Previous Page  2 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 36 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Petak, 20. april 2018.

TIVAT:

Premijer Marković razgovarao sa visokompredstavnicomEU o Izvještaju EK

TIVAT

Visokapredstavni-

caEvropskeunije za spoljnu

i bezbjednosnupolitikuFe-

derikaMogerini ocijenila je

danema razloga zaprekid

pregovoraopristupanju sa

CrnomGorom.

-Što se tiče zahtjeva za aktivi-

ranje klauzule, može da se ak-

tivira kada nema napretka, ili

dolazi donazadovanja, štode-

finitivno nije slučaj u prego-

vorima s CrnomGorom - ka-

zala je juče Mogerini na

konferenciji za novinare sa

Odgovarajući na novinarsko pitanje o stavu nekih NVO o

aktiviranju tzv. klauzule balansa, koja podrazumijeva zastoj

pregovora s Evropskomunijom, premijer Marković je kazao

da je to bio politički obojen stav.

- Nijedan građanin Crne Gore, nijedan predstavnik instituci-

je, javnog i političkog života ne može i ne treba tražiti da se

zemlja zaustavi u procesu koji donosi progres i veći kvalitet

života. To je urađeno tri dana prije izbornog procesa, što

implicira politički obojen stav - kazao je Marković.

Vlada želi, kako je rekao premijer, kvalitetan dijalog s NVO

sektorom, a posebno s dijelom koji ima, kako je kazao, poten-

cijal i kvalitet.

- Nažalost, ovih nekoliko NVO imaju i kvalitet i potencijal, a

odlučili su se na takav potez. Da nijesu bili u pravu, pokazao

je i Izvještaj o napretku - naglasio je predsjednik Vlade, Duško

Marković.

Marković:

Nikonetrebada

tražidasezemljazaustavi

Što se tiče zahtjeva za aktiviranje klauzule, može da se aktivira

kada nema napretka, ili dolazi do nazadovanja, što de nitivno

nije slučaj u pregovorima s CrnomGorom - kazala jeMogerini

crnogorskim premijerom

DuškomMarkovićem u Tiv-

tu, nakon razgovara o izvje-

štaju Evropske komisije o na-

pretku Crne Gore u hotelu

„Regent PortoMontenegro“.

Mogerini je rekla da nije novo

da su vrata EU za Crnu Goru

otvorena i dodaladapregovo-

ri dobronapreduju.

- Vidjeli smo ohrabrujući na-

predakunekimoblastimapo-

put javne uprave i ekonom-

skih reformi, ali očekujemo

napretkeiudrugimoblastima

- naglasila je Mogerini, navo-

deći da je još posla potrebno

uraditi u oblasti vladavine

prava i slobodemedija.

Visoka predstavnica Evrop-

skeunije za spoljnu i bezbjed-

nosnu politiku je kazala da

Crna Gora ima sjajnu regio-

nalnu ulogu, i pozdravila rje-

šenje pitanja demarkacije sa

Kosovom.

Naglasila je da vjeruje da je

izuzetnovažnoda sepolitička

debatasasvimpolitičkimsna-

gama vrati uparlament.

-Vjerujemodarješenjeza tre-

nutni bojkot parlamenta mo-

že i treba da se pronađe, naro-

čitokrozkonstruktivnidijalog

u kome učestvuju svi politički

akteri - istakla je ona.

Premijer Duško Marković je

kazao da posljednji izvještaj

EK jasno ukazuje da Zapadni

Balkan ide naprijed i da je

evropska perspektiva regiona

izvjesna.

- Sada je ostalo da države kan-

didati ispune svoje obaveze i

stvorepretpostavke za konač-

no učlanjenje u EU - rekao je

Marković.

Premijer je istakao da je u Iz-

vještajuonapretkuocijenjeno

da Crna Gora dobro napredu-

je na putu evropske integraci-

je, ali da sukonstatovani odre-

đeni nedostaci na kojima

treba dalje raditi. Kazao je da

jeCrnaGora i sama uočila ne-

dostatke iz izvještaja i da je

početkom godine Vlada na

sjednici usvojila dinamički

plan kako bi te nedostatke

kvalitetnije rješavali.

