Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 19. april 2018.

Politika

PODGORICA

-MilicaPejanović-Đurišićbiće izvanredna i

opunomoćena ambasadorkaCrneGorepriUjedinjenimna-

cijama, saznajeAntenaM.

OnjenojnovojfunkcijidanasćebitiriječinaOdboruzameđuna-

rodne odnose i iseljenike.

Odbor će dati mišljenje o Pejanović-Đurišić, koja je kandidat za

mjesto stalne predstavnice, šefice Stalne misije Crne Gore pri

Ujedinjenim nacijama, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u

Njujorku.

Uprethodnoj vladi, kojomje rukovodio liderDemokratske par-

tije socijalistaMiloĐukanović, Pejanović-Đurišić bila jeminis-

tarka odbrane, prva žena na toj poziciji.

Ona je redovna profesorka na Univerzitetu Crne Gore, bila je

poslanica u crnogorskoj Skupštini, predsjednica i potpredsjed-

nicaDPS-a, ambasadorkaSrbije iCrneGoreuBriseluiLuksem-

burgu, teCrneGore uFrancuskoj.

R.P.

last

om

UMinistarstvu održivog

razvoja i turizma zadovoljni

su Izvještajemo napretku u

dijelu poglavlja 27 jer, kako su

naveli, daje tačan i precizan

prikaz ostvarenog napretka u

jednomod najtežih pregova-

račkih poglavlja.

EK je istakla napredak u obla-

sti kvaliteta voda i upravljanja

otpadnim vodama kao i bolju

saradnju sa NVO sektorom.

Da nije bilo „neprijatnih

iznenađenja“, potvrdila je za

Pobjedu še ica pregovaračke

grupe za poglavlje 27 Ivana

Vojinović. Ona je naglasila da

je Evropska komisija uradila

na činjenicama utemeljeno

skeniranje stanja, kako u dije-

lu evidentiranog napretka,

tako i u dijelu kritičnih oblasti.

- U poređenju sa ranijim izvje-

štajima o napretkumože se

reći da je ovogodišnji izvje-

štaj za poglavlje 27 najbolji

- kazala je Vojinović.

Ocjena da je Crna Gora ostva-

rila određeni napredak i da

ima određeni nivo spremno-

sti direktno se, kako kaže,

vezuje za skoro otvaranje

poglavlja 27.

- Ovogodišnji izvještaj,

između ostalog, rezultat je

kontinuiranog i otvorenog

dijaloga i saradnje koju smo

tokomprotekle godine nasta-

vili da gradimo sa partnerima

iz EK. Uočljivo je da je ove

godine EK akcenat posebno

dala pitanju zaštite prirode

i uspostavljanju ekološke

mreže Natura 2000. Shodno

dobijenimpreporukama i

smjernicama u ovom izvje-

štaju još veću pažnju ćemo

posvetiti ovoj oblasti - kazala

je Vojinović.

Ona dodaje da je važno i to

što je EK identi ikovala veliki

MORT:

Preporukeukazujuna

skorootvaranjepoglavlja27

broj propisa koji su usvojeni

prošle godine i time postigli

značajno usklađivanje sa

pravnom tekovinomEvrop-

ske unije.

- EK je istakla i određeni

napredak u oblasti kvaliteta

voda i upravljanja otpadnim

vodama. Posebno bih istakla

uočeno unapređenje saradnje

sa NVO sektorom - istakla je

Vojinović.

Govoreći o statusu Agencije

za zaštitu prirode i životne

sredine, Vojinović naglašava

da je novimmodelomorgani-

zacije od prošle godine osigu-

rana nezavisnost.

U Izvještaju su, ističe ona,

prepoznate i oblasti u kojima

se očekuju dodatni napori

nadležnih.

- Posebno sam zadovoljna

što smo iste te oblasti i sami

identi ikovali. Cijenimda je

to dokaz da na nivou države

radimo objektivnu analizu sta-

nja. Svjesni smo da značajnije

moramo da radimo u oblasti

upravljanja otpadom, kroz

obezbjeđenje selekcije

pojedinih frakcija otpada,

shodno zakonskimoba-

vezama, kao i obavezom

iz Nacionalne strategije

za poglavlje 27 - kazala

je Vojinović.

Ona dodaje da će kroz

izmjene Državnog

plana upravljanja

otpadom, koji će

biti upućen Vladi

do kraja ovog

U odnosu na pitanje zaštite

Solane, Vojinović ističe da je u

pitanju tema kojoj su dali viso-

ki prioritet i posvetili posebnu

pažnju u posljednje tri godine.

- Uradili smo gotovo sve, kroz

izradu sveobuhvatne Stu-

dije zaštite koja će poslužiti

kao osnova za proglašenje

zaštićenog područja prirode.

