Previous Page  6 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 36 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 19. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Parlament je

jučeDržavnoj revizorskoj

instituciji dostavio izvještaj

o realizaciji 23preporukena

finansijski izvještaj za 2016. i

nakon toga gaobjaviona

svomsajtu.

Podsjetimo da je u izvještaju

DRI, koji suuradili članovi Se-

nata dr Branislav Radulović i

drMilanDabović, konstatova-

no da nije razduženo 239 put-

nih naloga za koje je isplaćena

akontacija od 120.785 eura.

Isplatu putnih naloga ispituje

Tužilaštvo po prijavi Skupšti-

ne od 9. januara kada se po-

sumnjalo da neko ispisije laž-

ne putne naloge. Još se čeka

odgovor šta je Tužilaštvo od-

lučilouovomslučaju.

KONTROLA

Senator Radulović Pobjedi je

juče potvrdio da je Skupština

CrneGore, u skladu sa članom

15. Zakona o DRI, u utvrđe-

nom roku podnijela cjelovit

izvještaj o realizacji svih 23

preporuke.

- DRI će, u drugom i trećem

kvartalu tekuće godine, kroz

kontrolnu reviziju, u skladu sa

svojim godišnjim planom re-

vizija, provjeriti stepen njiho-

ve realizacije i o tome sačiniti

poseban izvještaj.

U ovom trenutku možemo

konstatovati da je Skupština,

kao subjekt revizije, blagovre-

meno,cjelovitoisveobuhvatno

izvijestila o svim aktivnostima

na realizaciji preporuka DRI i

u pogledu forme i kvaliteta iz-

vještavanjapodigla ljestvicuza

sve buduće subjekte revizije

kada je u pitanju izvještavanje

o sprovođenju preporuka DRI

- objasnio jeRadulović.

Podsjetimo da je prije nekoli-

ko dana i Administrativni od-

borparlamenta, kakojePobje-

da i objavila, usvojio odluku o

ostvarivanju prava na dnevni-

cezadolazakposlanikasapre-

bivalištem van Podgorice na

skupštinska zasijedanja u

glavnom gradu. Time je, kako

su naveli, realizovana prepo-

ruka broj 9, što istovremeno

znači da neće biti dnevnica za

poslanike sa prebivalištem u

Podgorici za zasijedanja koja

se održavajuuovomgradu.

Podsjetimoda supredsjednici

parlamenta u 2016. bili Ranko

Krivokapić do 19. maja, Darko

Pajović od2. junado 7. novem-

bra i Ivan Brajović od 24. no-

vembra i dalje. Pravo raspola-

ganja novem iz budžeta imala

su lica ovlašćena za punovaž-

nopotpisivanje–zaodobrava-

nje sada pokojni Siniša Stan-

ković, za ovjeravanje Vjera

Prelević, za podizanje gotovi-

neTamaraČađenović.

IZVJEŠTAJ

U izvještaju parlamenta, koji

je dostavljen državnoj reviziji,

se kaže da su još krajem de-

cembra prošle godine nabavili

specijalni softver za finansije

koji je u primjeni od januara

2018.akojisadržiiputnenalo-

ge i njihovo rasknjižavanje,

izvještaje iz blagajne… Oni

DRI obavještavaju i da se od

početkatekućegodineračunii

putninalozizavodeupisarnici

od strane jednog izvršioca, a

originalni predmeti čuvaju u

Birou finansijskih poslova do

predaje arhivi. U februaru te-

kuće godine, kako navode, do-

nesen je i pravilnik o korišće-

n j u s l užben i h voz i l a u

Skupštini, a u decembru proš-

le godine formirana je radna

grupa za uspostavljanje i pra-

ćenje unapređivanja sistema

finansijskogupravljanja i kon-

trola.

- Sredinom februara tekuće

godine generalni sekretar je

donio pravilnik o snabdijeva-

njuaviokartama, kojimjeure-

đena procedura, sa ciljem

transparentnog provođenja

procesarezervacijeikupovine

avio karata na unaprijed defi-

nisan način. Pravilnik se pri-

mjenjuje na sve poslanike i

Službu Skupštine. Krajem

2017. započeto je korišćenje

savremenog programa za

obradu ličnih primanja posla-

nika, službenika i namješteni-

kaSkupštine.U2018.obrascio

obračunatim i plaćenimpore-

zimanadohodak fizičkih lica i

doprinosimapodnosesePore-

skoj upravi u zakonski propi-

sanom roku. Sredinom febru-

ara 2018. donijet je pravilnik o

reprezentaciji - navodi se, iz-

međuostalog, i u izvještaju.

Ostalo je još samo da Tužilaš-

tvo saopšti da li će pokrenuti

postupak.

M.P.M.

