Previous Page  5 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 36 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Vlada jeusvo-

jilaPrijedlogugovorao izvr-

šenjuputopcije, kojimje

predviđenodadržava italijan-

skoj kompanijiA2Auplati

68,9milionaeuraza17,25mili-

onaakcijaElektroprivrede i

timepovećavlasničkiudiou

toj elektroenergetskoj kom-

paniji sa57,01na70,16odsto,

saopšteno je juče izVladinog

Biroazaodnosesa javnošću.

Prijedlogovogugovorabiće

proslijeđenparlamentuna

razmatranje.

NakonodlukeVladejeobjašnje-

no da je prijedlogom ugovora

predviđeno da, umjesto prve

rate u iznosu od 35,7miliona za

7,83milionaakcija,državauplati

68,9miliona za 17,25milionadi-

onica.

- Na taj način će država već to-

kom maja povećati vlasnički

udio u EPCG na 70,16 odsto

umjestona,inicijalnopredviđe-

nih, 63odsto.

Na ovaj način, osim što se stiče

dvotrećinsko vlasništvo i odgo-

varajuća akcionarska prava, dr-

žava već u prvom koraku prak-

tičnovraća svoj vlasnički udiou

EPCG na nivo prije djelimične

privatizacije i dokapitalizacije

iz2009 - objasnili su izVlade.

PREOSTALEAKCIJE

Preostale akcije će, prema ugo-

voru, preuzeti EPCG kroz me-

hanizam sticanja sopstvenih

akcija, u skladu sa Zakonom o

privrednimdruštvima, i država

unaizmjeničnimtranšama.

- Ugovor, takođe, predviđamo-

gućnost povratka na osnovni

scenarioisplateuslučajudabilo

koju od planiranih tranši stica-

njasopstvenihakcijanijemogu-

ćerealizovati-dodajeseusaop-

štenju.

Upoređenju sa osnovnomvari-

jantom iz ugovora iz avgusta

2016. godine, novimugovorom

postiže se trostruko brža reali-

zacijaraskidneklauzulestrateš-

kog partnerstva i stvaraju se

preduslovi zadefinisanje jasnih

razvojnih i investicionih plano-

va u nacionalnoj elektroprivre-

di.

- Takođe, ostvaruje se značajna

finansijska ušteda u iznosu od

oko 20 miliona eura, odnosno

osamodstovijednosti inicijalno

ugovorene put opcije. Novim

ugovorompotvrđujeseodgovo-

ranodnosdržavepremaugovo-

renimobavezama - navodi se u

saopštenju.

Ministarka ekonomije, Dragica

Sekulić, kazala jeMini biznisda

će isplataprve rate, uokviruput

opcije, imati minimalno fiskal-

no opterećenje na državni

budžet,jerćesevišeodpolovine

iznosa obezbijediti od prihoda

od raspodjele dobiti i poreza na

dobit.

- Elektroprivreda trenutno ras-

polaže sa oko 52 miliona eura

neraspodijeljene dobiti, za koju

semožeočekivati dabude spre-

mna za isplatu akcionarima na-

kon usvajanja kompanijskog i

izvještaja revizora zaprošlugo-

dinu.Kompanijajedovedenado

nivoa profitno sposobnog pre-

duzeća,štoćenamomogućitida

više od polovine prve novougo-

vorene tranše pokrijemopriho-

domodraspodjeledobitiiodgo-

varajućeg poreza - rekla je

Sekulić.

SAGLASNOSTA2A

Ona je navela da je prijedlog

ugovora razmatran na sjednici

Vlade u četvrtak, ali da je verifi-

kovan u ponedjeljak, jer semo-

rala sačekati saglasnost odbora

direktora italijanske kompanije

A2A.

-Vladajedoskorašnjemstrateš-

kompartneruuElektroprivredi

ponudila da, umjesto u sedam

godina, isplatu ugovorenih 250

miliona realizujedo sredinena-

rednegodineitakodobijefinan-

sijski diskont -ušteduodoko20

miliona.Drugatranšaplanirana

jezajulibilabirealizovanakroz

zakonom predviđeni mehani-

zam sticanja sopstvenih akcija.

To znači da akcije kupuje Elek-

troprivreda, aneda sekupuju iz

državnog budžeta. Prema

odredbama Zakona o privred-

nimdruštvima, preduzećemo-

že kupovati sopstvene akcije u

skladu sa statutomili odlukama

nadležnih organa firme, a vri-

jednost kupljenih sopstvenih

akcija ne može prelaziti deset

odsto od ukupnog akcijskog ka-

pitala - kazala jeSekulić.