Stvorili smo uslove za obe-

zbjeđenje zaštite prostora

Solane kroz usvojeni PUP za

opštinu Ulcinj, koji podrazu-

mijeva proglašenje čitave teri-

torije Solane parkomprirode,

proglašenje rezervata prirode

na istočnomdijelu Solane,

Solanameđuprioritetima

Evropska komisija ocijeni-

la je da je ostvaren dobar

napredak u oblastima

poljoprivrede i ruralnog

razvoja, bezbjednosti

hrane, ali i oblastima vete-

rinarske i itosanitarne

politike – piše u Izvještaju

EK o Crnoj Gori.

Našoj državi je preporu-

čeno da posebnu pažnju

posveti poštovanju pro-

pisa o hrani, ali i onih koji

se tiču zdravlja i dobrobiti

životinja.

- Treba nastaviti sa pobolj-

šanjem administrativnih

kapaciteta, pogotovo kada

su u pitanju inspekcijske

službe i laboratorije. Kada

je u pitanju opšta bezbjed-

nost hrane, napravljen je

napredak u usklađenosti

sa propisima Evropske

unije - piše u dokumentu.

Napredaku

oblasti

bezbjednosti

hrane

kao i nominaciju za Ramsar

područje na međunarod-

nomnivou. Veoma je važan

i model privremenog uprav-

ljanja, zaštite i nadzora od

strane JP Nacionalni parkovi,

koji je uspostavljen još 2015.

i zahvaljujući kojem imamo

sistem izičke zaštite loka-

liteta i ulaganje u opravku

pumpnog sistema, sanaciju

nasipa - kazala je Vojinović.

tarna odgovornost i nadzor

izvršne vlasti - zapažaBrisel.

Dodaju i da je politička scena i

dalje fragmentirana, sa ozbilj-

nimpodjelama ne samo izme-

đu vladajućih i opozicionih

partija,većiunekimopozicio-

nim strankama, što je dovelo

do stvaranja nove partije u

septembru2017. godine.

- Ova situacija spriječila je os-

tvarenje značajnog političkog

dijaloga - dodajeEK.

Uprkos fragmentaciji, opozi-

cija je, kako navode, u potpu-

nosti ujedinjena u sprovođe-

nju konzistentnog bojkota

zakonodavnih aktivnosti par-

lamentaiselektivnijegbojkota

svih sjednica od novembra

2016.

- Opozicija insistira na tome

da je navodni pokušaj držav-

nog udara u oktobru 2016. go-

dine odlučno uticao na izla-

znost i rezultat izbora, što ih

čini suštinski manjkavim. Tu

tvrdnju snažno odbacuje

vladajuća stranka -navodi seu

dokumentu.

Kad je u pitanju civilno druš-

tvo, EKnapominje da je posti-

gnut određeni napredak u

unapređenju pravnog i insti-

tucionalnog okvira za sarad-

njuizmeđuVladeiorganizaci-

ja civilnog društva, posebno u

postavljanju pravne osnove za

javno finansiranje nevladinih

organizacija.

BORBAPROTIVKRIMINALA

U dokumentu EK se navodi i

da moćne kriminalne grupe

djeluju u Crnoj Gori i iz nje, a

njihove aktivnosti uključuju

trafikingdroge,krijumčarenje

cigareta i migranata, pranje

novca, kao i zločine protiv

imovine i pojedinaca, što do-

vodi do čestih ubistava pove-

zanih sa bandama.

- Borba protiv organizovanog

kriminalaostajekrucijalnaka-

ko bi se spriječila infiltracija

kriminala u politički i eko-

nomski sistem - navodi se u

Izvještaju i ističe da treba osi-

gurati da nema političkog mi-

ješanjauoperativneaktivnosti

tijela koja sprovode zakon i

vode te slučajeve“.

EK konstatuje da je u Crnoj

Gori aktivno 3.940 policajaca,

odnosno njih 633 na 100.000

stanovnika, dok je prosjek u

EU 211 policajaca na 100.000

stanovnika.

- Policija treba da više djeluje

na sopstvenu inicijativu, a tu-

žioci treba da „delegiraju više

akcijapoliciji“ -navodi seuIz-

vještaju i ističe da je potreban

proaktivniji stavuborbiprotiv

korupcije, te da se mora obra-

titi pažnja na izazove poveza-

ne sanezavisnošću i određiva-

njem prioriteta Agenciji za

Borba protiv organizo-

vanog kriminala ostaje

krucijalna kako bi se

spriječila in ltracija

kriminala upolitički i

ekonomski sistem - na-

vodi se u Izvještaju

sprečavanje korupcije (ASK).

