Previous Page  4 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 36 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Petak, 20. april 2018.

Centralna banka povodom tvrdnji

poslanika NebojšeMedojevića

Zapadbankanije

odobrilakredit

Ani Đukanović

PODGORICA

Zapadban-

kanijemogla tokomove go-

dinedaodobri kreditno ili

bilokojedrugozaduženje,

premabilokojemlicu ili gru-

pi povezanih lica, većeod

2,03miliona eura, ukoliko

nijeobezbijeđenonovčanim

depozitomili nekimdrugim

kolateralomistogkvaliteta.

Takođe, neposrednimkon-

trolamaZapadbankeutvr-

đeno jedabankaoddobija-

njadozvole za rad, odnosno

januara 2015, nijeodobrava-

lakreditno ili bilokojedru-

gopotraživanje advokatici

AniĐukanović - saopšteno

je izCentralnebanke.

- Na osnovu podataka iz regi-

stra Uprave za nekretnine,

koji su dostupni na njenoj in-

ternet stanici, nijemogućena

pouzdan način utvrditi da li

neko ima kreditno zaduženje

- ocijenili su iz CBCG nakon

medijskih navoda u kojima

se, kako je rečeno, na osnovu

podataka Uprave spekuliše o

potencijalnomkreditnomza-

duženju pojedinih osoba.

Podsjetimo da je posljednji

primjer izjava poslanika DF

NebojšeMedojevićada jeZa-

padbankaadvokaticiAniĐu-

kanović odobrila kredit od

13,2 miliona eura, za koji je

kao kolateral prihvatila ne-

kretninu od 214 kvadrata u

Podgorici. Medojević je tra-

žioodCBCGdasaopštidalije

kontrolisala ovu banku i ovaj

slučajikojemjerejepreduze-

la.

Iz CBCG su takođe Mini bi-

znis pojasnili da je regulati-

vom CBCG propisan limit

maksimalno dozvoljene izlo-

ženosti banke prema jednom

licu ili grupi povezanih lica.

- Na osnovu podataka dostav-

ljenihCentralnojbanci,Zapad

banka je tokomovegodinepo-

slovalauskladusatimlimitom

- dodali su izCBCG.

Iz CBCG su takođe saopštili

danaosnovupodatakaUprave

za nekretnine nije moguće na

pouzdannačinutvrditi na koji

način je to potencijalno kre-

ditno zaduženje obezbijeđe-

no, u smislu kolaterala - kazali

su predstavnici CBCG odgo-

varajući na pitanje da li jemo-

gućedasenaosnovupodataka

Uprave za nekretnine utvrde

kreditna zaduženja pojedinih

preduzeća i građana.

Iz CBCG su objasnili da su u

dijelu podataka o teretima i

ograničenjima koja su zabilje-

žena na pojedinim objektima,

koji se nalaze u registruUpra-

ve, sadržani podaci o hipote-

karnim, a ne kreditnimdužni-

cima.

- Tako da se na osnovu tih po-

dataka, u slučaju da kreditni i

hipotekarni dužnik nijesu isto

lice, ne može utvrditi nosilac

kreditnog ilinekogdrugogpo-

traživanjakoje seobezbjeđuje

- rekli su izCBCG.

Poredtoga,naosnovuistihpo-

dataka nije moguće utvrditi

iznos kreditnog zaduženja po

kojem se upisuje založno pra-

vo hipotekarnog povjerioca,

imajući uvidudaseugovorom

o hipoteci, pored postojećeg

kreditnog zaduženja može

ugovarati obezbjeđenje i bu-

dućih zaduženja, kao i svih

eventualnih potraživanja koja

mogu proisteći iz potpisanih

ugovora o kreditima.

- Takođe, na osnovu navede-

nih podataka nije moguće

utvrditi da li postoji još neko

obezbjeđenje po osnovu kre-

ditnog potraživanja, za koje je

registrovano založno pravo

koje se prikazuje u podacima

Uprave za nekretnine - preci-

zirali su izCBCG.

