Previous Page  8 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 36 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 19. april 2018.

Društvo

PODGORICA

Na sastanku

oodgovoruzdravstvenih si-

stemanahroničnenezarazne

bolesti kroz evropsko isku-

stvo, koji jeorganizovanu

Španiji, donešena jepovelja

kojomjepotvrđenaposveće-

nost upreduzimanjuodluč-

nihaktivnosti usmjerenihna

smanjivanjeprijevremene

smrtnosti odnezaraznihbo-

lesti.

Sastanku je prisustvovalo više

od 200 učesnika iz 53 države,

relevantnemeđunarodneorga-

nizacije i nevladin sektor, a

među njima i ministar zdravlja

Crne Gore Kenan Hrapović i

generalna direktorica Direkto-

rata zameđunarodnu saradnju

i harmonizaciju propisa Slađa-

naPavlović.

Skup je, kako je saopšteno iz

Ministartsva zdravlja, imao cilj

da pruži platformu zemljama

članicama Svjetske zdravstve-

ne organizacije kako bi podije-

lili iskustva u jačanju zdrav-

stvenih sistema za bolji

odgovor na hronične nezara-

zne bolesti i prijevremenu

smrtnost koju izazivaju.

Direktorica Regionalne kance-

larije Svjetske zdravstvene or-

ganizacije za Evropu Suzana

Jakab u završnom izlaganju na

skupu istakla je CrnuGoru kao

primjer dobre prakse intersek-

torskog rada uzdravstvukoji je

institucionalizovan kroz Naci-

onalni savjet za koordinaciju i

prevenciju hroničnih nezara-

znihbolesti.

Na marginama sastanka, Hra-

povićsesreosaJakabirazgova-

rao o jačanju podrške i nastav-

ku saradnje SZO iMinistarstva

zdravlja iz više oblasti zdrav-

stvene zaštite.

Hrapovićsesastao i saHansom

Klugeom, direktoromDivizije

za zdravstvene sisteme i javno

zdravlje u Regionalnoj kance-

lariji SZOzaEvropu.

- Dogovorena je saradnja i po-

drška SZO u smislu pružanja

pomoći u cilju jačanja reformi

na primarnom nivou zdrav-

stvene zaštite u Crnoj Gori.

Shodno postignutom dogovo-

ru, misija SZO će u maju ove

godine boraviti u Crnoj Gori

radi identifikacije prepreka i

izazovazajačanjekapacitetaza

koordiniranereformepružanja

zdravstvenih usluga, sa poseb-

nimakcentomna one usmjere-

ne ka smanjenju hroničnih

oboljenja - piše u saopštenju.

DelegacijaMinistarstva zdrav-

lja razgovarala je i sa rukovodi-

ocem za globalnu praksu za

zaštituzdravlja i ishranupopu-

lacije za region Evrope i cen-

tralne Azije u okviru Svjetske

bankeEnisomBarisom.

- Na sastanku je dogovorena

radna posjeta tima Svjetske

bankeu junu, kakobi se razmo-

trile mogućnosti finansijske

pomoći Crnoj Gori za izvođe-

nje projekata obnove i izgrad-

nje objekata u zdravstvu - piše

u saopštenju.

Sl.R.

PODGORICA

Jubilarna

proslava 75godinaodBitke

naSutjesci ćebiti organizo-

vana 17. junauDolini heroja

naTjentištu, aprevoz ćebiti

obezbijeđen iz svihopštinau

našoj državi –najavio je za

Pobjedugeneralni sekretar

Savezaudruženjaboracana-

rodnooslobodilačkog rata i

antifašistaCrneGoreDra-

ganMitovĐurović.

Kako je rekao, Bitka na Sutjes-

ci „prelomila“ je u Drugom

svjetskomratu i odnje jeostao

najveći trag, ali jeostavila inaj-

veći broj poginulih iz Dalma-

cije i CrneGore.

JUBILEJ

-Oko 1.000boraca izCrneGo-

re – partizana, patriota – pogi-

nulo je na Sutjesci, što je do-

datna obaveza SUBNOR-u i

antifašista Crne Gore i zbog

čegaćemo,zajednosaborcima

i antifašistima Bosne i Herce-

govine, ove godine biti doma-

ćini organizovanja jubilarne

proslave–naglasio jeĐurović.

