Previous Page  9 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 36 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 19. april 2018.

Društvo

gade.Obnovljenjespomeniku

dolini Sutjeske namjestu gdje

je donešena odluka o formira-

nju Četvrte i Pete proleterske

narodnooslobodilačkeudarne

brigade –naglasio jeĐurović.

Počelo je i, kako je kazao, ure-

đivanje puta do groba heroja

Save Kovačevića, a, poslije

mnogo decenija, biće uređen i

njegov grob.

- Uskoro počinje i obnova i

uređenje spomenika na Popo-

vommostu, tamo gdje je prvi

put postrojena Četvrta crno-

gorska proleterska narodnoo-

slobodilačka udarna brigada.

Ovaj spomenik podignut je

1952. godine i od tadanikonije

brinuo o njemu, osimmješta-

na, što je vremenom prestalo

– rekao jeĐurović.

SUBNOR i antifašisti Crne

Gore, prema njegovim riječi-

ma, duguju ogromnu zahval-

nost upravi Nacionalnog par-

ka „Sut j eska“ za ve l i k i

doprinos saniranju spomeni-

ka.

-Planirali smoidadokrajana-

redne godine zajedničkimna-

porima obnovimo spomen-

obilježje na Ljubinom grobu.

Do kraja ove godine počeće i

radovi na obnovi muzeja Su-

tjeske, a, vjerovatno, i spomen

kućekojujeprojektovaocrno-

gorski arhitekta Ranko Rado-

vić. U tome će učestvovati

konzervatori iz naše države –

najavio jeĐurović.

Crnogorska Vlada u martu je

donijela odluku da pomogne

sanaciju Memorijalnog kom-

pleksa na Tjentištu u Bosni i

Hercegovini,spomen-obiljež-

ja borcima palimu bici na Su-

tjesci, koje je ugroženo zbog

klizišta koje se aktiviralo po-

četkom novembra prošle go-

dine.Klizište jezahvatiloipla-

to u Dolini heroja na kojem se

nalaze spomenik i kosturnica.

J. B.

PODGORICA

Osnovnodr-

žavno tužilaštvonaCetinju

rješenjemod5. aprilaodba-

cilo jekrivičnuprijavuCrno-

gorskogpokretaprotivRista

ĆirovaRadovića (Amfilohija

Radovića, poglavaraSrpske

pravoslavne crkveuCrnoj

Gori) kojomsuga teretili da

jepočiniokrivičnodjelo: po-

vredaugledanaroda,ma-

njinskihnaroda i drugihma-

njihnacionalnihzajednica i

krivičnodjelo izazivanjena-

cionalne, rasne i vjerskemr-

žnje.

Radović je u septembru prošle

godine, na liturgijama na Ceti-

njuiCrmnici,povezivaoCrno-

gorce s volovima, a Crnogorce

katoličke i islamske vjeroispo-

vijesti i ateiste, kako je navede-

no u prijavi CP, „izložio poruzi

i uvredama, zatoštokaomusli-

mani i ateisti nijesukršteni niti

miropomazani, odnosno kao

katolici i pravoslavci nijesu kr-

šteni i miropomazani u Beo-

gradskoj patrijaršiji“.

- Izjavomu vezi vraćanja krsta

na podgoričku Sat kulu uvrije-

diojemuslimaneiturskudrža-

vu, s namjeromda posije śeme

razdora između podgoričkih

muslimana i pravoslavaca –

upozorili suuprijavi.

CP je u prijavi podsjetio da su

volovi „sinonim za malou-

mnost i mentalnu zaostalost“,

te da je Radović tim poređe-

njem namjerno narušio ugled

nacionalnogimenaCrnogorac,

„tako da pomen crnogorskoga

imena poprima izrugujući

oblik, kompromitujući cijelu

jednunacijuu zemlji i vani“.

PODGORICA

Prof. dr Novak

Kilibarda saopštio je juče da se

ne smije čekati i da Vlada mora

uputiti Skupštini prijedlog da se

poništi dekret kralja Aleksandra

Karađorđevića, kojim je 1920.

godine ukinuta autokefalna

Crnogorska pravoslavna crkva.

Kilibarda je jedan od potpisnika

inicijative grupe intelektualaca

(njih 31) koju su u ponedjeljak

dostavili premijeru Dušku Mar-

koviću kojom traže poništenje

dekreta ukaza kralja Aleksan-

dra Karađorđevića, od 17. juna

1920.

