Previous Page  10 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 36 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 20. april 2018.

Hronika

PODGORICA

–Valentina

Vidmar juče je svjedočeći u

Osnovnomtužilaštvupotvr-

dila iskazkojimjenjen sin

MilošVidmar (26) predpoli-

cijomtvrdioda jebravana

vratima automobilakoji je

koristiobilapokvarena, što

jeolakšalonepoznatimoso-

bamadapostavebombu is-

pod sjedištavozača, saznaje

Pobjeda.

ISTRAGA

Policija je 14. decembra prošle

godine, u automobilu u kojem

su se nalazili Miloš Vidmar i

Miloš Radović (28), pronašla

eksploziv, nakon čega su obo-

jica uhapšeni.

Valentina Vidmar je potvrdila

da se automobil ,,golf 4“ koji je

kritične prilike koristio njen

sinvodi na njeno ime.

OsimValentine Vidmar, za ju-

če je bilo planirano saslušanje

Podgoričanina Nikole Vujoti-

ćanakojegjeTužilaštvoproši-

rilo istragu, ali do njega nije

došlo jer je ovaj osumnjičeni

nedostupan crnogorskim vla-

stima. Pobjeda saznaje da će

za njim biti raspisana nacio-

nalna potjernica.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, Vujotić se našao pod

lupomTužilaštvanakonštosu

forenzičari pronašli DNK tra-

govenaspoljašnjemi unutraš-

njem dijelu eksplozivne na-

prave koja je pronađena ispod

sjedišta okrivljenog Vidmara.

Osim DNK tragova Vujotića

pronađeni su i biološki tragovi

NN osobe, ali i okrivljenog

Vidmara koji se od sredinede-

cembra nalazi upritvoru.

Advokat Ratko Pantović je ka-

zao da mu Tužilaštvo nije do-

stavilo ovaj forenzički nalaz,

kako su objasnili, zbog zaštite

tajnosti istrage.

- Ovaj nalaz bi potvrdio iskaz

Vidmara koji je dao u policiji i

Tužilaštvu da nije znao da se

ispod njegovog sjedišta nalazi

eksplozividajepretresompo-

licije spriječena njegova likvi-

dacij. Prilikom pretresa auto-

mobila, na zahtjev policajaca

Vidmar je izvukao ispod svog

sjedišta eksplozivnu napravu

za kojunije znaoda senalazi u

automobilu. Tomprilikom je i

dotakao spoljašnji dio eksplo-

ziva,pajelogičnodasuanalize

na bombi identifikovale i nje-

gov DNKmaterijal. Analizu o

DNK vještačenju nijesam do-

bio, ali ću je tražiti od tužilaš-

BUDVA

– Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova i Upra-

ve pomorske sigurnosti od srijede tragaju za šezdesetogo-

dišnjimPodgoričaninom koji je nestao na moru kod Buljarice.

Juče je pronađena pedalina, ali ne B. R.

Direktor Uprave pomorske sigurnosti Safet Kočan kazao je za

Pobjedu da danas nastavljaju potragu za nestalimPodgoriča-

ninom. Dodao je da će inspektori sigurnosti i bezbjednosti plo-

vidbe Lučke kapetanije Kotor provjeriti ispravnost pedaline.

- U potragu su uključena tri plovila i helikopter, a planirano je

i da se uključi vojska. Obaviješteni su svi brodovi koji ulaze

u crnogorske vode da obrate pažnju ako uoče neku osobu –

kazao je Kočan.

Nestanak Podgoričanina prijavio je njegov prijatelj sa kojim je

pošao na pecanje pedalinom.

- Dobili smo informaciju da su dva lica pedalinomotišla da

pecaju i da je jedna osoba skočila sa plovila do obale, a da B. R.

nije htio da iskoči. Vjetar je bio jak i odnio je pedalinu i njega na

otvorenomore. Mi smo nakon 15 minuta izašli i počeli pretra-

gu - naveo je Kočan.

C. H.

Uprava pomorske sigurnosti

traga za šezdesetogodišnjakom

Podgoričanin

nestaonamoru

kodBuljarice

PODGORICA

–BojanMata-

nović (24) izPodgorice, od-

lukomVišeg suda, osuđen je

na godinu i pozatvora zbog

napadana tužiocaNikolu

Boričićaudecembruprošle

godine.

