Previous Page  9 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 36 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Društvo

davstvo sa evropskim.

-Kada seuzemljamaEUna tr-

žištu nađu igračke sa prisu-

stvom ftalata, Evropska komi-

sija informaciju objavljuje

svakog petka putem RAPEX

sistema -Sistemabrzerazmje-

neinformacijauEUoproizvo-

dima koji predstavljaju ozbi-

ljan rizik, kako bi upoznala

zemlje o nebezbjednim proi-

zvodima koji su pronađeni na

tržištu - kazali su iz te institu-

cije.

Tojealarmzasvezemlječlani-

ce, ali i ostale da provjere da li

ovihopasnihproizvoda imana

njihovimtržištima.

- Zatečene igračke, kao i one

koje se povuku izmaloprodaj-

nihobjekata i kojevratepotro-

šači uništavaju se na propisan

način - kazali su iz Uprave za

inspekcijske poslove.

STROGEKONTROLE

Glavna sanitarna inspektorka

Višnja Orban za Pobjedu je re-

kla da se i zemljama Evropske

unije dešava da uvezu igračke

koje nijesu bezbjedne i da oni

putemRAPEXsistemaodmah

obavijeste ostale zemlje da

kontrolišu lutke.

- Broj igračaka koje se uvoze u

Crnu Goru je zaista veliki i od

tolikog broja nađe se nekoliko

vrsta koje su opasne, što je sa-

svimnormalno. Analizomslu-

čajnog uzorka na tržištu pro-

nađemo sumnjive igračke, ali i

vodeći se iskustvom. Bitno je

dasvakogmjesecaradimoveo-

ma stroge kontrole i da zaista

pronalazimo i zabranjujemo

promet opasnih lutki – rekla je

ona.

Orban je pojasnila da je naj-

važnije razviti svijest uvozni-

ka, da vode računa odakle i ka-

kve igračke naručuju.

- I roditelji trebadagledajude-

klaracije na kojima je određe-

no od kog doba dijete smije da

koristi određenu lutku i da se

pridržavaju pravila. Radimo

pojačannadzor i apelujemona

sve da vode računa što uvoze.

Agencija za zaštitu životne

sredine treba da donese ured-

buohemijskimrizicimakojise

mogunaćiuigračkama.Uskla-

dili smopravilniko igračkama,

a usklađujemo i druge propise

- rekla je ona.

K. JANKOVIĆ

PODGORICA

–Novinskim

tekstovima i objavamanapor-

talimaukojimasepredstavni-

ci romske i egipćanskepopu-

lacije„etiketiraju“kao

počinioci različitihkrivičnih

djela iprekršaja, tepredstav-

ljanjemoveetničkegrupekao

„pljačkaša, vandala, krimina-

laca“ i ljudimakojinarušavaju

suživotdrugihgrađanauna-

seljimaukojimažive, podstiče

sestvaranjeetničkedistance

izmeđuromske i egipćanske

zajednice idrugihgrađana, a

podstrekavase idiskriminaci-

ja, upozorilo jenekolikoNVO.

IzvršnakoordinatorkauCentru

za romske inicijative Fana Deli-

ja, izvršni direktor NVOMladi

Romi Samir Jaha, izvršni direk-

tor u romskoj organizaciji mla-

dih„PhirenAmenca“ElvisBeri-

ša, koordinatorka u Centru za

bezbjednosna, sociološka i kri-

minološkaistraživanjaCrneGo-

re „Defendologija“ JelenaMilić

ikoordinatorProgramaljudskih

prava uGrađanskoj alijansi Mi-

lanRadović uotvorenompismu

upozorili su na izvještavanje

medijaoovoj populaciji.

Veomajeznačajno,istaklisuoni,

da se prilikomobjavljivanja tek-

stova o građanima i naseljima u

kojima žive Romi i Egipćani

uklone podaci o etničkoj i vjer-

skoj pripadnosti kao prefiks eti-

ketiranjacjelokupnezajednice.

-Nijesmoprimijetili dasemedi-

ji bave nacionalnom pripadno-

šću drugih grupacija i pojedina-

ca. Romi i Egipćani se, nažalost,

umedijimaisključivoetiketiraju

kao pripadnici nacionalne ma-

njine za koju su svi uCrnoj Gori

svjesni da se radi o građanima

koji su po svim istraživanjima i

izvještajima međunarodne za-

jednicenajsiromašnijainajmar-

ginalizovanija grupa stanovniš-

tva u našoj zemlji, prema kojoj

vlada najveća stopa etničke dis-

tance–upozorili suoni.