PODGORICA

-Vinski turi-

zamkao segment turističke

ponudeCrnuGoru izdvajau

odnosunadruge turističke

destinacije, ocijenili supred-

stavnici kompanijePlantaže

iNacionalne turističkeorga-

nizacije. Specijalni program

vinskog turizma ,,Vinski

put“, koji organizujekompa-

nijaPlantaže, predstavljen

je jučepredstavnicima crno-

gorskih turističkihagencija,

lokalnih turističkihorgani-

zacija imedija.

DirektoricaNTO-aŽeljkaRa-

dak-Kukavičić navela je da će

NTO, zajedno sa Plantažama,

učiniti sve da se ova turistička

ponudana jošbolji načinvalo-

rizuje i učini pristupačnijom

svimonimgostimakojidođuu

CrnuGoru.

PONUDA

- Za svakog turistu je veoma

važnodanjegovboravakubilo

kojoj destinaciji bude sadrža-

jan i obogaćen, tako da je ra-

zvoj dodatnih ponuda nešto

na čemu je Crna Gora do sada

radila, a vjerujem da će u bu-

dućnosti sa još većim intenzi-

tetom raditi – rekla je Radak-

Kukavičić.

Ona je navela i da je razlog do-

laska gostiju u neku zemlju i

gastronomska ponuda.

- Mi imamo pozitivnu povrat-

nu informaciju od gostiju koji

posjete Plantaže i učestvuju u

programu ,,Vinskog puta“ da

su u principu sve te ture, sadr-

žajne i nešto što upotpunjuje

njihovdoživljaj i štooni uvijek

preporučuju za neke nove go-

ste koji treba da dođu u Crnu

Goru – kazala je Radak-Kuka-

vičić.

Predstavnik Plantaža Vladan

Đuričković naveo je da od

2014. godine kreće intenzivan

rad ove kompanije na razvoju

vinskog turizma.

- Imperativ u našem poslova-

nju je promocija Crne Gore,

kao zemlje vina i Plantaža kao

najvećeg nacionalnog brenda.

Želimodasvaki posjetilac, po-

red toga što će Crnu Goru

pamtiti po izvanrednim pri-

rodnim ljepotama, upamti i

kao malu zemlju velikih vina

–kazao jeĐuričković.

ŠIPČANIK

Posjetioci vinskog puta Plan-

taže imaju priliku da posjete

najstariji podrum Plantaža

Stari podrum u Lješkopolju,

koji postoji od1963. godine, či-

ji jekapacitet dvamiliona lita-

ra, vinograd na Ćemovskom

polju, vinski podrumŠipčanik

kapaciteta tri miliona litara i

restoran ,,Jezero“ u srcu naci-

onalnog parka Skadarsko je-

zero, gdje možete probati

brojne specijalitete.

- Uovomperiodu godine ima-

mo svakodnevne posjete. Or-

ganizujemoposjetevećihgru-

pa, posjete grupa sa kruzera,

velike koktele, gala večere,

promocije automobila, knjiga,

fešn vikove i individualne po-

sjete. U najvećoj grupi koju

smo imali prilike da ugostimo

bilo je oko 500 posjetilaca –

kazao je Đuričković, dodajući

da je kapacitet podruma Šip-

čanik 9.000kvadrata.

Đuričković je najavio da kom-

panija Plantaže planira grad-

nju vinskog sela.

- Kompleks vinskog sela će se

raditi na vrhu brda Šipčanik,

gdje su planirani smještajni

kompleksi, restorani i muzej.

To je za sada ideja, ali nadam

se da će se ubrzo krenuti i sa

tim projektom – poručio je

Đuričković.

S. P.

Skupština Crne Gore juče DRI dostavila izvještaj o realizaciji 23 preporuke

Radulović:

Provjerićemo

štosuuradili

Kompanija Plantaže predstavila specijalnu ponudu

Vinski turizamvelika šansa

Država

obezbijedila

zaštitu Solane

PODGORICA

- Država je

zakonskim rješenjima obezbije-

dila zaštitu Solane ,,Bajo Seku-

lić“ - poručio je ministar odr-

živog razvoja i turizma Pavle

Radulović na međunarodnoj

konferenciji o zaštiti Solane,

pozivajući se na Prostorno-

urbanistički plan Ulcinja.

- Radulović je kazao i da su

Vladine komisije razmatrale

Studiju zaštite Solane u Ulcinju,

koja je ponudila četiri moguća

modela funkcionisanja tog pre-

duzeća i procijenila da bi njeno

poslovanje iziskivalo subvencije

- ističu u Ministarstvu održivog

razvoja i turizma. U narednom

periodu, kazao je, potrebno je

pronaći održiv način upravljanja

Solanom, kako bi se očuvao bio-

diverzitet i uposlili radnici.

N. K.

Ministar turizma ocijenio

Zgradaparlamenta

VinogradnaĆemovskompolju Restoran ,,Jezero“

BranislavRadulović