Prvostepenom presudom

Osnovnog suda Matanović je

bio osuđen na godinu i dva

mjeseca.

Međutim, odlukom Višeg su-

da kazna je povećana za četiri

mjeseca.

Matanović je na suđenju pri-

znaodajenapaoBoričića.Tvr-

dio je i da nije znao da je tuži-

lac, već da je mislio da je

kriminalac. Kazao je i da je

mislio da će Boričić da ga na-

padne i da se zato branio.

Tužilac jekazaodaga jeMata-

nović pretukao bez bilo ka-

kvog prethodnog sukoba.

Incident sedogodioprošlego-

dine ispred hotela „Hilton“.

Kako je Pobjeda ranije pisala,

svemu je prethodila prepirka

oko taksi vozila.

Sigurnosnekamerehotelaza-

bilježile su napad i na osnovu

njih je osumnjičeni uhapšen

nekoliko sati nakondogađaja.

M. L.

BUDVA

- Tijelomuškarca pronađeno je na Toplišu. Istraga

ukazuje da se ne radi o nasilnoj smrti. Uviđaj je obavila bud-

vanska policija.

C. H.

Pronađeno tijelonaToplišu

Preinačena presuda okrivljenomza

nasilničko ponašanje

BojanuMatanoviću

godina i pozbog

napadana tužioca

Buljarica

U tužilaštvu saslušana Valentina Vidmar, majka

osumnjičenog za nedozvoljeno držanje oružja

Svjedokinja

tvrdi da je

eksploziv

nekopostavio

PODGORICA

–SuđenjeZora-

nuBoljeviću(64),okrivljenom

zaubistvostricaSlavkaBolje-

vića i ranjavanjebratani-

ćaAlekse, juče jeuVišemsudu

odgođenoza14. junnazahtjev

vještakamedicinskestruke

MiodragaŠoća, kakobidota-

dapripremioodgovoreo isto-

riji bolestipokojnogBoljevića.

Premanavodimaoptužnice,Zo-

ranBoljević je22. avgustaprošle

godine, nakon svađe, iz pištolja

ispaliohitacurođakaSlavkaBo-

ljevića, koji je preminuood teži-

ne zadobijenih rana. Jednim

metkom pogodio je i bratanića

AleksuBoljevićakojijepreživio.

Uzrok svađe su neraščišćeni

imovinski odnosi, odnosno spor

koji je trajao tri decenije.

Kako vještak sudske medicine

Miodrag Šoć nije preciznomo-

gao da odgovori na pitanja od-

brane u vezi sa istorijombolesti

pokojnog Boljevića, on je zatra-

žio da mu se unaprijed postave

pitanja,kakobipripremioodgo-

vorekoje ćedostaviti strankama

i sudu.

Kako je Šoć kazao, Boljević je

primljen 22. avgusta 2016. godi-

ne u KCCG kao hitan slučaj, pa

se odmah pristupilo operativ-

nomzahvatu i tomprilikommu

je izvađen jedan bubreg. Među-

tim, nakon devet dana, 31. avgu-

sta, došlo je do smrtnog ishoda,

kao posljedica krvarenja i ishe-

mije preostalog bubrega. On je

istakaodasvinaporivelikogbro-

ja specijalista Kliničkog centra

tokomdevetodnevnog liječenja

nisuurodili plodom.

Nakon što je vještak iznio svoje

zaključke u vezi sa uzrokom

smrtipokojnogBoljevića,uslije-

dila su pitanja branioca optuže-

nog, advokata Zorana Piperovi-

ća , a odno s i l a su s e na

dokumentaciju iz istorije bole-

sti, konkretno na pisani trag bez

naznačenog datuma, faksimila i

pečata ljekara. Takođe, Pipero-

vić je tražio pojašnjenje zašto je

,,neko, a ne zna se ko“ konstato-

vao da treba konsultovati nefro-

loga neposredno prije smrti, a

vještak je objasnio da je pokojni

Boljević timski praćen. Pisanim

putemvještak će odgovoriti i na

pitanja Piperovića koju je to di-

jagnozuustanovio ljekarurolog,

jer jeu izvještaju taj podatakne-

čitkonapisan, kao i da li je i kada

uključenahemodijaliza.

