Previous Page  8 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 36 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Društvo

PODGORICA

– UCrnoj Go-

ri svakogmjeseca sanitarni

inspektori uprodavnicama

pronalaze lutkekoje sadrže

opasnehemikalije– ftalate, a

na tržištu senađuzato što

uvoznici čestonaručuju

igračke iz zemaljakojene

poštujuevropskepropise.

Iz Uprave za inspekcijske po-

slove Pobjedi su pojasnili da

sanitarniinspektorinekontro-

lišu igračke na uvozu od kada

supropisiunašoj državiuskla-

đeni sa evropskim, jer bi to

ometaloslobodanprotokrobe.

KONTROLA

- Planirani - proaktivni nadzor

podrazumijeva nadzor kod

uvoznika ili distributera igra-

čaka i umaloprodaji. Prilikom

kontrole radi se administrativ-

na provjera dokumentacije,

vizuelni pregled i po potrebi

laboratorijska ispitivanja. To-

kom godine se radi i reaktivni

nadzor – po obavještenju

Uprave carina i on se dešava

prije puštanja u slobodan pro-

met, ukoliko se sumnja na be-

zbjednost igačaka, ali i po oba-

vještenjima proizvođača ili

distributera. Kontrola se radi i

poobavještenjimaizRegional-

nemreže, po prijavama potro-

šača i informacijama iz drugih

izvora. I u reaktivnom nadzo-

ru se rade administrativne

provjere prateće dokumenta-

cije, vizuelni pregled i po po-

trebi laboratorijska ispitivanja

- naveli su iz te institucije.

Oni supojasnilida jeEvropska

unija donijela stroge propise

koji se odnose na igračke.

- Ftalati su opasne hemikalije,

anekasuistraživanjapokazala

da postoji mogućnost da oni

moguizazvatioštećenja.EUje

zabranila prisustvo ftalata

(DEHP, DBP i BBP) u dječijim

igračkama i proizvodima za

djecu iznad 0,1 odsto pomasi i

ftalata (DINP, DIDP, DNOP) u

dječijim igračkama i proizvo-

dimazadjecukojemogustavi-

ti u usta. U igračkama, kako na

tržištu EU tako i kod nas, naj-

češći pronađen ftalat bio je bis

(2-ethylhexyl) (DEHP), dok je

rjeđi bio di-„isononyl“ ftalat

(DINP) - naveli su u odgovori-

ma.

KINESKELUTKE

Crna Gora često uvozi igračke

iz Kine, a iz Uprave kažu da ta

zemlja nije uskladila zakono-

PODGORICA

-LavLajović

nijesveštenikCrnogorske

pravoslavnecrkve, nepred-

stavlja je ineslužiunjoj –upo-

zorili sujuče izCPCvjernike i

javnost.

Istakli su i da „organizacija koju

predstavlja nije ni pravoslavna,

ni crkva“.

Lajović je u nedjelju, 15. aprila,

služio liturgiju u Hramu Svete

Paraskeve u Maloj Zagredi u

Danilovgradu. Snimak je objav-

ljen i naJutjubu.

On je ustvrdio da nikada ništa

nijeradioiligovorioprotivCPC,

te da je žrtvamedijskog progo-

na. Bio je kategoričanda onnije

nikoga vrijeđao uCPC ili poku-

šaodaizazovepodjele,ilisarađi-

vao sa Srpskom pravoslavnom

crkvomuCrnojGori. Poručio je

da neće reći ili uraditi nešto što

bi moglo da škodi interesima

CPC i pozvao one koji ga optu-

žuju za izdajuda izađu sa doka-

zimaza takve tvrdnje.

RekaojeidanijetačnodajeCPC

organizovalabilokakvosuđenje

protiv njega na kojem je on ra-

ščinjen, već da je to bio civilni

sastanaknakojemmujeuručen

„papir“.Kažeidaposjedujeton-

ski zapis sa togsastanka.

- Ja se tomepokoriti neću. Toza

mene nije relevantno. Nastav-

ljamo uDuhovnomcentru pre-

davanja–poručio jeLajović.

Crnogorska pravoslavna crkva

isključila je iz klira sveštenika

LavaLajovićaumartu, aodluku

je donio Crkveno-duhovni sud

Cetinjskearhiepiskopije.

