Previous Page  7 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 36 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Društvo

PODGORICA

Građani koji

nemaju izabranogdoktorau

graduukojemžive, akoji

„popapirima“nijenjihovo

mjestoprebivališta,moraće

ubudućedaprijave stvarno

mjestoprebivališta akožele

dau tommjestuostvare

pravona zdravstvenuzašti-

tu i osiguranje.

To,međutim, nevaži zaosigu-

PODGORICA

Grupa jav-

nih ličnosti dostavila jeupo-

nedjeljakpremijeruDušku

Markoviću inicijativuza

podnošenjeprijedloga za

poništenjedekreta - ukaza

kraljaAleksandraKarađor-

đevića, od 17. juna 1920. godi-

ne, kojimjeukinuta autoke-

falnaCrnogorska

(pravoslavna) crkva.

Oni navode da „imajući u vidu

da jeCrnaGora, 21.maja2006.

obnovila nezavisnost i dobila

međunarodno priznanje, a u

susretgodišnjicitragičnogdo-

gađaja – nestanka Crne Gore

kaonezavisnedržave 1918. go-

dine, kada je nelegalno i nele-

gitimno anektirana od Srbije,

obaveza Vlade je da ovu inici-

jativu prihvati i uputi odgova-

rajući akt – prijedlog Skupšti-

ni Crne Gore da se poništi

dekret kralja Aleksandra Ka-

rađorđevića“.

- Takođe, taj akt treba da sadr-

ži prijedlog da Skupština kon-

statuje da su voljom građana

Crne Gore, na referendumu

održanom 21. maja 2006. po-

ništene odluke takozvane

Podgoričke skupštine, od

13/25. novembra 1918. Cilj ove

inicijative je da ukaže na po-

trebu, značaj i nužnost dono-

šenja odgovarajuće odluke i

akta, u zvaničnim institucija-

ma crnogorske države, kojima

bi se osigurao i osnažio crno-

gorski identitet i korpus i za-

štitila ljudska prava i slobode,

kao pretpolitički konstitucio-

nalni uslov stabilnog i demo-

kratskog društva – navodi se u

inicijativi.

Podsjećaju da je prije 98 godi-

na Aleksandar Karađorđević,

tada srpski regent, a kasnije

kralj, nelegalnim i nelegiti-

mnim aktom, na osnovu nele-

galneinelegitimnetzv.Podgo-

ričke skupštine, ali i nelegalne

i nelegitimne sjednice Svetog

SinodaCrnogorskepravoslav-

ne crkveukinuodekretomau-

tokefalnuCrnogorsku(pravo-

slavnu) crkvu.

- Svi ovakvi slučajevi poznati

su u pravnoj nauci kao vrsta

pravnog akta inexistant (akt

koji ne postoji), ali i kao takav,

on je proizveo štetne posljedi-

ce po državu Crnu Goru i Cr-

nogorsku crkvu – istakli su

oni.

Podsjetili suda jeodluka tako-

zvane Podgoričke skupštine

bila osnova, odnosno uzrok,

faktor i silakoja jeuslovila i re-

zultirala posljedicama kao što

su nelegalni i nelegitimni akt

Svetog sinoda Crnogorske

pravslavne crkve o samouki-

nuću, apotomisto takvog akta

regenta Aleksandra, o ukida-

nju autokefalne Crnogorske

pravoslavne crkve.

Potpisnici inicijative ističu da

Skupština Crne Gore na pri-

jedlog Vlade treba da poništi

dekret regentaAleksandra.

-Naovaj načinCrnogorskacr-

kvapotvrđujesvojuautokefal-

nost, a država imovinu kojom

je do tada raspolagala – navo-

de, poredostalog, u inicijativi.

U toku je i potpisivanje gra-

đanske peticije „Amanet“ ko-

jom se traži vraćanje crkvene

imovine u vlasništvodržave.

K.K.

PODGORICA

UCrnoj Gori

odpočetka godine registro-

vano je 75osobakoje suobo-

ljeleodmalihboginja, akako

ističu iz Instituta za javno

zdravlje, vrhobolijevanja još

nijedostignut.

- Broj novooboljelih odmorbi-

la nastavio je da raste nešto

sporijim tempom nego tokom

prethodnog mjeseca. Sličan

trend bilježi se kako u regionu

tako i u mnogim državama

Evrope,štojeposljedicaisklju-

čivo neadekvatne vakcinacije

djece –kazali su iz Instituta.

Iz ove zdravstvene ustanove

saopštili suda senabolničkom

liječenju odmorbila nalazi se-

dampacijenata.

- Vezano za izvor obolijevanja

- 16 potvrđenih slučajeva viru-

su je bilo izloženo izvan Crne

Gore i oni su bolest direktno

prenijeli na najmanje šest no-

vooboljelih koji su povezani sa

importacijom.Kod17oboljelih

postoji jasna povezanost sa

izvorom infekcije, dok za 35

osoba ne postoji precizno

identifikovan izvorni pacijent,

ali je do obolijevanja najvjero-

vatnije došlo na našoj teritoriji

–naveli su iz Instituta.