Nijesu željeli, kako je istaknuto,

ukazati ni na jednu konkretnu

medijskukuću,nitiuticatinane-

zavisnost i nepristrasnost novi-

narskeprofesije.

- Ali, želimo ukazati na nesum-

njivu štetu koja se nanosi cjelo-

kupnoj romskoj i egipćanskoj

zajednicizbogpojedinacaizove

zajednice, koji, kao i u svimdru-

gim nacionalnim strukturama,

krše određene propise, amediji

ihneetiketirajukao„Crnogorce,

Srbe, Bošnjake“ i slično – nagla-

sili suusaopštenju.

SekretarOpštinskeorganizacije

Crvenog krsta u Tivtu Duško

Božović, u dopisu upućenom

Sekretarijatu za mlade, sport i

socijalnapitanja,prošlesedmice

je,izmeđuostalog,ocijeniodasu

„vandali, uglavnomRomi iEgip-

ćani, privatizovali kontejnere“,

koji su uTivtu postavljeni za sa-

kupljanje polovne odjeće i obu-

će.

J.B.

PODGORICA

–Administra-

tivni odbor SkupštineCrne

Gore tražićeodAgencije za

sprečavanjekorupcijeda raz-

motri dopis 22nevladineor-

ganizacijekoje suzahtijevale

da sepokrenepostupakza ra-

zrješenje članaSavjetaRadio

TelevizijeCrneGoreMima

Draškovića–potvrdio jePo-

bjedi predsjednik tog skup-

štinskog tijelaLuiđŠkrelja.

Grupa nevladinih organizacija

krajem prošle sedmice poslala

je Administrativnom odboru

zahtjev u kojem traže razrješe-

nje Draškovića, zbog, kako su

naveli, javnog političkog djelo-

vanja, jer je javno podržao

predsjedničkog kandidatu De-

mokratske partije socijalista

MilaĐukanovića na promotiv-

nomskupuuBijelomPolju.

- Ovaj zahtjev će, kao i svaki

drugi, biti upućen Agenciji za

sprečavanje korupcije koja će

seo tome

izjasniti.Na

sjednica-

ma Odbora o ovom pitanju ne-

ćemo raspravljati sve dok nam

ne naloži Agencija - rekao je

juče Škrelja.

Nevladineorganizacijesuuini-

cijativinapisaledajeDrašković

povrijedio odredbe Zakona o

sprečavanju korupcije koje se

odnosena sprečavanje interesa

i ograničavanja u vršenju javne

funckije.

- Zakonom o sprečavanju ko-

rupcije propisano je da je javni

funkcioner dužan da funkciju

obavljananačindajavniinteres

ne podredi privatnom, ne iza-

zove sukob interesa i da sukob

interesa u obavljanju javne

funkcije postoji kada privatni

interes javnog funkcionera uti-

če ilimože uticati na nepristra-

snost javnog funkcionera u

obavljanju javne funkcije - na-

pisali suudopisu.

Naveli su, između ostalog, da je

davanjem političke podrške

predsjedničkom kandidatu

Drašković „javni interes u ko-

memora obavljati funkciju čla-

na Savjeta RTCGpodredio pri-

vatnom interesu da kandidat

kome daje podršku pobijedi na

predsjedničkimizborima“.

Smatraju da privatni interes

kroz podršku jednom pred-

sjedničkom kandidatu „utiče i

može uticati na njegovu nepri-

strasnost u obavljanju funkcije

člana SavjetaRTCG“.

Drašković je tada za Pobjedu

rekao da nije prekršio nijedan

odzakonakojepominjuovene-

vladine organizacije i da je on

„regularni i slobodni građanin

CrneGore,kojipoštujepravilai

zakone države ukojoj živi“.

-KaočlanSavjetaJavnogservi-

sa račune ćupolagati samogra-

đanima ili ako sam bilo čime i

na bilo koji način prekršio za-

kon, onda nadležnom sudu -

onakokakotoZakonpropisuje,

a ne raznim samozvanim ek-

spertima, analitičarima i me-

đunarodnim tužibabama - po-

ručio je on.

K.J.

PODGORICA

-Palestinska

ambasadauPodgoricipozva-

la jemeđunarodnuzajednicu

daodmahinterveniše inatje-

raIzraelda ispuni svojeoba-

vezeuvezi sapalestinskimza-

tvorenicimakojimasu, kako

suocijenili, uskraćenasva

prava.

