Previous Page  2 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 36 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 19. april 2018.

Politika

ANALIZA:

Koje su glavne boljke na koje je u Izvještaju za Crnu Goru ukazala Evropska komisija

Kukan: Ohrabrujem

danastavi ovimtem

PODGORICA

- Poslanik

Evropskogparlamenta

EduardKukankazao jeda

CrnaGoranapredujedobro

naputupristupanjaEU, ko-

mentarišući Izvještaj

Evropskekomisijeonapret-

kunaše zemlje.

- Ohrabrujem crnogorsku

vlast da nastavi ovim stabil-

nimtempom. Izvještaj ozem-

lji procijenio je gdje je posti-

gnutnapredakigdjejošuvijek

treba nastaviti sa poslom. To

je oblast vladavine prava. Mi-

slimda je to jasan znak da ak-

tuelna crnogorska Vlada daje

sve od sebe da nastavi dobar

posao u pristupanju EU – re-

kao jeKukanu izjavi zaPobje-

du.

DEMOKRATIJA

UIzvještajuEKoCrnojGoriu

dijelukojigovoriodemokrati-

ji navodi se da je 2017. godinu

obilježio produženi bojkot

parlamenta cjelokupne opo-

zicije nakon parlamentarnih

izborauoktobru2016.godine.

- Vraćanje političke rasprave

u parlament je odgovornost

svih političkih aktera. Tek u

decembru2017. godine, djelo-

vi opozicije vratili su se u

Skupštinu. Djelimičan i selek-

tivan završetak bojkota tek

treba da rezultira poboljša-

nim parlamentarnim nadzo-

rom–navodi seudokumentu.

Komentarišući izboreuCrnoj

Gori, EKnavodi daopštusitu-

acijuobilježavanizaknivopo-

vjerenjauizborniokvirispro-

vođenje izbora. U decembru

2 0 1 7 . g o d i n e , b e z

odgovarajućih javnih konsul-

tacija, Skupština je, kako na-

vode, usvojila skup zakona

koji samo djelimično

usvajaju preporuke Kan-

celarije za demokratske

institucije i ljudska prava

Organizacije za evropsku

bezbjednost i saradnju

(OSCE/ODIHR).

Navodi se i da radnu grupu

čine samo vladajuća većina

poslanika jer tri opozicione

stranke nijesu imenovale

predstavnike.

- Nijedna od sjednica nije bila

otvorenaza javnost, niti suza-

ključci sa sastanaka objavlje-

ni. Sve zainteresovane strane

su pozvane da daju komenta-

reisugestijekakodasprovedu

preporuke. Međutim, revidi-

rano izborno zakonodavstvo

nije bilo predmet javne kon-

sultacije – zapažaEK.

Preporuke Misije OEBS/

ODIHR za posmatranje izbo-

ra, poslije izbora u oktobru

2016, djelimično su imple-

mentirane, jer je parlament

Izvještaj je procijenio gdje je postignut napredak i gdje još uvijek treba nastaviti sa

poslom. To je oblast vladavine prava. Mislimda je to jasan znak da crnogorska Vlada

daje sve od sebe da nastavi dobar posao u pristupanju EU, rekao je Kukan za Pobjedu

Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori

dokaz je napretka u obrazovanju i truda

uloženog u reformu te oblasti, saopštio je

ministar prosvjete Damir Šehović.

Kako je istakao, napredak u obrazovanju,

sa akcentomna upisnu politiku, praksu u

obrazovnom sistemu, te primjenu pro-

grama koji se baziraju na ishodima

učenja, ocijenjen je kao dobar.

- Posebno smo ponosni na

činjenicu da se Izvještaj bavio

svimonim segmentima koji

su bili u fokusu nedavno

sprovedene reforme, što

vidimo kao pokazatelj da

reforma jeste uključila

prave oblasti i kritične

tačke našeg obrazov-

nog sistema - kazao je

Šehović.

Aktivnosti, dodaje on, poput smanjenja

broja učenika u odjeljenjima, osnivanje

tima koji je zadužen za PISA-u, uvođenje

besplatnih studija, 25 odsto praktične

nastave na fakultetima, te formiranje

agencije koja će kontrolisati kvalitet viso-

kog obrazovanja, a koje su pomenute i u

Izvještaju su, kako je kazao, obavezni da u

potpunosti implementiraju.

