Previous Page  5 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 36 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 19. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Državna re-

vizorska institucijadala je

uslovnomišljenjena raspo-

djelu sredstavaopštinama iz

Egalizacionog fonda za 2016.

Uizvještajurevizije, kojususa-

činiličlanoviSenataDRIZoran

Jelić i dr Milan Dabović, se

navodi da je utvrđeno da su

pogrešna prikazivanja podata-

ka materijalno značajna, ali

nijesu ,,prožimajuće uticala na

konačnu raspodjelu sredstava

izEgalizacionog fonda“.

- Opštine su pogrešno prika-

zivale podatke koje su dostavl-

jale za potrebe akontativne i

konačne raspodjele sredstava

Egalizacionog fonda, a njihovu

obradu vršilo je Ministarstvo

finansija. Revizijom je utvrđe-

no da Ministarstvo finansija i

opštine nijesu u svim aspekti-

ma uskladili aktivnosti sa za-

konom. Uz to Ministarstvo fi-

nan s i j a n i j e op š t i nama

dostavilo bliže uputstvo o

načinu popunjavanja dostavl-

jenih tabela, niti je prilikom

akontativne raspodjele novca

provjeravalo računsku tačnost

dostavljenih podataka - nave-

deno jeu izvještajudržavne re-

vizije.

MANJE, VIŠE

Navodi se da je prijestonica

Cetinje u tabelama za akonta-

tivnu raspodjelu, koju je do-

stavila Ministarstvu finansija,

prikazala netačan trogodišnji

prosjek po osnovu poreza na

dohodak fizičkih lica koji je

Ministarstvo bez provjere ko-

ristilo. Utvrđeno je takođeda je

i Glavni grad Podgorica do-

stavio netačno sabran trogo-

dišnji prosjek o porezu na do-

hodakfizičkihlicaod4.909.164

eura koje Ministarstvo finan-

DRI dala uslovnomišljenje na raspodjelu sredstava opštinama iz Egalizacionog fonda za 2016.

Opštinepogrešno računale,

Ministarstvo imvjerovalo

sija takođe nije provjerilo.

Provjerom državne revizije je

utvrđeno da je trogodišnji

prosjek 7.552.704 eura.

- PrijestonicaCetinje je iskaza-

la trogodišnji prosjek o porezu

na dohodak fizičkih lica od

506.494 eura, a Ministarstvo

finansija je prilikom obračuna

koristilo iznos od 329.827 eura,

kojinijeiskazanudostavljenim

tabelama. Da je evidentiran

tačan iznos za Podgoricu i Cet-

inje, prijestonica, kako je ut-

vrđeno, ne bi imala pravo na

sredstva Fonda po osnovu

poreza na dohodak fizičkih li-

ca.Takođe, došlobidodrugači-

KolegijumDRI je odlučio da izvještaj revizije

uputi Vladi i ministarstvima inansija i javne

uprave, radi preduzimanja mjera kako bi se

uspostavio sistemodrživog okvira i odgo-

vornosti u upravljanju javnim inansijama.

Takođe je odlučeno da se sa izvještajemDRI

upozna i skupštinski Odbor za ekonomiju.

- Ministarstvo inansija u roku od dva mje-

seca treba DRI da dostavi plan za realizaciju

preporuka i da za šest mjeseci dostavi izvje-

štaj o sprovedenim radnjama po preporuka-

ma - navodi se u izvještaju državne revizije.

ProslijeđenoVladi iOdboruzaekonomiju

jeg rasporedanovca koji pripa-

da opštinama koje su ostvarile

pravo na novac ovog fonda -

konstatovano je državnom re-

vizijom.

Opština Bijelo Polje je takođe

dostavila netačne podatke o

trogodišnjemprosjeku prireza

porezu na dohodak fizičkih li-

ca, porezu na nepokretnosti i

ostalimlokalnimprihodima.