Biće pozvani, kako je kazao,

predstavnici državnih organa

bivšihjugoslovenskihrepubli-

ka, a SUBNOR i antifašisti Cr-

ne Gore kreiraće i savremeni

program.

- Pripremamo izuzetno zani-

mljiv umjetnički program. Na

Tjentištu će, vjerujemo, prvi

put biti zastave svih brigada

koje su u bici u Dolini heroja

učestvovale. Te zastave smo

PODGORICA

Agencija za

elektronskemedijeu toku

prošle godineostvarila je

ukupanprihodu iznosuod

1.160.453 eura, rashodi su

iznosili 811.873 eura, štozna-

či da jeostvarenapozitivna

razlikaod348.580eura–za-

ključeno je jučena sjednici

SavjetaAgencije za elek-

tronskemedije.

To tijelorazmatralo je i usvoji-

lo izvještaj o finansijskompo-

slovanju i izvještaj o radu

Agencijezaelektronskemedi-

je za2017. sa izvještajemneza-

visnog revizora o finansijskim

iskazima Agencije za prošlu

godinu, a dokument će biti

objavljenna sajtuAgencije.

FINANSIJE

-AEMjeuspjeladaobezbijedi

efikasno funkcionisanje i

ostvarivanje planiranih cilje-

va. Ovakav pozitivan rezultat

ostvaren je zahvaljujući stal-

noj internoj kontroli, mjeseč-

noj analizi prihoda i rashoda i

praćenja likvidnosti poslova-

nja. Procenat naplativosti pri-

hoda po osnovu naknade za

emitovanje ostvaren je na ni-

vou od 73,3 odsto, dok je pri-

hod od naknada za pružanje

AVMusluga na zahtjev ostva-

ren na nivou od 99,9 odsto što

ukazuje da su ovi prihodi bili

stabilan izvor finansiranja

AEM-a u toku 2017 - piše u sa-

opštenju.

SavjetAgencijezaelektronske

medije je upoređujući ele-

mente ostvarenja prihoda u

odnosu na planirane, konsta-

tovao da se Agencija pridrža-

vala usvojenog finansijskog

plana.

- Prihododnaknada za emito-

vanje ostvaren je za 6,4 odsto

manje od planiranog, dok je

prihod od naknada za pruža-

nje AVMusluga na zahtjev za

4,0 odsto veći od planiranog -

precizirano je u saopštenju.

Totijelo jeocijeniloda jeAEM

prošle, kao i prethodnih godi-

na, nastavila pozitivan trend

uspješnerealizacijenadležno-

sti, ovlašćenja i odgovornosti.

-Konstatovanojeda jeAEM, u

toku 2017, aktivnosti realizo-

vala u skladu sa planiranim

obavezama utvrđenim pla-

nom rada. U izvještajnom pe-

riodu AEM je poslovanje

usklađivala sa utvrđenim fi-

nansijskim planom za 2017. i

zakonskim rješenjima kojima

je regulisan status AEM i nje-

no finansijsko poslovanje. Ne-

zavisni eksterni revizor je

izrazio pozitivno mišljenje na

finansijske iskaze AEM-a za

2017, čime je potvrđena tač-

nost finansijskih iskaza i

uspješnost finansijskogposlo-

vanja - piše u saopštenju.

U toku prošle godine pojačan

je i nadzornadprimjenomZa-

konaoelektronskimmedijima

u dijelu programskih standar-

da vezanih za komercijalne

audiovizuelne komunikacije -

raspoređivanje i označavanje

različitih vidova oglašavanja i

pravila vezana za sponzorisa-

nesadržajeiplasmanproizvo-

da.

AKTIVNOSTI

- Niz aktivnosti bio je usmje-

ren na sagledavanje primjene

obaveza emitera u vezi sa pri-

javljenom programskom

strukturomiminimalnimoba-

vezama kad je riječ o informa-

tivnom programu. Na osnovu

analiza, kod određenog broja

emiterasuuočenenepravilno-

sti i odstupanja od uslova iz

izdatih odobrenja za emitova-

nje. Zbog toga su protiv njih

pokrenuti postupci koji su re-

zultirali usaglašavanjem rada

sa propisanim uslovima ili

izricanjem upozorenja, kao

upravno-nadzornih mjera -

zaključeno je u saopštenju.