- Posebno nam je važno što su pomenuti i

neki od najznačajnijih koraka u srednjem

obrazovanju i ovdje prije svega mislimna

stavljanje fokusa na srednje stručne škole i

dualno obrazovanje. Uz 15 novih programa

za srednje stručne škole koje uvodimo ove

godine i stipendije za de icitarna zanima-

nja u stručnim školama, o kojima se takođe

govori u Izvještaju, ozbiljno smo krenuli u

rješavanje nekih nedostatnosti našeg obra-

zovnog sistema - istakao je on.

N. Đ.

Šehović:

Dokaznapretkauobrazovanju

Evropska komisija je u Izvještaju ocijenila da je Crna Gora u

ekonomskoj sferi ostvarila određeni napredak, ali da veliki

teret i dalje predstavlja javni dug.

- Crna Gora je ostvarila određeni napredak i umjereno je

pripremljena u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije. Oja-

čana je makroekonomska i iskalna stabilnost, ali su potrebni

dodatni napori da se riješe trajni izazovi, posebno veliki teret

javnog duga - ocijenjeno je u ovomdokumentu.

Ekonomija, kako su konstatovali, raste neprekidno od 2013.

usljed niske ili umjerene in lacije.

- Finansijski sektor je poboljšao solventnost i likvidnost.

Međutim, izvozna baza mora poboljšati obim i kvalitet kako

bi smanjila trgovinski de icit - sugeriše se iz Brisela.

Oni smatraju da slabosti u vladavini prava, uključujući nelo-

jalnu konkurenciju od neformalne ekonomije, negativno

utiču na poslovno okruženje.

- Tržište rada suočava se sa strukturalnim izazovima, što se

ogleda u niskomučešću i visokoj stopi nezaposlenosti - navo-

di se u dokumentu.

Da bi podržala dugoročni rast, Crna Gora treba, kako se

sugeriše iz EK, posebnu pažnju da posveti nastavku iskalne

konsolidacije za jačanje održivosti javnih inansija, lakšem

rješavanju nekvalitetnih kredita, poboljšanju leksibilnosti

tržišta rada kako bi se povećala stopa učešća i smanjila

neformalnost.

M.P.M.

Javnidugjeveliki teret

decembra 2017. godine usvo-

jio niz zakona o izborima: iz-

mjene Zakona o medijima,

Zakona o biračkom spisku i

Zakona o finansiranju politič-

kih subjekata i izbornih kam-

panja.NacrtizmjenaZakonao

odbornicimaipredstavnicima

n i j e i m a o p o t r e b n u

dvotrećinsku većinu.

-Budućidaokvirni izborni za-

kon ko j i j e z ah t i j evao

dvotrećinsku većinu nije iz-

mijenjen, nije bilo značajnijih

poboljšanjaupogleduizborne

administracije ili zahtjeva bo-

ravkaipravnenadležnosti,ko-

ji su prioritetne preporuke

OSCE/ODIHR-a - zaključeno

je u Izvještaju.

Evropska komisija zaključila

je da je uključenost žena u po-

litiku ostala niska, uključujući

i izbornu administraciju, na-

vodi EK.

POTREBANDIJALOG

Kad je u pitanju situacija u cr-

nogorskom parlamentu, EK

navodi dapolitička scenaosta-

je fragmentirana, polarizova-

na i obilježena nedostatkom

političkog dijaloga, posebno u

demokratskiminstitucijamau

kojima pripada.

- Izabrani članovi parlamenta

imaju važnu ulogu u obezbje-

đivanju balansa. Izuzev jedne

opozicione koalicione grupe i

trinezavisnaposlanika,kojisu

se vratili u parlament u de-

cembru2017.godine,opozicija

kao cjelina bojkotovala je za-

konodavne aktivnosti od sazi-

va Skupštine u novembru

2016. Potrebno je uspostaviti

politički dijalog i konstrukti-

van angažman svih strana ka-

ko bi se poboljšala parlamen-

EduardKukan

Damir Šehović