Šoć je kazao da ostaje pri svom

zaključku iz obdukcionog nala-

zaouzrokusmrti.

- Nema dileme da je Boljević

umro od posljedica ranjavanja.

Utvrđivanje činjenica kada je

hemodijaliza uključena i dija-

gnozeizizvještajaljekaraurolo-

ga, ne bi uticalo namoj prvobit-

ni, nedvosmisleni zaključak

zbog čega je umro Slavko Bolje-

vić - istakao jeon.

Sudski proces vodi sudija Pre-

dragTabaš.

B.R.

PLAV

–Policija jeuPlavujuče

pretreslatri lokacija, uhapsila

jednuosobui zaplijenilakilo-

grammarihuane, automatsku

puškui čaure.

Kakosenavodiusaopštenjupo-

licije, pretresene su tri lokacije

kojekoristeŠ.K. (51), J.M. (28) i

K.Đ. (48) izPlava.

- Pretresomkuće koju koristi Š.

K. pronađeno je kilogrammari-

huane, okvir od automatske

puške i dvije čaure od automat-

ske puške. Pretresomkuće i vo-

zilakojekoristi J.M. pronađena

jedrobilicasaostacimamarihu-

ane, dok pretresom lokacije ko-

jukoristiK. Đ. nijesupronađeni

nedozvoljeni predmeti – saop-

PLJEVLJA

–Policija jeu

Pljevljimarasvijetliladvije

krađe, uhapsila jednuosobui

podnijelaprijaveprotivtri

osobe.

Kako susaopštili izUpravepoli-

cije, M. T. (27) je uhapšen zbog

osnovane sumnje da je počinio

dvije teškekrađe.

-Onjeunoćiizmeđu5.i6.aprila

došaodokućeL.M.useluGoto-

vuša, polomio katanac koji se

nalazionavratimadvapomoćna

objekta – kolibe i garaže, ušao u

objekat i ukraomotorne testere,

aparat za varenje, elektrode,

brusilicu, bušilicu, električnu

blanju,električnicirkularidrugi

alatkojijezatekao.Naovajnačin

je, sumnja se, vlasniku pričinio

štetuodoko400eura– saopštili

su izpolicije.

Kakosenavodi,pretresomstana

koji koristi M. T. pronađeni su

predmeti ukradeni 27. marta iz

kuće Z. B. čija je vrijednost 330

eura.

Policija je podnijela i krivične

prijave protiv B. N., S. S. i malo-

ljetnogČ. S. izPljevalja.

-Onisu,kakosesumnja,13.apri-

la u selu Dragaši ukrali četiri

akumulatora i veću količina go-

riva – nafte iz radnih mašina.

Drugukrađu,ovalicasu,sumnja

se, počinila 16. aprila u seluDra-

gaši. Oni su, kako se sumnja,

ukrali četiri akumulatora iz dva

traktora,gorivo–naftuinadzor-

nu kameru, kao i sajle za vuču,

vlasništvojednogpravnoglicaiz

Pljevalja koje se bavi preradom

drveta. Ukradeni predmeti su

pronađeni i vraćeni vlasnicima

–kazali su izpolicije.

C.H.

Advokat Ratko Pantović najavio je da će tražiti da se nje-

govom klijentu Milošu Vudmaru ukine pritvor u kojem se

nalazi već četiri mjeseca.

- Kako su saslušani svi svjedoci u postupku, ne stoji više stav

nadležnih institucija da se Vidmaru pritvor produžava zbog

opasnosti od uticaja na svjedoke. Naredbom za istragu je

bilo predviđeno saslušanje okrivljenog Nikole Vujotića, ali

on je u bjekstvu – pojasnio je advokat Pantović.

Pantović:Nemaosnova

zaprodužavanjepritvora

Privođenje izaVišeg suda

Suđenje optuženomza ubistvo rođaka Slavka Boljevića odgođeno za 14. jun

Obducent želi dapripremi odgovore

ILUSTRACIJA

Rasvijetljene dvije krađe u Pljevljima, jedna osoba uhapšena

Krali testere,

akumulatore,

bušilice

Pretresi u Plavu, uhapšena jed

Oduzetama

automatska