Previous Page  12 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 36 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

CrnomGorom

Petak, 20. april 2018.

Budva:

Projekat

opštine i UNDP

Mojkovac:

Uhvaćene

lovokradice

Višebrige

ozelenim

površinama

Ubiili

divojarca,

zaštićenu

divljač

BUDVA–

Opština i UNDP na

Dan planete Zemlje 22. aprila

počeće realizaciju projekta

,,Go Grin“ pravilnog iskori-

šćavanja zelenih površina u

gradu.

- Cilj je da se kroz participativni

proces uz učešće građana

i međunarodnu ekspertizu

sakupe vrijedni prijedlozi za

valorizaciju zelenih površina –

saopšteno je iz opštine.

Projekat će trajati do kraja

novembra. I građani će kroz

anketu imati mogućnost da

saopšte koje zelene lokacije

po njima treba učiniti atraktiv-

nijim i pristupačnijim.

- Važno je motivisati građane

da dajumišljenja, prijedloge,

predlože na koji način da se

čuvaju razvijaju i iskorišćavaju

zelene površine kako bi zajed-

no sa pješačkim koridorima

postali dio naše svakodnevice.

Na ovaj načinmijenjamo naše

životne navike u cilju prihva-

tanja zdravih stilova života,

usvajamo kulturu pješačenja,

rekreacije i boravka u prirodi

u samimgradskim jezgrima.

Takođe, smanjujemo upo-

trebu privatnih automobila i

manje zagađujemo vazduh

i dajemo doprinos očuvanju

životne sredine – pojasnili su iz

opštine.

M. N.

MOJKOVAC -

Divojarac, koji

je kod nas zaštićena vrsta, pro-

nađen je juče ubijen u gepeku

„golfa tri“ u Mojkovcu, za čijim

volanom je bio Mojkovčanin R.

M. (24), a u automobilu su bili i

njegovi sugrađani V. B. (28) i R.

Č. (28).

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, „odstrijeljena divljač,

koja pripada zaštićenoj vrsti

i čiji je lov zabranjen, bila je u

gepeku vozila koje je policija

radi provjere zaustavila na

osnovu operativnih saznanja“.

- Pronađeno je i oružje koje je,

kako se sumnja, upotrijebljeno

za odstrijel zaštićene vrste

divljači - navedeno je u saop-

štenju.

Kako je pojašnjeno, patrola je

oko 17 sati, umjestu Polja, na

regionalnomputu Mojkovac

– Đurđevića Tara, zaustavila i

kontrolisala „golf tri“.

- Pregledom vozila pronađe-

no je vatreno oružje – puška

„zastava“ M 70 cal. 7 mm,

vlasništvo R. Č, sa dva komada

municije u okviru, i odstrijelje-

na divljač – divojarac čiji je lov,

kao zaštićene vrste, zabranjen.

O događaju je obaviješten nad-

ležni državni tužilac u Osnov-

nomdržavnom tužilaštvu u

BijelomPolju. Od ovih osoba su

u policijskimprostorijama OB

Mojkovac uzete izjave, oduze-

ta odstrijeljena divljač, koja je

upućena na obdukciju u veter-

narsku ustanovu. Oduzeto je

i oružje radi vještačenja, kao i

brisevi radi utvrđivanja prisu-

stva barutnih čestica - navedno

je u saopštenju.

Nakon izvršenih analiza i vje-

štačenja, nadležni tužilac će se

izjasniti o kvalifikaciji krivičnog

djela.

K. J.

Rožaje:

Utvrđena šteta od nedavnog nevremena

Oluja ,,oduvala“

oko 110.000eura

ROŽAJE-

Opštinskakomisi-

ja završila jeobilazak39do-

maćinstavakoja supretrpjela

štetunastaluprilikomnevre-

menakoje jepolovinommar-

ta zahvatilo topodručje. Pre-

ma riječima članakomisije

IrfanaTahirovića šteta je

procijenjenana 110.000eura.

- Najviše štete vjetar je nanio

domaćinstvima u selima, Ja-

blanica, Vuča, Crnča i Klanac,

kao i na gradskompodručju u

Ulici oslobođenja, odnosno

Kovačkojmahali.Naindividu-

alnimobjektimaunevremenu

su uglavnom stradali krovovi,

ali ima i drugih oštećenja. Šte-

te koje su nastale na infra-

strukturi - lokalnimputevima

i elektromreži, nijesuobuhva-

ćeni izvještajem - kazao je Ta-

hirović.

On je rekao da će konačan spi-

sak oštećenih objekata i pro-

cjenu štete, opštinska komisi-

ja, proslijediti Vladinoj

komisiji kojaodlučujeo isplati

nadoknade.

F. K.

NAJVIŠESTRADALEKUĆE:

Vjetar nosiokrovove

UTOKUJAVNIPOZIV:

HercegNovi

Herceg Novi:

Opština izdaje prostor za privremene objekte

Zakokice, sladoled

i štafelaje37 lokacija

HERCEGNOVI-

Direkcija

za imovinu i zastupanje ras-

pisala je javni pozivzadava-

njeuzakup lokacija zapo-

stavljanjeprivremenih

objekata. Ukupno jeponu-

đeno37.

U Igalu su u Parku Ilije Zeko-

vića u ponudi tri lokacije. Dvi-

je su površine dva kvadratna

metra, sa početnom cijenom

od 160, i jedna od četiri kva-

drata sa početnomcijenomod

352 eura. Namijenjene su za

postavljanje štandova, slado-

led i kukuruz.