U obrazloženju inicijative,

pored ostalog, piše da s obzi-

romna to da je Crna Gora „21.

maja 2006. obnovila nezavi-

snost i dobila međunarodno

priznanje, a u susret godišnjici

tragičnog događaja nestan-

ka Crne Gore kao nezavisne

države 1918, kada je nelegalno i

nelegitimno anektirana od Srbi-

je, obaveza Vlade je da inicijati-

vu prihvati i uputi odgovarajući

akt, prijedlog Skupštini Crne

Gore da poništi dekret kralja

Aleksandra Karađorđevića“.

- Trebalo je na prvom zasijeda-

nju Skupštine Crne Gore 2006,

kada je naša država povratila

državnost kao prvu tačku

obraditi ukidanje svih odluka

Podgoričke skupštine i onih

događanja koje je uslovila, što

se, nažalost, nije uradilo – piše u

inicijativi.

Kilibarda je juče za Radio Ante-

na M kazao da se nada da će to

i učiniti „ova Crna Gora koja ide

jednimdobrimputem“.

- Treba što prije ukinuti odluke

Podgoričke skupštine i svih

događanja koja su se rodila iz

toga. Zaista ne vidimnijedan

razlog da bi se produžilo da

traju odluke Podgoričke skup-

štine, koje su značile ukidanje

svake prepoznatljivosti isto-

rijske i nacionalne Crne Gore

- kazao je Kilibarda.

R.D.

PODGORICA

Donošenjem

Zakonaodržavnimslužbe-

nicima i namještenicimau

rokuplaniranomStrategi-

jomreforme javneuprave,

Vladapokazuje jasnoopre-

djeljenje i punuposvećenost

ostvarenjuzacrtanihciljeva

u toj oblasti, saopšteno jena

konferenciji koja je jučepo-

čelauBudvi.

Dvodnevnu konferenciju na

temu„Izazoviususretprimje-

ne novog Zakona o državnim

službenicima i namještenici-

ma“ organizovali suMinistar-

stvo javne uprave i Uprava za

kadrove.

Državni sekretarMinistarstva

javne uprave Goran Jovetić

podsjetio je da novi Zakon o

državnim službenicima i na-

mještenicima stupa na snagu

1. jula.

Kako je naveo, poseban akce-

nat je stavljen na poboljšanje

nivoa odgovornosti i stručno-

PODGORICA

Upravni

odbor Univerziteta Crne

Gore izabrao je na jučeraš-

njoj sjednici profesoricu dr

Tatjanu Stanovčić za deka-

nicu Fakulteta za turizam i

hotelijerstvo.

Kako je saopšteno, Sta-

novčić je izabrana za

dekanicu za period od

2018. do 2021. godine.

- Ona je do sada obavljala

dužnost v.d. dekanice

Fakulteta za turizam i

hotelijerstvo, nakon što je

dekanica prof. dr Đurđica

Perović dala ostavku i bila

imenovana za prorektor-

ku Univerziteta Crne Gore

– piše u saopštenju.

N. Đ.

aTjentištu

NagrobunarodnogherojaSaveKovačevića

Generalni sekretar Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog

rata i antifašista Crne Gore Dragan Mitov Đurović najavio je za Pobje-

du i da će u septembru, u saradnji sa Nacionalnimparkom „Sutjeska“ i

borcima i antifašistima Bosne i Hercegovine, u Dolini heroja organizo-

vati prvu školu antifašizma u regionu.

- Organizovaćemo susret mladih Crne Gore i Bosne i Hercegovine,

a siguran samda će im se kasnije priključiti i mladi iz ostali bivših

jugoslovenskih republika. Oni će, pored razgovora o strahotama rata,

antifašizmu i fašizmu danas, učestvovati i na uređenju spomenika na

ovompodručju. U večernjim satima će mladi, svakako, organizovati i

zabavu – naglasio je on.

Školaantifašizmauseptembru

Osnovni tužilacnaCetinjuodbiokrivičnuprijavuCrnogorskogpokreta

Ocijenili daAmfilohije

nije širiogovormržnje

Am lohijeRadović

- U radnjama Rista Ćirova Ra-

dovića, u monaštvu Amfilohi-

ja, nijesu ostvarena bitna obi-

lježja krivičnoga djela, a ne

postoje osnovi sumnje ni da je

isti učinio bilo koje drugo kri-

vično djelo za koje se gonjenje

preduzima po službenoj duž-

nosti – ocijenila je cetinjska

tužiteljkaKatarinaPadalica.