- Vjerujemda će takavpristup

obezbijediti da u ovoj godini

otvorimopreostala tri poglav-

lja, ispunimo privremena

mjerilazapoglavlja23 i 24 i na

taj način stvorimo prepostav-

ku da uđemo u sljedeću fazu

koja podrazumijeva zatvara-

nje poglavlja - naglasio je

Marković.

Istakao jedaVlada imameha-

nizamda odgovori na izazove

koji proizilaze iz ocjena po-

sljednjeg izvještaja i ovaj do-

kumentocijenioobjektivnimi

preciznim.

Prema njegovim riječima, pi-

tanje vladavine prava ključno

je za ekonomski i svaki drugi

napredak Crne Gore, te će

Vlada uraditi sve da sljedeći

izvještajbude„samanjeporu-

ka u smislu konstatovanja ne-

dostataka“.

Mogerini je pohvalila ulogu

koju je Crna Gora odigrala u

oblasti vanjske i političke be-

zbjednosti.

-Vašepolitike suu tomdome-

nu usklađene s našim i to po-

kazuje da razmišljamo jedna-

ko. U ovim turbulentnim

vremenimatojeizuzetnovaž-

no - kazala je ona.

Visoku predstavnicu je u Tiv-

tu dočekao ministar vanjskih

poslovaprof.drSrđanDarma-

nović, aprije sastanka saMar-

kovićem.

Sl.KRSTOVIĆ

- Crna Gora se potvrdila kao regionalni igrač,

doprinoseći njegovoj stabilnosti dobrimodno-

som sa susjedima i procesomdemarkacije

granice sa Kosovom, rekla je visoka predstav-

nica Evropske unije Federika Mogerini juče

tokom razgovara u Tivtu sa novoizabranim

predsjednikomCrne Gore i lideromDemokrat-

ske partije socijalista MilomĐukanovićem.

Ona je istakla da joj pričinjava posebno zado-

voljstvo što je prvi međunarodni zvaničnik

koji dolazi u Crnu Goru nakon predsjedničkih

izbora, i što je u prilici da lično čestita pobjedu

Đukanoviću.

Đukanović se zahvalio na čestitkama i konsta-

tovao da ga raduje odlučnost i posvećenost

Evropske komisije da zadrži otvorenost za

evropsku perspektivu Zapadnog Balkana.

Istakao je da su rezultati izbora potvrda odluč-

nosti crnogorskog društva da nastavi putem

evropskog razvoja, što je najbolja garancija da

ćemo postati dio evropskog društva.

Ocijenio je da je posebno važno što Vlada Crne

Gore već ima programpostupanja u oblastima

koje su apostro irane u izvještaju EK.

Mogerini je istakla da se raduje saradnji sa

Đukanovićemna svimpitanjima od značaja za

evropsku perspektivu Crne Gore i Zapadnog

Balkana, respektujući njegov ugled i uticaj u

regionu.

- Đukanović i Mogerini su se saglasili i oko zna-

čaja daljeg sprovođenja unutrašnjih reformi

u Crnoj Gori u svimoblastima prepoznatimu

Izvještaju o napretku, što će podstaći njen dalji

napredak u pregovaračkomprocesu - kaže se

u saopštenju.

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu

i bezbjednosnu politiku predložila je Đukanovi-

ću da nakon inauguracije njegova prva posjeta

bude Briselu, što je, kako se navodi, prihvaće-

no sa zadovoljstvom.

MogerinipredložilaĐukanoviću

danakoninauguracijeposjetiBrisel

Kiska, Danko,

Lukašenko,

Abas i

Kaljulaid

čestitali

Đukanoviću

PODGORICA

Čestitke

predsjedniku Milu Đuka-

noviću stižu od brojnih

međunarodnih zvaničnika,

saopšteno je iz DPS-a.

