Previous Page  4 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 36 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 19. april 2018.

Politika

PODGORICA

Rezultati

predsjedničkih izborau

glavnomgradu, nakojima je

MiloĐukanovićosvojio re-

kordnih54.532 glasa, ili 51

odsto, pokazujudaDemo-

kratskapartija socijalista sa

svojimkoalicionimpartne-

rimaSocijaldemokratama

CrneGore, Bošnjačkom

strankomi albanskimparti-

jama ima realnu šansedaod-

brani vlast uglavnomgradu.

Lokalni izbori u Podgorici za-

kazani su za 27. maj, a prema

najavama, opozicija će nastu-

piti u najmanje tri kolone: već

je promovisan savez Demo-

krate –Ura, dogovorena je ko-

alicija DF – SNP i najavljena

mogućnost saradnje SDP-a

Ranka Krivokapića i Demosa

MiodragaLekića.

STRATEGIJA

Na izbore u glavnom gradu

izaći će i novoformiranaPrava

CrnaGoraMarkaMilačića.

Kandidatvećegdijelaopozici-

jeMladen Bojanić je na pred-

sjedničkim izborima u glav-

nom gradu imao 38.752 glasa,

a Draginja Vuksanović 8.717

glasova.

To znači da je Đukanović

osvojiočak7.063glasavišene-

go ova dva kandidata parla-

mentarne opozicije zajedno.

Kada se taj rezultat uporedi u

odnosunaprošlelokalneipar-

lamentarne izbore, Đukano-

vić je uspio da minus od goto-

vošesthiljadaglasovapretvori

u plus od sedamhiljada glaso-

va.

DPS se u Podgorici nalazio u

zaostatku u odnosu na opozi-

ciju još od predsjedničkih iz-

bora 2013. godine kada je Mi-

odragLekićosvojiopethiljada

glasova više od Filipa Vujano-

vića.

Ta razlika jeuvećananaparla-

mentarnim izborima na šest

hiljada sa tendencijom daljeg

rasta. U brojkama, DPS je na

parlamentarnim izborima u

Podgorici2016.godineosvojio

48.561 glas na izlaznost od 77

PODGORICA

Predsjedni-

štvoGrađanskogpokreta

Urana jučerašnjoj sjednici

isključilo jeZdenkuGr-

bavčević izpartije jer jepred

predsjedničke izborena

svomFejsbukprofilunapisa-

ladaneće glasati zakandida-

tavećegdijelaopozicijeMla-

denaBojanića.

Prijedlog za isključenje na

sjednici podnio je politički

direktor te stranke Rade Mi-

lošević, koji je naveo da je Gr-

bavčević prekršila član 14, 16 i

20 Statuta Građanskog pokre-

taUra.

- Grbavčević je javno na svom

Fejsbuk profilu u toku kam-

panje predsjedničkog kandi-

data Mladena Bojanića saop-

štila da ga neće glasati iako je

unaprijed glasala za odlukuna

organima stranke da će podr-

žati Bojanića. Grbavčević je

aktivno učestvovala u procesu

skupljanja potpisa za ovog

predsjedničkog kandidata i

njegovu kandidaturu na Glav-

nom odboru ocijenila kao ko-

rektno rješenje opozicije - na-

vode izUre.

Tvrde da Ura njeguje demo-

kratskanačela i da jeorganiza-

cija koja uvažava i njeguje raz-

ličitamišljenja,alidasuovakva

kršenjaStatutauključnimmo-

mentimakampanjebez sumn-

je imala za cilj diskreditaciju

predsjedničkog kandidata

MladenaBojanića.

R.P.

PODGORICA

Izborna

konvencijaSocijalističkena-

rodnepartije, nakojoj treba

dabude izabranpredsjednik

OdboraGlavnoggrada, biće

održanadanas uPodgorici, a

kandidat sanajvećimšansa-

ma za tu funkciju jeSavo

Ražnatović, saznajePobje-

da.

Ražnatovića, prema saznanji-

ma našeg lista, forsira mjesni

odbor SNPTološi.

Na čelu podgoričkog odbora

SNP-a do sada je bio Dragan

Ivanović, koji je u međuvre-

menu izabranza potpredsjed-

nika partije. Članovi mjesnog

odbora Tološi protive se reiz-

boruIvanovićajersmatrajuda

jedan čovjek treba da pokriva

samo jednu funkcijuu stranci.

U skladu sa tim, ovaj mjesni

odbor SNP-a vrši pritisak i na

predsjednika te partije Vladi-

Ubjedljivim trijumfomu glavnomgradu Đukanović otvorio vrata za pobjedu svoje koalicije na lokalnim izborima

DPS ima realnušansu

daodbrani Podgoricu

odsto,dokjenalokalnimizbo-

rima prije četiri godine, kada

je nastupio sa BS-om i LP

osvojio49.146glasova.Inatim

izborima izlaznost je bila

znatnovećauodnosunapred-

sjedničke izbore.

Đukanovićev rezultat je naj-

bolji koji je ikada jedan pred-

sjednički kandidat ostvario u

Podgorici. Iako nije zahvalno

izvoditi poređenja rezultata

lokalnih, parlamentarnih i

predsjedničkih izbora, neka

vrsta trenda semoženaslutiti:

Đukanović je trijumfom vra-

tio ,,političko klatno“ na stra-

nuDPS-a.

PREDNOST

Prednost Đukanovićeve koa-

licije je oko četiri hiljade i ka-

da se na konto opozicije preli-

ju glasovi Marka Milačića,

koji bi uPodgorici, akoponovi

rezultat sa predsjedničkih iz-

bora, prešao cenzus.