Iz tih razloga, svaki pokušaj

donošenja zaključaka na osno-

vu podataka prikazanih na in-

ternet stranici Uprave za ne-

kretnine predstavlja samo

spekulaciju, zasnovanu na sa-

mo jednommalom segmentu

informacija, neophodnih da bi

se na utemeljen način mogao

donijeti zaključak o iznosu

kreditnogzaduženjabilokojeg

pojedinca, kao i svimkolatera-

limakoji postojepoosnovune-

kog kreditnog potraživanja.

Oni su, odgovarajući na pita-

nje da li bi CBCG trebalo da

reaguje na ovakve i slične me-

dijske napise, imajući u vidu

da je i sama bilapredmet kriti-

ke u tom slučaju, kazali da ta

institucija, kao nezavisna i sa-

mostalna organizacija, odgo-

vorna zamonetarnu i finansij-

skustabilnost i funkcionisanje

bankarskog sistema, ne do-

zvoljava sebi da reagujenapo-

litikantske izjave za dnevnu

upotrebu, kao ni da učestvuje

u političkom nadgornjavanju,

posebno u toku predizbornih

kampanja.

- Iz navedenog razloga, laičke

izjave, sračunatedaproizvedu

utisak, na bilo koji način ne

obavezuju Centralnu banku

da, ustručnomsmislu, reaguje

i preduzima bilo koje mjere iz

svoje nadležnosti, iz prostog

razloga jer nijesu utemeljene

- naveli su izCBCG.

Oni, kada je stručna javnost u

pitanju, smatrajudanijesupo-

trebni nikakvi demanti takvih

izjava, jer je očigledna njihova

neutemeljenost.

-Sadrugestrane,CBCGneže-

lidabilokojapolitičkakampa-

nja,makarinakratko,proizvo-

di negativan utisak kod laičke

javnosti, te iz navedenog ra-

zloga poziva sve političke ta-

kmace da ne pokušavaju da

Centralnu banku instrumen-

talizuju i stave u kontekst svo-

jihpolitičkih interesa - zaklju-

čili su izCBCG.

R.E.

Vlada usvojila odluku o kriterijumima dodjele dugoročnih kredita za

Uskoro javni poziv

PODGORICA

Vlada je

usvojilaodlukuokriteri-

jumima i postupkudodjele

dugoročnihkredita građani-

ma zaobezbjeđenje stana,

odnosno stambenogobjekta

za socijalno stanovanjeu

okviruprojekta 1000plus.

-Odlukomsudefinisaniuslovi

za učešće u projektu, a novine

uodnosunaprethodne fazesu

da nije predviđeno obavezno

učešće građana, kupoprodaj-

na cijena ne može biti veća od

1.110 eura po kvadratu, a u po-

nudi će biti i stambeni objekti

građana i preduzeća iz staro-

gradnje - navodi se u saopšte-

njunakon sjedniceVlade.

USLOVI

Krediti se, kako je objašnjeno

u dokumentu, dodjeljuju uz

fiksnu kamatnu stopu od 2,99

odstonagodišnjemnivou, dok

je periodotplate 20godina.

-Vrijednost projekta iznosi 20

miliona eura, od kojih deset

miliona obezbjeđujeVladani-

skokamatnim kreditom kod

Banke za razvoj Savjeta Evro-

pe, dok će 50 odsto sredstava

obezbijediti komercijalne

banke koje će učestvovati u

projektu-objasnilisuizVlade.

U narednom periodu predvi-

đeno je objavljivanje tri javna

poziva za investitore, i građa-

ne i preduzeća – ponuđače

stambenih objekata, komerci-

jalne banke i građane.

IzVladineSlužbezaodnosesa

javnošću saopšteno je da je u

pitanju treća fazaprojektaHi-

ljadu plus za rješavanje stam-

benih potreba po povoljnijim

uslovima, koji je predviđen za

građane sa srednjim i nižim

primanjima.

Vlada jeusvojila i informacijuo

polaznim osnovama za prego-

vore sa Međunarodnom ban-

komza obnovu i razvoj (IBRD)

za „Drugi projekat energetske

efikasnosti uCrnoj Gori“.

- Zaključivanje tog ugovora

od šest miliona eura predvi-

đeno je Zakonom o budžetu

zatekućugodinu-objašnjeno

je izVlade.