U omladinskomparku Igalo u

ponudi jepet lokacija, veličine

jednogkvadratnogmetra.Mo

-

gu se zakupiti, po početnoj ci-

jeni od 100 eura, za aparat za

kukurz i štafelaj za slike.

Kod odmarališta Vojvodina u

Igalu prostor od dva kvadrata

može se zakupiti po početnoj

cijeni do 160 eura, za prodaju

sladoleda, kokica i kukuruza.

NaToploj,kodteniskihterena,

može se zakupiti sedam loka-

cija površine do dva kvadrata.

Početna cijena iznosi od 100

do 160mjesečno, a na njima se

mogu postaviti štafelaj, štan-

dovi, reklamnipanoi i aparati

Opština Herceg Novi u zakup daje i

lokaciju za trafiku na Dubravi. Počet-

na cijena godišnjeg zakupa iznosi

840 eura.

Trafikaza840

euragodišnje

reklamne panoe ili aparat za

kokice. Kod parka hotela ,,Bo-

ka“, dva kvadratnametra pro-

stora za sladoled, kukuruz ili

kokice mogu se iznajmiti po

početnoj cijeni od 160 eura, a

četiri kvadrata za prodaju

knjiga za 352 eura.

Prodavci sladoleda, kukuruza

ikokicamoguzakupitiprostor

preko puta Rudnika i u centru

grada, a za dva kvadrata povr-

šine treba platiti po najmanje

200 euramjesečno.

UMeljinama i Zelenici opšti-

na izdaje jednu odnosno dvije

lokacije, površine četiri kva-

drata, a cijena zakupa je 352

euramjesečno.

Ponude se dostavljaju do 25.

aprila, do 14 časova na Gra-

đanskombirouopštine.Javno

nadmetanje održaće se na-

rednog dana u kancelariji Di-

rekcije za imovinu i zastupa-

nje.

M.N.

za kokice.

Kod tunela na Toploj opština

izdaje devet lokacija veličine

jednog kvadrata, za štafelaj za

slikanje, štand, aparat za koki-

ce, kukurz, a početna kirija

iznosi od 100do 140 eura.

Na Stepeništu 28. oktobra ka

Škveru, u ponudi su četiri lo-

kacijepovršineod jednogkva-

drata, amjesečni zakup iznosi

od 100do 140eura. Zakupci tu

mogu postaviti štafelaj, stand,

Rožaje:

Uspjelo donatorsko veče za devetočlanu porodicu

Tri opštinegrade

kućuLedinićima

ROŽAJE–

Humanitarneor-

ganizacije ,,Rožaje“ i ,,Izvor“

uzpodršku lokalneuprave i

dvije susjedneopštine, orga-

nizovale sudonatorskoveče

za izgradnjukućedevetočla-

noj porodici samohrane

majkeNermineLedinić. Sa-

kupili suoko50.000eura.

Akciju supodržali čelnici

opštinaBerane, Petnjica i

Rožaje, DragoslavŠćekić,

SamirAgović i EjupNurko-

vić.

Predsjednik opštine Rožaje

Ejup Nurković je zahvalio ko-

legama izBerana i Petnjice što

su podržali akciju. On je poz-

vao ljude iz dijaspore da po-

mognu donacijama kako bi

Ledinićima što prije bio obez-

bijeđendom.

Dragoslav Šćekić je kazao da

mujedragoštojebiodiodona-

torske večere u kojoj su učest-

vovali i članovi Moto kluba

,,Sokolovi“ iz te opštine.

- Sa zadovoljstvom smo se

odazvali akciji i uvijek ćemo

biti tu da pomognemo koliko

je u našoj moći. Apelujem na

svekojimoguikoji suuprilici

da organizuju slične akcije

kako bismo pomogli onima

kojima je pomoć potrebna, a

posebno djeci i samohranim

roditeljima –kazao je Šćekić.

Prema riječimaprvog čovjeka

Petnjice Samira Agovića do-

natorsko veče u Rožajama

potvrdilo je da u Crnoj Gori

postoji spremnost da se po-

mogneonimakoji suunevolji.

- Naše prisustvo je najbolji

dokaz da želimo biti dio hu-

manih akcija. Mi ćemo dodat-

no raditi na ovomslučaju i an-

imirati naše ljude iz dijaspore

kako bi pomogli ovoj porodici

da dobije skromne uslove za

život –kazao jeAdrović.

Predstavnik Humanitarne or-

ganizacije ,,Rožaje“, Jusuf Ća-

tović koji duže vrijeme po-

maže Ledinićima, kazao je da

ta porodica nekoliko godina

živiunehumanimuslovimaiu

teškim materijalnim prilika-

ma.

- Pomoć koju im pružamo za

njih nije dovoljna. Zato smo

odlučili da organizujemo ak-

ciju kako bismo im obezbije-

dili solidne uslove za život –

kazao je Ćatović zahvaljujući

svim učesnicima donatorske

večeri.

F.KALIĆ

50

hiljada eura sakupljeno je

tokomdonatorske večeri

za porodicuLedinić

UJEDINILAIHHUMANOST:

Sadonatorskevečeri uRožajama

Akciju humanitarnih organizacija ,,Rožaje“ i ,,Izvor“

podržali čelnici opština Berane, Petnjica i Rožaje,

Dragoslav Šćekić, Samir Agović i Ejup Nurković