Previous Page  11 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 36 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 20. april 2018.

Hronika

tva – kazao je advokat Panto-

vić.

NEGIRANJEOPTUŽBI

On je ranije tvrdioda sunetač-

ni navodimedijada suVidmar

i Vujotić zajedno napravili ek-

splozivnunapravu.

- Vidmar tvrdi da ne poznaje

NikoluVujotića i da ganikadu

životu nije sreo niti zna kako

izgleda –kazao jePantović.

MilošVidmar jebratNemanje

Vidmara koji je optužen za

ubistvo sugrađaninaLukeMi-

lića u junu 2015. godine, u lo-

kalu „Rajska ptica“ naZlatici.

Više Pobjedinih izvora tvrdi

da su Vidmar i Radović odra-

nije poznati policiji, a povezu-

ju se sa grupomMinje Šakovi-

ća, koji je prema evidencijama

policije povezan sa škaljar-

skimklanom.

Sa druge strane, Pobjeda sa-

znaje da je Nikola Vujotić, u

odnosu na kojeg je proširena

istraga, mlađi brat Milana Vu-

jotića kome je 19. februara

2015. godine blindirani auto-

mobil ,,audi“ A8 dignut u vaz-

duhusredbijela dana.

Iako ime Milana Vujotića nije

pominjano u medijima, njime

se policija bavila tokom 2011.

godine u dokumentu „OCTA

– Procjena opasnosti od orga-

nizovanog kriminala“. On je u

„bijeloj knjizi“ pominjan kao

istureničlan,,kavačkogklana“.

On se pominje kao neko ko se

bavi sumnjivim poslovima i

ima dobre veze s kriminalnim

klanovima.

B.R.

PODGORICA

–VelimirĐu-

rović (59) izVirpazaraumje-

stodeset ipogodina, koliko je

osuđenprvostepenompresu-

dom, uzatvoruće ležatidva-

naest ipogodinazbogubistva

sinaRaka(31), odlučilo jevije-

ćesudijaApelacionogsuda.

Prvostepenu presudu izrekao

jesudijaVišegsudauPodgorici

PredragTabaš.

Sud nije prihvatio odbranu op-

tuženogdajesinaubiouodbra-

ni. Optuženi je na suđenju

ispričao da je njegov sin po do-

lasku kući odmah počeo da ba-

ca stolicenanjega, teda jeuzeo

motornu šegu i njom počeo da

udara. Tvrdio je da ga jemladić

odgurnuo i da je pao u baštu.

Istakao jeda jeuzeopuškuipu-

caokada jepokojni Rakopočeo

kamenicama da gađa baraku.

Tvrdio je da nije imao namjeru

da ga ubije, već da ga samo za-

plaši.

-Navedenaodbranaoptuženog

u potpunosti je opovrgnuta

iskazom svjedoka A. M., očevi-

ca događaja, a taj iskaz sudpra-

vilno prihvata kao objektivan i

istinit i nije imalo razloga da se

posumnja u vjerodostojnost

njegovog kazivanja – navodi se

u rješenjuApelacionog suda.

Đurović je 30. jula pretprošle

godine oko 19.30 časova nakon

svađe pucaou sinaRaka.

Prema riječima komšija, Đuro-

vić je iz puške ustrijelio sina na

dvadeset metara od kućnog

praga.

Teško povrijeđeni Rako, koga

su hici iz očeve puške pogodili

ugrudi,uspiojedaodedokom-

šija i zamoli ih da pozovu po-

moć. Odmah zatim izgubio je

s v i j e s t i p a o n a u l i c u .

Ranjenog mladića hitno su

transportovali u Klinički cen-

tar, ali je on podlegao povreda-

ma na putu prema Podgorici.

VelimirĐurovićuhapšen jene-

dugopošto je usmrtio sina.

Suđenje je bilo zatvoreno za

javnost.

B.R.

PODGORICA

–SuđenjeBo-

januMarkušu (27) koji se te-

reti da se lažnopredstavljao

kaopolicajac i takokontroli-

saograđane, juče jeodgođe-

noza4.maj jer je tražioda

sporazumnopriznakrivicu.

Advokat Damir Lekić koji za-

stupa Markuša kazao je juče

da su Tužilaštvu predali spo-

razumopriznanjukrivice.

Prema navodima optužnog

prijedloga,Markušseteretida

je 10. januaraoko20.30časova

na Skalinama prišao devetna-

estogodišnjemE.Ć., pretresao

ga i tražio da sa njim ode u

Centar bezbjednosti Podgori-

ca.

- Markuš je nakon toga, kako

se sumnja, pregledao E. Ć. i

tražio da izvadi sve stvari iz

džepova koje je imao. E. Ć. je

izvadio mobilni telefon, ciga-

rete i pet eura–navodi seuop-

tužnomprijedlogu.

E. Ć. je tokomsaslušanja upo-

liciji tvrdio da mu je prišao

muškarac koji se predstavio

kao policajac i rekao da je ne-

ophodnoda ga pretrese.

- Taj muškarac je kod sebe

imao pištolj, značku i motoro-

lu. Ja sam postupio po njego-

vom zahtjevu i spustili smo se

niz stepenice. Tume jeonpre-

tresaoirekaodaizvadimsveiz

džepova, što sam ja i učinio.

Nakon toga je tražio da se ski-

nemgo, što sam ja odbio, zbog

čega me je jednom ošamario

rukomupredjelu lica. Izvadio

je ,,motorolu“ i počeo da priča

sanekim.Nakontoga jeotišao,

ajasampozvaopolicijuiprija-

viodogađaj –kazao jeE.Ć. po-

liciji.