- Opština je u trogodišnji pros-

jekuključilaprihodenaplaćene

u 2016. a koji se odnosi na pre-

thodne godine, iako tabelom

koja je dostavljena od strane

Ministarstva finansija nije bilo

predviđeno uključivanje u taj

prosjek. Ministarstvo finansija

nije provjerilo ni te podatke. U

tabeli je takođe za Bijelo Polje

iskazan trogodišnji prosjek za

prirez porezu na dohodak

fizičkih lica od 539.230, a prov-

jeromjeutvrđenodaje400.864

eura,zaporeznanepokretnosti

dostavili su podatak od 583.310

eura, a provjerom je utvrđen

356.572eura. Izaostale lokalne

prihode iskazan je prosjek od

330.739, a u postupku revizije

utvrđen je i od 244.040 eura.

Zbog netačnih podataka opšti-

naBijeloPoljeprilikomraspod-

jele dobila je manji iznos sred-

stava, a to je takođe uticalo i na

raspodjelu i koddrugihopština

-konstatovalisurevizorikojisu

u ovom dijelu i dali preporuke

kojima ove nepravilnosti treba

da se otklone i ne ponavljaju.

POZAJMICE

Državni revizori su ,,pročešlja-

li“ i pozajmice.

- Konstatovano je da Minis-

tarstvofinansijanijeuspostavi-

lo adekvatnu analitičku evi-

denciju o datimpozajmicama i

n j i hovom pov r a ć a j u po

opštinama. Na osnovu evi-

dencija ne može se u svakom

momentu utvrditi koliki je dug

pojedine opštine za pozajmice.

Ministarstvo nije donijelo ni

pravilnikzadavanje,kaoinačin

i rok povraćaja kratkoročnih

beskamatnih pozajmica koje

opštine uzimaju radi prevazi-

laženja problema likvidnosti

budžeta - konstatovano je u iz-

vještajuDRI.

Ministarstvo, kako je konsta-

tovala revizija, nije evidenti-

ralopozajmicuopštiniNikšiću

2013. pa je utvrđena razlika od

100.000 eura.

- Prilikom prebijanja duga po

konačnoj raspodjeli za 2012.

godinu, utvrđena je razlika u

evidencijama u iznosu od

100.000eura.Urješenju jeevi-

dentirano da je opštini Nikšić

prebijen dug po osnovu poza-

jmica u iznosu od 473.000, a u

internoj evidenciji Ministarst-

va evidentirano je 373.000 eu-

ra. Ministarstvo nije nakon

prebijanja duga u 2013. i 2014.

uplaćivalo preostali dio sred-

stava po rješenju o konačnoj

raspodjeli za2012. i 2013. već je

prenosilo u sljedeću godinu i

prebijalo - konstatovali su

državni revizori.

Utvrđeno je takođe da Minis-

tarstvo finansija nije opština-

ma koje nijesu imale duga po

osnovu pozajmica isplatilo

preostali dug po konačnoj

raspodjeli za 2014. i 2015.

- Oni su u 2016. isplaćivali dug

pokonačnojraspodjeliza2014,

a u2017. po raspodjeli za 2015 -

konstatovali su revizori.

Ministarstvo je opštinama

odobravalo pozajmice iz Egal-

izacionog fonda iako su imale

pot raž i vanj a po osnovu

konačne raspodjele. U 2016.

opštinama Andrijevica, Be-

rane, Žabljak, Mojkovac i Plje-

vlja, a u 2015. opštinama Be-

raneiNikšić,u2014. opštinama

Berane i Nikšić - naveli su

državni revizori i konstatovali

da to direktno utiče na finan-

sijski rezultat opština.

DRI je ustanovila da je dug

opština po osnovu pozajmica

na kraju prošle godine bio

2.939.417 eura, što se za 5.000

eura razlikuje od evidencije

Ministarstva finansija, a odno-

si se na opštinuRožaje.

