Previous Page  7 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 36 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 19. april 2018.

Društvo

PODGORICA

–Vršiteljka

dužnosti direktoriceOŠ

,,ŠtamparMakarije“Milica

Stankovićnakonokončanog

disciplinskogpostupkapro-

tivnastavnice informatike

MirjaneVidakovićdonijela

jeodlukuda joj seuruči ot-

kaz zbog težepovrede radne

obaveze, koju jepričinilaka-

da jeu januaruove godine

bezdozvole iznijela iz škole

dio računarskeopreme.

U odluci, u koju je Pobjeda

imala uvid, navedeno je da je

disciplinski organ nedvosmi-

sleno utvrdio da je Vidaković

iznošenjem dijela računarske

opreme nanijela školi materi-

jalnu štetu i onemogućila re-

dovno odvijanje nastave. Pre-

cizirano je da je nastavnica 26.

januara iz kabineta iznijela

računar - kućištemarke ,,Gre-

at Wall“, monitor, tastaturu,

kompjuterski miš, dva napon-

ska kabla i kabl-veza kućišta i

monitora vrijednosti oko

1.000 eura.

ODLUKA

-Izvršilajetežupovreduradne

obaveze iz člana 47 stava 1 tač-

ke sedam Granskog kolektiv-

nog ugovora za oblast prosvje-

te - nesavjestan odnos prema

imovini poslodavca – navede-

no je u odluci koju je potpisala

v.d. direktorka Stanković.

Istaknuto je, između ostalog,

da jedisciplinski organcijenio

sve ,,otežavajuće i olakšavaju-

će okolnosti, a naročito težinu

povrede i odgovornsot zapo-

slene, te da je odlučio da joj

treba izreći mjeru prestanka

radnog odnosa“.

- Na ovu odluku, takođe, utiče

i činjenica da je zaposlena već

ranije disciplinski kažnjavana

– navedeno je u dokumentu

gdje se dodaje da nastavnica

protiv odluke može da pokre-

ne postupak pred Osnovnim

sudom.

To će, kako je sinoć za Pobjedu

rekla Vidaković, i učiniti. Neće

sesamo,kažeona,žalitiOsnov-

nom sudu, već će se obratiti i

Ustavnom, kao i ombudsmanu

Šućku Bakoviću. Smatra da je

izrečena kazna preoštra, te je

ponovila da se ne osjeća kri-

vom.

- Potresla me je kazna. Ovo je

lični obračun Stanković sa

mnom–kaže ona.

Negirala je tvrdnje da je izno-

šenjem računara iz škole iza-

zvala stopiranje nastave na bi-

lo koji način, jer kaže da se

dešava da umreži često ne ra-

de četiri do šest kompjutera.

SINDIKAT

- Ne osjećam se odgovornom.

Ovakvaodluka jenepromišlje-

na, predstavlja prekoračenje

ovlašćenja bez materijalne i

zakonske osnove. Većina kole-

gami dajepodršku i rekli suda

će vjerovatno već danas doći

do obustave nastave, da će to

inicirati –kazala jeVidaković.

Kako je dodala, juče je i sa

predstavnicimaSindikatapro-

svjete razgovarala o otkazu.

Kaže da je predsjednik ove or-

ganizacije Slobodan Savović

obavijestioda je ,,upetakzaka-

zan sastanak sa glavnim advo-

katomSindikatanakončegaće

saopštiiti svoj stav“.

- Sve ovo je šteta i za đake i za

ugled škole gdje samza 24 go-

dinedobila19nagrada,itekako

sam se zalagala... Žaliću se da-

nas i Etičkom odboru škole –

rekla je ona.

Vidaković je prošle sedmice

pred disciplinskom komisijom

izjavila da je tačno da je sporne

večeri odnijela računarsku

opremu kući, ali da je to učinila

samokakobisačuvalasvojepo-

datke koji su se nalazili u kom-

pjuteru, akoji suranijenestaja-

li. Već je navodno sjutradan

htjelada vrati tuopremuu ško-

lu, pošto je presnimila fajlove,

ali je domar odbio subotom da

otvori školu. Pokretanje disci-

plinskogprotivnje, smatraona,

samo je kulminacija problema

koje ima sa direktoricomStan-

ković. Nevolje su počele da se

nižuodkrajaavgustaprošlego-

dine kada joj je na sjednici na

kojoj je raspodjeljivana norma

časova oduzeta generacija

osmograzredakoju jevodila tri

godine, a ti časovi dati njenoj

koleginici. Vidaković se zbog

toga žalila Ministarstvu pro-

svjete što je, tvrdi ona, naljutilo

direktoricu. Ubrzo su joj iz ka-

bineta sklonjeni svi posteri,

modeli imakete, priznanja, kao

i stručna literatura iz plakara.

Sve stvari je pronašla bačene u

kontejnere u blizini škole, a di-

rektorica joj je, navodno, rekla

da će jeostaviti bezposla i da se

,,džabe obraćaministru“.

PRIJAVA

Ubrzonakontoga izračunara

su joj izbrisana dva naloga

,,mirjana“ i ,,nastavnik1“. Po-

vraćaj izbrisanih dokumena-

ta urađen je u servisu „Či-

kom“, ali ni nakon toga

Vidaković nijemogla da kori-

sti taj računar jer je fajl sanje-

nim ranije izbrisanim doku-

mentima bio „zipovan“ i nije

ga mogla otvoriti. Zbog toga

jeuzelaračunar ionagaponi-

jela u taj servis, gdje su joj sa-

opštili da jezipovani folder sa

dokumentima koje su oni

uspjeli da vrate bio mnogo

„lakši“, odnosno imao je 85

GB. Folder koji je ona zatekla

na računaru bio je „težak“ u

ZIP7 128 GB. Pošto su riješili

problem sa zipovanim faj-

lom, predložili su joj da sve

podatkepresnimi na eksterni

harddisk.

