Previous Page  6 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 36 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Ekonomija

TIVAT–

P

remijerDuško

Marković, nakonferenciji u

Tivtu, sinoć jeocijenioda su

dobri rezultati izprošle go-

dinenastavljeni i uovoj i na-

javionovi investicioni ciklus

uenergetici –u solarne i hi-

drocentrale, najvjerovatnije

naMorači iKomarnici.

Uhotelu„Ridžent“uorganiza-

ciji NLB Podgorica i Slovenač-

kogposlovnogkluba, održan je

panel na temu „Evropske inte-

gracije Zapadnog Balkana,

uticaj na ekonomiju i poslovni

razvoj“.

DOBARTREND

- Za prva dva mjeseca ove go-

dine rast industrijske proi-

zvodnje je 39,2 odsto i on je

fascinantan u odnosu na proš-

lugodinu.Imamoveomaozbi-

ljan rast u turizmu, koji se u

mnogim parametrima kreće i

preko 30 odsto, a dobre tren-

dove bilježimo i u metalskoj

industriji i poljoprivredi. Novi

investicionizamahimaćemou

energetskomsektoru. Toneće

značitisamoinvesticijeumale

hidroelektrane, vjetroelektra-

ne, nego i u solarnu energiju i

nove objekte hidrocentrala,

vjerovatno na Morači i Ko-

marnici - istakao je Duško

Marković.

Premijer je kazaoda suevrop-

ske i evroatlantske integracije

za Crnu Goru najbolji, naj-

snažniji i najkvalitetniji in-

strument za sveukupne druš-

tvene reforme, za progres

zemlje u cjelini i stvaranje

pretpostavki da jednog dana

živimo bolje negodanas.

- Crna Gora je nepovratno i

bez izuzetka i sigurno na ma-

gistrali evropske i evroatlant-

ske integracije koja treba da

namdonese neophodnu novu

i potrebnu vrijednost da bi se i

uCrnojGoriiuregionuživjelo

bolje, da bismo imali bolji

standard nego što je danas. To

jeciljkojijepoželjanineopho-

dan, ali u regionu nije lako

ostvarljiv. Region Zapadnog

Balkana pati od istorijskog za-

ostajanja u svakom smislu za

razvijenimsvijetom,aononije

rezultat naše nesposobnosti,

ljudi ipotencijala, negoistorij-

skih razloga, koji su nas vije-

kovima tjerali da idemo u

pravcu razračunavanja sa

prošlošću-kazao jeMarković,

naglašavajući da je Crna Gora

u minulih 11 godina ostvarila

fantastičanuspjeh.

U junu prošle godine smo po-

stali članica NATO-a, što je

dalo nemjerljive benefite, po-

sebno ekonomiji.

Danas je u investicionomsmi-

slu Crna Gora prepoznata i

svakog dana postoje veoma

velika interesovanja za ulaga-

nja u našu zemlju, ali smo

članstvom u NATO postigli i

jedan veoma važan, rekao bih

najznačajniji cilj za nas u regi-

onu, a to je stabilnost. Ona je

osnovna mjera našeg uspjeha,

za Crnu Goru i cijeli region

NATOjedonio taj poželjni be-

nefit, tu poželjnu situaciju i

danas, ne samo strani investi-

tori nego i domaća poslovna

zajednica imaju više moguć-

nosti i slobode da ulažu novac

i stvaraju nove vrijednosti -

istakao je Marković, podsje-

tivši da je Crna Gora do sada

otvorila30poglavljazapristu-

panje EU i da je tri privreme-

no zatvorila. Po njegovommi-

šljenju, preostala tri poglavlja

ćeotvoriti dokrajaovegodine.

U regionu Zapadnog Balkana,

kako je ocijenio, nema napret-

ka ni kvalitetne valorizacije

resursa dok ne popravimo i ne

uspostavimo infrastrukturu u

gotovo svimsektorima.

URAĐENOmNOgO

Glavni izvršni direktorNLB

PodgoricaMartinLeberle je

ocijenioda je jakopunoposla

u integracijama urađeno.

- Bilo jepunonapora, podržali

smo tokom proteklih godina

mnogo projekata, a ovim pa-

nelomželimo da ispitamo sta-

tus i objasnimo očekivanja za

blisku budućnost - rekao je

Leberle.

S.K.

PremijerMarkovićnakonferenciji uTivtuuorganizaciji NLBPodgorica i Slovenačkogposlovnogkluba

Gradiće senajvjerovatnije

naMorači i Komarnici

PODGORICA-

Novi gradna

MediteranuLušticaBay se

ubrzano razvijakakobi ovog

ljetaotvoriovrataprvog

luksuznoghotela– „Čedi“,

naselja sa 220 stambenih je-

dinica i LušticaBaymarine

sa 176vezova.

Paralelno se odvija priprema

za početak izgradnje novog

naselja u Luštici Bay – grad-

skog jezgraCentral kaomjesta

za privremeni ili stalni bora-

vak za oko tri i po hiljade sta-

novnika.

Najvećiinvesticioniprojekatu

turizmu Crne Gore i izgradnji

rezidencijalnih sadržaja je

istovremeno i jedina „greenfi-

eld“ investicija i podrazumije-

va i izgradnju cjelokupne in-

frastrukture neophodne za

funkcionisanje grada.

-Ovagodina jevišestrukozna-

čajna za razvoj projekta – u

avgustu otvaramo vrata svima

da posjete „Čedi“ hotel i mari-

nu i sadržaje koje nude. Nova

eraluksuzaaliiprivatnostipo-

činje na ljeto - saopštila je Sla-

vicaMilićizmarketingaLušti-

ca divelopment.