Čestitke su uputili predsjed-

nik Slovačke Andrej Kiska,

kao i predsjednik Narodne

skupštine Andrej Danko,

predsjednik Bjelorusije

Aleksandar Lukašenko,

predsjednik Palestine

Mahmud Abas i predsjedni-

ca Republike Estonije Kersti

Kaljulaid.

R.P.

Izbori unutar Socijalističke narodne partije

PODGORICA

Predsjednik Odbora Glavnog grada Socijalističke

narodne partije Dragan Ivanović ponovo je izabran na tu funkciju

na izbornoj konvenciji koja je održana sinoć u Podgorici, potvr-

đeno je Pobjedi iz SNP-a. Reizboru Ivanovića, koji je ujedno i pot-

predsjednik SNP-a, protivili su se članovi mjesnog odbora Tološi,

smatrajući da jedan čovjek treba da pokriva samo jednu funkciju

u stranci. Njihov prijedlog je bio da Ivanovića na funkciji predsjed-

nika podgoričkog odbora SNP-a zamijeni Savo Ražnatović, ali je

on to, prema saznanjima našeg lista, umeđuvremenu odbio. Ovaj

mjesni odbor SNP-a je vršio pritisak i na predsjednika te partije

Vladimira Jokovića da predsjednika opštine Berane Dragoslava

Šćekića i predsjednicu hercegnovskog odbora SNP-a Danijelu

Đurović smijeni sa čela opštinskih organizacija Berana i Novog. Sa

ovim zahtjevom se, prema saznanjima Pobjede, saglasio Joković,

ali i sam Šćekić, koji je obećao da se neće ponovo kandidovati za

predsjednika SNP Berane.

Đ. Ć.

Zasijedalo Predsjedništvo Demokratske partije socijalista

Đukanovićevapobjeda

odraz snažnepodrške

PODGORICA

Predsjedniš-

tvoDemokratskepartije so-

cijalistaCrneGorena juče-

rašnjoj sjednici, kojomje

predsjedavaopredsjednik

DPSMiloĐukanović, izrazi-

lo je zadovoljstvonjegovom

ubjedljivompobjedomna

predsjedničkimizborima

održanim15. aprila, saopšte-

no je izDPS-a.

Predsjedništvojekonstatovalo

da je to izraz snažne podrške

političke i većinske javnosti za

nastavak evropskog razvoja

koji personifikuje predsjednik

Đukanović, uz uvjerenje da će

tokom njegovog mandata biti

postignutdaljiprogresnaputu

integracija, dodatnoučvršćeni

stabilnost i bezbjednost ze-

mlje i značajno osnažen kvali-

tet života građana.

- PredsjednikĐukanović lično

i Predsjedništvo DPS izrazili

su zahvalnost članovima, sim-

patizerima, aktivistima i čita-

voj partijskoj infrastrukturi na

predanoj posvećenosti ostva-

rivanju ubjedljive izborne po-

bjede, kao i svim građanima

koji su učešćem u izbornom

procesu doprinijeli daljemde-

mokratskom napretku Crne

Gore, navodi DPS.

Predsjedništvo DPS je razma-

tralo i partijske aktivnosti u

susret predstojećim lokalnim

izborima u 12 opština, zakaza-

nimza 20. i 27.maj. Uz konsta-

taciju da je pobjeda predsjed-

nika Đukanovića snažan

stimulans za partijsko član-

stvo, izraženo je očekivanje da

će DPS raditi sa jednakom

spremnošću i vitalnošću i to-

komnarednihnekolikosedmi-

ca, kako bi bila ostvarena još

jedna snažna izborna pobjeda

unizu.

Ivanović

predsjednik

podgoričkog

odbora

FederikaMogerini

i DuškoMarković

Dragan

Ivanović

Đukanović

iMogerini

Mogerini:

Nema razloga

zaklauzulu

balansa