U vrhu vladajuće koalicije ra-

nije je dogovorenodamanjin-

ske partije, Bošnjačka stranka

i albanske stranke nastupe sa-

mostalno koristeći institut

afirmativne akcije. Bošnjač-

koj stranci da bi ušla u lokalni

parlament na ovaj način treba

oko 1.800 glasova - umjesto

neophodnih 3.200,

bez afirmativne akcije

- što je za ovu partiju

koju predvodi Rafet

Husović ostvarljivo. Nešto ve-

ći cenzus je za albanske stran-

ke, koje bi se makar sa jednim

mandatomponovomoglevra-

titi u podgorički parlament.

Time prednost koju je stekao

Đukanović još više dobija na

težini.

IzvorPobjede izvrhaDPS-a je

kazao da je prije predsjednič-

kih izbora postojao neformal-

ni dogovor da i Socijaldemo-

krate Ivana Brajovića izađu

samostalno.

- Očekujeno siguran ulazak

Socijaldemokrata u lokalni

parlament tako da računamo

da ćemo sa aktuelnim partne-

rima odbraniti vlast u glavni-

omgradu - zaključio je izvor.

Bez obzira što se predsjednič-

ki izbori ne mogu upoređivati

sa lokalnim i parlamentarnim,

DPS u lokalne izbore, ohra-

bren Đukanovićevom pobje-

dom, ulazi sa znatno većim

šansama nego prije predsjed-

ničkih izbora.

N.ZEČEVIĆ

Đukanović je na predsjedničkim izborima u Tuzima osvojio

4.995 glasova, što je najbolji rezultat koji je postigao neki

predsjednički kandidat. Taj rezultat je za 1.700 glasova bolji

od onog na parlamentarnim izborima i čak 2.100 glasova

od rezultata na lokalnim izborima, što znači da je Đukanović

dobio snažnu podršku albanskih stranaka koje nijesu domi-

nantne u Malesiji.

Član GO DPS-a iz Tuzi Nikola Gegaj u izjavi za Pobjedu kaže

da je Crna Gora i na ovimpredsjedničkim izborima položila

ispit sa najvećommogućomocjenom kao građanska i mul-

tietnička država.

- Zadovoljstvomi je da saopštimda je Đukanović u Malesiji

osvojio 5.000 glasova ili 85 odsto od ukupno izašlih

birača na birališta. Onda možete zamisliti kakvu

podršku uživaju sve druge opozicione partije,

njih oko 20 partija, čiji su kandidati bili reprezenti

a koje su doživjele totalni debakl. Sve zajedno

osvojile su 15 odsto. Uvjeren samda će ih ista

sudbina zadesiti na lokalnim izborima u Pod-

gorici. Pobjeda Đukanovića znači učvršćivanje

mira, stabilnosti, ekonomskog prosperiteta i

regionalne i evropske saradnje - rekao je Gegaj

za Pobjedu.

ĐukanovićuuTuzima

čakpethiljadaglasova

Predsjedništvo Ure „oslobađa se od nepodobnih“

Grbavčević isključena

zbogobjavenaFejsbuku

SNP danas bira predsjednika Odbora Glavnog grada

Tološani forsiraju

SavaRažnatovića

saznanjima Pobjede, saglasio

Joković, ali i samŠćekić, koji je

obećaoda senećeponovokan-

didovati za predsjednika SNP

Berane.

Mjesni odbor SNP Tološi ima

podrškumjesnihodboraGolu-

bovci, 1. maj, Vranići, Stara va-

roš, Momišići, Gornja i Donja

Gorica i Tuzi.

Koliki uticaj taj odbor ima na

SNP govori i činjenica da su

upravooniVladimiraJokovića

predložili zapredsjednikapar-

tije, te da su najzaslužniji za

njegov izbor.

Đ.Ć.

miraJokovićadapredsjednika

opštine Berane Dragoslava

Šćekića i predsjednicu herce-

gnovskog odbora SNP-a Dani-

jelu Đurović smijeni sa čela

opštinskih organizacija Bera-

na i Novog.

Sa ovim zahtjevom se, prema

BAR

Predajom i potvrđivan-

jemprve izborne liste u Baru,

koju su juče podnijeli “Radomir

Novaković Cakan-BiramBar”

za ovu grupu građana i zvanič-

no je počela kampanja za loka-

lne izbore .

Zakonom je propisano da listu

mora podržati 0,8 % upisanih

birača, što u Baru iznosi 302.

Grupa građana “Radomir

Novaković Cakan- BiramBar”

predala je listu sa 1.111 potpi-

sa i 37 kandidata za mjesto

odbornika.

-Građani imaju jednostavan

izbor-da biraju one koji će

raditi za njih ili one koji će raditi

za sebe- kazao je novinarima

nakon predaje liste njen nosi-

lac, poznati barski privrednik i

aktuelni predsjednik Skupštine

opštine Radomir Novaković.

-Ovo nije partijska, ali ni

građanska lista. Ovo nije

crnogorska, srpska, niti

albanska ili bošnjačka lista.

Ovo je lista prijatelja koji vole

svoj grad i koji su se ujedinili

oko iste ideje, pod imenom

“BiramBar”. Moja preporuka

građanima jeste da 27. maja

izađu na izbore i glasaju prema

svojoj savjesti. To je minimum

koji možete da uradite za svoj

grad- poručio je Novaković,

koji je naglasio da su predali

1.111 potpisa-polovinu od onoga

što su sakupili tokom sedam

dana.

V.K.V.

Novakovićpredao listuuBaru

ZdenkaGrbavčević

Sa sjedniceOdboraSNP-a

NikolaGegaj