-Na osnovuUstavaCrnogorske

pravoslavne crkve, član 58 stav

2, Apostolskoga pravila 55, sa-

glasno Apostolskim pravilima

31 i 39, saglasno pravilu Svetoga

četvrtoga Vaseljenskoga sabora

8ipraviluSvetoga šestogaVase-

ljenskoga sabora 34, Crkveno-

duhovni sud Cetinjske arhiepi-

skopije na Cetinju, trajno je

stavio pod zabranu svješteno-

dejstva i isključio iz klira Crno-

gorske pravoslavne crkve svje-

štenika Lava Lajovića iz

Podgorice. Jer je, i poslije opo-

meneiukoranadležnogaarhije-

reja,nastavioradkojijeuprotiv-

nosti sa svetim kanonima,

crkvenim pravilima i Ustavom

Crnogorske pravoslavne crkve.

Davao je sebi prava koja mu ne

pripadaju, samovoljno se pona-

šao i dovodio u zabludu vjerni

narod. Vrijeđao je arhijereja,

klir i vjernike, pravio spletke i

pokušavao da dovede do podje-

le među vjernicima i okrene ih

protiv višihcrkvenihvlasti – sa-

opšteno je tada izCPC.

Lajović je umaju prošle godine

promovisanuipođakonaCPC,a

samo sedmicu kasnije rukopo-

loženjeučinđakona.Poslijene-

kolikomjesecipostaojeiprezvi-

terCPC.

MitropolitMihailo imenovao je

LajovićaizapredstavnikaCPCu

Savjetu koji koordinira aktivno-

stima zapotpisivanje građanske

peticije„Amanet“kojomsetraži

ukidanje svihnezakonitihupisa

Srpske pravoslavne crkve nad

crnogorskimmanastirima i cr-

kvama i njihovo vraćanje u vla-

sništvodržaviCrnojGori.

K.K.

PODGORICA

–Zbog sveve-

ćegbrojanapuštenih,muče-

nih i ubijenihživotinja, na što

nadležne institucijeneobra-

ćajupažnju, potrebno je, po-

ručuju izNVO„Ispodduge“,

osnovati nacionalni centar za

životinje.

U saopštenju koje su potpisali

Mladen Radonjić i Nevena

Dragnićističesedatopodrazu-

mijeva osnivanje centralne in-

stitucije, prihvatilišta, medi-

cinskog centra, trening centra

koji zadovoljavaEvropske/PE-

TA uslove za sve napuštene ži-

votinje, koji će imati i posebnu

evidencijuiinternetportalgdje

će se automatski objavljivati

svaka životinja koja bude pri-

mljena i napušti azil.

- Ako se životinja ne udomi, a

medicinski pregledi pokažu da

jezdrava, nadnjomne smijebi-

ti izvršena eutanazija, a može

biti datanausvajanjeusaradnji

sa drugim centrima iz drugih

zemalja – napisano je u saop-

štenju.

Ukoliko se ne pronađe udomi-

telj, naglasili su iz NVO Ispod

duge, do kraja boravka u azilu

ili do uginuća prirodnom smr-

ću o životinji se mora starati

država.

Oniističudabitrebaloizgraditi

i groblje za kućne ljubimce.

- Takva je praksa u Evropskoj

uniji, na primjer uHrvatskoj, a

uskoro će jedno takvo groblje

bitiizgrađenoiuBeogradu.Če

-

sto se dešava da nakon uginuća

životinje završavaju u kontej-

nerima, rijekama, parkovima –

navedeno je u saopštenju.

IzoveNVOukazuju i nakazne-

ni sistem i poručuju da kazne-

nupolitiku treba pooštriti.

- Novčano treba kazniti sve

osobe koje napuste i ostave

kućne ljubimce na ulici u ras-

ponu od 500do 3.000 eura. Po-

lauplaćenihsredstavaodkazni

ići će u budžet, a pola centru za

životinje, kako bi se poboljšali

uslovi i održavanje ovog centra

– istaknuto je udopisu.

Za ubistvo i mučenje životinje,

kako je precizirano, u zavisno-

sti od djela i mentalnog sklopa

počinioca, treba da se uvedu

kazne zatvora od šest mjeseci

dopet godina.

Njihova preporuka je i da se

formira policija za životinje.

J. B.

PODGORICA

–Protekla

godina se generalnomože

okvalifikovati stabilnom,

navedeno jeumišljenju

skupštinskogOdbora zabe-

zbjednost i odbranukoji je

razmatrao izvještaj o radu

Agencije zanacionalnube-

zbjednost za 2017. godinu.