Kako je saopšteno iz ove amba-

sade povodom Dana palestin-

skih zatvorenika koji je obilje-

ž e n j u č e , u s k r a ć i v a n j e

fundamentalnih prava i osnov-

nog ljudskog dostojanstva pa-

lestinskim zatvorenicima je

protivno svim formamameđu-

narodnog prava i međunarod-

noghumanitarnog prava.

Izoveambasadezahtijevajuida

se odmah oslobode svi zatvore-

ni palestinski parlamentarci.

- Prema informacijama Komi-

sije za zatvorenike, oko 6.500

Palestinaca nalazi se u izrael-

skim zatvorima i centrima za

pritvor, uključujući 350 djece,

62 žene (od kojih je osam dje-

vojčica), 500 administrativnih

pritvorenika,1.800zatvorenika

kojima je neophodna medicin-

ska njega (od kojih 700 boluje

odozbiljnihhroničnihbolesti),

šest parlamentaraca i 18 novi-

nara - ističu iz Ambasade Pale-

stine.

Ističu da je premameđunarod-

nom pravu i konvencijama,

Izrael pravno obavezanda svo-

jumoć sprovodi ukorist okupi-

rane teritorije i njenog stanov-

ništva.

- Međutim, Izrael nastavlja da

krši prava palestinskih politič-

kih zatvorenika, uključujući i

nasumičnahapšenjaPalestina-

ca, neprekidnu upotrebu ad-

ministrativnog pritvora i pri-

tvaranja u samicama, kao i

zlostavljanje i mučenje pale-

stinskihmuškaraca, žena, dje-

ce i starih ljudi. Kršenja izme-

đu mnogih drugih uključuju i

premještanje zatvorenika iz

okupirane Palestine u Izrael,

namjernumedicinsku nebrigu

i uskraćivanje medicinske nje-

ge Palestincima i konstantnu

zabranuposjetačlanovimapo-

rodice – navodi se u saopšte-

nju.

Oni su pozvali i sve potpisnice

Četvrte ženevske konvencije,

Ujedinjene nacije i Međuna-

rodni komitet Crvenog krsta

,,da istraže sramotna izraelska

kršenjaprava i ilegalnepostup-

ke“.

Sl.R.

adrže alate

uvoznike

Medijimorajubiti obazriviji u izvještavanju

Nevladine organizacije upozoravaju na stereotipno izvještavanje o Romima i Egipćanima

Mediji podstiču

etničkudistancu

ASK će razmatrati inicijativu za razrješenje člana Savjeta RTCG

Škrelja: O

Draškoviću

nećemo još

raspravljati

Obilježen Dan palestinskih zatvorenika, oglasili se iz palestinske ambasade u Podgorici

Poziv Izraeluda ispuni obaveze

Crna Gora uskoro treba da

dobije aparat koji detektuje

teške metale u igračkama.

Kako je rekla sanitarna

inspektorka Višnja Orban,

ovaj projekat je u završ-

noj fazi, a taj aparat će

značajno unaprijediti rad

inspektora.

- Tako će tržište biti

bezbjednije, a nakon toga

ćemo slati lutke na dodat-

ne analize - pojasnila je

Orban.

Stižeaparat

kojipronalazi

teškemetale

PODGORICA

–SjutrapočinjuDani inženjera,manife-

stacijauokvirukoje će se realizovati konferencija

STEMcon (Science, Technology, Engineering and

Mathematics), zatimšesti EBECChallenge za studente,

kao i Sajamfakulteta.

Kako je saopšteno iz Ministarstva nauke, koji je jedan od

partnera, Dane inženjera organizuje Board of European

Students of Technology (BEST) u saradnji sa Univerzite-

tom Crne Gore, Studentskim parlamentom, svim tehnič-

kim fakultetima, Erste bankom, kompanijama Čikom, Sie-

nersys, Nova ivica i Fondacijom„Prona“.

Takmičenjestudenataorganizovaćese21.i22.aprilauzgra-

diTehničkihfakulteta, asajamfakulteta24. aprilauprosto-

rijamaUniverzitetskogsportsko-kulturnogcentra.Pobjed-

nici, kako je istaknuto, dobijaju besplatno učešće na

regionalnojrunditakmičenjaEBECChallengeBalkan,gdje

će se takmičiti sa najboljim inženjerima izMostara, Novog

Sada, Niša, Beograda, Skoplja, Maribora i Zagreba, kao i

brojne vrijedne nagrade.

J.B.

Počinjemanifestacija „Dani inženjera“

Sajamfakulteta

LuiđŠkrelja

ZgradaRTCG