Previous Page  5 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 36 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Petak, 20. april 2018.

obezbjeđenje stana

za 1000+

radovaod9,1milioneura -po-

jasnili su izVlade.

Vlada jeusvojila i informacijuo

Prijedloguugovoraoizvođenju

radova na objektima iz klastera

I, koji se realizujeuokvirudru-

ge faze „Programa energetske

efikasnosti u javnim zgrada-

ma“ i prihvatila tekst ugovora.

- U prethodno sprovedenom

tenderskompostupku za izvo-

đača radova na objektima iz

klasteraIukojespadajuResur-

sni centar „1. jun“, Resursni

centar za djecu i mlade i Gi-

mnazija„SlobodanŠkerović“u

Podgorici, u kojima je planira-

na primjena mjera energetske

efikasnosti u toku 2018, kao

najpovoljnija odabrana je po-

nuda JVFidija. Vrijednost pla-

niranihradovaiznosi2.789.045

eura,sarokomzavršetkaodpet

mjeseci - kazali su izVlade.

Usvojen je i prijedlog izmjena

Zakona o nadzoru proizvoda

na tržištu kojima se postiže

potpuna usaglašenost sa di-

rektivom o opštoj bezbjedno-

sti proizvoda.

M.P.M.

PODGORICA

Aukcija - prodaja 10.860 akcija Atlas hotels group

Bar po početnoj prodajnoj cijeni od 0.4510 po akciji biće održana

27. aprila. Tu odluku je dinio odbor direktora Montenegroberze

po zahtjevu CG Broker-diler Podgorica.

N.K.

LukaBar uplusu

942.000eura

PODGORICA

Luka Bar je

prošlu godinu završila u plu-

su 942.000 eura, što je oko

90.000 eura lošije nego godi-

nu ranije.

Prihod je bio 10,25 miliona,

oko700.000euramanjenego

2016. a rashod9,16 miliona ili

milion više nego godinu rani-

je.

N.K.

Odbor direktoraMontenegroberze odlučio

Autoput na Jabuci:

Nesporazumi Zdravka i Zorice Vujisić sa izvođačima radova

Brat i sestrapredmašinama

naputukaKolašinu

KOLAŠIN

Brat i sestra

Zdravko i ZoricaVujisić već

nekolikodananaJabuci blo-

kirajuradovena trasi auto-

puta jer kažudanemogu

prići imanju i smatrajuda su

ugroženanjihova ljudska

prava, imovina, porodične

kuće, svakodnevni život. Za

izvođača radovana autopu-

tu, kompanijuCRBC, ali i do-

stamještananaJabuci, ne-

dopustivo jedadanimaneko

zaustavlja radovena trasi

četvrtedionice autoputa

Mateševo–Bioče.

A zaustavljanje radova odno-

sno blokiranje desetina kami-

ona i njihovog transportaunu-

tar gradilišta, dešava se već

nekoliko dana. Zdravko Vuji-

sić živi u Beogradu a Zorica

VujisićuPodgorici i suvlasnici

suporodičnogimanjanaJabu-

ci koje se nalazi pored samog

gradilišta. Svoj protest izraža-

vaju tako što stanu ispred gra-

đevinskih mašina i ne dozvo-

ljavaju imda prođu...

- Izvođenje radova ugrožava

našu imovinukojanijebiladio

eksproprijacije. Onemogućen

nam je prilaz imanju sa jedne

strane. Stižu nam vode, beton,

prašina u dvorište. Pisali smo

sa izvođačima, ali nam oni sa-

mo šalju policiju. Imamo i na-

laz Inspekcije nadzora nad

projektovanjem i izgradnjom

autoputa gdje se kaže da je

izvođačuzurpirao125kvadra-

takatastarskeparcele185 i232

kvadrata katastarske parcele

164 u okviru KO Jabuka. In-

spekcija je uputila izvođača

radova da što prije to riješi sa

nama kao vlasnicima, ali ništa

odtoganijeurađeno-naglaša-

vajuVujisići.