Izgradnjahotela „Čedi“Lušti-

caBay jepočelaprije tačnogo-

dinu.Hotel će biti smještenna

centralnoj poziciji šetališta u

naselju odakle se pruža zadiv-

ljujući pogled na marinu i Ja-

dranskomore. Raspolagaće sa

111 soba, dva restorana (uklju-

čujući i specijalni restoran sa

međunarodnom kuhinjom),

barom, konferencijskim i po-

slovnim centrom, otvorenim

bazenom, luksuznim spa i fit-

nes centrom sa zatvorenim

bazenom, teretanom, teprate-

ćimobjektima.

Kompanija Luštica dive-

lopment koja razvija projekat

Luštica Bay planirala je ove

godine veće učešće i promoci-

juCrneGorenainternacional-

nim sajmovima, kao i brojne

novinarskeposjete iz regiona i

svijeta.

N.K.

PODGORICA-

Državna re-

vizorska institucijaobjavila

je revizorske izvještaje četiri

NVO, odnosno trošenjenov-

cakoji sudobili zaprojekte

odraspodjeleprihodaod iga-

rana sreću.

Objavljene su revizije utroška

novca za projekte uOŠ „Dušan

Korać“ u Bijelom Polju, NVO

Homer, Radio klub Podgorica,

Novi horizonti Ulcinj i NVO

Nova -Centar za feminističku

kulturu. Sve revizije radili su

članovi Senata DRI dr Milan

Dabović i ZoranJelić.

Ostaje da se vidi da li su ove re-

vizije uvod u nove – one koje

dobijaju znatno više novca.

Podsjetimo da je Pobjeda u ne-

koliko navrata pisala da se de-

poziti NVO i drugih neprofit-

nih organizacija „vrte“ oko 50

miliona eura.

DRI je dala negativno mišlje-

nje na pravilnost utrošenog

novca i aktivnosti za projekat

OŠ „Dušan Korać“ u Bijelom

Polju pod nazivom „Ulogame-

dija u prevenciji zloupotreba

droga među učeničkompopu-

lacijom“.

U izvještaju se navodi da je od

odobrenih17.100euraza„Kon-

kurs za najbolju radio emisiju“

utrošeno 11.661 eura ili 68,19

odsto, a za honorare isplaćene

članovima žirija i nosiocima

projekta 5.395 eura.

- Revizijom je utvrđeno da ova

OŠ, kao korisnik budžetskih

sredstava, nije u svimmateri-

jalno značajnim aspektima

uskladila finansije i poslovanje

sa propisima, što je razlog za

negativno mišljenje. Ugovori,

koji su potpisani sa imenova-

nim ali I neimenovanim

članovima žirija ne preciziraju

usluge, kaoni cijenu. Sa jednim

članom žirija, u avgustu 2016.

istogdana i sa istimopisompo-

slovapotpisana sudvaugovora

beznavođenja cijene.Naosno-

vu ugovora su mu plaćena dva

različita iznosa, što nije u skla-

du saZakonomo obligacionim

odnosima - navedeno je u iz-

vještaju.

Takođe, u ugovoru o zakupu

prostora iz avgusta 2016. nije

naznačeno o kom prostoru se

radi, kao ni koja je cijena. Ovaj

ugovor nije ni ovjeren.

- Za realizaciju radijskog seri-

jala „Dileru, dalje od mene“

škola je utrošila 6.000 eura bez

raspisivanjajavnihnabavki,što

nije u skladu sa zakonom - na-

vodi se između ostalog u izvje-

štajudržavne revizije.

DRI je dala uslovno mišljenje

za NVO Kulturni centar „Ho-

mer“, na aktivnosti vezane za

projekte „Kulturna emancipa-

cija i socijalna integracijadjece

i mladih oštećenog vida“ i „Ra-

dioHomer –Glas svjetlosti“.

DRI je ovoj NVO naložila da

neutrošenih7.602eurakojedr-

ži na računu u banci vrati u

budžetdržaveiotomeobavije-

sti DRI.

- „Homer“ je dopisom sa kraja

januara tekuće godine obavije-

stio o namjeri da nenamjenski

potrošineutrošeninovacštone

bi bilou skladu saUredbom.

DRI jedalapozitivnomišljenje

sa skretanjempažnjeNVORa-

dio klubPodgorica.

Uslovno mišljenje dobila je i

NVO Novi horizonti Ulcinj za

projekat „Servis podrške za sa-

mohranemajke“.

- Od utrošenih 5.524 eura -

3.458 eura utrošeno je na opre-

manje Centra za socijalni rad

Ulcinjinaimeisplatehonorara

pougovorimaodjelu.Troškovi

komunikacije se odnose na us-

luge za šest mjeseci pa se nije-

smo mogli uvjeriti da su troš-

kovi nastali s ciljem realizacije

navedenog projekta. Koordi-

nator projekta nije vodio evi-

denciju o prisustvu polaznika

na radionicama i individual-

nim sesijama, te se nijesmo

mogli uvjeriti da su troškovi

gorivanastali za realizacijuna-

vedenogprojekta-navedenoje

u izvještaju.

Uslovno mišljenje je dobila i

NOVA Centar za feminističku

kulturu, za projekat „Kad su

žene biledrugarice – istraživa-

njeipripremaizložbeopolitič-

koj istoriji žena Crne Gore u

20. vijeku“.

m.P.m.

Državna revizorska institucijaobjavilapet revizijaprojekataNVO

Naneviđenopotpisivali

ugovore i isplaćivali

Novi gradLušticaBayseubrzano razvija

Hotel „Čedi“ otvorićeuavgustu

LušticaBay

PremijerDuškoMarković,

nakonferenciji uTivtu