Protiv Markuša se u Osnov-

nom sudu vodi još jedan po-

stupak za lažno predstavlja-

nje.Onjeutomprocesutvrdio

da se predstavljao kao polica-

jac kako bi spriječio krivična

djela, a nedavno je osuđen na

četiri mjeseca zbog prijetnji

maloljetniku.

M.L.

PODGORICA

–Devet op-

tuženihupredmetu

,,Kvart“ juče suupodgorič-

komVišemsuduosuđeni na

ukupno 19godina imjesec

zatvora zbog švercadrogeu

spuškomzatvoru i nedo-

zvoljenogdržanjeoružja.

Presudu je izrekao sudija

VladimirNovović.

Rožajac Rijad Fetahović je za

šverc droge osuđen na dvije i

pogodinezatvora, doksuMi-

hailo Velašević i Veselin Ra-

dović za šverc droge i nedo-

zvoljeno držanje oružja

dobili po dvije godine

i dvamjeseca robije.

Bivši službenik Zavoda za iz-

vršenje krivičnih sankcija u

Spužu ĐuroMugoša osuđen

je na tri godine robije, a istu

kaznu dobili su Božo Čeko i

IvicaNešković.

NikolaMarkuš dobio je dvije

godine zatvora, DaniloKova-

čević devet mjeseci, a Željko

Joksimović pola godine.

Sudija Novović je prilikom

obrazlaganja presude kazao

dajetokomsuđenjautvrđeno

da su optuženi počinili kri-

vično djelo za koje ih tereti

Tužilaštvo.Osuđujućapresu-

da, premariječimasudijeNo-

vovića, temelji se na već pra-

vosnažn im pre sudama

optuženimuovompredmetu

kaoimjeramatajnognadzora

koje su prezentirane tokom

suđenja.

Ova grupa uhapšena je sredi-

nomjuna2014.godine.Polici-

ja je tada pretresom šest sta-

novakojekoristeosumnjičeni

pronašla izvjesnu količinu

droge i oružja, oko 60 grama

heroina, više komada tableta

„subuon“ koje se nalaze na li-

sti opojnih droga, više pred-

meta koji služe za mjerenje i

pakovanje opojnihdroga.

- Nađena su i dva pištolja u

ilegalnom posjedu, više ko-

mada municije različitog ka-

libra, više putničkih motor-

nih vozila za koja se sumnja

da su korišćena prilikom iz-

vršenja krivičnog dela, i više

telefona za koje se sumnja

da su ih osumnjičeni ko-

ristili –saopšteno je tada

iz policije.

B.R.

Apelacioni sud uvećao kaznu Velimiru Đuroviću za dvije godine

Zaubistvosinadobio

dvanaest i pogodina robije

Markuš izigravaopolicajca i

tražioodmladićada se skine

Za švercdrogeuspuškomzatvoru

dobili 19godina imjesec robije

Saprivođenjaosumnjičenog

SaprivođenjaMarkuša

Optuženi za lažno predstavljanje spreman da sporazumno prizna krivicu

ARHIVAPOBJEDE

Zavodza izvršenjekrivičnihsankcija

Presuda uhapšenima u akciji ,,Kvart“

Osnovno tužilaštvo

PODGORICA

–Suđenjedevetnaestočlanoj grupiuhapšenoju

policijskoj akciji ,,Šado“kojasetereti zameđunarodni šverc

narkotika juče je, nazahtjevtužiteljke, odgođenoza5. jun.

TužiteljkaMiraSamardžićkazala jeda ćedvojicaoptuženihsaTu-

žilaštvomda sklope sporazumopriznanjukrivice, te i da zbog toga

traži da seprocesodgodi.

Naoptuženičkoj klupi naći će seVladimirRadović, KomnenRade-

vić,AbedinČunmljić,DavidGojčaj,AntonLjucđonaj,ArdijanDed-

vukaj,ElmedinaRadević,DanijelaPajić,FilipŠevaljević,BlažoMu-

goša,MarkoČelebić,ToniĐokaj,VukGuberinić,NemanjaBrajović,

MirkoJanković, IlirĐokaj, IrfanKriještorac,Agron iĐonĐokaj.

Oni se tereteza stvaranjekriminalneorganizacije i švercnarkotika.

Istraga,kakojeranijesaopštenoizpolicije,sprovođenauzprimjenu

najsavremenijihpolicijskihmjera i radnji, a radi prikupljanjadoka-

za,dovelajedorazotkrivanjadvijegrupekojesuse,kakosesumnja,

udužemperiodubaviledistribucijomopojnihdroga.

M.L.

ILUSTRACIJA

a osoba

ihuana,

uška i čaure

štili su izpolicije.

Droga je poslata u Forenzički

centar zbogvještačenja.

Odogađaju jeobaviješten i tuži-

lac u Višem državnom tužilaš-

tvu u Bijelom Polju, a Š. K. je

uhapšen zbog sumnje da je po-

činiokrivičnodjeloneovlašćena

proizvodnja,držanjeistavljanje

upromet opojnihdroga.

Takođe,policijajepodnijelapri-

javu protiv J. M. zbog počinje-

nog prekršaja iz Zakona o spre-

čavanjuzloupotrebedroga.

Ovom akcijom službenika Od-

sjeka i OB Plav suzbijen je još

jedanlanaculičneprodajeopoj-

nedrogemarihuananateritoriji

Plava iGusinja.

M.L.

Dvojicaokrivljenihhoćeda

priznajuda sukrijumčarili drogu

Odgođeno suđenje optuženima za šverc narkotika

DNEVNENOVINE