Ona je dodala da će se na taj na-

čin udio A2A u Elektroprivredi

smanjiti sa trenutnih 41,7 odsto

na19odsto,uzodlivizdržavnog

budžeta od svega oko 30milio-

na, koji će najvećimdijelombiti

pokriven već naredne godine,

kroz prihode po osnovu raspo-

djeledobiti.

PreostaleakcijeA2Abilebi,pre-

ma riječima Sekulić, preuzete

tokom naredne godine na ana-

logannačin.

Sekulićjerekladajeubrzanare-

alizacija put opcije omogućena

zahvaljujući izuzetno dobrim

rezultatima fiskalne konsolida-

cije i vezanih aktivnosti Vlade,

kao i nedavno potvrđenomnaj-

uspješnijom emisijom euroob-

veznicadosada.

M.P.M.

PODGORICA

- Predstavnici

AerodromaCrneGore,Mon-

tenegroerlajnza (MA), Naci-

onalne turističkeorganizaci-

je (NTO) i aerodroma

Umbria razmatrajumoguć-

nost uvođenja aviolinijePod-

gorica–Peruđa, štobi, kako

suocijenili, dovelodobolje

privredne saradnjedvijedr-

žave.

Iz Aerodroma je saopšteno da

bi otvaranje te linije dovelo do

bolje privredne saradnje Crne

Gore i Italije, sobziromna toda

jeregijaUmbriajednaodnajra-

zvijenijihu Italiji.

Sagovornici su se na sastanku

dogovorili da analiziraju mo-

gućusaradnju i vrlobrzopono-

vorazgovarajui razmotreopci-

je da već ovog ljeta linija

Podgorica - Peruđa bude otvo-

rena.

Direktor aerodroma Umbria

Umberto Salimero kazao je da

je, prije dva mjeseca, kada je

preuzeo rukovođenje aerodro-

mom, organizovao sastanak sa

turoperatorima koji su mu na-

značilidavladavelikointereso-

vanje zaCrnuGoru.

-Moja je željada avioniMAsli-

jeću na aerodromu Peruđi i mi

smo spremni da pomognemo u

promocijilinijePodgorica–Pe-

ruđa - naveo je Salimero.

Direktor Aerodroma Crne Go-

re Danilo Orlandić, rekao je da

je jedan od ciljeva njihove po-

slovne politike da dodatno po-

vežuCrnuGoru i Italiju.

S.P.

Razmatra seuvođenje linijePodgorica –Peruđa

Održan sastanak predstavnika Aerodroma, Montenegro erlajnza, NTO-a i aerodroma Umbria

PODGORICA

- Vrijednost

minimalne potrošačke kor-

pe u martu je, prema preli-

minarnim podacima Mon-

stata,iznosila631,9eura,što

je0,4odstovišeuodnosuna

februar.

-Odukupnevrijednostimi-

nimalne potrošačke korpe,

izdaci za hranu i bezalko-

holna pića su iznosili 258,4

eura, što je 0,8 odsto više u

odnosu na februar - navodi

se u saopštenju.

Statističari su objasnili da

su izdaci za neprehrambe-

ne proizvode i usluge izno-

sili 373,5 eura, što je 0,2 od-

stovišeuodnosunafebruar.

- Minimalna potrošačka

korpa se odnosi na potroš-

njudomaćinstvakojauklju-

čuje hranu i neprehrambe-

ne proizvode i usluge,

kojomseomogućavaodrža-

vanježivota i radne sposob-

nosti članova domaćinstva

- navodi se u saopštenju.

Minimalna potrošačka kor-

pa je, kako se dodaje, u skla-

dusaminimalnimpreporu-

kama Svjetske zdravstvene

organizacije i Priručnika za

ishranuMinistarstva poljo-

privrede Sjedinjenih Ame-

ričkih Država 2010. godine

o minimalnoj vrijednosti

kalorijskog unosa hrane u

iznosu od 2.210 kalorija

dnevnopo osobi.

- Vrijednost minimalne po-

trošačkekorpejezasnovana

na podacima Ankete o po-

trošnji domaćinstava i pre-

porukama Svjetske banke.

Vrijednost minimalne po-

trošačke korpe za četvoro-

člano domaćinstvo čine mi-

nimalnimjesečni izdaci koji

se odnose na hranu i bezal-

koholna pića i neprehram-

bene proizvode i usluge -

kazali su izMonstata.

S.P.