Iz kompanije CRBC nije bilo

zvaničnog reagovanja, ali sa-

znajemo da su oni uredno is-

poštovali prethodnu ekspro-

prijaciju na ovom dijelu

gradlišta.Nezadovoljstvozau-

stavljanjemradova su izrazili i

mještani koji ističu da eventu-

alne probleme treba rješavati

takoda ne trpi gradilište.

- Ovo je državni put i mora biti

prohodan za svakog prolazni-

ka kao i za građevinske kamio-

ne. Trebada se zaustave radovi

na nekim gradilištima jer ka-

mioni čekaju u kolonama. Sve

što se tiče eksproprijacije je

ovdje korektno riješeno. Ako

imaproblema, treba ihrješava-

ti kroz institucije, a ne bloka-

dom radova i gradilišta, istakli

sumještani.

Dr.DRAŠKOVIĆ

izvođačima radova, ostalim

nadležnimorganima,aliodgo-

vora nema. Jedinonamje pre-

ostalo da stanemo pred maši-

ne i da ih fizički zaustavljamo

- pričaZdravkoVujisić.

Po prijavama iz kompanije

CRBC, nekoliko puta je dola-

zila kolašinska policija i ukla-

njalaVujisićeispredgrađevin-

skih mašina i privodila zbog

zaustavljanja radova. Sadruge

strane, oni supodnijeli kriviče

prijave protiv izvođača zbog

ugrožavanja imovine.

- Nastavićemo sa zaustavlja-

njem radova, i to cjelodnev-

nim, jer ne vidimo drugi način

da ostvarimo naša prava. Po-

kušali smo da se dogovorimo

Mještani Jabuke smatraju da je

nedopustivo da se danima blokira

prolazak građevinskih kamiona. Vujisići

ističu da nemogu prići imanju i da su im

ugrožena osnovna ljudska prava

ZdravkoVujisić izmeđugradilišta i porodičnekuće

Aukcijaakcija

Atlashotel grupe

Sa sjedniceVlade

Ministarstvo poljoprivrede predložilo, a Vlada prihvatila

Ograničen i izvoz iverja

PODGORICA

Vlada je

odlučila da zabrani odnosno

ograniči i izvoz iverja, tako što

je juče proširila odluku iz 2017.

za još četiri proizvoda.

- Lista je proširena sa drvetom

u obliku iverja ili sličnih čestica,

čtinara, nečetinara, drvne pilje-

vine, otpadaka i ostataka, nea-

glomerisani, pljevina i ostalo.

Za ove četiri tarifne oznake pri-

mjenjivaće se izvozne dozvole

- precizirano je u odluci.

I dalje na snazi ostaje zabrana

odnosno ograničenje izvoza

drveta, poroizvoda od njega

i drvnog uglja. Ova odluka na

snagu stupa od objavljivanja u

Službenom listu. Ministarstvo

poljoprivrede se opredijelilo

da predloži proširenje liste

za ograničenje izvoza zbog

naglog rasta izvoza ovog

drvnog otpada, koji je uslijedio

nekolikomjeseci nakon dono-

šenja odluke.

- Time određeni subjektise

pokušavali izbjeći primjenu

zabrane izvoza - kaže se u

odluci ali se ne pominje koji su

to subjekti na taj način pokuša-

vali da zaobiđu odluku.

Podsjetimo da je Vlada na sjed-

nici od 16. marta 2017. doni-

jela Odluku o privremenom

ograničenju izvoza određenih

drvnih sortimenata, koja se

primjenjuje od 1. maja prošle

godine. Na sjednici od 31. avgu-

sta 2017. usvojena je dopuna

odluke, kojom su na režim

dozvola stavljeni drvni proi-

zvodi u vidu cijepanog ogri-

jevnog drveta dužine do 40

cm i telefonskih, telegrafskih i

električnih stubova.

M.P.M.