Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 20. april 2018.

Politika

Državna izborna komisija odbacila prigovor predsjedničkog

kandidata većeg dijela opozicije kao nedozvoljen

Bojanić semogaožaliti

samonaodlukeOIK-a

PODGORICA

-Državna

izbornakomisijaodbacila

jekaonedozvoljenprigo-

vor predsjedničkogkan-

didatavećegdijelaopozi-

cijeMladenaBojanića,

ocjenjujući da seprigovor

DIK-u saglasnozakon-

skimodredbamamože

podnijeti samoprotivod-

lukaopštinskih izbornih

komisija.

Bojanić je juče podnio Dr-

žavnoj izbornoj komisiji

prigovor na regularnost iz-

bornog procesa i rad te ko-

misije. On je u prigovoru

naveo da je DIK omogućila

Đukanovićudakrozsistem-

sku zloupotrebu državnih

resursa na svim nivoima

ostvari nenadoknadivu in-

stitucionalnu prednost i ti-

me sruši ustavne i zakonske

principe.

- Postupajući po prigovoru

Bojanića, Državna izborna

komisija je ovaj prigovor

odbila kao nedozvoljen.

Prigovor DIK-u, saglasno

zakonskim odredbama,

može se podnijeti samo

protivodluka opštinskih iz-

bornih komisija. O komplet-

nom prigovoru OIK nijesu

odlučivale. DIK je predmetno

rješenjedonio većinomglaso-

va stalnog sastava - rekao je

predsjednik DIK Budimir Ša-

ranović.

Objasnio je i što bi se dogodilo

da odlukunijesudonijeli.

-Nedonošenjeodlukeoprigo-

voru u zakonom propisanom

roku kao posljedicu bi imalo

poništenje izbora kako bi se

stekli uslovi za raspisivanje

novih. Imajući uviduda su to-

kom izbornog postupka, na

nivou države, podnijeta samo

tri prigovora, od kojih je jedan

podnijela DPS, nedvosmisle-

no se ukazuje da su izbori

sprovedeni u zakonoskoj pro-

ceduri i bez bitnihpovreda bi-

račkih prava i da se ne mogu

dovoditi u pitanje - rekao je

Šaranović.

Komentarišući nedolazak di-

jela članova DIKna jučeraš-

nju sjednicu, Šaranović je

kazao da je takvo ponašanje

shvaćenokaoopstrukcijara-

daDIK.

- Ovakvo postupanje dijela

članova DIK-a bez opravda-

nog razloga shvaćeno je kao

njihova odluka da dalje ne

učestvuju u radu DIK-a do

završetka ovog izbornog

procesa,kakobionemogući-

li funkcionisanje ovog orga-

na i u krajnjemonemogućili

utvrđivanje konačnih rezul-

tata izbora. Oni koji su došli

na sjednicu pokazali su vi-

sok nivo odgovornosti i pro-

fesionalnosti, kao i čuvanje

ugleda ovog organa - smatra

Šaranović.

Kako je dodao, očigledno

usaglašen nedolazak dijela

stalnih članova DIK-a i

opunomećenih predstavnika

kandidata pokušaj je blokade

radaDIK-auzavršnoj fazi iz-

bornog postupka i utvrđiva-

njakonačnihrezultata izbora

za predsjednikaCrneGore.

Jučerašnjoj sjednici Državne

izborne komisije prisustvo-

vao je samo ovlašćeni pred-

stavnik kandidata za pred-

sjednika Mila Đukanovića,

dokstalničlanoviiopunomo-

ćeni predstavnici ostalih

kandidata nijesu došli, iako

su, kako tvrdi predsjednik,

urednopozvani.

J.Đ.

U prigovoru Bojanića

nema konkretnih pro-

ceduralnih prigovora na

način glasanja ili na odluke

opštinskih izbornih komisi-

ja, već se parafrazira ustav-

no načelo da se ,,ne može

uspostaviti, ni priznati vlast

koja ne proističe iz slobod-

no izražene volje građana

na demokratskim izbori-

ma, u skladu sa zakonom“.

Bojanić je naveo da,

prema Zakonu o izboru

predsjednika Crne Gore,

predsjednički kandidat

ne može koristiti objekte,

inansijska sredstva, vozila,

tehnička sredstva i drugu

državnu imovinu u svrhu

kampanje. On je podsjetio

Prigovor

i da se, prema Zakonu o izbo-

ru odbornika i poslanika, za

predstavljanje izbornih lista ne

može koristiti imovina držav-

nih organa, javnih preduzeća,

ustanova i fondova, jedinica

lokalne samouprave, niti kom-

panija u kojima država ima

vlasnički udio.

