu ćete

voditi Komoruunarednom

periodu?

GOLUBOVIĆ:

Stvaranje

povoljnijih uslova privređi-

vanja, povećanje konkuren-

tnosti privrede, obrazovanje

kadrova za potrebe privrede,

poslovno povezivanje sa

ino partnerima, promocija

resursa i potencijala investi-

torima i internacionalizacija

crnogorskih preduzeća, kao

i intenzivnije uključivanje

privrede u evropske projekte

kroz učešće Komore, zadaci

su na koje sam već fokusi-

ran. Ostvarivanje rezultata

po svakomod pobrojanih

pravaca djelovanja obuhvata

širok dijapazon aktivnosti koje

iziskuju kvalitetnu i sadržajnu

pripremu, analizu i saglasno

tome osmišljeno djelovanje.

Preduslov je baza podataka

naših članica, na kojoj se

već radi i koja će se stalno

dopunjavati. Važan zadatak

je direktna komunikacija sa

članstvom koja se realizuje

kontinuiranimposjetama

preduzećima, da bi bolje razu-

mijeli i odgovorili potrebama.

R.E.

koji ukazuje da će zajednička

digitalna strategija u zemljama

ZapadnogBalkanaubrzatipro-

ces integracije u EU. Član Od-

bora Dojče Telekoma za Evro-

puSriniGopalan, saopštio jeda

je digitalizacija dio svakodnev-

nogživotaidajeonavećpromi-

jenila način komunikacije, ra-

da, življenja, čak i razmišljanja.

-Digitalizacija je integracija tr-

žišta, industrija i društava. Stu-

dija o uticaju digitalne tran-

sformacije na Zapadni Balkan

pokazuje da će digitalizacija i

digitalna pismenost, kao i

odgovarajući normativni okvir

doprinijeti izgradnji novihper-

spektiva. To će pomoći da se

smanji odlivkvalifikovanih lju-

di iz zemalja regiona - poručio

jeGopalan.

Navodisedarezultatiistraživa-

nja pokazuju da je proces digi-

talne transformacije društava

na ZapadnomBalkanu u pora-

stu. Rast indeksa digitalizacije

od deset odsto povezan je sa

rastom bruto domaćeg proi-

zvoda (BDP) od0,63 odsto.

S.P.