Previous Page  11 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 36 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 19. april 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

–Srednja

mješovita škola „IvanGoran

Kovačić“uključena jeupro-

gramdualnogobrazovanja

koji seove školske godine

sprovodi u 17 školau 12op-

ština.

Riječ je o 22 učenika koja po-

hađaju škole trećeg stepena

stručnosti za zanimanja pro-

davac i frizer. Oni imaju mo-

gućnost da obavljajući praksu

naučezanatizaradedžeparac.

PROGRAM

Direktor škole Momir Dragi-

ćević kaže da je u program

uključeno 13 poslodavaca.

- Za program se prijavilo 12

poslodavaca kod kojih rade

učenici iz frizerske škole i je-

dankodkoga sunapraksi četi-

riučenikakojapohađajuškolu

za zanimanje prodavač. Uče-

nici pohađaju prvi i drugi ra-

zred srednje škole, a praksu

kod poslodavaca po individu-

alnom programu. Na kraju

školske godine polagaće ispit

pred nastavnicima škole, ali i

pred poslodavcem– objašnja-

vaDragićević.

Program je zamišljen da traje

po zanimanju tri godine.

- Ove godine smo imali prvi i

drugi razred, idućegodine će-

mo imati treći. Prilikomkam-

panje za upis učenika u prvi

razred razgovarali smo sa

određenim brojem posloda-

vaca. Ono što škola planira, a

već smo poslali zahtjevMini-

starstvu prosvjete da u prvi

razredupišemoidjecuugosti-

teljske škole trećeg stepenaza

zanimanja kuvar i konobar,

kao i za zanimanje prodavac.

Nastavljamo program sa gru-

pom učenika koji su već u si-

stemu, ali i sa novim učenici-

ma.Mi

ćemo saposlodavcima

tokom ljeta da potpišemo

ugovore, kako bi od 1. septem-

bra startovao programza idu-

NIKŠIĆ

–Uokviruprojekta „Jačanje ulogemedija uunapređe-

nju krivične pravde u Crnoj Gori“, dopisnici štampanih i elek-

tronskih medija, kao i novinari lokalne RTV Nikšić, imali su

prilikudapredpredstavnicimapravosuđagovoreoproblemima

sa kojima se susrijećuprilikomtraganja za informacijama.

Rukovodilac Osnovnog državnog tužioca Stevo Šekarić smatra

da je komunikacija posljednjihgodina znatno bolja.

– Znam, dešava se da novinari nijesu zadovoljni, ali mi ne krije-

mo ništa od javnosti, već se dešava da zbog istrge ne možemo

neki detalj da saopštimo.Dešavalose ranijedapročitamumedi-

jima izjavekojenijesudate iz tužilaštva, ali je togaznatnomanje

i mislimda imamo dobru saradnju s novinarima. Koliko god se

zapojedine slučajeve javnost interesovala,mi semoramopridr-

žavati zakona –objasnio je Šekarić.

Pi-ar Osnovnog suda u Nikšiću Svetlana Lalović kazala je da

novinarima daju sve tražene informacije najkasnije za dva-tri

dana, te da mnoge podatke saopštavaju i na osnovu zahtjeva po

Zakonuo slobodnompristupu informacijama.

Skup suorganizovali Centar zademokratiju i ljudskaprava i TV

Prva,aprojekat finansiraEUusklopuprogramaprofesionaliza-

cijemedija.

Ra.P.

BUDVA

–Dvaprojektaop-

štinedobiće finansijskupo-

drškuuokviruprvogpoziva

Interreg IPAprogramapre-

kogranične saradnje za Itali-

ju, Albaniju i CrnuGoruza

period2014-2020.

Jedan projekat opština sama

realizuje, a u drugom joj je

partner Grad teatar. Ukupno

su vrijedni oko 300.000 eura.

-Uokviruprvogpozivapodni-

jetoje190projektnihprijedlo-

ga od kojih je izabrano 30. Cilj

trilateralnog programa, koji

kofinansiraju Evropski fond

za regionalni razvoj i Instru-

ment pretpristupne podrške

Evropske unije, je podrška

društvenom i ekonomskom

razvoju i prosperitetu pro-

gramske oblasti kroz inter-

vencije u oblasti poslovanja

malih i srednjih preduzeća,

održivog turizma i očuvanja

prirodne i kulturne baštine,

zaštite životne sredine i pre-

vencije rizika, kao i unapređe-

nja mobilnosti i saobraćajne

strukture – navodi se u saop-

štenju lokalne uprave.

I.T.