Najpogođenija grupa, kako su

naglasili, su djeca starija od

jedne a mlađa od pet godina

(38,67 oboljelih), od kojih niko

nije vakcinisan. Zatim slijede

odrasli stariji od 26 godina

(29,33 procenata), pa mlađi od

godinu koji nisu ni mogli biti

vakcinisanizboguzrasta(14,67

odsto) i čija je zaštita zavisila

odkolektivnog imuniteta. Pre-

ostali oboljeli su djeca osnov-

nog i srednjoškolskog uzrasta,

kao imlađi odrasli.

-Nažalost, dosadašnjeobolije-

vanje je pokazalo da uprkos

svimmjerama koje se sprovo-

de i dalje imamo nove slučaje-

ve –naveli su iz Instituta.

Oni preporučuju da sve osobe

koje su bile u kontaktu sa obo-

ljelim, akoje razvijusimptome

– ljekarsku pomoć ne treba da

traže bez odlaganja, već je ne-

ophodno da se prije odlaska u

domzdravljatelefonomnajave

i konsultuju sa svojim izabra-

nim ljekarom kako bi im se

pregled i uzimanje materijala

za laboratorijske analize omo-

gućio u uslovima koji neće

ugroziti zdravljedrugihosoba.

Sl.R.

Fondzdravstvaupozorioosiguranikenanovineusistemuzdravstva

Izabrani doktor samo

pomjestuprebivališta

U Podgorici

ima 215.000

osiguranika koji su

izabrali doktore,

među kojima

je i znatan

broj građana

sa drugim

prebivalištem

– kazao je

Sead Čirgić

SeadČirgić

DomzdravljauBlokupet uPodgorici

Grupa javnih ličnosti dostavila inicijativupremijeru

Vladada iniciraponištenje

dekreta regentaAleksandra

kojimje 1920. ukinutaCPC

ILUSTRACIJA

Nemaepidemijemalihboginja

Registrovano

75oboljelih

ZgradaVlade

ranike koji su već odredili

svog izabranog doktora u gra-

duukojemzaista žive.

Iz Fonda za zdravstveno osi-

guranjejučejesaopštenodaje

određivanje nadležne filijale

svim osiguranicima Fonda

obavljeno u skladu sa podat-

kom o opštini u kojoj su iza-

bralidoktora, azaosiguranike

koji ga nemaju, nadležna fili-

jalaodređenajepremaopštini

prebivališta iz Centralnog re-

gistra stanovništva koji vodi

MUP.

PROMJENA

-Ukazujemodaćeseubuduće

promjena nadležne filijale

obavljati isključivopremapo-

dacima o opštini prebivališta

osiguranika iz CRS-a – kazali

su izFonda.

Kako je za Pobjedu pojasnio

direktor ove zdravstvene

ustanove Sead Čirgić, u Pod-

gorici ima 215.000 osigurani-

ka koji su izabrali doktore,

među kojima je i znatan broj

građana sa drugim prebivali-

štem.

- S obzirom na to da se radi o

značajnom broju osiguranika

koji imaju izabranog doktora

u Podgorici, a prebivalište im

je neka druga opština, odlučili

smodaimodredimonadležnu

filijalu po mjestu gdje su iza-

brali doktore. Tako, onaj ko je

recimo izBerana, a živi uPod-

gorici i ima izabranogdoktora

u Podgorici, iako se nije odja-

vio, nećemorati da ideuBera-

ne za uput za liječenje, neko

pomagalo ili bolovanje, već će

prava iz zdravstvenog osigu-

ranja ostvarivati u Podgorici.

Međutim, ko ubuduće bude

htiodabiraizabranogdoktora

moći će to da uradi samo po

mjestu prebivališta – rekao je

Čirgić.

AŽURIRANJE

Fond za zdravstveno osigura-

nje počeo je prije godinu ažu-

riranje baze podataka.

Nakon brisanja umrlih, u

okviru projekta Fonda, for-

malno zdravstveno osigura-

nje odjavljeno je za 11.660

osobakojesevodekaoizbjegli

izbivšihjugoslovenskihrepu-

blika i interno raseljeni saKo-

sova, a koji nijesu podnijeli

zahtjev za regulisanje statusa

stranca sa stalnim nastanje-

njem ili privremenim borav-

kom u skladu sa zakonom.

Tada je ,,oslobođeno“ oko

5.000 mjesta kod izabranih

ljekara u crnogorskimdomo-

vima zdravlja.

Čišćenje baze završeno je 1.

aprila. Zdravstveno osigura-

nje formalno je izgubilo

22.028 osiguranika jer im je

odjavljeno prebivalište ili ot-

kazan ili prekinut privremeni

boravak ili stalno nastanjenje.

Takojeoslobođeno5.937mje-

sta kod izabranih doktora za

odrasle, najvišeuprimorskim

opštinama iPodgorici.UBud-

vi ima 1.705 slobodnihmjesta,

Podgorici 1.271, Baru iHerceg

Novomneštovišeod500,Tiv-

tuoko400, Beranama 360.

Ažuriranje baze osiguranika

sprovodi se uz pomoć Cen-

tralnog registra stanovnika.

Sl.R.