Iz Crnogorskog pokreta naja-

vili su pritužbu Višem držav-

nomtužilaštvu.

Navodeda je cetinjska tužitelj-

kaodlukudonijelanakonšto je

prikupila dodatna obavješte-

njaodpodnosiocakrivičnepri-

jave, Rista Radovića i Uprave

policije - Odjeljenja bezbjed-

nosti Cetinje, koje im je dosta-

vilo CD na kojem su snimljena

tri fajla sa besjedama, koji su

transkribovani, u kojima je

izrekao uvrede zbog kojih je

podnijeta krivična prijava.

-Na temeljunjegovihtranskri-

bovanih izlaganja, Osnovno

državno tužilaštvo je obrazlo-

žilorješenjeoodbacivanjukri-

vične prijave Crnogorskoga

pokreta. Piše da se, u cjelini ci-

jeneći, ovakvi Amfilohijevi na-

vodi ne mogu smatrati javnim

izlaganjem poruzi bilo kojega

naroda,većupravopozivomna

mir, toleranciju i međusobno

poštovanje ljudi – navode iz

CP.

Poručili su da ovo rješenje, a

posebno njegovo obrazlože-

nje,smatrajuuvredomzdravo-

ga razuma i pravnomekvilibri-

stikom koja Rista Ćirova

Radovića, u monaštvu zvanog

Amfilohije, stavlja iznad zako-

na i Ustava ove zemlje.

K.K.

PODGORICA – Poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj

Gori Am ilohije Radović u intervjuu za Nedeljnik kazao je da ne

želi da bude patrijarh rekavši da je to zbog crkve u Crnoj Gori.

Kako je prenio portal Antena M, govorio je i o nedavno najav-

ljenimpromjenama u Ustavu SPC, kao i o promjeni izbora za

patrijarha. Na pitanje da li je „apostolski žrijeb“ odužio svoje,

kazao je da je to bila reakcija na nasilje Komunističke partije

i prinudu koju su imali za vrijeme izbora patrijarha Vikentija i

patrijarha Germana.

Rekao je i da je Bogu blagodaran što nije prošao na izboru

za patrijarha, a na pitanje zašto ne bi želio da bude patrijarh

rekao je: „Zato što je ovomoja mjera“.

- S druge strane, iskreno rečeno, zbog crkve u Crnoj Gori. Osje-

ćamda je tomoje zvanje i prozvanje, od 1953. godine sam tu...

– kazao je Am ilohije Radović.

Neželidabudepatrijarh

zbogCrneGore

Konferencijao reformi javneuprave

Podići nivo

odgovornosti

službenika

GoranJovetić

sti državnih službenika i

namještenika i unapređenje

normativnog okvira za služ-

benički sistem.

PremariječimaJovetića, stvo-

reni su uslovi za kvalitetnije

upravljanje ljudskim resursi-

ma u smislu zapošljavanja i

napredovanja po sistemu za-

sluga, kao i za jačanje profesi-

onalizma, odgovornosti, otvo-

renosti i efikasnosti, kako na

državnom, tako i na lokalnom

nivou.

- Donošenjem ovog zakona u

roku planiranom Strategijom

reforme javne uprave za peri-

od2016-2020,Vladapokazuje

jasno opredjeljenje i punu po-

svećenost ostvarenju zacrta-

nih strateških ciljeva u oblasti

reforme javne uprave - nagla-

sio je Jovetić.

Kako jesaopšteno izMinistar-

stva, cilj organizovanja konfe-

rencije je predstavljanje no-

vog Zakona o državnim

službenicima i namještenici-

ma, kao i izazovi kodprimjene

unarednomperiodu.

- Unapređenje službeničkog

sistema će biti u fokusu, ne sa-

mo na centralnomnivou, već i

na lokalnom nivou kroz novi

zakon o lokalnoj samoupravi -

piše u saopštenju.

Navodi sedaćenakonferenci-

ji predstavnici SIGMA-e pre-

zentovati rezultate analize i

buduće izazove kod profesio-

nalizacije visoko rukovodnog

kadra u državnoj upravi Crne

Gore.

N.K.

Stanovčić

dekanica

NovakKilibarda

NovakKilibardao inicijativi premijeru

Ukinuti

sveodluke

Podgoričke

skupštine

TatjanaStanovčić