K. J.

PODGORICA

Serijal Javnog

servisa Poreski (k)raj, dobio je

posebno priznanje CIRCOM-a

u kategoriji istraživačko novi-

narstvo, prenio je Portal RTCG.

CIRCOM je unija javnih servisa

iz Evrope i u takmičenju učest-

vuju najbolje evropske pro-

dukcije televizijskog programa

javnih servisa.

Kategorija Istraživačko novi-

narstvo uspostavljena je pod

pokroviteljstvom Savjeta

Evrope prije tri godine.

Ove godine glavnu nagradu u

toj kategoriji dobio je norveški

javni servis NRK, a odmah

za njima je Mehanizam kao

posebno istaknut i preporučen

program.

Svečana ceremonija dod-

jele nagrada biće održana u

Holandiji od 24. do 26. maja

gdje će priznanje biti uručenu

uredniku emisije Mirku Boškov-

iću.

R. D.

Jubilarnaproslava75godinaodBitkenaSutjesci ćebiti organizovana 17. juna

Bićeobnovljen i

spomenikheroju

Savi Kovačeviću

obezbijedilinakondugogodi-

na upornim radom– naglasio

jeĐurović.

Direktor Nacionalnog parka

„Sutjeska“ Dejan Pavlović sa

svojomekipom, kako jekazao

Đurović, vraća spomeniku na

Tjentištustari sjaj, abićesani-

randomanifestacije 17. juna.

- Pavlović je izuzetnu zahval-

nostponovouputionašojVla-

di, SUBNOR-u i antifašistima

Crne Gore, kao i građanima

naše države koji su dali i daju,

do sada, najveći doprinos pri-

premama za početak obnove

spomenika na Tjentištu –

istakao jeĐurović.

SPOMENIK

Ovih dana, kako je rekao, biće

završen projekat obnove spo-

menika na Sutjesci, potom će

početi saniranje.

- Našu delegaciju izuzetno je

obradovala i obnova spome-

nika i spomen-obilježja koja

su vezana za crnogorske bri-

Direktor Nacionalnog parka „Sutjeska“ Dejan Pavlović

izuzetnu je zahvalnost uputio našoj Vladi, SUBNOR-u i

antifašistima Crne Gore, kao i građanima naše države koji su

dali i daju, do sada, najveći doprinos pripremama za početak

obnove spomenika na Tjentištu – istakao je generalni sekretar

SUBNOR-a i antifašista Crne Gore DraganMitov Đurović

SUBNOR i antifašisti raspisali su dva konkursa - jedan je za

najbolji literarni rad za učenike osnovnih i srednjih škola.

Nagrade će biti uručene 25. maja.

U nagradnom konkursu za najljepše uređeni spomenik ili

spomen-obilježje, koji SUBNOR i antifašisti Crne Gore prvi

put raspisuje, mogu učestvovati kako vrtići, osnovne, sred-

nje škole i fakulteti, tako i nevladine i druge organizacije.

- Vrijedne nagrade biće uručene polovinom juna, jer je kon-

kurs posvećen jubilarnoj godini bitaka na Neretvi i Sutjesci,

zasijedanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja

Jugoslavije u Jajcu, Crnogorske antifašističke skupštine

narodnog oslobođenja u Kolašinu i sedamdecenija od for-

miranja boračke organizacije Crne Gore – naveo je Dragan

Mitov Đurović.

Raspisalidvakonkursa

SakonferencijeuŠpaniji

UŠpaniji sastanakohroničnimnezaraznimbolestima

Jakab: CrnaGora je

primjer dobreprakse

radauzdravstvu

Priznanjeza

Mehanizam

SavjetAEMusvojio izvještaj o finansijskomposlovanjuza2017. godinu

Ostvarenprihodod 1,16milionaeura

Sa jedneod ranijihsjednicaSavjetaAEM