Opozicioni kandidat ukazao je

da je zakonom zabranjeno da

policijski službenici i pripad-

nici Agencije za nacionalnu

bezbjednost učestvuju u izbor-

noj kampanji.

- Kroz nepoštovanje navedenih

normi i duha zakona koji

regulišu izborno

zakonodavstvo,

kandidat Milo Đuka-

nović u bitnom je one-

mogućio slobodno

izražavanje volje gra-

đana, time uskratio njihovo

suvereno pravo na slobodu

izbora i onemogućio funkci-

onalnost ustavne norme da

se može priznati samo vlast

koja je proizašla iz slobodno

izražene volje građana - ista-

kao je Bojanić.

I.K.

PODGORICA

–Ćutanje lide-

raopozicijenakonporaza

njihovogkandidatanapred-

sjedničkimizborimanepri-

stojno je i nepoštenoprema

građanima, ocijenio jepred-

sjednikUjedinjeneCrneGo-

reGoranDanilović.

On je na konferenciji za novi-

nare rekaodanemožeda razu-

mije svoje kolege, opozicione

lidere, da ćute kao da se nije

dogodilo ništa. Dužni su, kako

je naveo, da opozicionoj jav-

nosti kažu bilo šta, jer je sve

pristojnije od ćutanja.

- Ta tišina je postala nepodno-

šljiva. Bilobi lijepoda, započe-

tak, saopštimo jesmo li izgubili

ili pobijedili - smatra Danilo-

vić.

On je ocijenio da je predsjed-

ničke izbore „prije izgubila

opozicija, nego što ih je dobio

Đukanović“.

- Nakon skoro 30 godina vlasti,

na pošten ili nepošten način,

dobiti preko 50 odsto, sigurno

nije na harizmu, novupolitiku,

nego na našu nemuštost,

ćutanje i neaktivnost - kazao je

Danilović.

Lider UCG je upitao opozicio-

nekolegepostojilinačindalju-

dima objasne zašto su bili tako

neaktivniukampanji,izaštosu

tolikopotcijenilibiračekojide-

cenijamastojeuznjih,aliimla-

de ljude koji su prvi put željeli

da iskoriste biračkopravo.

- Zašto nije bilo komunikacije,

zašto je nema nakon izbora,

zaštonikoneželidakaženijed-

nuriječotome-upitaojeDani-

lović.

Prema njegovim riječima, ako

opozicija ovako nastavi – srl-

jaće iz poraza uporaz.

Danilović je zatražio da opozi-

cija javno saopšti šta je naučila

iz onoga što se dogodilo.

-Da li zaista vjerujumoje kole-

ge da nas niko nikad više neće

pitati kako smo pustili Mila

Đukanovića da se prošeta sa

preko 54 odsto?Misle li da nas

to niko neće pitati na lokalnim

izborimauPodgoriciijošdeset

opština?Meni se čini da hoće, i

da moramo imati smislen od-

govor - naveo jeDanilović.

R.P.

BUDVA

- Iako jebilaplani-

rana zadanas, sjednicaSO

Budvaponovo jeotkazana,

zato što jenezavisni odbor-

nikStevanDžakovićnajavio

danećeprisustvovati zasije-

danju.

Kako nezvanično saznaje

RTVBudva,Džakovićjeuuto-

raknajavioda ćeprisustvovati

sjednici, ali se nakon toga pre-

domislio, pa je sjednica otka-

zana.

Članom185.Zakonaolokalnoj

samoupravi se predviđa da,

kad skupštinaopštinedužeod

šest mjeseci ne održava sjed-

nice, ne izvršava odluke

nadležnihsudova iline izvrša-

va zakonom utvrđene obave-

ze, Vlada ćeupozoriti skupšti-

nu da u određenom roku

obezbijedi ostvarivanje svojih

funkcija, odnosno izvrši zako-

nomutvrđene obaveze.

Ako skupština ne uspostavi

obavljanje svojih funkcija, od-

nosno ne izvrši zakonom

utvrđeneobaveze,Vladaće,na

pr i j ed l og mi n i s t ar s t va ,

raspustiti skupštinu.