- Zbog toga sam 26. januara

nakon nastave, za što samdo-

bila odobrenje od pomoćnice

direktorice, željela da preba-

cim ostatak podataka na ek-

sterni hard disk i na taj način

sačuvam svoje foldere – rekla

je ona prošle sedmice.

Nije, međutim, kako tvrdi,

uspjela da obavi taj posao, jer

je u školi tada iznenada nesta-

la struja, odnosno ,,neko jena-

mjerno isključio“. Odmah je

pozvala policiju.

- Za tri minuta je došla ekipa.

Policajacjebiosamnom,osvi-

jetliojestepeništedokabineta

telefonom dok sam ja u torbu

stavljalamonitor i ostalo, asve

kako bih sačuvala podatke i

ondasamizašlaizškole.Može

li neko da krade kompjuter sa

policijom–navodi ona.

Kada je došla na posao tada je

direktorica dočekala sa oba-

vještenjem da je zbog otuđe-

njaračunarskeopremeprijav-

ljena policiji. Istražitelji su,

međutim ocijenili da u kon-

kretnomslučajunema eleme-

nata za krivično gonjenje.

ProtivStanković jenastavnica

potom pokrenula krivičnu

prijavupredOsnovnimdržav-

nimtužilaštvomod koje, kako

je kazala, neće odustati.

N.ĐURĐEVAC

PODGORICA

- Pacijenti su

uprošloj godini podnijeli

2.341 pritužbu, anajveći

broj, kao i uprethodnompe-

riodu, odnosio senavrijeme

čekanja, organizacijuzdrav-

stvenihusluga, ali i napo-

stupke zdravstvenihradnika

ili saradnika, kao i nakvalitet

zdravstvenihusluga.

Kako je objavljeno na sajtu

Ministarstva zdravlja, na vri-

jeme čekanja na zdravstvene

usluge bilo je 714 prigovora, a

organizaciju zdravstvene

službe 318.

- Na postupke zdravstvenih

radnika ili saradnika bilo je 296

prigovoraodkojihsenakvalitet

zdravstvenih usluga odnosilo

200 – navodi se, između osta-

log, u godišnjemizvještaju.

USTANOVE

Najveći broj prigovora paci-

jenti su imali na Klinički cen-

tar - 934, zatimDom zdravlja

Podgorica - 910 i Opštu bolni-

cu u Baru - 71. U izvještaju se

podsjeća i da te ustanove pru-

žaju i najveći broj usluga na

godišnjemnivou.

Ministarstvu zdravlja u proš-

loj godini podnešeno je 207

prigovora na rad zdravstvenih

ustanova, od čega 118na kvali-

tet zdravstvene usluge, sedam

na organizaciju zdravstvene

službe, 26 na način naplaćiva-

nja zdravstvenih usluga, na

vrijeme čekanja na zdravstve-

nuuslugu 23, na ostalo 32, dok

je na postupak zdravstvenog

radnika bio jedan prigovor. U

zdravstvenim ustanovama

DomzdravljaMojkovac, Dom

zdravljaCetinje,Domzdravlja

Budva, Opšta bolnica Cetinje,

Specijalna bolnica za plućne

bolesti Brezovik i Zavod za

transfuziju krvi nije bilo pri-

tužbi građana.

PROCEDURA

Iz Ministarstva zdravlja pod-

sjećaju da se svi prigovori raz-

matrajuodmahiliurokuod72

sata odmomenta podnošenja,

kaoiutvrđujuokolnostiibitne

činjenice u vezi sa navodima

iznijetimu prigovoru i o tome

obavještava podnosilac.

Prigovor se podnosi usmeno

ili u pisanom obliku. Pacijent

kome je uskraćeno pravo na

zdravstvenu zaštitu ili odre-

đeno pravo utvrđeno Zako-

nom o pravima pacijenata,

odnosno pacijent koji nije

zadovoljan pruženom

zdravstvenom uslugom ili

postupkom zdravstvenog

ili drugog radnika zdrav-

stvene ustanove, može pod-

nijeti prigovor. On se podnosi

direktoru zdravstvene usta-

nove ili ovlašćenom licu, od-

nosnozaštitnikupravapacije-

nata.

Pacijent koji je nezadovoljan

nalazom po prigovoru može

se obratiti Zdravstvenoj in-

spekciji, u skladu sa zakonom.

Imena zaštitnika prava paci-

jenata, njihovi kontakt telefo-

ni i e-mailovi senalazenaweb

stranicama zdravstvenih

ustanova i nawebstraniciMi-

nistarstva zdravlja www.

mzdravlja.gov.me/rubrike/

zastitnici-prava.

Sl.R.

V.d. direktorka OŠ ,,Štampar Makarije“ izrekla nastavnici najstrožu kaznu

Vidakovićdobilaotkaz

Potreslame je kazna. Ovo je lični obračun Stanković

samnom... Većina kolegami daje podršku i rekli su

da će vjerovatno već danas obustaviti nastavu –

rekla jeMirjana Vidaković sinoć za Pobjedu

Vidaković i Stankovićprošle sedmicepredpočetak sjednicedisciplinskekomisije

Ministarstvo zdravlja objavilo izvještaj o prigovorima pacijenata u prošloj godini

Najvišepritužbi navrijeme

čekanjanapregled

Klinički centar

Najveći broj

prigovora pacijenti

su imali na Klinički

centar - 934, zatimDom

zdravlja Podgorica - 910

i Opštu bolnicu u

Baru - 71