Preliminarni podaci

Monstata zamart

Potrošačka

korpa je

632eura

HTPMimoza

uminusu

821.000eura

Vlada usvojila prijedlog ugovora o izvršenju put opcije

Državapostajevlasnik

70,16odstoakcijaEPCG

Sa sastanka

PODGORICA - Ubrzanje put

opcije, kojom će država

otkupiti akcije A2A u Elek-

troprivredi, je veoma dobro

za dalji razvoj ove energet-

ske kompanije, i treba da

dovede do objedinjavanja

sredstava i njihovog ulaga-

nja u nove izvore energije,

ocijenio je dugogodišnji

redovni profesor Elektro-

tehničkog fakulteta Sreten

Škuletić.

- Smatramda nije trebalo

da dođe do toga da država

izgubi dio vlasništva u EPCG

i da je dobro što je Vlada

krenula da povrati vlasniš-

tvo. Najbolje bi bilo kad bi

država mogla biti stopostot-

ni vlasnik EPCG - kazao je

Škuletić Pobjedi.

Prema njegovim riječima,

Elektroprivreda je svugdje u

svijetu ,,žila kucavica i krvo-

tok države“.

- EPCGmora biti u vlasniš-

tvu države, jer je električna

energija roba bez koje nijed-

na država ne može da živi.

Država mora da upravlja sa

EPCG i da kontroliše proi-

zvodnju te robe – smatra

Škuletić.

On je podsjetio da su na pro-

storima bivše Jugoslavije

bile privatizovane brojne

elektroprivrede.

- Ali su nakon toga te države

vidjele da su napravile greš-

ku, pa su uz znatno veća

sredstva otkupljivali ono što

su prodali, da bi ponovo bili

većinski vlasnik. Jedan od

primjera je Slovenija – rekao

je Škuletić.

On ne žali zbog odlaska Itali-

jana iz vlasničke i menadžer-

ske strukture EPCG.

- Nemamdovoljno podataka

o upravljanju italijanskog

menadžmenta u EPCG, ali

smatramda je domaćinsko

poslovanje ipak najbolje,

kad je domaćin gazda. Sma-

tramda bi EPCGmnogo

bolje upravljali naši ljudi,

nego što su to radili italijan-

ski menadžeri – istakao je

Škuletić.

On očekuje da bi državni

menadžment u EPCG i

kupovina akcija od Italijana,

mogli doprinijeti ubrzanom

procesu gradnje novih izvo-

ra električne energije.

- Ali to zavisi od toga kako će

novi menadžment EPCG da

radi. Jer, godinama je EPCG i

elektroprivredna djelatnost

kod nas bila socijalna kate-

gorija, a ne ekonomska. Ako

se novi menadžment i Vlada

opredijele za ekonomsku

politiku, trebalo bi vrlo brzo

da imamo efekte, ali ako i

dalje EPCG bude služila za

podmirenje drugih troškova

i potreba, onda je jasno što

možemo očekivati - upozo-

rio je Škuletić i dodao da je

EPCG uvijek bila kompanija

koja je služila uglavnom za

pomoć i razvoj svih ostalih

grana, a ne samoj sebi.

On je naveo da je hidroener-

getski potencijal najvažniji

resurs kojimCrna Gora ras-

polaže i upozorio da znatno

kasnimo sa izgradnjom

novih elektroenergetskih

objekata.

- Nama je najmlađi elektro-

energetski objekat stariji od

30 godina. A vijek trajanja

tih objekata se procjenjuje

na 25 do 30 godina, što

znači da je nama najmlađi

izgrađeni objekat već prak-

tično otišao u penziju. Nama

su ti objekti i dalje dobri i

rade, ali je trebalo znatno

ranije krenuti u izgradnju

nekog novog objekta –

poručio je Škuletić.

On je dodao da je za izgrad-

nju nove elektrane potreb-

no pet do deset godina.

- Mi već kasnimo sa izgrad-

njomnovih elektrana, što

znači da se nedostatak

potrebne električne energije

vrlo teškomože u bliskoj

budućnosti zadovoljiti

domaćim izvorima energije

– zaključio je Škuletić.

S.P.

Neophodnaizgradnja

novihelektrana

Profesor ETF-a Sreten Škuletić ocijenio

DragicaSekulić

Sa sjedniceVlade

SretenŠkuletić

PODGORICA

- HTP Mimoza iz

Tivta prošlu godinu je završila

sa gubitkomod 821.170 eura,

što je 650.000 eura više nego

godinu ranije.

Poslovni prihod i rashod bili su

oko 1,27 miliona eura, ali je stav-

ka ostali rashodi čak 859.249

eura, što je 18 puta više nego u

2016. godini.

M.P.M.