Ovojetrećiputdaje16.sjedni-

ca SO Budva odložena zbog

nedostatka kvoruma, a ostaje

da se vidi da li će to odlaganje

dovesti do novih lokalnih

izbora.

R.P.

PODGORICA

-Odbor za

međunarodneodnose i isel-

jenikedao je jučepozitivno

mišljenjenaprijedlogdaMi-

licaPejanović-Đurišićbude

ambasadorkaCrneGore, še-

ficaStalnemisijepriUjedin-

jenimnacijama, na rezident-

noj osnovi, sa sjedištemu

Njujorku.

- Članovi Odbora jednoglasno

supodržaliPejanović-Đurišić,

ističući bogato profesionalno,

političko i diplomatsko is-

kustvo - saopšteno je iz parla-

menta.

Preds j edn i k Odbora za

međunarodne odnose i iselje-

nikeAndrijaNikolić podsjetio

je na činjenicu da je Pejano-

vić-Đurišić pune tri decenije

angažovanananajodgovornij-

imdržavnimzadacima.

Prema Ustavu, predsjednik

Crne Gore imenuje ambasa-

dore na osnovu prijedloga

Vlade i mišljenja nadležnog

skupštinskog odbora.

R.P.

Reagovanje Zdenke Grbavčević, bivše članice Predsjedništva GP Ura

Abazovićdiskreditovaostranku

predlažući trećerazrednogBojanića

PODGORICA

–Nekadašnja

funkcionerka građanskog

pokretaUraZdenkaGr-

bavčević saopštila jeda je ju-

če zatražilaostavkupred-

sjednikapartijeDritana

Abazovića, jer je „predlagan-

jemtrećerazrednogkandida-

ta zapredsjednikaCrneGore

diskreditovaopartiju“.

Ura je, podsjetimo, prekjuče is-

ključila Grbavčević iz članstva

jer nije podržalaBojanića.

-Diktatorski i falangističkimo-

del Dritana Abazovića, protje-

rivanjem iz partije slobodno-

mislećihimoralnihpojedinaca,

nedvosmisleno pokazuje svu

njegovu političku slabost i bes-

krupulozno trgovanje sa moć-

nijim opozicionim partijama i

njihovimliderima,odkojihtre-

ba da mrvicama nahrani bo-

lesnu sujetu nekoliko mlađa-

nihsaradnikaizPredsjedništva

partijekojijegurajuuprovaliju

sopstvenih posrnuća, baš kao

nekadaPozitivnuCrnuGoru iz

koje dolaze, navela je Grbavče-

vićupisanoj izjavi dostavljenoj

Pobjedi.

Premanjenimriječima,Abazo-

vić je, umjesto da podnese os-

tavku, kao politički odgovoran

čin, što je na jučerašnjem

sastankuPredsjedništva zatra-

žila od njega, našao način da se

„bliskom intimusu Mladenu

Bojaniću, potpredsjedniku ne-

kadašnje Pozitivne Crne Gore,

dodvori i zamoli za oprost, nje-

nimisključivanjemiz partije“.

- KomeDritan da izričemoral-

ne sudove? Pošteni i čestiti

Albanci iz njegovog rodnog

grada su pokazali koliko mu

vjeruju.Treba politički odgo-

vorno da postupi i ponudi os-

tavku, ali očigledno nema

urođen stid za nepovjerenje

koje je dobio u Ulcinju i šire -

navodiseizmeđuostalogusao-

pštenjuGrbavčević.

Ona navodi da njeno neslagan-

je sa Abazovićevim istomišlje-

nicima počinje zbog, kako je

rekla, sulude odluke da se ne

podrži ulazakCrneGoreuNA-

TO.

- Pri tome gospodin Abazović

uživasveprivilegijeposlaničke

funkcije, sa zaradom tri puta

ve ć om od mo j e – ka ž e

Grbavčević i dodaje da će Aba-

zović, kako je uništio Pozitiv-

nu, uništiti i Uru“.

Z.D.

Nakon teškog poraza na predsjedničkim

izborima počele prozivke u opoziciji

Danilović: Ćutanje

lideranepošteno,

Đukanović se

prošetaodo54odsto

Nastavlja se kriza u funkcionisanju budvanske vlasti

Otkazana sjednica

parlamenta, na

pomolunovi izbori?

Odbor zameđunarodne odnose i iseljenike

Jednoglasnapodrška za

MilicuPejanović-Đurišić

ZdenkaGrbavčević

MladenBojanić

Sa sjedniceDIK-a