Previous Page  12 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 36 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 19. april 2018.

CrnomGorom

KOTOR

- Radovi na preko-

pavanju priobalnog puta u

Perastu, kod hotela „Jadran“

(Ulica M. Martinovića) počeće

danas. Iz Direkcije za uređe-

nje i izgradnju najavili su da

će zbog toga saobraćaj biti

obustavljen od 7 do 19 sati.

Kako su kazali, radovi se izvo-

de zbog postavljanja cijevi

fekalne i atmosferske kanali-

zacije u trupu puta.

C.G.

Kotor:

Radovi u Perastu

Obustava

saobraćajana

donjemputu

Bijelo Polje

Odopštine

za sport

380.000eura

BIJELOPOLJE

–Opština je

raspisalakonkurs za finansi-

ranje i sufinansiranje sport-

skihklubova zaovugodinu

koji suregistrovani na teri-

toriji BijelogPolja. Izopštin-

skogbudžeta zanjih jeopre-

dijeljeno380.000eura.

Na konkursu, kako je navede-

no,mogudaučestvujuklubovi

koji su upisani u Registar

sportskih klubova Centra za

sport i rekreaciju, te da se ta-

kmičeudisciplinamaukojima

je regulisan jedinstven sistem

takmičenja u okviru zvanič-

nog matičnog sportskog save-

za.

– Sportski klubovi koji su do-

bili sredstva za prošlu godinu

dužni su da dostave finansij-

ske izvještaje o troškovima.

Ukoliko tone učine, neće ima-

ti pravo da učestvuju na kon-

kursu – navedeno je na sajtu

opštine.

Konkurs je otvoren do 1. maja.

I.T.

HercegNovi:

Vodovod najavio restrikcije zbog radova na hidrotunelu Gorica-Plat

Slavine suveod

petkadoutorka

U blizini Sportskog centra

u Igalu došlo je do velikog

kvara na vodovodnoj i

kanalizacionoj mreži, zbog

čega potrošači tog dijela

Igala juče tokomdana

nijesu imali vodu. Kako

su saopštili iz preduzeća

Vodovod i kanalizacija,

detaljnije informacije o

kvaru i restrikcijama saop-

štiće danas na konferenciji

za novinare.

Velikikvar

uIgalu

HERCEGNOVI

- Zbog izvo-

đenja radovanahidrotunelu

Gorica-Plat, Novljani će 20.

aprilauvečernjimsatima

ostati bezdotokavode sa

Plata. Zbog toga suuVodo-

vodunajavili restriktivni re-

žimnabdijevanjaod21. do

24. aprila.

- Potrošači od Sutorine do Sa-

vine vodu će imati od 7 do 10 i

od 19do22 sata. OdMeljinado

Kamenara od 5 do 8 i od 17 do

20 sati. Naselja Sušćepan, Ra-

tiševina, Šćepoševići i Žvinje

vodom će se snabdijevati pu-

tem cisterni - saopšteno je iz

Vodovoda. Oni podsjećaju i da

BUDVA

– Iz preduzeća

Regionalni vodovod Crno-

gorsko primorje saopštili

su juče da im se niko iz

Vodovoda Herceg Novi nije

obratio zahtjevom za preu-

zimanje vode.

- Nakon što je najavljena

restrikcija imali smo pozive

velikog broja građana koje je

interesovalo zašto lokalnom

vodovodu ne omogućimo

da preuzima vodu kako ne

bi trpjeli posljedice restrikci-

ja. Međutim, nama se kolege

iz Herceg Novog nijesu obra-

ćale – piše u saopšenju koje

je u ime informativne službe

preduzeća potpisala Marija

Milošević.

Ona navodi da ne mogu

mimo volje i zahtjeva lokal-

nog vodovoda isporučivati

vodu, bez obzira da li postoji

potreba za njom ili ne.

- Tako je ovog puta bilo,

uprkos razgovorima koje

smo vodili sa predstavnici-

ma Vodovoda Herceg Novi

tokom 2017. godine povo-

dom sličnih situacija. Stoga,

odgovornost zbog restrikci-

ja i nestašice vode za piće ne

treba tražiti u Regionalnom

vodovodu koji je spreman

da isporuči dodatne količi-

ne čim to zatraži Vodovod

Herceg Novi – poručila je

Milošević.

Ona podsjeća da je zahvalju-

jući ,,profesionalnoj saradnji

Vodovoda i kanalizacije

Tivat i JP Regionalni vodo-

vod Crnogorsko primorje,

Herceg Novi tokom 2013,

2015, 2016 i 2017. godine

izbjegao velike probleme,

naročito tokom ljetnje

turističke sezone, jer su na

zahtjev vodovoda Herceg

Novog iz regionalnog siste-

ma isporučivane potrebne

količine vode potrošačima

na hercegnovskoj rivijeri

posredstvom vodovodnog

sistema opštine Tivat“.

Regionalnivodovod:Vodeima, trebadauputezahtjev

su ranije obaviješteni iz tre-

binjskog preduzeća „Hidroe-

lektrane na Trebišnjici“ da su

radovi na izradi priključka za

navodnjavanje Trebinjskog

polja, koji se izvodi na odvod-

nom tunelu prema hidroelek-

traniDubrovnik, bili planirani

za početak aprila.