Uovomdokumentu istaknuto

jeda jeAgencijazanacionalnu

bezbjednost nastavila da dje-

luje na planu pružanja dopri-

nosa u očuvanju i unapređe-

nju nacionalne, regionalne i

kolektivnebezbjednosti.Kako

dodaju, kao prioritetne po-

stavljene suprijetnje oddjelo-

vanjaorganizovanihkriminal-

nih grupa, prevashodno na

planu izvršenja teških krivič-

nihdjela.

-Uočeno jeda jeu2017. godini

veliki broj različitih izazova i

prijetnji uticao na ukupni be-

zbjednosni ambijent te da je,

iako se protekla godina gene-

ralnomože okvalifikovati kao

stabilna, neophodno nastaviti

sa prilagođavanjem radi pru-

žanjadinamičnogiefektivnog

odgovora na nove izazove i

prijetnje ukupnom bezbjed-

nosnomambijentu-istaknuto

je u izvještaju ovog skupštin-

skog tijela.

Na sjednici Odbora je, kako je

pojašnjeno, takođe, diskuto-

vano o pitanju vjerskog ek-

stremizma na globalnom ni-

vou u protekloj godini, te je

konstatovano da će i u nared-

nomperiodu,ocjenjujućipro-

cjene rizika od terorističkih

napada inspirisanihovompo-

javom, ključni izazov za si-

stem bezbjednosti u svijetu

predstavljati rizik od terori-

stičkihnapada.

- Ovompitanju neophodno je

posvetiti punu profesionalnu

pažnju–naveli suoni.

Kada je riječ o ekonomsko-fi-

nansijskim poslovima koje je

Agencija sprovodila tokom

2017. godine, skupštinsko tije-

lo uputilo je pohvalu, uz kon-

stataciju da su u odnosu na

planirana sredstva realizova-

na bilamanja za 4,2 odsto.

- To je rezultat finansijskih

ušteda na budžetskimpozici-

jama, na koje su najveći uticaj

imalemjere štednje i raciona-

lizacije koje ova potrošačka

jedinica u kontinuitetu spro-

vodi - piše u izvještaju.

Zaključeno je idačlanstvoCr-

ne Gore u NATO, odnosno

participacija u kolektivnom

sistemu bezbjednosti i to ci-

vilnom obavještajno-be-

zbjednosnom sektoru, pred-

stavlja značajan uspjeh za

sistembezbjednosti Cme Go-

re, ali i dodatnu odgovornost i

obavezu u pravcu nastavka

odlučnog i kontinuiranog

unapređenja ukupnog be-

zbjednosnog ambijenta.

Izvještaj je dostavljen Skup-

štini na izjašnjenje.

N.Đ.

Raščinjeni pop se ne povinuje presudi

IzCPCupozorili

daLajovićnije

sveštenik tecrkve

LavLajović

U inspekciji nemoćni da zaštite tržište od igračaka koje

Orban: Uticati n

Sa jedneodsjednicaOdborazabezbjednost

Izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost

Prošlagodina

bila stabilna

Broj igračaka koje se uvoze u Crnu

Goru je zaista veliki i od tolikog

broja nađe se nekoliko vrsta koje

su opasne, što je sasvimnormalno.

Bitno je da svakogmjeseca radimo

veoma stroge kontrole i da

pronalazimo i zabranjujemo

promet opasnih lutki - rekla je

za Pobjedu glavna sanitarna

inspektorka Višnja Orban

Direktorica Centra za zaštitu

potrošača Olga Nikčević za

Pobjedu je navela da razumije da

se ne mogu sve igračke pregle-

dati pri uvozu, ali je naglasila da

kontrola mora biti pojačana.

- Inspektori bi trebalo da imaju

neku garanciju proizvođača,

odnosno papire kojima bi garan-

tovali da su proizvodi koji se

uvoze bezbjedni. Nemoguće je

da se uradi kontrola svih igrača-

ka, ali se stalno dešava da imamo

te opasne igračke na tržištu, što

nije bezazleno - upozorila je ona.

Nikčević smatra da je dokumen-

tacija važna, a da je većina opa-

snih proizvoda na našem tržištu

pronađena zahvaljujući

RAPEX obavještenjima.

- Bitno je pojačati kon-

trole, a u Crnoj Gori

nema dobrih uslova za

rad, jer nema dovolj-

no laboratorija u

kojima će se kon-

trolisati igračke

- rekla je ona.

Nikčević:Tražitidokaze

oispravnostiproizvoda

Nevladina organizacija Ispod duge pokrenula inicijativu

ILUSTRACIJA

Osnovati

nacionalni

centar za

životinje

Psi lutalice

VišnjaOrban

Olga

Nikčević