Ovaj projekat predstavlja na-

stavak saradnje Svjetske ban-

Usvojena odluka o izradi lokalne studije lokacije u nikšićkoj opštini

Priprema seprevođenje

vodaZeteuKrupac i Slano

PODGORICA

Vlada je juče

donijelaodlukuo izradi lo-

kalne studije lokacijeprevo-

đenjadijelavoda rijekeZete

uakumulacijeKrupac i Sla-

no.

- Područje za koje će se raditi

studija obuhvata prirodni vo-

dotok rijeke Zete umjestu Za-

vrh, auzoni akumulacijaSlano

iKrupacneizgrađeneinenase-

ljene djelove obala jezera u

mjestima Poklonci, Crnodoli i

Kruside-objašnjenojeudoku-

mentu.

Nakonsjednicejesaopštenoda

studija predstavlja planski

osnov za korišćenje potencija-

la, održivi razvoj, očuvanje, za-

štitu i unapređivanje tog pod-

ručja.

- Cilj izrade studije je stvara-

nje uslova za definisanje pro-

stora i realizaciju projekta

prevođenja dijela voda rijeke

Zete u akumulaciju Krupac i

Slano,radiboljeiskorišćenosti

vodnogpotencijala.Kroz izra-

du relevantne studijske, anali-

tičke i planske dokumentacije

će se integralno sagledati i

analiziratisvielementinamje-

ne i organizacije korišćenja

prostora. Studijom će se utvr-

diti osnove organizacije, kori-

šćenja, uređenja i zaštite tog

područja, obuhvatajući i infra-

strukturne sisteme, kao i opti-

malniuslovi ipravilaza izgrad-

nju, korišćenje i održavanje

sistema-objašnjenojeudoku-

mentu.

Novac, 15.000 eura, potreban

za izradu studije obezbijediće

se iz budžeta države odnosno

Ministarstva turizma.

- Rok za izradu studije je šest

mjeseci od dana imenovanja

rukovodioca izrade planskog

dokumenta - objašnjeno je u

dokumentu.

M.P.M.

Vanredna skupština akcionara Atlas banke

PODGORICA

Vanredna

skupština akcionara Atlas

banke biće održana 25. aprila.

U pozivu za skupštinu, koji je

potpisao predsjednik odbora

direktora banke dr Zoran

Grubišić, navodi se da će

odlučivati o dokapitalizaciji

banke i donošenju odluke o

usaglašavanju sa odlukom

odbora direktora o djelimič-

nomprenosu posebnih rezer-

vi na račun neraspoređene

dobiti.

Ne navodi se o kolikoj doka-

pitalizaciji banke se radi.

Podsjetimo da je ova banka,

čiji je vlasnik biznismen

Duško Knežević, prošlu

godinu završila sa pro itom

od 310.000 eura - od kamata

je zaradila 3,6miliona, a od

naknada i provizija 7,9milio-

na eura.

M.P.M.

Odlučujuodokapitalizaciji 25. aprila

Slano jezero

keiCrneGorenaunapređenju

i poboljšanju energetske efi-

kasnosti u javnim ustanova-

ma.

EFIKASNOST

- Planirano je da se kreditna

sredstva koriste za primjenu

mjeraenergetskeefikasnosti i

poboljšanja uslova boravka u

18 zdravstvenih objekata. Do

sadajeuokviruMEEP1adap-

tirano 25 javnih objekata i to

16 zdravstvenih i devet obra-

zovnih, ukupne vrijednosti

Krediti se

dodjeljuju uz

ksnu kamatnu

stopu od

2,99 odsto na

godišnjemnivou,

period otplate

je 20 godina.

Kupoprodajna

cijena nemože biti

veća od 1.110 eura

Za v.d. generalnog direktora Direktorata za poljoprivredu

u Ministarstvu poljoprivrede postavljena je Radana Damja-

nović, najduže do šest mjeseci. Za v.d. generalnog direk-

tora Direktorata za vodoprivredu određen je Momčilo

Blagojević, takođe najduže do šest mjeseci.

DamjanovićiBlagojević

direktoridirektorata