Provjerom podataka koje su

opštine o lokalnim fiskalnim

prihodima dostavile Minis-

tarstvu finansija, utvrđene su

brojne nepravilnosti.

M.P.M.

PODGORICA

Poreska

upravapozvala jeporeske

obveznikeda godišnjuprija-

vuporezanadohodakgra-

đana zaprošlugodinupod-

nesudo30. aprila.

- Poresku prijavu za ut-

vrđivanje godišnjeg poreza na

dohodak građana dužni su da

podnesu rezidentni poreski

obveznici – građani koji su u

prošloj godini ostvarili doho-

dakodsamostalnedjelatnosti,

koja predstavlja osnovnu

djelatnost poreskog obvezni-

ka, osim za prihode koji se

paušalnooporezuju-objasnili

su iz ove institucije.

Pirjavu su, kako se dodaje,

dužnidapodnesuiporeskiob-

veznici koji su ostvarili dobi-

tak od imovine i imovinskih

prava, kapitalnih dobitaka, iz

inostranstva, po osnovu ličnih

primanja ostvarenih kod dva

ili više poslodavaca, odnosno

I ove godine uspostavljena saradnja Barske plovidbe i Jadrolinije

Brodska linijaBar –

Bari startuje22.maja

PODGORICA

Brodska li-

nijaBar –Bari bićeuspo-

stavljena 22.maja, saznaje

Portal Analitika. Barska

plovidba i hrvatskaJadroli-

nija suuutorakpotpisale

ugovor omeđusobnoj sa-

radnji za 2018. godinu.

Saradnja se odnosi na zajed-

ničko održavanje linije bro-

Poreska uprava o porezu na dohodak građana

Prijavedo30. aprila

ZBOGGREŠAKADRUGIHDOBILI

MANJENOVCA

: BijeloPolje

dom ,,Dubrovnik“, koji je u

vlasništvu Jadrolinije na rel-

aciji Bar –Bari.

Brod će početi da saobraća 22.

maja iz Barija za Bar, što znači

da će brod uploviti u crnogor-

sku luku23.maja.

Brod će tokom juna ploviti

jednom sedmično, tokom jula

i avgusta dva puta sedmično, a

tokom septembra, oktobra i

novembra jednomsedmično.

Barska plovidba je, kako saz-

naje Portal Analitika, uspjela

da podigne komercijalne

uslove koji su povoljniji za

domaću kompaniju u odnosu

na prošlu godinu.

S.P.

isplatilaca primanja, a čiji je

ukupni mjesečni bruto iznos

iznad 720 eura.

- Građani koji obavljaju regis-

trovanu samostalnu djelat-

nost, odnosno preduzetnici, a

oporezuju se po stvarnomdo-

hotku, dužni su da uz prijavu

dostave bilanse stanja i uspje-

ha - podsjetili su iz PU.

Ovi dokumenti se mogu pod-

nijeti putemdesktopaplikaci-

je Finansijski iskazi, koja je

dostupna na portaluPU.

- U tom slučaju, nakon slanja

bilansastanjaiuspjehanapor-

tal PU, poreski obveznici su

dužni da ih odštampaju, pot-

pišu i ovjere, teda ihuorigina-

ludostavekaopriloggodišnjoj

prijavi nadležnoj područnoj

jedinici - precizirali su iz PU.

Nerezidentni građani pod-

nose poresku prijavu za pri-

hode ostvarene u Crnoj Gori

poosnovukapitalnihdobitaka

i izdavanja u zakup imovine

pojedincima.

M.P.M.

VektraBokauplusu

svega2.300eura

PODGORICA

– HTP Vektra Boka iz Herceg Novog prošlu

godinu je završila u plusu svega 2.324 eura, što je preko

deset hiljada eura lošiji rezultat nego godinu ranije.

Prihod je bio 179.100, a rashod 176.800 eura.

M.P.M.