TIVAT

– Usklopuakcije „Mi

stvaramo lidere“, kojuSe-

kretarijat zamlade, sport i

socijalnapitanja sprovodi u

saradnji saSrednjommješo-

vitomškolom„Mladost“, na

bilborduudvorištiu škole

postavljena je fotografijana

kojoj sudržavnaprvakinjau

matematici i informaticiNi-

naMitrović, kapitenkadet-

skevaterpolo reprezentacije

MarkoMršić i prvakBalka-

naukikboksu, LukaPerišić.

Opštinski sekretarijat i SMŠ

„Mladost“ žele na taj način da

promov i šu ml ade l jude

uspješne u različitim oblasti-

ma, od obrazovanja, preko

umjetnosti do sporta.

Akcija „Mi stvaramo lidere“

dio je Strategije za mlade op-

štine Tivat 2017-2020. Od ok-

tobra prošle godine na bilbor-

du su bili nosioci diplome

Luča za školsku2016/17. godi-

nu.

S.K.

Dug put do tačne

informacije

Nikšić:

Razgovarali novinari

i predstavnici pravosuđa

Budva:

Opština u

prekograničnomprogramu

Za dva

projekta oko

300.000 eura

Foto-bilješka

Marko,Nina i Luka

budući lideri Tivta

HERCEGNOVI:

U SMŠ „Ivan Goran Kovačić“ zadovoljni efektima dualnog obrazovanja

Odseptembranapraksu

će ići i kuvari i konobari

ću školskugodinu–kažeDra-

gićević.

UTISCI

Programom dualnog obrazo-

vanja đaci prvog razreda ima-

ju sedmično jedandanprakse,

u drugom razredu kod poslo-

davca provode sedmično dva

dana, autrećemtri.Ukupno je

uključeno 14 obrazovnih pro-

grama, tj. smjerova: kuvar, ko-

nobar, automehaničar, frizer,

zavarivač, instalater sanitar-

nih uređaja, grijanja i klimati-

zacije,elektroinstalater,pekar,

prodavac, monter telekomu-

nikacionih sistema, poslasti-

čar, bravar, autoelektričar i

obrađivač plemenitihmetala.

Ivana Stamenković učenica je

prvograzredaSSMŠ„IvanGo-

ran Kovačić“ a uči za frizera.

Praksu pohađa u frizerskom

salonu ,,StudioZaga“.

- Zadovoljna sam što samušla

u ovaj program, jer osim uče-

njaimamprilikuidaradimida

na taj način sebi obezbijedim

džeparac. Kroz ovaj posao

mogu da budem kreativna, a

pozitivnastvar je i štoupozna-

jem dosta novih ljudi - kaže

Ivana.

Ministarstvoprosvjetezauče-

nike prvog razreda koji su

uključeni u sistem izdvaja 50

eura mjesečno, po 75 eura za

đake drugog razreda, dok po-

slodavci za učenike trećeg ra-

zreda izdvajajupo 100 eura.

Ž.KONTIĆ

MomirDragićević

Od trgovaca samo ,,Katunjanin“ primiopraktikante

Jedini poslodavac u hercegnovskoj

opštini koji je bio voljan da u njegovim

objektima uče zanat učenici koji poha-

đaju srednju školu za zanimanje pro-

davac je irma MS Katunjanin. Vlasnik

Slavko Vavić smatra da je programodli-

čan jer svi koji žele mogu da kroz prak-

su savladaju ono za šta se obrazuju.

- Ovaj program je sličan onome iz

perioda kada sam ja pohađao školu.

Sticali smo praktičnu obuku za budu-

će zanimanje. Tako i ova djeca danas

imaju priliku da uče zanimanje koje su

odabrali kroz obrazovni sistem - kaže

Vavić.

Ponuda

zaučenika

koji se

isticao

-Od četiri učenika koji su

na obuci umojoj irmi

jedan se ističe željom i

voljomda radi i nauči što

više. Zato sammu i ponu-

dio da u našoj irmi radi i

tokom ljeta. Nastojimda

njegov trud i nagradim –

navodi Slavko Vavić.

Sada praksu kod 13 poslodavaca pohađaju učenici koji se školuju

za prodavce i frizere. Ministarstvu prosvjete podnijeli smo zahtjev

da naredne godine u prvi razred upišemo i djecu ugostiteljske škole

trećeg stepena – kaže direktor školeMomir Dragićević

NASTAVIĆEUČEŠĆEUPROGRAMU:

Srednjamješovita škola „IvanGoranKovačić“

IvanaStamenković

Sa skupauNikšiću