KORUPCIJA

CrnaGora,kakoseističe,treba

da nastavi sa popravljanjem

operativnih kapaciteta insti-

tucija i njihove saradnje, poja-

ča napore kako bi se ojačala

upotreba finansijskih istraga i

uspostavi bilans rezultata u

oduzimanju i konfiskaciji

imovine stečene kriminalom.

„Potrebno je značajno popra-

viti bilans rezultata u oblasti-

ma represije i prevencije ko-

r u p c i j e , u k l j u č u j u ć i i

nametanje efektivnih kazni,

poručili su izEK“.

Inicijalni bilans rezultata u

istragama, gonjenju i konač-

nimpresudama u slučajevima

korupcije na visokom novu je

uspostavljen, ali iz EK navode

da ga treba još konsolidovati.

Postignut je i određeni napre-

dakubilansu rezultata kada je

u pitanju prevencija korupci-

je

.

J.

Đ

URIŠIĆ

Potrebno je uspostaviti

politički dijalog i kon-

struktivan angažman

svih strana kako bi se

poboljšala parlamen-

tarna odgovornost i

nadzor izvršne vlasti -

zapaža Brisel

mjeseca, obezbijediti model

upravljanja otpadom za čitavu

državu.

- Vezano za sanaciju odlagali-

šta otpada, sanacija najvećih

je u toku, i to Ćafe u Baru,

Vrtijeljka na Cetinju, Vasove

vode u Beranama - poručila je

Vojinović.

Svjesni su, kaže, i toga da dalje

treba raditi na sprovođenju

Nacionalne strategije u oblasti

klimatskih promjena i početi

primjenu namjeravanog naci-

onalnog doprinosa Crne Gore

smanjenju emisija gasova

s efektom staklene bašte, u

kontekstu početka primjene

Pariskog sporazuma u janua-

ru ove godine.

Vojinović je poručila da će

crnogorska administracija

predano raditi na primjeni

svih preporuka.

N. KOVAČEVIĆ

Lideri Zapadnog Balkana na sastanku

sa FederikomMogerini u Skoplju

Izvještaj Komisije

osnažujeevropsku

perspektivu regiona

SKOPLJE

-PredsjednikVla-

deCrneGoreDuškoMarko-

vićučestvovao jeu srijedu

uvečeuSkopljuna radnom

sastankuvisokepredstavni-

ceEvropskeunije zavanjsku

i bezbjednosnupolitikuFe-

derikeMogerini sa liderima

državaZapadnobalkanske

šestorke.

Uredovnomsusretu lidera re-

giona i visoke predstavnice

EU razmotren je Izvještaj

Evropske komisije o država-

ma regiona. Konstatovano je

dajeevropskaperspektivaZa-

padnog Balkana osnažena

preporukomzaotvaranjepre-

govorasaRepublikomAlbani-

jom i RepublikomMakedoni-

jom i da ta odluka Evropske

komisije predstavja podsticaj

integracionimprocesima.

Predsjednici vlada Crne Gore

Duško Marković, Republike

SrbijeAnaBrnabić, Republike

AlbanijeEdi Rama, Republike

KosovaRamušHaradinajiRe-

publike Makedonije Zoran

Zaev, predsjedavajući Vijeća

ministara Bosne i Hercegovi-

neDenisZvizdićivisokapred-

stavnicaEUFederikaMogeri-

ni konstatovali su da su

redovni sastanci lidera Zapa-

nobalkanske šestorke i koor-

dinacija politika već dali re-

zultate u vidu povećanog

nivoa konsenzusa i povjerenja

u vezi sa ključnim pitanjima

evropskih integracija u regio-

nu.

Ocijenjeno je da predstojeći

Samit u Sofiji kao i sastanak

Evropskog savjeta predstavl-

jaju naredne važne događaje

za evropsku perspektivu Za-

padnogBalkana.

Premijer Marković sastao se

u Skoplju sa predsjednikom

VladeKosova RamušomHa-

radinajom. Na sastanku je

ocijenjenodadvijesusjedne i

prijateljske države nemaju

otvorenih pitanja. Premijeri

su iskazali spremnost na sa-

radnju u infrastrukturnim

projektima pri čemu je po-

sebno bilo riječi o putnom

pravcu Rožaje – Dečane i

projektu pruge od Pljevalja

preko Bijelog Polja do Koso-

va.

Premi j er Harad i na j j e

čestitao premijeru Marko-

viću ishodcrnogorskihpred-

sjedničkih izbora ocijenivši

da je on dobar za stabilnost

cijelog regiona.

R.P.

Pejanović-Đurišić

ambasadorka

CrneGoreuUN

Sa sastankauSkoplju

IvanaVojinović