- Zbog radova je potrebno

isprazniti odvodni tunel, to-

komnekolikodana.Kakozbog

visokog vodostaja nije bilo

moguće zatvoriti odvodni tu-

nel, radovi su odgođeni za pe-

riod od 21. do 24. aprila, objaš-

njeno je u saopštenju.

Takođe, iz Vodovoda su saop-

štili da, za razliku od prethod-

nih godina, nije predviđen re-

mont na odvodnom tunelu i

postrojenjima, tako da neće

biti uobičajenog dužeg obu-

stavljanja dotoka iz hidro si-

stema Plat-Herceg Novi i re-

striktivnog vodosnabdijeva-

nja potrošača.

Ž.K.

Vodovod: Nije planiran

remont na odvodnom

tunelu i postrojenjima,

pa neće biti duže obust-

ave dotoka iz hidro

sistema Plata

iztrebiNjaraNijeNajavili radove:

HercegNovi

HercegNovi:

Azilu za pse nedostaje hrana

Mjesečno imtreba

2.000kilogramamesa

USlovi dobri, aliHraNeNeMa:

Azil naDizdarici

HERCEGNOVI

–Uaziluza

napuštene životinjenaDiz-

darici sve jevišepasa, ahra-

ne svemanje, jer je izostala

podrškavelikihprivrednih

subjekata. Sada jeuprihvati-

lištuzbrinuto68pasa, odko-

jih jedesetakdovedenoupo-

sljednjadvadana.

Upravnica azila Jasna Zujović

kaže da im je potrebno preko

2.000kilogramahranemjeseč-

no.Nabavljajujeodfirme„Me-

sopromet“, aplaćaju imvišeod

1.000 euramjesečno.

-Ranijesuvelikefirme„Panto“

u Meljinama , „Goranović“ i

drugi donirali hranu. Nekada

jesvakogdanaispredazilaisto-

varivan kamion hrane i imali

smo i viška. Spašavali smo i

druge azile, pomagali ljudima

koji imaju lovačke pse, a sadne

možemo da dođemo ni do jed-

ne vreće - kazala je Zujović.

Onajeapelovalanaljudedobre

volje i vlasnike trgovinskih la-

naca da pomognu.

- Nastojimo da do hrane dođe-

mo preko pekara, trgovačkih i

mesoprerađevačkih preduze-

ća. Značilo bi namda građani i

prijatelji pomognu. Nama je

sve od koristi: vještačka zrna-

sta hrana, stari hljeb, meso,

prerađevine, povrat voća, po-

vrća, krompira, svježe meso,

jer im svakodnevno kuvamo.

Mi bismo dolazili po hranu i

svaka pomoć bi namkoristila –

poručila je Zujović. Azil za na-

puštene životinje formiran je

2009. godine u nekadašnjem

vojnom objektu na Dizdarici i

radi u sastavu hercegnovskog

preduzećaČistoća.

Ž.K.

Bijelo Polje: Završeno takmičenje osnovaca i srednjoškolaca u lijepomgovoru

Najboljebesjedili Damjan i Ksenija

BIJELOPOLJE

–Damjan

Drobnjak iKsenijaVukoje-

vićpobjednici su21. opštin-

skeSmotrebesjedništva za

učenikeosnovnih i srednjih

škola. Oni subili najbolji u

konkurenciji 19 takmičara iz

sedamosnovnih i jedne

srednje škole.

Po odluci žirija, u kategoriji

osnovnih škola prvo mjesto

pripalo je Damjanu Drobnja-

ku, učeniku sedmog razreda

OŠ ,,Marko Miljanov“ (men-

torka Olivera Cvijović), drugo

mjesto jeosvojilaNikolinaKa-

rišik, učenica devetog razreda

OŠ ,,Risto Ratković“ (Elvira

Kurtćehajić), treće su ravno-

pravno podijelile učenice de-

vetog razreda OŠ ,,Dušan Ko-

rać“ Nerma Idrizović (Marija

Goljević) i Staša Peković (Ma-

rijaGoljević).

Prvo mjesto u kategoriji sred-

njih škola osvojila je Ksenija

Vukojević, učenica četvrtog

razreda Gimnazije ,,Miloje

Dobrašinović“ (RajkaMinić),

drugomjesto Nadina Salemo-

vić, učenica trećeg razreda

,,Miloje Dobrašinović“ (Bilja-

na Braunović), treće mjesto je

pripaloMilu Petriću, učeniku

četvrtog razreda Gimnazije

,,Miloje Dobrašinović“ (Rajka

Minić).

Besjednike je ocjenjivao žiri u

sastavu Jadranka Ćetković,

novinarka, RadomanČečović,

prof. književnosti iEdinSmai-

lović, rukovodilac Narodne

bibliotekeBijeloPolje.

Organizator smotre je JU

Centar za djelatnosti kulture

,,VojislavBulatović Strunjo“.

I.T.

Ubesjedništvu se

takmičilo 19učenika

iz sedamosnovnih i

jedne srednje škole

UČESTVOVALI ĐACI IZOSAMŠKOLA: Nagrađeni učenici